ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

ZMĚNY V KRAJINĚ A ZVĚŘ

Dr. František LIBOSVÁR, předseda Ekologické komise ČMMJ Praha
Dne 27. srpna 2004 se konal na Střední lesnické škole v Hranicích seminář s tematickým zaměřením „Změny v krajině a zvěř“. Seminář pořádala Ekologická komise ČMMJ Praha za pomoci Střední lesnické školy v Hranicích a LČR – Hradec Králové. Uvedené téma je považováno v současné době za stěžejní problém úbytku drobné zvěře a referáty přednesli naší přední odborníci včetně zástupců ze Slovenska a Rakouska.
Po zahájení semináře předsedou Ekologické komise Dr.Ing. Františkem Libosvárem a přivítání hostů na půdě Střední lesnické školy ředitelem Ing. Miroslavem Kutým, úvodní referát nazvaný Nezbytnost krajinných úprav přednesl předseda ČMMJ Praha Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. Mimo jiné uvedl, že je důležité, aby se do polní krajiny, a tím i do honiteb, vrátila původní druhově pestrá rozptýlená zeleň a do lesa na místo jehličnatých monokultur druhově a prostorově rozmanitý les s úměrně zastoupený s křovinným a bylinným patrem. Zdůraznil obtížnou a dlouhodobou realizaci, které musí předcházet vyřešení otázek majetkoprávních, materiálních, finančních a pracovních. ČMMJ již několikrát předložila své návrhy a řešení především napojením se na realizaci "Územních systémů ekologické stability".
Další referát Lesy České republiky a myslivost z pohledu uplynulého desetiletí přednesl Ing. Josef Vlášek. Uvedl stručné údaje o mysliveckém hospodaření v režijních honitbách LČR a prezentoval současné názory vedení podniku na mimoprodukční funkce lesa. Dále uvedl výsledky realizace záchranných programů vzácných druhů zvěře v lesích obhospodařovaných LČR.
Velkou pozornost vyvolal referát Ing. Jaroslava Růžičky - MZe ČR Dotace pro myslivost. Upozornil, že myslivecká veřejnost mnohdy nedovede o dotace požádat a někdy o nich ani neví. Uvedl hlavní dotační tituly jako je podpora ohrožených druhů, oborní chovy zvěře se vzácnými druhy, zlepšování životního prostředí zvěře, použití dravců v ochraně rostlin, chov a výcvik národních plemen psů, zdolávání nákaz v chovech zvěře, chov a výcvik loveckých dravců. Dále uvedl obecná pravidla při podávání žádostí a nabídl ekologické komisi ČMMJ spolupráci při rozdělování těchto dotací na jednotlivé činnosti.
Ing. Mgr. Eva Havlínová - Ministerstvo životního prostředí ČR seznámila účastníky se širokou škálou finančních podpor, které mohou myslivci využít na cílenou péči o ekologickou stabilitu krajiny. Od vstupu ČR do EU mohou neziskové organizace žádat o prostředky ze státních programů a programů EU na opatření spojené s ochranou přírody.
Prof. Ing. Jaroslav Simon CSc. - FLD MZLU v Brně se ve svém referátu zabýval vlivem strategie managmentu lesního ekosystému na prosperitu zvěře. Uvádl že, les je přirozeným prostředím pro mnoho druhů zvěře a zastřešuje na různé úrovni její požadavky na potravu a úkryt. Upozorňuje, že na rozdíl od spodní hranice početnosti (populační hustoty), kde jsou jednotlivé druhy stanoveny limity je vymezení horní hranice velmi složité. Tato horní hranice může být pro mimořádnou diferenciaci lesního ekosystému vymezena odlišnými hodnotami. Proto se podle autora zdá nejlogičtější definice považující za únosné takové stavy zvěře, které svojí aktivitou nenarušují naplnění cílů vlastníka pozemků.
Ztrátami zvěře na dopravních komunikacích se zabýval Ing. Josef Herz, CSc. - Redakce Polovníctvo a rybárstvo Slovenská republika. Konstatoval, že vlivem neustálého zvyšování počtu dopravních prostředků a dopravní sítě dochází k enormním ztrátám na zvěři. Rostou nejen počty usmrcené zvěře, materiální škody na majetku, ale zvyšují se ztráty na životech lidí a počty trvalých následků na zdraví. Stejně jako na Slovensku tak i u nás se tomuto problému nevěnuje dostatečná pozornost.
Dr. Ing. František Libosvár ve svém referátu upozorňoval na rychlou změnu rostlinného pokryvu polních honiteb směřující počtem k několika monokulturám. Uvádl, že početnost rostlinných druhů v krajině se dramaticky snižuje. Doporučuje tento nepříznivý stav eliminovat výsadbou remízů v rámci budování Územních systémů ekologické stability, osevem kulturních úhorů a zvěřních políček vhodnými plodinami jako jsou jeteloviny a krmné okopaniny.
Za kolektiv autorů Středoevropského institutu ekologie zvěře referát přednesl Doc. Ing. František Zabloudil, CSc. Ve svém obsáhlém referátu se věnoval hospodaření v polní krajině a možnostem úprav této krajiny ve prospěch zvěře. Tento referát obsahoval mnoho poučných číselných údajů a grafů, které jsou uvedeny ve sborníku.
O úpravě biotopu pomocí biopásů a zvěřních políček pro drobnou zvěř přednesl zajímavý referát František Havlát s Ing. Milanem Polednou z MS Vlkov. Přednesené poznatky byly praktické zkušenosti z honiteb MS Borovina Vidonín a MS Vlkov v kraji Vysočina. Autoři referátu se touto problematikou zabývají několik let a jejich výsledky jsou velmi povzbudivé, především při záchraně koroptví.
Referát o využití leteckého snímkování s ukázkami snímků přednesl Ing. Ivan Krajcar. Využívání leteckých snímku velmi brzy nahradí klasické mapy a jejich užívání bude neocenitelnou pomůckou při plánovaném vytváření ekologické stability krajiny a biotopů pro všechny druhy zvěře.
Problematiku biotopů ptactva velmi fundovaně přednesl RNDr. Karel Weidinger z Ornitologické laboratoře Přírodovědecké fakulty - Univerzity Palackého v Olomouci.
Pro nedostatek času nebyl přednesen velmi zajímavý referát Doc. Ing.Vladimíra Hanzala CSc. Výsledky podpory koroptve polní v Čechách v letech 1997 - 2001. Referát je uveden ve sborníku stejně jako referáty jejichž autoři se semináře nezúčastnili. Jsou to tyto práce: MVDr. František Fejfar - člen myslivecké rady Mze ČR a jeho referát Myslivost ve středoevropské krajině na prahu XXI. století, Doc. MVDr. Karel Bukovjan CSc. - referát Civilizační a méně známé choroby zvěře a referát Ing. Františka Havránka, CSc. Chov kachny divoké a přirozená kapacita stanovišť.
Seminář byl hodnocen velmi pozitivně a byl velmi podmětný pro všechny účastníky.

Zpracování dat...