ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Ústřední hodnotitelská komise trofejí

Ing. Jaroslav Růžička
Trofej zvěře je považována za nejdůležitější trvalý ukazatel kvality živočicha a výsledků chovu, včetně návazností na kvalitu jeho přírodního prostředí. Dá se podle ní posoudit jak současný stavu jedince, tak ale i také kvalitativní vývoj celé populace. Podle kvality trofejí můžeme porovnávat kvalitu populací zvěře v různých regionech nebo jejich kvalitu v různých časových obdobích. Právě trofeje je možno považovat za jeden z nejzákladnějších znaků, který z pohledu možnosti dlouhodobého uchování anatomických, morfologických, genetických, fyziologických a ekologických charakteristik splňuje požadavky nejen na myslivecké, ale obecně i na zoologické vyhodnocování. I odpůrci kultu trofeje dnes musí objektivně připustit, že bez historických sbírek trofejí ulovené zvěře, umístěných dnes většinou na hradech a zámcích nebo v muzeích, by bylo takřka nemožné si vytvořit představu, jak vypadaly jedinci živočišných druhů před několika staletími a jaký byl jejich vývoj v návaznosti na změny přírody, které přinesl svou rozpínavostí člověk.


Dne 12. srpna 2004 byla náměstkem ministra zemědělství Ing. Karlem Machem ustavena Ústřední hodnotitelská komise trofejí. Vytvoření komise vychází z ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a je dáno do působnosti Ministerstvu zemědělství jako ústřednímu orgánu státní správy myslivosti v České republice. Vytvořením komise sleduje zákon o myslivosti dva cíle. Komise má za úkol jednak zajistit objektivní hodnocení trofejí zvěře na celostátních výstavách a výstavách s mezinárodní účastí a dále také průběžně zajišťovat hodnocení význačných trofejí před jejich vývozem do zahraničí.
Ústřední hodnotitelská komise se skládá z 38 členů. Předsedou komise byl jmenován Ing. Jaroslav Růžička a místopředsedy komise Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., Ing. Jan Kupka, Doc. Ing. Miloslav Vach, CSc., Ing. Josef Feuereisel, Ph.D. a Dr. Ing. Antonín Konfršt. Tajemníkem komise je Ing. Martin Žižka. Výběr komisařů byl postaven na základě jejich dosavadní praxe při hodnocení trofejí a dále s ohledem na rovnoměrné plošné pokrytí území našeho státu pro zajišťování hodnocení význačných trofejí před jejich vývozem do zahraničí. Ustanovení komise předcházelo školení komisařů, které proběhlo v Brně na Lesnické fakultě Mendelovy zemědělské, lesnické a dřevařské university za účasti expertů Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC) pana Nino Ninova z Bulharska, místopředsedy komise pro výstavy a trofeje, pana Michela Nolense z Belgie, předchozího předsedy této komise a Prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. a Ing. Josefa Feuereisela, Ph.D z České republiky. Členové komise vykonávají tuto funkci osobně.
Podle citovaného ustanovení zákona o myslivosti podléhají význačné trofeje zvěře před jejich vývozem do zahraničí jejich povinnému ohodnocení a pořízení fotodokumentace. Za význačné trofeje jsou považovány trofeje, které přesahují medailové bodové hodnoty podle metodiky Mezinárodní myslivecké organizace, a to jelen evropský 215 bodů CIC, sika japonský 260 bodů CIC, sika Dybowského 400 bodů CIC, daněk skvrnitý 190 bodů CIC, srnec obecný 140 bodů CIC, jelenec běloocasý 300 bodů CIC, muflon 225 bodů CIC, kamzík horský 110 bodů CIC a kňour prasete divokého 125 bodů CIC. Za mezinárodní mysliveckou organizaci je pak považována Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (Conseil International de la Chasse et de la conservation du gibiers - běžně užívaná zkratka CIC). Právě metody hodnocení trofejí přijaté touto organizací se pro účely porovnávání používají takřka beze změn již více než 60 let.
Kromě zajišťování objektivního hodnocení trofejí na celostátních výstavách nebo výstavách s mezinárodní účastí bude mít ustavení komise veliký význam pro širokou mysliveckou veřejnost v návaznosti na splnění povinnosti dané zákonem o myslivosti při vývozu význačných trofejí do zahraničí. Vztah člověka ke zvěři, který se postupně vyvíjel na území našeho státu, její ochrana, chov a lov, tj. myslivost, dosáhl úrovně, která je i ve světě velice ceněna. O tomto vztahu právem hovoříme jako o kulturní hodnotě našeho národa. Součástí dosažených úspěchů v chovu zvěře jsou i trofeje zvěře. Aby byly podchyceny základní informace o významných výsledcích v chovu zvěře, ukládá zákon před vývozem význačné trofeje do zahraničí povinnost takovouto trofej ohodnotit a pořídit fotodokumentaci pro účely její evidence.a uchování informací pro případná další myslivecká nebo zoologická studia.

Jak by měl být proces hodnocení význačných trofejí Ústřední hodnotitelskou komisí zajišťován?

Před vývozem význačné trofeje do zahraničí osoba, která bude tento vývoz uskutečňovat se obrátí se svojí žádostí o ohodnocení trofeje na některého z komisařů, který byl do Ústřední hodnotitelské komise trofejí jmenován. Konkrétní osobu provádějící vývoz trofeje do zahraničí může zastoupit i jiná osoba, například uživatel honitby, kde byla zvěř s význačnou trofejí ulovena. Povinnosti ohodnocení význačné trofeje nepodléhají pouze trofeje zvěře ulovené po nabytí účinnosti nového zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ale i trofeje zvěře ulovené v předchozí době. Povinnost se tedy nevztahuje k datu ulovení, ale k datu vývozu trofeje. Z tohoto důvodu podléhají ohodnocení například i význačné trofeje z domácích sbírek.
Komisař, který byl požádán o ohodnocení trofeje, má povinnost trofej ohodnotit. V případě, že komisař z jakýchkoliv důvodů nemůže trofej ohodnotit, zajistí její ohodnocení prostřednictvím ostatních komisařů. Nemělo by se stát, že komisař ponechá osobu žádající o ohodnocení trofeje bez informací jak dál postupovat při plnění své povinnosti.
Před vlastním hodnocení trofeje provede komisař nejprve kvalifikovaný odhad, zda kvalita trofeje se blíží hodnotám stanoveným jako limit pro považování trofeje za trofej význačnou. V případě, že trofej vykazuje předpoklady k jejímu považování za trofej význačnou, pokračuje komisař v jejím hodnocení. V případě, že se trofej zjevně neblíží hodnotám stanoveným pro její považování za trofej význačnou, trofej dále nehodnotí.
Po ohodnocení trofeje vypracuje komisař hodnotitelskou tabulku ve dvou originálních výtiscích. Hodnotitelská tabulka význačné trofeje musí být vytištěna na zvláštním papíru k tomu určeném. Papír formátu A4 má světle šedozelenou barvu uprostřed s bílým znakem Ústřední hodnotitelské komise pro význačné trofeje. Každá vypracovaná tabulka musí být potvrzena podpisem komisaře, který prováděl hodnocení trofeje a zeleným otiskem kulatého razítka Ústřední hodnotitelské komise trofejí. Razítko obsahuje kromě znaku i jedinečné identifikační číslo komisaře. Jeden originální výtisk hodnotitelské tabulky obdrží osoba vyvážející význačnou trofej do zahraničí. Druhý originální výtisk hodnotitelské tabulky zašle komisař na Ministerstvo zemědělství k zaevidování význačné trofeje v centrální evidenci.
Součástí ohodnocení trofeje je i pořízení fotodokumentace. Fotodokumentaci provádí komisař, který trofej hodnotí. Základem fotodokumentace trofejí rohů a parohů jsou nejméně 3 fotografie dokumentující trofej z čelního pohledu a levého a pravého bočního pohledu v úhlech 700 a 2900. Pokud trofej obsahuje některé zvláštnosti, které ji charakterizují, jsou pořizovány další snímky, které tyto zvláštnosti zachytí. Formát fotografií byl ujednocen na formát 10 x 15 cm. U trofejí, které jsou upraveny s preparátem hlavy se fotodokumentace pořizuje obdobným způsobem. U trofejí kňourů prasete divokého je fotodokumentace tvořena 1 fotografií pořízenou z čelního pohledu. V případě, že i trofej kňoura obsahuje některé zvláštnosti, které ji charakterizují, pořídí se další fotografie zachycující tyto zvláštnosti.
Hodnocení význačné trofeje a pořízení fotodokumentace provádí komisař pro osobu, která o toto ohodnocení požádá za účelem splnění povinnosti dané jí zákonem o myslivosti, bezplatně. Doručení trofeje k ohodnocení provádí osoba žádající ohodnocení trofeje na své náklady. Pokud vzniknou komisaři v souvislosti s hodnocením trofeje vícenáklady, například jestliže je komisař požádán dostavit se k hodnocení trofeje mimo adresu uvedenou ve zřizovací listině Ústřední hodnotitelské komise trofejí, jsou tyto vícenáklady hrazeny za strany osoby žádající o tuto službu.
V následujícím období se může žadatel o ohodnocení význačné trofeje setkat ještě s označováním trofeje prostřednictvím plomby. Využíváním plomb umístěných na trofeje po jejich ohodnocení by se mělo předcházet případným záměnám těchto trofejí. V současné době však tento systém značení ještě není dopracován a jeho zavedení je předpokládáno od roku 2005.
Je nutno zdůraznit, že hodnocení význačné trofeje je prováděno výhradně pro účely evidence této trofeje před jejím vývozem do zahraničí a nikoliv, například pro zjištění bodové hodnoty při poplatkových lovech zvěře pro účely komerční. Hodnocení trofeje se bude provádět ve většině případů velice krátkou dobu po ulovení zvěře, tedy v období do 3 měsíců ještě před vyschnutím trofeje, a naměřené hodnoty nebudou ještě stabilizované.
Zájemci o ohodnocení význačných trofejí zvěře se budou moci obrátit na komisaře Ústřední hodnotitelské komise trofejí, jejich adresy a kontakty jsou ke stažení a operativně aktualizovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, cesta www.mze.cz, ikona Lesní hospodářství, navigace Myslivost, navigace Ústřední hodnotitelská komise, nabídka Kontaktní údaje členů ÚHKT pro ohodnocení význačných trofejí před jejich vývozem z ČR. Údaje jsou ke stažení i na internetových stránkách ČMMJ (www.cmmj.cz) a nebo i na internetových stránkách časopisu Myslivost (www.myslivost.cz).
Kromě individuálního hodnocení význačných trofejí zvěře se má stát první společnou akcí Ústřední hodnotitelské komise hodnocení trofejí v roce 2005 na celostátní výstavě s mezinárodní účastí v Lysé nad Labem. Od této celostátní výstavy se očekává, že výsledky hodnocení trofejí budou výpovědí současného období o úrovni chovů zvěře a o vlivu prostředí pozměněného lidskou činností a úrovni myslivecké péče na kvalitu těchto chovů.
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Předseda Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Zpracování dat...