Časopis Myslivost

Folia venatoria 30-31

Josef Hromas
Folia venatoria 30-31
Je tomu již více než tři desítky let, kdy začal být v tehdejším Československu vydáván jeden z mála vědeckých mysliveckých sborníků, který je i po zániku ostatních podobných periodik vydáván na Slovensku dodnes. Publikují v něm od začátku až dodnes nejen myslivečtí odborníci slovenští, ale i čeští, také maďarští, polští a další. Vzhledem k tomu, že každá práce má i anglický souhrn (dříve i vícejazyčné), jedná se bezesporu o významnou odbornou publikaci mezinárodního dosahu.
Vědecké poznatky se mohou myslivecké veřejnosti předkládat různými cestami. Přednášky či besedy jsou obvykle dostupné pouze malému okruhu zájemců. Daleko větší dosah mají odborné měsíčníky, s jejichž obsahem by se měli pravidelně seznamovat všichni myslivci. Jenže ne všechny myslivce zajímá vše, o čem se v nich píše a mnozí se o nejnovější naše či zahraniční poznatky zajímají pouze okrajově. Proto také jsou vydávány různé odborné monografie, které podávají obecné pohledy a závěry z již ověřených zkušeností. V mysliveckých knihovnách většinou tyto monografické knihy nechybějí a jsou využívány většinou tehdy, když si potřebujeme ověřit některé naše či cizí poznatky anebo tvrzení.

Přitom ale nejnovější a zejména zdůvodněné dílčí rozbory jednotlivých problémů jsou zveřejňovány právě formou vědeckých sdělení ve sbornících buď z odborných konferencí anebo specializovaných, tak jako je tomu například zrovna u Folia venatoria vycházející s podtitulem Myslivecký sborník - Poĺovnícky zborník.

Českomoravská myslivecká jednota z důvodu přínosu takového souboru nejnovějších odborných poznatků pro naše myslivecké odborníky nalezla finanční prostředky, aby se sborník Folia venatoria dostal na všechny okresní myslivecké spolky, v jejichž knihovnách k němu budou mít přístup všichni zájemci prohlubující si své znalosti. Očekáváme, že bude využíván především našimi lektory a zkušebními komisaři, kteří (a nejen oni) si ale mohou tento sborník objednat i navíc přímo v redakci Myslivosti.

Pro podrobnější informaci uvádíme, že v zatím posledním vyšlém čísle 30 - 31 byly zveřejněny následující původní práce:

Hell - Garaj - Michalka - Sasko: Porovnanie sezónnych zmien veĺkosti a sociálnej štruktúry čried jelenej zveri vo vybraných pohoriach Slovenska a ich vplyv na jej manažment.

Vaca: Současný stav populace jelena evropského (Cervus elaphus L.) ve východní části Krušných hor.

Garaj - Gašparík: Analýza trofejovej kvality populácie elenej zveri v poĺovnej oblasti Kremnické vrchy - podoblasť Skalka.

Kamler - Homolka - Tomášková: Smrková kůra jako potrava jelení zvěře.

Kamler: Porovnání dvou metod měření objemu předžaludku jelena evropského a srnce obecného

Gašparík: Posúdenie vplyvu zveri na obnovu lesa pomocou systému párových plôch.

Janoušek: Nahodilé těžby na území ČR, Bavorska a Rakouska.

Feuereisel: Ohodnocení produkce oborního chovu zvěře na základě celkových nákladů na myslivecké hospodaření.

Hromas - Zach: Normální zastoupení samčí spárkaté zvěře ve věkových stupních a třídách včetně jejich plánovitých převodů.

Magic - Rajzák - Breyl - Košutzký: Hladiny kadmia vo svalovine a pečeni srncov a jeleňov zo vzoriek monitoringu poĺovnej zveri v Slovenskej republike v rokoch 1995 - 2000.

Kaden: Orálna imunizácia diviačej zveri proti lasickému moru ošípaných (KMO) - opatrenia a boj proti tejto nákaze.

Janto - Rakický: Vznik, priebeh a monitoring klasického moru ošípaných u diviakov v kraji Banská Bystrica v rokoch 1994 - 1999.

Konôpka - Hell: Monitoring vplyvu výstavby diaĺnice na zver.

Ciberej - Bílá - Breyl: Polychlórované bifenyly u zveri v areáli Chemko Strážske, a.s.

Hell - Slamečka - Jurčík - Gašparík - Ciberej: Hodnotenie životného prostredia a starostlivosti poĺovníkov o zver vo vybraných poĺných poĺovných revíroch na Slovensku.

Slamečka - Palanská - Jurčík - Hell - Mojto: Vplyv rôznych spôsobov ošetrenia ulovených zajacov poĺných na fyzikálno-technologickú kvalitu a bakteriálnu kontamináciu ich diviny.

Malý - Gál: Postmortální změny u zvěřiny.

Urban - Topercer: K značkovaciemu správaniu vydry riečnej (Lutra lutra L.) na strednom Slovensku.

Finďo - Hood: Interakcie veĺkých šeliem a oviec na vybraných salašoch stredného Slovenska.

Goldová - Lazar - Letková: Prevalencia sarkoptového svrabu u líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) na východnom Slovensku.

Goldová - Letková - Lazar: Význam dážďoviek (Lumbricidae) v epizootológii metastrongylózy diviakov (Sus scrofa L.).

Letková - Csizsmárová - Goldová - Lazar - Čurlík - Košuth: Parazitózy líšky hrdzavej (Vulpes vulpes L.) v ekologickej oblasti východného Slovenska.

Hell - Lehocký: Veĺkoplošný ekologický manažment zveri na príklade jelenej poĺovnej oblasti Poĺana.

Šarman: Změny v délce a hmotnosti spodní čelisti samičí srnčí zvěře v závislosti na věku.

Slanina: Králík divoký (Oryctolagus cuniculus L.) - možnosti odchovu a zavěřování.

Drmota: Možnosti využití metod geografických informačních systémů při vyhodnocování mysliveckého hospodaření (na příkladu okresu Třebíč).

Mimoto je ve sborníku uvedeno více referátů a zpráv včetně společenské kroniky a recenzí nových knih apod.Vzhledem k tomu, že se myslivecká výzkumná základna v minulých deseti letech u nás podstatně zúžila a že se teprve nyní jedná na ministerstvu zemědělství ČR o její obnově, je naší povinností udržet i přesto určitou kontinuitu s vědeckými poznatky ve světě. K tomu právě slouží soubor vědeckých publikací zveřejňovaných ve sbornících, mezi nimiž Folia venatoria zaujímá přední místo.Zpracování dat...