ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecké chovatelské přehlídky 2004

MVDr. František Fejfar, Mistr Řádu svatého Huberta, Člen Myslivecké rady MZeČR a Myslivecké komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Druhé čtvrtletí roku je tradičním obdobím, v němž myslivci předkládají odborné i laické veřejnosti k posouzení výsledky svého celoročního úsilí formou mysliveckých chovatelských přehlídek spojených s další prezentací svých činností. Více >
Myslivecké chovatelské přehlídky 2004

Krása revolverových opakovaček

Mgr. Jan ŠACH
Počet komentářů: 0
V minulých číslech časopisu jsme naše čtenáře upozornili na některé exponáty ze sbírek Vojenského historického ústavu, které jsou součástí reprezentativní výstavy Krása loveckých zbraní. Expozice, která bude v pražském Clam-Gallasově paláci otevřena ještě do konce března 2004, seznamuje návštěvníky také s odvěkou snahou nejlepších světových puškařů o zvýšení palebné rychlosti a vytvoření co nejkvalitnější lovecké opakovačky. Více >
Krása revolverových opakovaček

K problematice stanovení výše náhrady za přičleněné honební pozemky

Dr. Ing. Rudolf Novák
Počet komentářů: 0
Součástí většiny, zejména společenstevních honiteb, jsou nejen pozemky členů honebního společenstva, ale i tzv. honební pozemky přičleněné. Pokud se vlastník honebního pozemku s navrhovatelem honitby o přičlenění dohodl, ve většině případů se obě strany dohodly i na výši náhrady za přičleněný pozemek či pozemky. Více >
K problematice stanovení výše náhrady za přičleněné honební pozemky

Dotace pro myslivost

Ing. Jaroslav Růžička
Počet komentářů: 0
Příchodem Nového roku nezačalo jen nové kalendářní období, ale roztočilo se i nové kolo hospodaření se státními prostředky podle pravidel schválených na rok 2004. Jedním z významných přínosů nové právní úpravy myslivosti dané přijetím zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je zajištění podpory mysliveckého hospodaření. Podle § 62 odst. 1 tohoto zákona stát podporuje některé vybrané činnosti v myslivosti prostřednictvím služeb nebo finančních příspěvků. Více >
Dotace pro myslivost

KAPITÁLNÍ JELENÍ TROFEJE FRANZE VOGTA

MÝTUS NEBO SKUTEČNOST Doc. MVDr. Jaroslav Hintnaus, CSc., Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
Počet komentářů: 0
V minulém čísle Myslivosti byla uveřejněna první část mého článku týkající se historie obory na Děčínském Sněžníku a výsledcích výzkumu F. Vogta v oblasti výživy jelení zvěře. Zatímco první část byla spíše historicko-popisná či historicko-chovatelská, tato druhá část je věnována specifickým otázkám výživy Více >
KAPITÁLNÍ JELENÍ TROFEJE FRANZE VOGTA

Zvěř versus les,

aneb jak a podle čeho stanovit optimální početní stavy spárkaté zvěře v lesním prostředí? Ing. Jan Krčma, Doc. Ing. František Zabloudil CSc., Středoevropský institut ekologie zvěře VFU Brno
Počet komentářů: 0
Hledání rovnováhy mezi početními stavy spárkaté zvěře a potravními možnostmi jejího životního prostředí s ohledem na ekonomické zájmy obhospodařovatelů lesních honebních pozemků je úlohou, kterou lze považovat ve vztahu mezi lesním hospodařením a myslivostí, popř. mezi lesníky a myslivci, za prioritní. Tato problematika řešení optimalizace mysliveckého hospodaření vychází především z trojúhelníku – člověk, zvěř a životní prostředí zvěře. Z pohledu člověka to znamená optimalizovat stav životního prostředí zvěře a chov zvěře tak, aby co nejvíce vyhovoval jeho zájmům. Více >
Zvěř versus les,

Exotika vzdálené Bolívie

Z “elektronických mailových” rozhovorů připravil Ing. Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Před koncem roku 2003 se v Českomoravské myslivecké jednotě udála poměrně v tichosti vcelku kuriózní situace – o členství požádal a poté se i členem ČMMJ stal asi jeden z nejexotičtějších myslivců v historii. Pan Ing. Cidar F. Pinaya Cespedes pracuje jako zootechnik, učitel a výzkumník v okolí města Cochabamba v jihoamerické Bolivii! Samozřejmě, že mě zajímalo, co k tomuto kroku C.F.P. Cespedese vedlo, proto jsem ho požádal za čtenáře Myslivosti nejen o několik informací o jeho osobě, ale i o základní informace o krajině a lovu v Bolívii. Více >
Exotika vzdálené Bolívie

Zajíc - králík,

dilema nezasvěcených Jan RYS
Počet komentářů: 0
Řadě lidí nezbývá čas někdy trochu nahlédnout do světa zvířat a pak jim dělá problém správně rozlišovat zajíce od králíka. Nejsmutnější je, že mnozí neznalci šíří svou nevědomost dále, třeba v době Velikonoc, pro které je symbolem zajíček; klidně malují na blahopřání k těmto svátkům králíčky. Napáchají tím zmatek v mnoha duších, hlavně dětských, poněvadž se mluví o zajíčkovi, ale z obrázku se dívá králík. Nemalou vinu způsobují také pověry, ve kterých se vesměs nesprávně vykládá způsob života obou zvířat. Bylo by tedy zapotřebí, kdyby se už od dětství do paměti ukládala správná vizáž dlouhouchého zajíce oproti krátkouchému králíkovi; starší věk s tím pak nebude mít dohady a problémy. Více >
Zajíc - králík,

K lovu černé zvěře a ČMMJ

JUDr. Jan Vebr (předseda MS Skytaly)
Počet komentářů: 0
Problematice chovu a lovu černé zvěře bylo již věnováno mnoho a mnoho diskusí, padla celá řada názorů a jistě je to problém, který nyní musejí řešit myslivci snad ve všech honitbách naší republiky. Více >

Tlumení stavů kun

Ing. Roman Jelínek, Ing. Libuše Kubešová,Ústav ochrany lesů a myslivosti, MZLU FLD Brno
Počet komentářů: 0
Uplynulý podzim a končící zima byla též dobou lovu kuny lesní (Martes martes) a kuny skalní (Martes foina), která je v ČR stanovena na období od 1. listopadu do 28. února. Podle uveřejňovaných ročních statistických výkazů se počet ulovených kun lesních pohybuje okolo 5 tis. jedinců a kun skalních okolo 15 tis. jedinců. Jedná se o poměrně rozšířené šelmy s velkým ekosystémovým překryvem. Kunu skalní lze pozorovat v polních i lesních honitbách a často i v zastavěných oblastech. V lesích s oblibou využívá krmelce, oborohy a hromady klestu a v zastavěné oblasti hospodářské, opuštěné a nevyužívané budovy. Kuna lesní naopak upřednostňuje rozsáhlejší lesní komplexy a její výskyt mimo tyto oblasti je spíše výjimečný. Více >
Tlumení stavů kun

Cortmanský hon

Na motivy skutečného judikátu, publikovaného v Orac Databance Judikatury (vydává Nakladatelství Orac, s. r. o., Praha) připravil Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
I když hon na lišku, jak je provozován především v anglosaském světě, nemá příliš společného s myslivostí a patří spíše do oblasti jezdectví, podívejme se přece jen také na jeden případ, který má některé společné rysy s akcemi nepřátel myslivosti i u nás a který se dokonce dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Více >

Kainuu - severský lovecký ráj

S. J. P. A. L. G.
Počet komentářů: 0
Vloni na jaře jsme navštívili našeho přítele Esu Siekinenan, finského “hakapillitu”, lovce a milovníka přírody, který nás zavedl do kraje Kainuu, abychom se mohli seznámit s místní přírodou a lovem, který k životu v severských krajích neodmyslitelně patří. Pokud vás zajímají perličky ze severu, o lovu losa nebo medvěda, nechte si naše zážitky vyprávět. Více >
Kainuu - severský lovecký ráj

Myslivecká mluva a nové druhy zvěře

Doc. MUDr. Jaromír KOVAŘÍK, CSc., Ing. Ctirad RAKUŠAN
Počet komentářů: 0
V zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti (ve znění pozdějších předpisů), v paragrafu 2 (Vymezení pojmů) jsou uvedeny druhy zvěře. Oproti předchozím zákonům o myslivosti byly některé druhy zvěře ze seznamu vypuštěny, některé přibyly. Konkrétně jde o bobra evropského, krkavce velkého, křepelku polní, raroha velkého, sokola stěhovavého, perličku obecnou (správně kropenatou), špačka obecného. Více >
Myslivecká mluva a nové druhy zvěře

TRADICE V MYSLIVOSTI

- dodatečné doplňky a úpravy Doc. Dr. Jaromír KOVAŘÍK, CSc.
Počet komentářů: 0
Základními a vlastně jedinými příručkami pro adepty zkoušek z myslivosti - a ostatně i pro všechny myslivce - cose týče předmětu “Myslivecká výchova” (I. skupina zkoušek) jsou následující: Více >

Onemocnění klíšťovou encefalitidou

Baxter Czech, s.r.o.
Počet komentářů: 0
Klíšťová encefalitida je přírodně ohniskovou nákazou, která se vyskytuje na mnoha místech České republiky. Její výskyt je dán místními přírodními podmínkami a je proto rozprostřen po území mozaikovitě. Jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu klíšťové encefalitidy a nákazy lidí ve střední Evropě je Česká republika. Více >
Zpracování dat...