ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Jsou naše doby lovu založeny na biologických základech?

Ing. Roman Jelínek
Počet komentářů: 0
Na počátku svého vývoje, kdy se člověk živil převážně sběrem rostlin a jejich částí byl jeho vliv na okolní přírodu zanedbatelný. S postupným přechodem, kdy již započal se sběrem a lovem živočichů, se z něj stával všežravec a vstupoval do skupiny lovců. Přibližně do začátku tisíciletí byl lov věcí volnou. S nastupujícím novověkem se otázka ochrany zvěře stála aktuální. Došlo k vymizení některých druhů zvířat (tur, los). Po 10. století bylo právo lovu postupně změněno na právo věcné, tj. nesouvisející s vlastnictvím půdy, a náleželo výhradně panovníkovi. S nárůstem vlivu církve a měst bylo právo lovu stanoveno jako reálné, tj. související s vlastnictvím půdy, ale vlastník nemohl se zvěří nakládat svobodně. Lze říci, že se jednalo již o první pokusy určování dob lovu zvěře (zajíc byl hájen od počátku postu v únoru do sv. Jiljí, tj. do 1.9). Po bitvě na Bílé hoře začalo být právo myslivosti upravováno různými císařskými patenty a nařízeními. Každá země rakouského státu měla své legislativní opatření. Více >
Jsou naše doby lovu založeny na biologických základech?

Srnčí zvěř.

Je v našich možnostech zvýšit její kvalitu a početní stavy? Ing. Zdeněk Nevoránek
Počet komentářů: 0
Je naší nejpočetnější spárkatou zvěří. Rozšířená prakticky ve všech oblastech státu. Zazvěření se pohybuje v průměru kolem šesti kusů na 100 ha honební plochy. Jarní kmenové stavy za rok 2003 jsou na úrovni 270 tisíc kusů. K lovu srnčí zvěře má tedy příležitost většina myslivců. Ne všichni ale mají dostatek zkušeností a tak se stává, že jsou loveny i nadějné kusy.
Více >
Srnčí zvěř.

Je co zlepšovat v mysliveckém plánování a statistice?

Ing. Josef Jirát, CSc.
Počet komentářů: 0
Lidská společnost prochází v posledních desetiletích bouřlivým vývojem. U nás je tento vývoj doprovázen i zásadními politickými změnami. Namísto centralizovaných, direktivních přístupů dostává stále více prostoru demokratické, svobodomyslné rozhodování. Ve většině našich činností se rychle pro-sazuje nejmodernější výpočetní technika. Výrazně se tak „zjednodušuje“ řada pracovních procesů. Tento významný posun je samozřejmě zřetelný i v oblasti statistiky a navazujícího plánování a rozhodování. V dnešní době je možné rychle zpracovat téměř neomezené množství údajů a na jejich základě operativně získat potřebné informace. Přitom mohou vznikat někdy zbytečně i problémové situace. Například někteří řídící pracovníci vyžadují i nadále předkládání všech „osvědčených“ údajů z dob centrálního řízení a to někdy i bez ohledu na jejich praktickou využitelnost. Na druhé straně subjekty před-kládající požadované údaje (zpravodajské jednotky) často poukazují na pracnost získávání a přípravy mnoha údajů a zvláště na jejich problematickou další využitelnost či dokonce nepoužitelnost, což vše jen ztěžuje a komplikuje jejich základní aktivity. Více >

Myslivecká zařízení a estetika

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Počet komentářů: 0
Přísloví „Účel světí prostředky“ je často zneužíváno a mám pocit, že se tak děje i při budování mnoha mysliveckých zařízení. Nelze se vymlouvat na nedostatek odborné literatury na toto téma a ani na nedostatek materiálu k výstavbě. Obojí se dá za přijatelnou cenu opatřit, je potřeba jen chuť do práce a dát do ní kousek české myslivecké kultivovanosti. Více >
Myslivecká zařízení a estetika

Ostrovy mořských vlaštovek

Jan Rys
Počet komentářů: 0
Po naší krajině je rozeseto dost rozlehlejších rybníků se zátokami, které mívají málo dostupné ostrůvky. Mnohé z nich v jarní době ožívají halasnou komu-nitou racků chechtavých. Vesničané poblíž usídlení nebývají příliš nadšeni z neobyčejně hlučné společnosti „mořských vlaštovek“, jak rackům kromě jiných přezdívek dodnes říkají. Skutečně není halasnější končina, než kolem ostrovů „vodních káňat“. Osamocení si žádný racek nedovede představit, je stvořen pro společenský život s projevem vyzývavého ukřičeného chování. Více >
Ostrovy mořských vlaštovek

Několik slov k možnému používání otrávených návnad

Ing. Luděk Králíček
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota byla v průběhu několika měsíců upozorněna zaměstnanci nevládních organizací na ochranu přírody na skuteč-nost, že v některých honitbách nacházejí uhynulé jedince predátorů . Nejčastěji jsou nalézány kuny a lišky, ale v několika případech se jedná i ohrožené druhy dravců včetně dvou orlů mořských. Z popisovaných případů lze dovodit, že příčinou úhynu může být zakázaný způsob lovu otrávenými návnadami (např. vajec a masa ). Více >
Několik slov k možnému používání otrávených návnad

Představujeme kulovnici SAUER 202

r. Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
J.P.SAUER & SOHN - německý výrobce zbraní patří k nejstarším kontinuálně fungujícím firmám na světě, jejíž základy sahají až do roku 1751. Firma byla založena v Suhlu, v historickém místě výroby zbraní a pozdějším sídle i jedné z německých zkušeben zbraní. V počátcích existence firmy se jednalo o řemeslnou dílnu, později o manufakturu vyrábějící převážně vojenské zbraně, ale současně i rukodělně velmi náročné a cenné lovecké pušky a pistole pro terčovou střelbu či sebeobranu. Zbraní z nejstaršího období se zachovalo velmi málo a patří k velmi vyhledávaným sběratelským exemplářům. Zajímavou skutečností je, že za nejcennější a nejvyhledávanější zbraně zn. Sauer und Sohn jsou převážně luxusní brokovnice se zámky Holland a Holland z období mezi dvěma válkami, případně kulové kozlice a dvojáky z původní suhlské produkce. Lovecké zbraně z meziválečného období ze Suhlu patří k nejcennějším německým zbraním a v některých případech se cenou vyrovnají i porovnatelným zbraním anglickým. Dnes sběratel za zachovalou brokovnici se zámky Holland a Holland z předválečné výroby Sauer und Sohn zaplatí více než 150 tis. Kč (a rád protože jsou skutečnou vzácností), za kulové zbraně se stejnými zámky i několikanásobek uvedené částky. Cena předválečných zbraní Sauer und Sohn je proto tak vysoká, protože poválečná výroba byla přestěhována a na původním místě a pod původní značkou výroba zbraní v v Suhlu nepokračovala. Více >
Představujeme kulovnici SAUER 202

Navštívili jsme OMS ČMMJ Kutná Hora

Ing. Kamila Kořínková
Počet komentářů: 0
Po krátké odmlce jsme se opět vydali na návštěvu Okresních mysliveckých spolků. Volba padla na OMS Kutná Hora. Nebylo těžké najít sídlo tohoto mysliveckého spolku, protože z nároží historického domu, ve kterém sídlí, vystupuje veliká plastika jelena. Uvnitř této velmi citlivě zrenovované kulturní památky mě vlídně přijal předseda OMS Ing. Jaroslav Syrový s jednatelkou Ivanou Procházkovou. Povídali jsme si o tom, jaké jsou slasti a strasti mysliveckého hospodaření na bývalém okrese Kutná Hora. Více >
Navštívili jsme OMS ČMMJ Kutná Hora

Nová strategie při budování liščích nor?

Ing. Bc. Jiří Honzírek
Počet komentářů: 0
Početní stavy lišek doznávají mnohých změn.Jedním z důvodů je omezený počet jejich predátorů, který vede ke zvyšování populačních hus-tot těchto malých psovitých šelem. Za jednoho z přirozených predátorů lze považovat rysa (liška tvoří spolu s ostatními malými šelmami 5 – 10 % jeho potravy). Dalším významným regulátorem stavů lišek jsou různá onemocnění, z nich především prašivina a vzteklina. Zejména vzteklina je nebezpečné virové a smrtelné onemocnění pro všechny druhy savců. Protože je právě tato choroba nebezpečná lidem a že jejím hlavním přenašečem jsou lišky, bylo přistoupeno k plošné vakcinaci, což ovšem přispělo k dalšímu posílení liščích populací. Početní nárůsty lišek (také ale kun) se následně odrazily ve většině honiteb ve zvýšeném predačním tlaku drobných šelem na jejich potravní zdroje (především na drobné ptáky a savce), což se samozřejmě stalo pro mys-livce jedním z hlavních důvodů jejich pronásledování a lovu. Více >
Nová strategie při budování liščích nor?

Kdy se umělý chov bažantů vyplácí

Dr. Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
Umělý odchov bažantů u nás prošel dlouhým a mnohdy rozporným vývojem. Od nadšených začátků, kdy bezmála každé sdružení pernatou nakupovalo a vypouštělo, až po zatracování a výrazný odklon od umělého chovu v posledních letech. Myslivecký spolek Diana Rychtářův les Skvrňov hospodaří v Posázaví ve středních Čechách na rozloze třináct set padesát hektarů. Členové tam už tři desítky let úspěšně odchovávají bažanty.Proč se jim tak daří? Odpověď má tři části. Především po každé sezóně analyzují vlastní poznatky z chovu a zároveň aplikují osvědčené zkušenosti bažantníků profesionálů. Dále vytvořili a do praxe zavedli systém služeb a péče o bažantnici s rozlohou sto osmdesát hektarů, který všichni akceptují. A za třetí, myslivci dbají o ekonomickou soběstačnost umělého chovu. Více >
Kdy se umělý chov bažantů vyplácí

Na tý louce zelený ...

Opereta v Nymburském divadle Ing. Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Píše se rok 1936 a ve výletní restauraci Jagerhaus (Myslivna) uprostřed lesa Horka nedaleko severočeských Libochovic sedí u stolu Jára Beneš a Jiří Sedláček. Kromě konzumace pěnivého moku právě píšou operetu Na tý louce zelený pro místní ochotníky. Nedlouho poté již mohou premiéru v místním lesním divadle shlédnout výletníci nejen z Libochovic, ale i nedalekých Mšených lázní. Zcela jistě nevěděli, jakým evergreenům právě vdechli život. Přenesme se časem – píše se rok 2003, v „Klubu G“ (hospodě U Gregorů) v Nymburce sedí Mgr. Adolf Toman, Ing. Pavel Votruba a další místní myslivci a při dobrém Gambrinusu vzniká nápad na uvedení operety Na tý louce zelený v Hálkově městském divadle. Více >
Na tý louce zelený ...

Zákonné povinnosti při zacházení s ulovenou zvěří a zvěřinou

Dr.Ing. Rudolf Novák
Počet komentářů: 0
Každý, kdo jakýmkoliv způsobem nakládá s ulovenou zvěří, tedy uživatele honiteb nevyjímaje, je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění o veterinární péči (úplné znění vyhlášeno pod. č. 286/2003 Sb.) a od 1.5. 2004 i směrnici Rady EU č. 92/45/EHS. Řada myslivců a uživatelů honiteb není s touto problematikou seznámena (a mnohdy nedodržuje základní povinnosti stanovené zákonem), na druhé straně v tisku se objevují někdy i zkreslující informace o tom, co nám vstup do EU „neblahého“ přinese. Více >
Zákonné povinnosti při zacházení s ulovenou zvěří a zvěřinou

Lovy s kamerou

Redakce
Počet komentářů: 0
Mnozí jste si všimli, že se na pultech knihkupectví objevila na přelomu roku nová fotografická publikace Lovy s kamerou, kterou připravili naši přední fotografové přírody – Jaromír Zumr st. a mladší. Oba fotografové již řadu let také spolupracují s naší redakcí, a tak jsme využili příležitosti ke krátkému rozhovoru o jejich nové publikaci. Více >

Sibiřák z Babirádky

Dr. Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
Ukázka je z další knihy spisovatele a novináře Arnošta Tabáška MOŘE PLNÉ SRNCŮ, která námětem, stylem vyprávění i barevnými akvarely z umělecké pozůstalosti Mirko Hanáka volně navazuje na jeho úspěšnou prózu Revír mého srdce (2001). Tentokrát však autor vykročí z rodných Beskyd a na loveckých výpravách se toulá nádhernými revíry českých i moravských zemí. Za srnci, daňky, divočáky, muflony a jeleny jej na Horňácku, kolem Sázavy nebo pod Pálavou nedaleko Mikulova provázejí pozoruhodní lidé. Vyprávění plné imaginace na mnoha místech překračuje obvyklé hranice loveckých zážitků. Chrám přírody, kde jsou si zvířata a lidé navzájem sou-zeni, kde se jejich životy ovlivňují a prolínají, je pro Arnošta Tabáška inspirací k zachycení osudů všeho živého. Pobyt pod denní i noční oblohou, pozo-rování a lov zvěře jej vedou k přemítání o smyslu lidského bytí v moderním světě, jehož trvalou součástí byla a zůstává také říše zvířat. Tato skutečnost s novou naléhavostí poznamenává etiku lovu, určuje vzácnost zastavení nad zázraky, které nám všem lesy a louky nabízejí, když se v létě na stráních vlní a rozkládá hluboké, zelené moře trávy, plné zvěře a záhad a nečekaných dobrodružství. Knihu Moře plné srnců s barevnými akvarely vydala Euromedia Group k.s. - Knižní klub pro své členy i pro volný trh. Celkem 136 stran, formát 125 x 200 mm, v doporučené ceně 179 Kč Více >
Sibiřák z Babirádky

Národní síť pro handicapované živočichy

ČSOP - Ing. Petr Stýblo
Počet komentářů: 0
Čím více člověk expanduje do volné krajiny, tím větší množství živočichů se s ním dostává do konfliktu. S rostoucím množstvím automobilů na našich silnicích, roste i množství střetů se zvířaty. Po srážce s vozidly hynou nejčastěji drobní ptáci, následováni ježky, zajíci a srnčí zvěří. Na silnicích zahynou každým rokem i tisíce dravců – především káňat – a sov. Naši dravci a sovy mají však nepřítele číslo jedna v tzv. sloupech smrti. Jde o několik typů sloupů pro vodiče vysokého napětí, které, kvůli nevhodné konstrukci, za určitých klimatických podmínek likvidují každého většího ptáka, který na ně usedne. Dalším, stále významnějším faktorem, ovlivňujícím populace našich volně žijících zvířat, je lidská rozpínavost. Člověk, zejména ten městský, stresovaný hlukem, smogem a přítomností dalších lidí, se snaží posunout svoje bydliště, pracoviště či alespoň víkendové aktivity dále za město, blíže k přírodě. Jenže se již v této přírodě neumí chovat a úmyslně či neúmyslně jí škodí. Více >
Národní síť pro handicapované živočichy

Raroh velký

Jiří Hrotek
Počet komentářů: 0
Již více než čtvrtstoletí se zabývám sokolnictvím. Pracuji u společnosti Zayferus, která se zabývá ochranou dravých ptáků a mojí prací je příprava dravců na vypuštění do volné přírody. Sokolnictví jako umění lovu s dravými ptáky používám každodenně ke své práci. Za tu dobu jsem poznal hodně druhů dravých ptáků. Někteří se trénují celkem snadno a jiní hůře. Již několik let si říkám, že zveřejním některé informace o dravci, jehož sokolnický výcvik je velice komplikovaný a složitý. Jedná se o raroha velkého. Někteří sokolníci ho uznávají jako vynikajícího lovce a jiní naopak tvrdí, že je jako lovec nemožný a že připomíná spíše papouška, proto ho jako loveckého dravce neuznávají. Více >
Raroh velký

K hospodaření honebních společenstev

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Honební společenstva, sdružení vlastníků honebních pozemků, jsou právnické osoby, vzniklé na základě speciálního zákona - zákona o myslivosti (zák. č. 449/2001 Sb. v platném znění). Založení honebního společenstva je, de fakto, realizací práva myslivosti, souvisejícího s vlastnictvím honebních pozemků i toho nejmenšího vlastníka ve smyslu ust. Ústavy ČR a Listiny základních lidských práv a svobod. Více >

Diviača alebo lanštiak?

Ing. Ján MERCEL
Počet komentářů: 0
Úvodom treba uviesť, že v stavoch diviačej zveri vládne na Slovensku, Česku a Nemecku určitý chaos. Socialna a veková štruktúra mnohých populácií je veľmi zlá. Celový počet diviačej zveri kolíše v takmer neznámych množstvách. Taktiež bizarné a fascinujúce výkony našich štetinatých aktérov dosahujú netušených schopností.Více >
Diviača alebo lanštiak?

Zajímavá čelist divočáka

MVDr. Zdeněk Kolář
Počet komentářů: 0
Článek Ing. Jána Mercela Rarita diviačeho chrupu v č. 3/2003 Myslivosti vystihuje základní problémy, které u černé zvěře ve vývinu chrupu existují. Je moc dobře, že je všímaví myslivci registrují, i když se vždycky nemusí jednat o rarity. Vždycky budou ale znamenat zrnko poučení, ačkoliv se někdy nedobereme absolutní přesnosti. Více >
Zajímavá čelist divočáka

Jak jsem lákal kamzíka

Karel Heinrich
Počet komentářů: 0
Neúprosný čas odvál do nenávratna bezpočet dní od mé první výpravy za kamzíky do Lužických hor. Již při prvním setkání s touto zvěří mi tito krasavci hor tak učarovali, že jsem se na ně nemohl dosyta vynadívat. Obdivoval jsem jejich skromnost, houževnatost, bystrost a neuvěřitelnou obratnost s jakou se dokáží pohybovat po skalních útesech, nebezpečných srázech a v balvanitých sutích. Více >
Jak jsem lákal kamzíka

Levické myslivecké dny 2004

Ing. Jozef Herz, PhD., Dr.Ing. František Libosvár
Počet komentářů: 0
Organizátoři prvních Levických mysliveckých dnů určitě ani netušili, že jejich rozšiřování každoroční chovatelské přehlídky o další aktivity jako je výstava Příroda okolo nás, Výstava dětských prací, soutěž videofilmů s mysliveckou tématikou, prezentace špičkových trofejí z úlovků minulého roku na Slovensku a semináře k problematice jednotlivých druhů zvěře každoročně přiláká čím dál více myslivců ze Slovenska i zahraničí. Levice se za devět let pořádání Levických mysliveckých dnů staly významným centrem slovenské myslivosti. Více >
Levické myslivecké dny 2004

Česká myslivost a Evropská unie

Mimořádná příloha časopisu Myslivost u příležitosti vstupu ČR do EU Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Rok 2004 se stane v dějinách České republiky významným rokem, který bude historiky charakterizován jako rok vstupu našeho státu do Evropské unie. Akt vstupu je sice záležitost jednorázová, avšak příprava společnosti na tento významný okamžik již trvá několik let. Přizpůso-bování naší společnosti pravidlům soužití států sdružených v Evropské unii v oblasti praktické i legislativní se nevyhnulo ani takové činnosti jako je myslivost. Pro myslivost, management lovných divokých zvířat nebo prostě pro lov zvěře tak, jak je obhospodařování volně žijících živočichů v jednotlivých státech porůznu nazýváno, sice Evropská unie žádnou jednotnou úpravu nestanovila, vědoma si citlivosti tématu ve vztahu k tradicím jednotlivých společností, avšak považuje tuto činnost za nedílnou součást oblasti ochrany životního prostředí a pro tuto oblast má stanoveny velice náročné předpisy. Česká republika, kromě nezbytných opatření ve vztahu k právu Evropských společenství, při-stoupila jako kulturní stát i k řadě mezinárodních smluv upravujících chování člověka k životnímu prostředí nebo přímo k živočišným a rostlin-ným druhům. Mnohé tyto kroky směrem k mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí tlačí myslivost k zásadnímu přehodnocení dosavadního přístupu hospodaření se zvěří. Je neoddiskutovatelné, že přijímané závazky plynoucí z mezinárodní spolupráce jsou velikým přínosem pro ochranu, zachování nebo pro zlepšení stavu životního prostředí, přesto se můžeme setkat s výrazně jiným chápáním některých atributů, na kterých je pak budován tento systém ochrany, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. Jako výrazně odlišný můžeme v tomto smyslu označit přístup Evropské komise k samotným základům obhospodařování zvěře, podle kterého „je lov chápán pouze jako rekreační aktivita, jejímž motivem je sportovní vyžití". Takovýto přístup je pak upřednostňován před rovnovážným obhospodařováním populací zvěře, který směřuje k prevenci před vznikem závažných škod, např. na hospodářských činnostech člověka prováděných v přírodě a kdy je lov v takovýchto případech umožňován pouze až na základě výjimek. Aby česká myslivost mohla účinně obhajovat svůj názor a byla aktivním partnerem při budování systémů ochrany životního prostředí ve sjednocující se Evropě, je nezbytné znát základy, ze kterých tento systém vychází. Za tímto účelem je myslivecké veřejnosti předkládána stručná informace o organizační struktuře a rolích jednotlivých institucí a orgánů Evropské unie a Evropských společenství a také přehled nejdůležitějších právních předpisů Evropského společenství ovlivňujících využívání zvěře se zdůrazněním jejich vlivu na českou myslivost. Více >
Česká myslivost a Evropská unie

Myslivost a náš vstup do EU

Dr. Ing. Rudolf Novák
Počet komentářů: 0
Od 1.5. 2004 se stá-vá ČR, spolu s dalšími státy, řádným členem Evropské unie. Názory co nám vstup do EU přinese se různí. Nás myslivce především zajímá co přinese tento krok české myslivosti. Na úvod je potřeba říci, že EU nemá žádnou koncepci myslivosti. Nebyla a doposud není žád-ná legislativní nebo jiná iniciativa týkající se myslivosti. Myslivost je především upravována nepřímo, legislativou ochrany přírody, legislativou hygieny zvěřiny, (veterinární legislativou) a legislativou zbraní a střeliva. Více >
Myslivost a náš vstup do EU

Když ne já, tak nikdo!

Myslivecká soudnička Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Jak se blížila polovina května, trávili členové Mysliveckého sdružení Eustach Dubina stále více času v honitbě. Už několik let tu totiž platila zásada, že paličkáře je třeba slovit do července, a tak každý spěchal vyhlédnout toho svého.Franta už jednoho obeznal – vycházel docela pravidelně hodinu před západem slunce z nevysokého dubového lesíku (duby také daly spolu s mysliveckým svatým název sdružení) na pás mladé jeteliny. Později se tam objevovalo totiž více kusů, kterým vévodil statný šesterák, z něhož měla Frantova potenciální oběť zřejmě pořádný respekt, proto mladík s pastvou spěchal, aby se včas „uklidil“. Více >

Víte co je MASTERS CUP?

Rozhovor s Davidem Kosteleckým Ing. Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Příznivci sportu znají pojem MASTERS asi z tenisu, kdy se utkávají tohoroční nejlépe postavení tenisté na žebříčku. O mnoho méně myslivců a brokových střelců ale ví, že se obdobný závod nejlepších střelců pořádá pod stejným názvem, a navíc u nás doma. A jelikož je jedním z „duchovních otců“ tohoto závodu známý brkový střelec David Kostelecký, požádali jsme za čtenáře Myslivosti o několik zajímavostí a údajů o tíéto akci. Více >
Víte co je MASTERS CUP?

Aký bude nový zákon o poľovníctve?

Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Na Slovensku až doposiaľ je platný zákon o poľovníctve č. 23/1962 Zb. K uvedenému zákonu sa z času na čas menili iba vykonávacie vyhlášky, jako je výpočet druhov zveri a doba lovu. Ministerstvo pôdohospodárstva zaslalo Vláde SR ešte 7. 7. 2003 vládny návrh zákona o poľovníctve. Predložený návrh zákona smeruje k likvidácii poľovníctva jako dobrovoľnej organizácii, ktorá má 55 000 členov a ktorá má bohatú spolkovú činnost založenú na rozvíjaní svätohubertského odkazu. Takáto likvidácia sa má stať najmä tým, že návrh zákona pod sankciou zrušenia platných nájomných zmlúv núti poľovníkov aby namiesto Dobrovolných združení zakladali poľovnícke společnosti s právnou subjektivitou s povinnosťou vykonávať účtovnú uzávierku a registrovať sa na Krajských lesných úradoch a žiadať si súhlas na poľovnícke podnikanie od ministerstva pôdohospodárstva. Více >

Střela BARNES XLC

formátovaný Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Na našem trhu se objevily náboje se střelou BARNES XLC doprovázené různými propagačními akcemi. Množí se dotazy na použití střel a jejich vhodnost v našich podmínkách. Jaké jsou tedy její vlastnosti a možnosti použití? Více >
Střela BARNES XLC
Zpracování dat...