Časopis Myslivost

K novému zákonu o zbraních a střelivu

Dr.ing.Jiří Hanák
K novému zákonu o zbraních a střelivu
V návaznosti na článek zveřejněný v časopise Myslivost 10/2002, str. 5, kde jsme probrali zejména nové rozdělení zbraní do kategorií a nové dělení skupin zbrojních průkazů pro oprávnění držení jednotlivých kategorií zbraní podle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., který je účinný od 1.1.2003, uvádím několik dalších slíbených informací.
Rád bych zdůraznil zejména oblast povinností držitele zbraní a zbrojního průkazu nejen z hlediska obsahu, ale i z hlediska stanovených lhůt pro různé úkony uložené držiteli ZP zákonem.

Zabezpečení a přechovávání zbraní


Kromě samozřejmé povinnosti dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem je jedna ze základních povinností držitele zbraně její zabezpečení. Na jedné straně zákon nově umožňuje uložení zbraní do celkového počtu 2 ks i mimo ocelovou skříň nebo mimo ocelové uzamykatelné zařízení a ukládá pouze jejich vhodné zabezpečení proti zneužití a odcizení. Toto zmírnění umožňuje nejen uložení doma, ale zejména při pobytu na lovecké chatě, kde většinou není trezor na zbraně a při podobných příležitostech. Musím však zklamat ty držitele, kteří si vyložili toto ustanovení v tom smyslu, že takto bude možno legálně uložit zbraně např. po honu do osobního automobilu a odejít na poslední leč. Bohužel ustanovení §58 odst. 1) zákona ukládá držiteli zbraně povinnost mít nošené nebo přepravované zbraně, včetně jejich hlavních částí i střelivo do nich, pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu. Při případném vyloupení auta a zcizení zbraní bude posuzováno jejich uložení jako nevhodné a nedostatečně zabezpečené s porušením povinnosti neustálé kontroly. Na druhé straně zákon neříká, že zbraně musí mít pod neustálou kontrolou držitel zbrojního průkazu, který je současně i majitelem těchto zbraní. Mohlo by to tedy znamenat, že např. uložení zbraní do aut před hostincem během poslední leče při současné fyzické přítomnosti osoby, která je držitelem příslušného zbrojního průkazu (např. hlídací služby), která bude mít zbraně pod neustálou kontrolou, k porušení zákona nedojde.

Pro přechovávání většího počtu kusů zbraní jsou, v návaznosti na zákon o zbraních střelivu, stanoveny technické podmínky nařízením vlády č. 338 ze dne 26.června 2002. Např. do počtu 10 ks přechovávaných zbraní je třeba zbraně uložit do ocelové skříně, ocelové schránky nebo do zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňují požadavky odolnosti proti vloupání na úrovni 15 odporových jednotek podle ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny bezpečnostním zámkem třídy A podle ČSN P 165 110. U počtu přechovávaných zbraní 10 až 20 je nutné uložení ve skříňovém trezoru bezpečnostní třídy I podle ČSN 1143-1. Při nákupu uvedených zařízení je třeba pro jistotu vyžadovat certifikát a splnění uvedených technických požadavků.

Při přechovávání většího počtu zbraní než 20 je třeba uložení v uzamčené místnosti nebo v samostatném objektu nebo komorovém trezoru bezpečnostní třídy IV doplněným elektronickým zabezpečovacím zařízením.

Povinnosti držitele zbrojního průkazu


Mezi další povinnosti držitele zbrojního průkazu je např. i zabezpečení ZP a průkazu zbraně proti zneužití, ztrátě a odcizení, provést ve lhůtě do 10 dnů výměnu ZP pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu, předložit na výzvu příslušného útvaru policie ZP, průkaz zbraně a zbraň ke kontrole, mít u sebe ZP, PZ jestliže má u sebe zbraň, do 10 pracovních dní odevzdat ZP a zbraně pokud uplynula platnost ZP atd. Při porušení posledně jmenované povinnosti může být držitel zbraně obviněn i z nedovoleného ozbrojování. Držitel zbraně, který převedl zbraň na jinou osobu, je povinen tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise do 10 pracovních dní příslušnému útvaru policie. Stejně tak osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani musí tak učinit do 10 pracovních dní stejným způsobem se současným předložením zbraně a dokladu o nabytí. Při porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. (nejedná se o překlep; skutečně může být udělena pokuta až do výše jednoho milionu korun)

Nošení zbraně


Zákon výslovně stanovuje, že je zakázáno nosit a jakkoliv manipulovat se zbraní, je-li schopnost snížena vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo v důsledku nemoci. Rád bych upozornil v tomto případě na formulaci zákazu nošení zbraně. To znamená, že při doslovném a velmi přísném výkladu zákona např. i pouhý návrat z hostince po lovu se zbraní na rameni pod vlivem alkoholu může být posuzován jako porušení zákona. Nově zákon ukládá povinnost podrobit se při nošení zbraně na výzvu příslušníka policie orientační dechové zkoušce, popřípadě i lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dosavadní právní úprava sice zakazovala používání zbraně pod vlivem alkoholu, ale povinnost podrobit se zkoušce přímo neukládala a zejména nestanovila žádné sankce. Myslivec mohl vcelku bez rizika tuto zkoušku odmítnout. Dnes může příslušník policie např. jak při podezření z požití alkoholu, tak při nebezpečném zacházení se zbraní nebo při jejím nevhodném uložení podle zákona nebo při jiném porušování zákona nebo jen při neplnění povinnosti uložené zákonem na místě zadržet zbraň, ZP a PZ a předat se záznamem příslušnému útvaru policie k případnému zahájení přestupkového nebo trestního řízení.

Pozor na větší pravomoci policie


V této souvislosti je třeba upozornit, že zákon dává na úseku zbraní a střeliva policii daleko větší pravomoci než dosud a řada případů, které byly v minulosti brány poněkud benevolentně, budou posuzovány jako přestupek s hrozbou nejen odebrání ZP, ale i finančního postihu, který může být výrazně vyšší než dosud. V rámci přestupkového nebo trestního řízení může být rozhodnuto i o propadnutí nebo zabrání zbraně (pozitivním rysem v tomto bodě je, že se týká i pytláctví).

Vydávání nového zbrojního průkazu


Další povinností držitele ZP je minimálně 2 měsíce před ukončením platnosti ZP požádat o vydání nového ZP. K žádosti musí doložit vždy potvrzení o zdravotní způsobilosti, kterou vydá lékař na základě posouzení podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 443 ze dne 14.11.2002. Dále musí předložit lovecký lístek a potvrzení o povinném pojištění podle zákona o myslivosti. Pro úplně nové žadatele o zbrojní průkaz budou uplatněny zkoušky odborné způsobilosti podle nové vyhlášky ministerstva vnitra č. 384/2002, která oproti dosavadní úpravě, stanovuje poněkud náročnější podmínky. A to jak v teoretické oblasti, tak i v praktické, kde kromě znalosti zbraně bude vyžadována střelba na terč s určeným minimálním počtem zásahů. Např. pro žadatele o zbrojní průkaz skupiny C bude požadavek umístit nejméně 4 zásahy do terče z 5 výstřelů z malorážky na vzdálenost 25 m v poloze vstoje bez opory.

Kde je možno střílet


Ještě snad zopakuji připomenutí míst, kde je podle zákona držitel zbraně a příslušného ZP oprávněn střílet. Z dlouhé zbraně pouze na schválené střelnici nebo při lovu. Z krátké zbraně pouze na střelnici. Nastřelování lovecké zbraně nebo střelba z krátké zbraně v honitbě je porušením zákona. Výjimku tvoří použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Ještě k některým přechodným ustanovením zákona o zbraních a střelivu


Zbrojní průkazy vydané podle dosavadní právní úpravy platí po dobu v něm uvedenou. Lovecké zbraně mohou nabývat dosavadní držitelé ZP skupiny C postupem podle nového zákona vzhledem ke kategorii nabývané zbraně.

Každý, kdo je ke dni účinnosti nového zákona (tj. k 1.1.2003) oprávněn držet a nosit zbraň kategorie B (zbraně k jejichž nákupu je dnes třeba vyžádat předem povolení policie - např. většina opakovacích kulovnic, některé samonabíjecí brokovnice, všechny krátké zbraně apod.), je oprávněn ji vlastnit, držet a nosit i podle nového zákona.

Zákon umožňuje beztrestnou legalizaci zbraně, která je dosud držena bez povolení, pokud ji její držitel do lhůty 30.6.2003 odevzdá dobrovolně do úschovy policii. Držitel takové zbraně a takto uložené zbraně má možnost požádat ve lhůtě do dvou měsíců od uložení o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení této zbraně. Každý, kdo k 1.1.2003 přechovává zbraň, k jejíž nošení nebo držení nebylo podle dosavadních předpisů nutné mít zbrojní průkaz, je povinen požádat o jeho vydání nejpozději do 30.4.2003. Držiteli zbraně vyrobené po 1.lednu 1870 je uloženo splnit uvedenou povinnost nejpozději do 31.12.2006.

Při pochybnostech o zařazení typu zbraně do příslušné kategorie je rozhodující stanovisko Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který při tom postupuje podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 369/2002. O zařazení zbraně do příslušné kategorie vydá tento úřad rozhodnutí.

Změny v provozu střelnic


Řada mysliveckých sdružení provozuje mysliveckou střelnici. Nový zákon určuje i pro provoz střelnic některé další zásady. Kromě již zavedeného požadavku řádné stavební kolaudace, balistického posudku, provozního řádu a vydaného policejního povolení apod. je nově určen správce střelnice a rozsah jeho povinností. Tam, kde je střelnice používána ke střelbě za úplatu, jedná se o podnikání a je nutná koncese k provozu střelnice. Při porušení některé povinnosti při provozu střelnice může orgán státní správy udělit pokutu jejímu provozovateli až do výše 1 000 000 Kč - například o velmi přísných postizích podle nového zákona svědčí ustanovení §76 odst.1 písm.d) které umožňuje za zdánlivou maličkost jako je chybějící lékárnička na střelnici uložit pokutu 100 000 Kč.Zpracování dat...