Časopis Myslivost

Usnesení Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty

konaného dne 21. června 2003 v Praze   Ing. Jiří CHMEL, Ing. Iva Dvořáková, Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., Vladimír Broukal
Usnesení Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty
Zasedání Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty konané dne 21. června 2003 projednalo po volbě pracovního předsednictva a odborných komisí zprávu o činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty od zasedání SZ ČMMJ konaného dne 14. června 2002 a kontrolu plnění usnesení
V hlavních bodech Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty projednal výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2002, stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2002, dále výsledek hospodaření Interlovu Praha s.r.o. za rok 2002, výsledek hospodaření Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. za rok 2002 a v té souvislosti řešení převodu domu Jungmannova 25 z majetku pojišťovny Halali a.s. na ČMMJ, výsledek hospodaření s.r.o. Myslivost za rok 2002 a výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2002.

Dále projednal návrh na složení představenstva a dozorčí rady Halali, všeobecné pojišťovny, a.s., návrh na změnu Stanov ČMMJ a návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2003. Vyslechl stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k návrhu rozpočtu na rok 2003.

V dalším bloku programu jednání projednal Směrnice pro zkoušky z myslivosti, Směrnice pro zkoušky mysliveckých hospodářů, Směrnice pro udělování Čestného členství, Zkušební řád pro sokolnické zkoušky, Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích psů z výkonu, Směrnice pro činnost střeleckých rozhodčích a Směrnice o vymezení místní působnosti okresních mysliveckých spolků ČMMJ. Dále projednal návrh plánu činnosti Myslivecké rady ČMMJ na II. pololetí roku 2003 a Sboru zástupců ČMMJ na rok 2004.

Po diskusi a připomínkách návrhová komise složená ze schválených zástupců Okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty předkládá Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty návrh tohoto usnesení:

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty na svém zasedání dne 21. června 2003:

a) schvaluje


1. Zprávu o činnosti Myslivecké rady ČMMJ od 14. června 2002 ČMMJ.

2. Kontrolu plnění usnesení SZ ČMMJ ze zasedání 14. června 2002.

3. Výsledek hospodaření sekretariátu ČMMJ za rok 2002.

4. Zisk z výsledku hospodaření sekretariátu ČMMJ za rok 2002 ve výši 87.000 Kč a ponechání na účtu nerozděleného zisku minulých let.

5. Stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2002.

6. Návrh na složení představenstva a dozorčí rady Halali, všeobecné pojišťovny, a.s..

7. Změnu Stanov ČMMJ ve znění předloženém dnešnímu SZ.

8. Nižší členský příspěvek, který mohou hradit členové ČMMJ lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s  jinou pojišťovnou, bude ve výši 350 Kč, v dělení 260 Kč OMS, 85 Kč ČMMJ a 5 Kč FPPR ČMMJ.

9. Zpřesnění členského příspěvku sníženého pro studenty, tj. studující denního studia do věku 26 let, žáci do věku 18 let.

10. Zpřesnění členského příspěvku pro invalidy, tj. plný invalidní důchodce.

11. Schodkový rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2003 ve výši 232 tis. Kč jako dále nepřekročitelný.

12. Směrnici k organizování zkoušek z myslivosti.

13. Směrnici k organizování zkoušek mysliveckých hospodářů.

14. Směrnici k propůjčování vyznamenání ČMMJ.

15. Zkušební řád pro sokolnické zkoušky.

16. Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů ve smyslu připomínek z dnešního jednání Sboru zástupců.

17. Směrnici k organizování zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů ve smyslu připomínek JUDr. Karla Nývlta.

18. Směrnici pro činnost rozhodčích myslivecké sportovní střelby ve smyslu připomínek z dnešního jednání Sboru zástupců.

19. Směrnici o vymezení místní působnosti okresních mysliveckých spolků ČMMJ v důsledku nového státoprávního uspořádání včetně přednesených upřesnění.

20. Odkoupení 10 % obchodního podílu v Myslivost s.r.o. od paní Mileny Vočadlové.

21. Plán činnosti Myslivecké rady ČMMJ na II. pololetí roku 2003 včetně doplnění a informace o mezinárodní výstavě Natura Viva 2005 - Lysá nad Labem.

22. Plán činnosti Sboru zástupců ČMMJ na rok 2004.

b) bere na vědomí


1. Výsledek hospodaření Myslivost s.r.o. za rok 2002.

2. Výsledek hospodaření Interlov Praha s.r.o. za rok 2002.

3. Výsledek hospodaření Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. za rok 2002 ve smyslu předloženého návrhu.

4. Návrh na rozdělení zisku z výsledku hospodaření všeobecné pojišťovny Halali, a.s. ve výši 1.670.947 Kč pro ČMMJ a 494.053 Kč pro Interlov Praha s.r.o.

5. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2002.

6. Změnu zástupce ČMMJ v Dozorčí radě Myslivecké nadace - pan Ing. Miloš Porč.

7. Stanovisko DR ČMMJ k rozpočtu ČMMJ na rok 2003.

8. Informaci o budově Jungmannova 25, Praha 1.

9. Informaci Ing. Antonína Stibůrka o možnosti potřeby přecenění domu Jungmannova 25, Praha 1, doúčtování do účetní závěrky roku 2002 a zdanění v daňovém přiznání za rok 2002.

c) zmocňuje


1. Mysliveckou radu ČMMJ k provádění změn schváleného rozpočtu na rok 2003 při nepřekročení jeho plánovaného schodku.

2. Členy MR ČMMJ k intenzivnímu jednání s  poslanci PS PČR k zákonu o pojišťovnictví.

d) ukládá


I. Myslivecké radě ČMMJ

1. Reinvestovat částku z výsledku hospodaření sekretariátu ČMMJ za rok 2002, o kterou byl snížen základ daně z příjmu právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ. (§18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.)

2. Ve smyslu zveřejněných všeobecných podmínek odpovědnostního pojištění upravit hromadnou smlouvu o pojištění členů ČMMJ. Provést změnu pojistné smlouvy s pojišťovnou Halali a.s. v článku 1, bod 4, pís. b, která spočívá v pojištění členů ČMMJ při účasti na střeleckých akcích na území České republiky, bez omezení pořadatelstvím ČMMJ.

3. Provést registraci změny Stanov ČMMJ u MV ČR a zveřejnit nové znění ve Věstníku ČMMJ.

4. Zveřejnit schválené směrnice a řády pod body 12 - 19 ve Věstníku ČMMJ.

5. Zabezpečit naplnění plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2003 a přípravu plánu činnosti SZ ČMMJ na rok 2004.

6. Převedení domu Jungmannova 25, Praha 1 do vlastnictví do r. 2005 včetně.

7. Svolání mimořádného SZ ČMMJ, pokud se změnou zákona o pojišťovnictví bude nutné navýšit základní jmění Halali , všeobecné pojišťovny, a.s. na více než 60 miliónů Kč.

8. Urychleně zpracovat ve spolupráci s jednatelem Ing. Janem Kupkou reálný podnikatelský záměr Interlov Praha s.r.o. vycházející z rozboru nákladů.

9. Čtvrtletně jako valná hromada Interlovu Praha s.r.o. projednávat výsledky hospodaření a provádět kontrolu naplňování podnikatelského záměru.

II. Zástupcům ČMMJ v orgánech Halali, všeobecná pojišťovna,a.s.:


1. Prosadit změnu všeobecných podmínek odpovědnostního pojištění a změnu pojistné hromadné smlouvy.

III. Dozorčí radě ČMMJ :


1. Sledovat naplnění usnesení SZ ČMMJ zejména u dlouhodobě sledovaných a neplněných úkolů.

2. Uskutečnit s okresní dozorčí radou Plzeň-sever a Plzeň-jih společné zasedání k hledání východiska k nápravě stavu a dokončení delimitace majetku ČMMJ.

3. Dodat zprávu o činnosti DR ČMMJ od posledního zasedání SZ ČMMJ a dále stanoviska zástupců DR ČMMJ v obchodních společnostech k výsledkům jejich hospodaření za rok 2002 jako přílohu tohoto usnesení.

e) děkuje


Předsedovi Prof. Ing. Josefu Hromasovi, CSc. za propagaci české, moravské a slezské myslivosti u příležitosti 80. výročí vzniku jednotné myslivecké organizace.

f) vyjadřuje nespokojenost


1. S přístupem funkcionářů okresního mysliveckého spolku Plzeň-sever k nerespektování usnesení SZ ČMMJ ze dne 14. června 2002 a to k zápisu 39 % majetku ČMMJ na list vlastnictví.

2. S přístupem funkcionářů okresního mysliveckého spolku Rychnov nad Kněžnou a Náchod k nerespektování usnesení SZ ČMMJ ze dne 14. června 2002 a to převodu finančních prostředků ze společného účtu na jednotlivé podílníky.

3. S nepřesnými zprávami předkládanými Dozorčí radou ČMMJ na dnešním Sboru zástupců ČMMJ.Zpracování dat...