ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

SOUDNIČKY NA LÉTO

VYHODNOCENÍ  Připravili JUDr. Ing. Vladimír ČECHURA a Jaroslav ŠPRONGL
SOUDNIČKY NA LÉTO
Ohlas na „letní soudničky“ s otázkami pro čtenáře Myslivosti nás potěšil i nepotěšil. Potěšil v tom, že zaslané odpovědi byly často obsáhlé (jedna dokonce ve verších), rozvíjely se v nich i další úvahy o jednotlivých problémech myslivecké legislativy a vesměs se pochvalně zmiňovaly o celém projektu „mysliveckých soudniček!“ Nepotěšil v tom, že jsme přece jen očekávali větší počet odpovědí. Ale k věci – jen ještě, než se dostaneme k hodnocení jednotlivých otázek, je třeba uvést, že všude, kde jsou citována ustanovení zákona, se jedná, pokud není uvedeno jinak, o zákon č. 249/2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Bažant za plotem
Prakticky všichni čtenáři správně odpověděli na první otázku, že bažant spadlý do zahrádkářské kolonie patří uživateli honitby, z níž přeletěl (§ 43 odst. 1, věta první).
Všichni také správně tušili, že jednání našich myslivců nebylo úplně správné, ale mýlili se většinou v tom, že postižen mohl být majitel kokršpaněla, který bažanta přinesl. Oprávnění použít loveckého psa při dohledávce na nehonebním pozemku patří jen uživateli sousední honitby (§ 43 odst. 1). Držitel kokršpaněla jej tedy použil s mlčky schváleným postupem (§ 35 občanského zákoníku) a na odpovědnost uživatele honitby (resp. osoby oprávněné za něj během honu jednat). Proto sankce za uskutečnění dohledávky na nehonebním pozemku bez předchozího souhlasu jeho vlastníka nebo nájemce by mohla být uložena jen uživateli honitby (a to až do výše 200 000 Kč - § 64 odst. 3 písm. c/)!

2. Divoký jezdec
Správná odpověď na první otázku zní: Ano, s koně se u nás, stejně jako z bryčky, lovit může, mezi zakázanými způsoby lovu (§ 45 odst. 1) takový lov uveden není! To mnohé čtenáře zaskočilo - protože takový způsob nepovažují v našich tradicích za myslivecký, domnívali se, že je zakázán.
Naopak na druhou otázku je odpověď "ne" - a taková byla většinově i v došlých odpovědích. Z ustanovení § 6 až 9 zákona o sdružování občanů vyplývá, že stanovy občanského sdružení (tedy i mysliveckého sdružení) je třeba v případě jejich změny zaslat Ministerstvu vnitra, které, neshledá-li v nich rozpor se zákonem, vrátí jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den vzetí na vědomí, sdružení. Usnesení členské schůze, v tomto případě o přijetí nového člena, je platné, jen pokud bylo učiněno po dni vyznačeném Ministerstvem vnitra na změněných stanovách mysliveckého sdružení. Proto nebylo možné podle změněných stanov přijmout nového člena na téže schůzi, kde ke změně došlo. Povolenka ale mohla být platná, pokud by byla posuzována jako vydaná loveckému hostu (nečlenovi).

3. Pozdě bycha honit
Úředník mohl být klidný, vydání loveckého lístku nelze považovat za úkon k bezodkladnému rozhodnutí. Posuzuje se nejen doklad o zkoušce, ale výpis z rejstříku trestů, zaplacení odpovědnostního mysliveckého pojištění a podobně, proto platí lhůta pro vydání rozhodnutí 30 dnů (§ 49 odst. 2 správního řádu). To většina věděla správně, i když důvody ke klidu úředníka byly někdy uváděny nepřesně.
Výčet loveckých lístků pro české myslivce je následující: na dobu neurčitou, na jeden den, na pět dní, na třicet dní, na šest měsíců, na jeden rok. Takto přesně odpověděl málokdo.

4. Nechám vás sledovat termovizí
Slova o sledování termovizí nelze, jak správně uvedla většina čtenářů, kvalifikovat jako trestný čin vyhrožování. Skutková podstata vyhrožování (§ 197a odst. 1 trestního zákona) zní: "kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu . ." To Kamilova "výhrůžka" může vzbudit spíše jen úsměv. I tady uvažovali čtenáři v principu správně, ovšem zdůvodnění byla často chybná.
Na kunu se v létě samozřejmě střílet nemůže, je hájena (vyhláška č. 245/2002 Sb.). Ovšem ti opravdu pečliví dodali, že pokud by se honitba nacházela v oblasti lovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního nebo koroptve polní, pak by Kamilova rána na kunu obstála.

Když jsme vyhodnotili všechny odpovědi tak, že dva body byly za přesnou odpověď, jeden za správnou, ale nepřesně zdůvodněnou, a nula za špatnou, nikdo nedosáhl plný počet bodů. Do slosování, které proběhlo v rámci pořadu Myslivecké Halali na Zemi živitelce v sobotu 28. srpna, jsme tak zařadili ty, kdo dosáhli více než deset bodů. A tady jsou jména výherců, kteří obdrží publikace z Nakladatelství Orac: Josef Cvik, Kaplice, Jan Kubiš, Hrušovany nad Jevišovkou, a Pavel Sýkora, Neveklov.


Zpracování dat...