Časopis Myslivost

Čína – směr „Zelená“

Milada FABELOVÁ
Čína – směr „Zelená“
Rok 2008 bude pro Čínu velmi významný, neboť bude hostitelem „Zelených „ olympijských her. Do této doby si země stanovila velmi ambiciózní plán: přezkoumat ve své zemi kvalitu vzduchu a vody, vytvořit „model“ městského životního prostředí, osázet zemi stromy, chránit přírodní zdroje, atd. Má na to pět let. Všechny tyto aktivity budou součástí příprav olympijských her, které budou symbolem respektování životního prostředí a trvale udržitelného vývoje.
V návaznosti na tuto skutečnost bude vláda věnovat více pozornosti ochraně a péči o vlně žijící faunu. Jaká je současná situace v Číně referoval na letošním valném shromáždění CIC v Bukurešti pan Weisheng Wang, ředitel odboru pro chov a ochranu zvěře u Státních lesů.
V Číně žije více jak 30 000 druhů živočichů, z toho 4.400 obratlových. Bohužel, některé druhy i populace jsou zcela ohroženy nebo vykazují určitý stupeň ohrožení. Čína má velmi různorodou krajinu, od vysokohorských oblastí, náhorních planin, po pahorkatinu, hluboká údolí a roviny, kde je zcela odlišné a proměnlivé klima. Totéž platí o vegetaci. Z toho vyplývá značná různorodost ekosystémů.
Legislativní síť vztahující se na volně žijící faunu pokrývá zákon o lesích, zákon o ochraně volně žijících druhů, zákon o ochraně prostředí a trestní zákon. Dále existují předpisy o obhospodařování přírodních rezervací, lesů, flóry a fauny, a to jak na úrovni místních, tak i státních úřadů. Do pravomoci lesních úřadů spadá tvorba přírodních rezervací, vodních rezervací a ostatních přírodních lokalit, ochrana zvěře, umělý chov zvěře, využívání přírodních zdrojů a dohled nad obchodem i příslušným průmyslem.
Mezinárodní organizace CITES již ustavila sídla svých úřadů ve velkých městech Číny a vědecká sekce CITES má své sídlo v Čínské akademii věd. V regionech působí lokální organizace pro ochranu fauny, zastřešené nevládní organizací.
Ochrana volně žijící fauny se soustředí na legislativu, veřejné mínění a boj proti nelegálním aktivitám.
V roce 2003 čínské lesnické úřady založily 1538 přírodních rezervací lesních i živočišných o celkové výměře 118 miliónů ha, zabírajících 12,3 % plochy země a zahrnujících většinu všech pozemských ekosystémů a stanovišť, více jak 85 % druhů volně žijící fauny a více jak 65 % volně se vyskytující flóry, podléhajících přísné kontrole.
Kromě toho bylo vytvořeno 14 záchranných a chovných center, více jak 100 botanických zahrad s téměř 200 druhy divoké fauny a 1000 druhy vzácných druhů rostlin a zahájeny umělé chovy.
Čína je velmi aktivní při ochraně vodních ploch. Má 289 přírodních vodních rezervací pokrývajících 49,45 miliónů ha. Země je členem Ramsarské dohody od roku 1992.
Z toho vyplývá, že hlavním úkolem je ochrana a reintrodukce ohrožených druhů, začlenění do národního programu na ochranu volně žijící fauny, rozvoj přírodních rezervací, podpora umělých chovů státními investicemi, politickou a odbornou pomocí. Trvalý rozvoj přidruženého průmyslu by se měl řídit rozumným využíváním přírodních zdrojů.
Čína zavedla řadu programů na ochranu volně žijící fauny, provázených celou škálou projektů, především pro 15 klíčových druhů. Cílem je rozšiřovat a zakládat přírodní rezervace, zlepšovat a obnovovat přírodní prostředí zvěře, vyznačovat honební plochy, to vše spolu s výzkumem genetických zdrojů ohrožených druhů. Vytvářet ukázkové oblasti ochrany lesních, pouštních a vodních ekosystémů.

Myslivost v Číně
V Číně je okolo 60 mysliveckých honiteb, z toho 26 je zahraničních. Jen málo z nich je však vzhledem k nedostatku technologie a zkušeností aktivních. Hlavními lovnými druhy zvěře jsou: argal, nahur tibetský, takin, prase divoké a bažanti. Čína nemá samostatnou organizaci pro myslivce. Místní myslivci loví samostatně, zatímco zahraniční jen prostřednictvím speciálních agentur, zabývajících organizováním lovů pro cizince.
Je hodně osobností, které se zajímají o lov v Číně a jsou schopni platit velké peníze. Je však značná mezera v toku informací. Tady je třeba mezinárodní spolupráce při výměně odborných i chovatelských zkušeností.
Nedostatky v ochraně přírody a volně žijící fauny
* roztříštěnost a znečištění ekosystému a přírodních stanovišť
* nadměrné čerpání zdrojů a pokles biodiverzity
* Neúčinnost ochrany a managementu, nízká úroveň moderní technologie.
* pomalý ekonomický rozvoj v řadě oblastí.

Poznámka na závěr:
Můžeme s uspokojením konstatovat, že Čína má eminentní zájem o účast na mezinárodní myslivecké a rybářské výstavě NATURA VIVA.
Z Bulletinu CIC přeložila
Milada FABELOVÁ

Zpracování dat...