ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecký kalendář - srpen

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V polních honitbách začínáme podle staré myslivecké zásady „poslední snop z pole, první zrno do zásypů“ s přikrmováním zvěře. Nejen bažantů, ale také zajíců. Zejména na velkých zemědělských plochách. Více >

SRNČÍ ŘÍJE

Zdeněk KRATOCHVÍL
Počet komentářů: 0
Ten rok, po zastavení výroby firmy, kde jsem celý život pracoval, jsem prvně v životě zažíval pocit neomezeného množství volného času, který jsem se rozhodl využít k nafotografování srnčí říje, včetně pokládání, a to pokud možno trofejově co nejsilnějším srncem. Problém byl, že o žádném takovém jsem nevěděl, v podhorské honitbě byli převážně srnci dost průměrní, někteří sice i se slušnou výškou paroží, ale neměli potřebnou hmotu ani perlení a tak jsem musel spoléhat na náhodu. A ta samozřejmě v říji není vyloučena, naopak, vícekrát jsem v tu dobu potkal srnce, o němž jsem do té doby neměl tušení. Více >
SRNČÍ ŘÍJE

Navštívili jsme ...

Návštěva na OMS ČMMJ Olomouc Připravili Ing. Kamila KAASOVÁ a Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Překrásnou krajinou, oděnou do syté zelené a květů jsme se vydali jednoho skoro letního dne na návštěvu Okresního mysliveckého spolku v Olomouci. Ptali jsme se jednatelky Milady Wollnerové, jak se myslivcům a zvěři v tomto hojností oplývajícím kraji daří. Odpovědi se nám dostalo ve formě úvahy o české myslivosti a hlavně o lidech, kteří jsou s ní spjati. Více >
Navštívili jsme ...

Horské ptačí skvosty

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Realita dnešní moderní doby poznamenává tvář našich hor už v každém ročním období svou masovou turistikou; nejen pěší, lyžařskou, ale i dokonce cyklistickou. Zpěv ptáků často zaniká v hukotu motorů, skřípotu lanovek či vleků, ba halekáním zvyšujícího se počtu dvojnožců. Krása horské květeny ustupuje do pozadí před křiklavými barvami obleků a reklam. Život horské přírody rok co rok více zápolí s množstvím odpadků po světských pochoutkách. Záchranou pro původní zdejší tvory krajiny jsou jen zóny klidu – místa přírodních rezervací a chráněných území, které jim zaručují existenci. Málokdo z návštěvníků hor ví, že doposud u nás v nich žijí třeba z ptáků takové skvosty, na které můžeme být hrdi a pyšni v evropském měřítku. Více >
Horské ptačí skvosty

MAJÍ ZAJÍCI NADĚJI?

Připravily Ing. Kamila KAASOVÁ a Slávka HRUŠÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
O problémech zaječí populace u nás ví asi každý myslivec. Několik se jich ale rozhodlo zkusit tento problém řešit odchovem a následným vypouštěním zajíců do přírody. Jedním z hlavních propagátorů této myšlenky je pan Jaroslav Horáček, který spolu s manželkou jedno chovatelské zařízení provozuje ve Lhotách u Potštejna. Proto jsme ho navštívili, abychom se v rozhovoru dozvěděli o této možnosti více. Více >
MAJÍ ZAJÍCI NADĚJI?

Kolimátory AIMPOINT

Pavel KLOZÍK, foto autor a Aimpoint (autorizováno)
Počet komentářů: 0
Myslivost zemí koruny české, jakož i krajiny slovenské, hrdě lpí na tradicích minulosti, v zažitých rituálech a mnohdy také ve způsobu lovu, a použití zbraní a výstroje. Pohledem do historie však zjišťujeme postupné zavádění nových, dokonalejších loveckých zbraní i pomůcek, které se časem staly a dnes jsou zvány na tradičními. Myslím si, že za pár let se v českých, moravských a slovenských honitbách a revírech, nikdo nepozastaví nad lovcem, majícím na kulovnici, brokovnici nebo kulobroku namontovaný kolimátor. Více >
Kolimátory AIMPOINT

Mezinárodní myslivecké setkání na počest vstupu nových zemí do EU

Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno – Nitra
Počet komentářů: 0
Dne 26. června 2004 proběhlo ku příležitosti vstupu nových členských zemí do Evropské Unie v dolnorakouském Marcheggu v bývalém loveckém zámečku prince Evžena Savojského mezinárodní myslivecké setkání, které bylo věnováno dnes již téměř zapomenutému slovanskému patronu myslivosti, sv. Janovi pod skalou. Iniciátorem a hlavním organizátorem tohoto setkání byl Mezinárodní řád sv. Huberta, přičemž čestnou záštitu společně převzaly Myslivecký svaz Dolního Rakouska, Českomoravská myslivecká jednota a Slovenský poľovnický zväz. První část programu byla po slavnostní mši věnována mysliveckým tradicím a myslivecké kultuře, zejména lovecké hudbě. V rámci odpoledního programu proběhlo ve spolupráci se Středoevropským institutem ekologie zvěře (Wien-Brno-Nitra) a s Institutem biologie zvěře a myslivosti Zemědělské univerzity ve Vídni (BOKU) mezinárodní sympozium na téma „Situace drobné zvěře v agrární krajině“. Více >
Mezinárodní myslivecké setkání na počest vstupu nových zemí do EU

Srnčia ruja v ???

Ing. Ján MERCEL Bojnice
Počet komentářů: 0
S nasledovným pojednaním prichádzam k naším čitateľom pred srnčou rujou, pretože túto nie je možné ohraničiť iba na mesiace júl a august. Vychádzajúc z filozofickej kategórie, že každá príčina vyvoláva nový účinok alebo jav alebo skupina javov, ktoré predchádzajú inému javu a spôsobujú ho sa volá príčina, nastolujú sa poľovníkovi nasledovné otázky: Více >
Srnčia ruja v ???

Zavedení loveckých nábojů se střelou Barnes

Generační krok firmy Sellier & Bellot Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V poslední době probíhá v odborných časopisech diskuse o sortimentu, kvalitě a vhodnosti střel pro lovecké účely. Položili jsme proto několik otázek ing.Václavu Svachoučkovi, Csc., vedoucímu oddělení vývoje a technické přípravy výroby Sellier & Bellot a.s. Více >
Zavedení loveckých nábojů se střelou Barnes

Příběh srnců

Ing. Jan KAJZAR
Počet komentářů: 0
Po loňské zimě, kdy bylo hned v květnu léto, mě navštívil kamarád a mimo jiné mi oznámil, že koncem srpna bude ženit syna a že mladí by měli rádi na svatebním stole i zvěřinu. Do srpna je moře času, a tak mu slibuji, že požadované dva kusy srnčí zvěřiny zajistím. Navíc mu rozvíjím teorii, jak to všechno udělat, aby zvěřina měla ten správný šmak, že nejlepší je zvěřina čerstvá, nemražená, tak dva tři dni odležená v dece samozřejmě v chladném sklepě, který mám k dispozici. Pak už záleží na umění kuchařek, které by se srnčím, pokud se plánuje svatební hostina na sobotu, začaly pracovat nejpozději ve středu. Více >
Příběh srnců

PROBLEMATIKA ZAKLÁDÁNÍ OBOR

Celostátní konference Dr.Ing. František Libosvár
Počet komentářů: 0
Ve dnech 11. – 12. června 2004 úspěšně proběhla v Poslově Mlýně u Doks celostátní konference s tématickým zaměřením na problematiku zakládání obor. Organizátorem byla Česká lesnická společnost Praha a Vojenské lesy a statky ČR, s.p. , divize Mimoň pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR Praha. V úvodu bylo konstatováno, že zakládání obor je v současné době v souvislosti ochranou krajiny a s využíváním zemědělsky neobdělávané půdy aktuální záležitost. Více >
PROBLEMATIKA ZAKLÁDÁNÍ OBOR

PERLIČKA KROPENATÁ jako zvěř

Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Jan KRČMA Středoevropský institut ekologie zvěře VFU Brno
Počet komentářů: 0
Perlička kropenatá (Numida meleagris) je původní zvěří Afriky, kde také žije celá řada druhů, které však nemají většího významu. Patří sem perlička červenohlavá (Agelastes meleagrides), perlička modravá (Guttera plumifera), perlička chocholatá (Guttera edouardi), perlička supí (Acryllium vulturinum) a perlička černá (Agelastes niger). Pro perličku kropenatou byl podle FELIXE (1980) užíván také název perlička přilbová, který se dnes již nepoužívá. Její domovinou jsou savany od Etiopie až do jižní Afriky (včetně jihozápadní Arábie) a žije také v Maroku. Tvoří hejna čítající několik desítek až stovek kusů. Perličku poprvé domestikovali staří Kartagiňané a Egypťané, odtud se dostala do Řecka a Říma. V Řecku byla perlička původně pokládána za posvátného ptáka, zato v Římě dosáhla velké obliby pro zvlášť chutné maso. Na počátku středověku však domácí perličky z Evropy vymizely a teprve v 15. století Portugalci přivezli divoké perličky ze Západní Afriky zpět do Evropy a odtud pochází nynější chovy. U nás se za první ČSR chovalo kolem 27 tisíc kusů perliček, ale tento stav postupně klesal a dnes jde jen o několik zájmových, případně účelových chovů. Do druhů zvěře byla u nás perlička kropenatá (v zákonu uvedena jako perlička obecná) zařazena teprve až zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. pro-to, že se často začala také uplatňovat v umělých chovech bažantů i koroptví. Zejména pro její ostražitost, neboť při vzniku nebezpečí svým varovným hlasem avizují perličky blízkost pernatých nebo srstnatých predátorů. Silným rámusem slyšitelným na velkou vzdálenost upozorní ostatní zvěř, která má možnost včas najít vhodný kryt. Více >
PERLIČKA KROPENATÁ jako zvěř

Vystoupení generálního ředitele podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Kamila Vyslyšela

na zasedání Sboru zástupců ČMMJ dne 19.6. 2004 Red
Počet komentářů: 0
Dámy a pánové, členové ČMMJ, úvodem chci z pozice generálního ředitele LČR pozdravit vaše jednání Sboru zástupců ČMMJ. Rovněž chci poděkovat za pozvání na toto vaše shromáždění a zároveň svojí přítomností tak deklarovat zájem a snahu o znovuprohloubení spolupráce lesníků a myslivců, a to nejen na úrovni vrcholných představitelů ČMMJ a LČR. Je historicky známou skutečností, že po dobu osmdesátiletého trvání jednotné myslivecké organizace, které jsme v minulém roce vzpomínali, byli mezi jejími vrcholnými představiteli zastoupeni také lesníci. Je to logické, protože les je životním prostředím pro nepřeberné množství druhů živočichů a samozřejmě i zvěře. Více >
Vystoupení generálního ředitele podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Kamila Vyslyšela

Krása srnčích lovů

Ing. Lubomír KLEMENT
Počet komentářů: 0
K napsání tohoto článku mne vyprovokoval příval čistě teoretických článků v tomto časopise, ale i v jiných na téma: „Zlepšení kvality populace naší srnčí zvěře“. Tato pojednání mají s běžnou praxí a jejími možnostmi jen velmi málo společného. Za skutečný přínos považuji snad jen článek od Dr. Miroslava Vodňanského: „Především srny rozhodují o kvalitě srnčí zvěře.“ Více >
Krása srnčích lovů

USNESENÍ Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty

konaného dne 19. června 2004 v Praze red
Počet komentářů: 0
Zasedání Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty konané dne 19. června 2004 projednalo po volbě pracovního předsednictva a komisí zprávu o činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty od zasedání SZ ČMMJ konaného dne 22. srpna 2003 v Benešově a kontrolu plnění usnesení. Dále projednal zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ od 22. srpna 2003 do dnešního dne.V hlavních bodech Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty projednal změnu Stanov společnosti Interlov Praha s.r.o., výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2003, stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2003, výsledek hospodaření Interlovu Praha s.r.o. za rok 2003, výsledek hospodaření Všeobecné pojišťovny Halali a.s. za rok 2003, výsledek hospodaření s.r.o. Myslivost za rok 2003 a výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2003. Sbor zástupců byl informován o stanovisku zástupců Dozorčí rady ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2003. Dále sbor projednal návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2004 a vyslechl stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k návrhu rozpočtu ČMMJ na rok 2004.V dalším bloku programu jednání projednal rekonstrukci střelnice Kotojedy, okr. Kroměříž, uspořádání Mistrovství Evropy v lovecké střelbě 2006 s investicí ČMMJ 1,5 miliónu korun. Dále projednal návrh plánu činnosti Myslivecké rady ČMMJ na II. pololetí roku 2004 a Sboru zástupců ČMMJ na rok 2005, návrh mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005 a návrh na změnu Mysliveckého řádu ČMMJ. Po diskusi a připomínkách návrhová komise složená ze schválených zástupců Českomoravské myslivecké jednoty předkládá Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty návrh tohoto < Více >
USNESENÍ Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty

Zajíc v přírodě, chov v zajetí pro myslivecké účely, úprava biotopů pro drobnou zvěř a zazvěřování

ODBORNÝ SEMINÁŘ Ing. Luděk KRÁLÍČEK
Počet komentářů: 0
Dne 18.června 2004 se v malebném prostředí jižních Čech, konkrétně v Předslavicích v bývalém okresu Strakonice konal seminář zaměřený na problematiku zaječí zvěře. Ačkoli se jednalo o první významnější akci Asociace chovatelů zajíců, která tuto akci pořádala pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty, ve spolupráci s Mysliveckým sdružením v Předslavicích, účast byla značná. Sjelo se zde zhruba tři sta padesát zájemců z celé naší republiky a ze Slovenska, kterým není lhostejný úbytek zaječí zvěře v honitbách a kteří mají zájem se na zlepšování stavu populací této naší v minulosti nejhojnější zvěře aktivně podílet. Více >
Zajíc v přírodě, chov v zajetí pro myslivecké účely, úprava biotopů pro drobnou zvěř a zazvěřování

Trofejové bělení lebek

Milan CIHELKA
Počet komentářů: 0
Na výstavě NATURA VIVA 2004 v Lysé nad Labem již byly v prodeji trofejové bělící soupravy. Protože na toto téma bylo velice mnoho dotazů a jedná se vcelku o novou technologii, pokusím se – (i když v soupravách je úplně podrobný návod) - zde vysvětlit princip a fungování bělící soupravy. Také proto, že mnozí návštěvníci výstavy si „jen tak“ odnesli jenom návod - ten ale bez chemikálií je k ničemu. Více >
Trofejové bělení lebek

Národní myslivecké slavnosti

12. 6. 2004 Ohrada Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Druhou červnovou sobotu se sjeli do areálu Loveckého zámku Ohrada všichni příznivci mysliveckého umění a dovedností. Lesnické a myslivecké muzeum tu ve spolupráci s Vydavatelstvím DONA České Budějovice a redakcí časopisu Myslivost pořádalo další ročník Národních mysliveckých slavností. Více >
Národní myslivecké slavnosti

SOUDNIČKY NA LÉTO

Na motivy skutečných příběhů volně zpracoval Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Z diskusí s přáteli i z náhodných setkání s myslivci jsem získal pocit, že naše „soudničky“ docela zaujaly. Ten pocit mám i proto, že někteří čtenáři se ozývají s připomínkami, s pochybnostmi, obracejí se na mysliveckou právní poradnu a především mě „zásobují“ dalšími případy (jedním z těchto zdrojů je díky nim právě JUDr. Vladimír Čechura). Proto jsme se rozhodli udělat výjimku a uvést jako „Soudničky na léto“ příběhy, které u soudu vůbec neskončily (alespoň zatím), ale přesto přinášejí poučení. A aby bylo to letní oddechové čtení ještě zábavnější, připojujeme ke každému z případů soutěžní otázky. Ze správných odpovědí, které, jak doufáme, nám zašlete do redakce Myslivosti (uzávěrka je 15. srpna) – a nebudou znít jenom „ano“ či „ne“, připravíme pro tři vylosované čtenáře balíček publikací z Nakladatelství Orac (Zákon a zbraních a střelivu s komentářem, Psí notes, Právo v rybářské praxi, Případy mysliveckého hospodáře). Více >

Setkání u kaštanu

Jaroslav VILD
Počet komentářů: 0
V neděli 6.6.2004 na hranici u hraničního kamene, kde stojí starý kaštan, se konalo " Sousedské setkání u kaštanu", které zajišťovalo a pořádalo ve spolupráci s panem starostou Petrem Klírem z Lipové u Chebu MS Vlastník. Více >
Setkání u kaštanu

Kurz hodnocení trofejí

uspořádaný MZe ve dnech 5. - 6. 6. 2004 Ing. Rostislav Moučka
Počet komentářů: 0
Ve dnech 5. - 6. 6. 2004 proběhl v prostorách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity kurz hodnocení trofejí pro kandidáty Ústřední hodnotitelské komise při CIC. Tito byli nominováni Ministerstvem zemědělství a z jejich řad bude ústřední hodnotitelská komise sestavována. Členové této komise poté budou oprávněni hodnotit významné české i evropské trofeje. Kurz vedl Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., spolu s dalšími členy mezinárodní komise pro hodnocení trofejí, a to s Not. Michelem Nolensem, Prof. Ninem Ninovem a Ing. Feuereiselem, PhD. Více >
Kurz hodnocení trofejí

Chovatelská přehlídka trofejí v Táboře

Ing. Pavel KULVEIT
Počet komentářů: 0
Další akcí v letošním roce, pořádanou ČMMJ OMS v Táboře byla po okresním mysliveckém plesu a zkouškách mysliveckých adeptů Hubertova cechu, již tradiční chovatelská přehlídka trofejí. Více >

Compact parcour České Budějovice

JUDr. Jindřich Kubík
Počet komentářů: 0
V neděli 6. června 2004 se uskutečnilo na střelnici Šindlovy Dvory u Českých Budějovic další kolo střeleckého seriálu ve střelbě na compact parcour započítávaného do soutěže v rámci ASAT. Více >
Compact parcour České Budějovice

Střílení s Browningem

Střílení s Browningem II. – LP – 100 terčů, Střílení s Browningem III. – LP – 100 terčů, Mistrovství České republiky v LP – 200 terčů JUDr. Jindřich Kubík
Počet komentářů: 0
V sobotu a v neděli 8. – 9. 5. 2004 proběhlo na střelnici Vráž LZ Konopiště pokračování letošní soutěže „Střílení s Browningem“ v LP. V sobotu se uskutečnilo II. kolo tohoto seriálu ve střelbě na LP na 100 terčů. Jelikož byl o střelbu jako obvykle ze strany střelců velký zájem, byly na střelnici Vráž otevřeny čtyři střelecké linie (A, B, C, D), každá o čtyřech střelištích. Střelba na jednotlivých střelištích byla postavena tak, aby byla co do náročnosti podobná blížícímu se mistrovství Evropy v LP, které probíhalo ve dnech 20. – 23. 5. 2004 na této střelnici ve Vráži. I když tentokráte nám počasí moc nepřálo, bylo chladné a někdy i deštivé, tak do samotného závodu se přihlásilo celkem 117 střelců všech kategorií z ČR, Rakouska, Německa i Maďarska. Více >
Střílení s Browningem

Myslivci –léto a EU

Za výbor MS Hubertus Roztoky a jeho 42 členů Doc. Ing. Karel DOLEJŠ, CSc.
Počet komentářů: 0
Červenec – měsíc bouří a srnčího volání bývá nazýván též měsícem lovcova jara, a letos je i měsícem nových nadějí pro českou myslivost a ochranu přírody vůbec. Nová Evropa, rozšířená na 25 členských států, se stala pro nás mimořádnou výzvou, ale i příležitostí pro zastánce milující naši krajinu a českou myslivost zvláště – vykonat opět mnoho užitečného. K tomu nás vyzývá i Manifest FACE. Federace organizací pro myslivost a ochranu volně žijící fauny v Evropské unii). Více >

Zlatá srnčí trofej v OMS Benešov

Ing. Jaroslav VANÍČEK
Počet komentářů: 0
Květen je měsícem, kdy jaro o sobě dává vědět na každém kroku. Ze dne na den raší a kvetou byliny, keře, stromy. Přibývá hmyzu, ptáčat a mláďat zvěře – zkrátka vše se dere na svět. Toto období je proto vhodným časem pro setkání mladých přátel myslivosti a ochrany přírody. Třetí květnová sobota je už tradičně věnována dětské myslivecké soutěži – okresnímu kolu Zlaté srnčí trofeje. Nejinak tomu bylo i letos v překrásném prostředí vlašimského zámku a přilehlého zámeckého parku. Svoje útulné prostory nám propůjčilo SOUZ Vlašim, které zde sídlí. Oproti předchozím letům se sešlo nepoměrně více soutěžících. V mladší kategorii „A“ se přihlásilo 17 dětí a v kategorii starší „B“ osm dětí. Více >
Zlatá srnčí trofej v OMS Benešov

Okresní kolo soutěže o ZST

František KALOUSEK
Počet komentářů: 0
V romantickém zákoutí na soutoku Rokytenky a Divoké Orlice proběhlo v sobotu 22. května již 31. okresní kolo soutěže o ZST. Více >

Odešel Ing. Zdeněk Fišer

Ing. Eva CISLEROVÁ
Počet komentářů: 0
Dne 16. června 2004 jsme se rozloučili ve strašnickém krematoriu v Praze s Ing. Zdeňkem Fišerem, který zemřel po delší nemoci ve věku 77 let. Více >

Srpnové troubení jelenů

Ing. Zdeněk NEVORÁNEK
Počet komentářů: 0
V osmdesátých letech jsem navštívil naše přátele v Krušných horách. Během pobytu jsme projeli část Krušných hor, projeli, přesněji řečeno prošli i tamější rašeliniště. Zdejší krajina tehdy neposkytovala zrovna nejpovzbudivější pohled. Bohatý nálet listnáčků, zejména břízy, která se uchytila na valech i s pařezy shrnuté zeminy a dobře ujmuté výsadby smrku pichlavého svědčily o tom, že zdejší příroda má ještě síly k tomu, aby čelila průmyslovým emisím. Smrk pichlavý je navíc odolný i vůči okusu a loupání jelení zvěří. Roste ve skupinách a malých ostrůvcích, které poskytují zvěři kryt, ale současně umožňují dobře ji pozorovat a spolehlivě přečíst. Více >
Srpnové troubení jelenů

Sova z mokrých luk

Jan VEBER
Počet komentářů: 0
Poprvé jsem se s touhle velmi zajímavou a u nás nepříliš známou sovou setkal tváří v tvář na podzim roku 2000, kdy jsem kroužkoval jeden z chycených exemplářů do nárazové sítě. Její oči mě fascinovaly a já, tehdy bohužel bez fotoaparátu, zatoužil ještě někdy v životě zachytit ten krásný pohled jejích uhrančivých očí. Podařilo se mi to až letos na jaře a já vás tedy rád seznamuji s kalousem pustovkou, jak se tato krasavice jmenuje. Více >
Sova z mokrých luk
Zpracování dat...