MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Červenec v honitbě

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V červenci pokračuje doba lovu srnců. V tomto měsíci je nutno se také začít věnovat intenzivnímu lovu černé zvěře, zejména tam, kde jsou na polích atraktivní obiloviny v počínající mléčné zralosti. Jde zejména o pšenice a žito. Pokud je to možné, snažíme se černou lovit zejména na příchodech k polím v lesních okrajích. Předmětem lovu by měli být především lončáci a vyspělejší selata. Zásadně šetříme dospělé kusy této zvěře. Více >
Červenec v honitbě

MEDAILOVÉ TROFEJE JELENŮ v Lysé n/L 2005

Myslivost 7/2005, str. 5 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Myslivost nejen v České republice nýbrž i v celé Evropě směřuje nikoliv ke zvyšování počtů trofejové zvěře, nýbrž ke zkvalitňování celých populací. U zvěře drobné to platí jen částečně, pokud považujeme za kvalitativní znaky hmotnost zvěře a její zdravotní stav. U zvěře trofejové k tomu přistupuje i mohutnost (síla) jejích trofejí vyjádřená bodovou hodnotou CIC. Je známo, že kvalita trofejí závisí na genetickém založení zvěře, na němž se podílejí oba rodiče (matka zřejmě větší měrou než otec), dále na kvalitě životního prostředí zvěře (jeho úživnosti, krytových a klidových poměrů) a samozřejmě i na myslivecké péči o zvěř včetně průběrného odstřelu. Přitom víme, že žádný z uvedených vlivů není neměnný a že žádný druh zvěře nereaguje na změny životních podmínek stejným způsobem. Je to dobře patrné i z každoročně pořádaných okresních chovatelských přehlídek, na nichž sledujeme počty chovných či průběrných (příp. lovných) jedinců (bohužel většinou zatím pouze u samců) a také bodové hodnoty trofejí nejsilnějších. Více >
MEDAILOVÉ TROFEJE JELENŮ v Lysé n/L 2005

DAŇCI V HONITBĚ LIBAVÁ

Myslivost 7/2005, str. 10 Ing. Lubomír KLEMENT
Počet komentářů: 0
Napsáním tohoto článku chci přispět k výměně názorů o hospodaření s daňčí zvěří v oblasti Vítkova. Daňci začali pronikat do honitby Libavá zhruba před třiceti lety a za tu dobu prošli dvěma stejně dlouhými údobími, ale za různých životních podmínek. Zmiňovaná vítkovská oblast těsně přiléhá k severovýchodní části vojenského prostoru a byla by tedy nutně i předpokládanou součástí oblasti chovu daňčí zvěře v dané lokalitě. Domnívám se, že daňci začali intenzivně pronikat do honitby kolem Barnovské přehrady proto, že v této části honitby byl v té době relativně značný klid s minimálním vojenským provozem. Více >
DAŇCI    V HONITBĚ LIBAVÁ

SRNČÍ ŘÍJE TÉMĚŘ BEZ OTAZNÍKŮ

Myslivost 7/2005, str. 12 Doc. MVDr. Jaroslav HINTNAUS, CSc.
Počet komentářů: 0
V 8. čísle Myslivosti v minulém roce byl otištěn článek o neobvyklém chování srn a srnců nejen v období říje, ale i v průběhu celého roku. Autor cituje v článku několik literárních sdělení a připojuje své názory na pozorované jevy. Chování zvěře je velmi významným svědectvím o zdravotním stavu zvěře, a jeho sledování je cenným nástrojem v chovu zvěře. Většina etologických studií se však zaměřuje jen na popis pozoruhodných jevů. Neméně přínosné pro naše vědomosti o zvěři je však poznání příčin, které k tomuto chování vedou. Chování zvěře včetně chování sexuálního má své zákonitosti vyplývající z fyziologických procesů v organismu, a je tudíž kauzálně, tj. příčinně vysvětlitelné. Více >
SRNČÍ ŘÍJE TÉMĚŘ BEZ OTAZNÍKŮ

Zkušenosti s výsadbou krajinné zeleně

Myslivost 7/2005, str. 14 Ing. Jan ČERNÝ
Počet komentářů: 0
V našem mysliveckém sdružení jsme si od plánů územních systémů ekologické stability slibovali zlepšení podmínek pro zvěř, a proto jsme se zajímali jak realizaci těchto plánů být co nejvíce nápomocni. Když tyto plány měl pan starosta na stole, pozval nás, abychom se s nimi seznámili. S výsadbou remízků v polích jsme měli zkušenosti z minulých let, protože jsme zalesňovali kdekterou mez nebo neobdělávaný pozemek – i když toho v naší krajině mnoho k dispozici nikdy nebylo. Více >
Zkušenosti s výsadbou krajinné zeleně

Chránená poľovná oblasť Poľana

Myslivost 7/2005, str. 15 Ing.Jozef HERZ,PhD.
Počet komentářů: 0
Poľana. Pod týmto názvom sa poľovníkovi v mysli do popredia dostávajú predovšetkým mohutné jelenie parohy. Poľana, táto jedna z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe s priemerom takmer 20 km, rozprestierajúca sa na rozlohe vyše 20 000 ha, kde na kóte Hrb sa nachádza geografický stred Slovenska, od dávna budila pozornosť ľudí. Na Poľane rástla najväčšia jedľa na Slovensku, ktorá bola vysoká 53,5 m a obvod vo výške 150 cm nad zemou mala 575 cm. Jej vek sa odhadoval na 400 rokov. Okrem nej tu rástol aj 40 m vysoký brest z obvodom 641 cm a 38 m vysoký buk s obvodom 451 cm. Jej pôvod má iste aj vplyv na jelene a najmä ich trofeje. Více >
Chránená poľovná oblasť Poľana

AKCE ROKU ZA NÁMI! Úspěšná či neúspěšná?

Myslivost 7/2005, str. 16 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V sobotu 4. června se zavřely brány Výstaviště v Lysé nad Labem za posledním návštěvníkem Mezinárodní výstavy Natura Viva 2005. I když pro organizátory není zdaleka „finito“, je čas na ohlédnutí se zpět a zhodnocení čerstvých dojmů. Více >
AKCE ROKU ZA NÁMI! Úspěšná či neúspěšná?

Jak to viděli návštěvníci?

Myslivost 7/2005, str. 21 K. Kaasová + P. Ščevlíková
Počet komentářů: 0
V průběhu devíti dnů v Lysé jsme občas prošly areálem, vybraly jsme si myslivecky působícího člověka a zeptaly jsme se ho na dojmy z výstavy NATURA VIVA 2005. Zajímaly nás jak kladné, tak i záporné názory na tuto, opět po pěti letech mezinárodní přehlídku nejen trofejí, ale i mnoha jiných pro myslivce atraktivních záležitostí. A nedalo nám to, abychom se nevyptaly na připomínky k našemu časopisu. Více >
Jak to viděli návštěvníci?

Lovecké metody a umístění zásahu

Myslivost 7/2005, str. 22 MVDr. Forejtek
Počet komentářů: 0
Z nespočetných studií lze snadno odvodit, že je velmi důležitý vliv způsobu lovu na hygienu, zrání a z toho vyplývající kvalitu zvěřiny. Pokud je kus v okamžiku zásahu v klidu, stojí bokem ke střelci, může při zásahu na komoru či krk zůstat v ohni na místě zásahu a být tím pádem okamžitě nalezen a vyvržen. Tato situace nastává především při lovu na čekané a považujeme ji za ideální. Při oblíbeném lovu šoulačkou je již situace poněkud jiná, protože často zvěř lovce zpozoruje, málokdy stojí vzhledem k lovci v ideálním postoji, často se střílí z ruky bez pořádné opory. Nejméně ideální podmínky jsou při lovu na naháňce, nadháňce nebo natláčce. Zvěř na kterou se střílí je v pohybu, úhel pro výstřel bývá nedostatečný a navíc se s dosledem může z bezpečnostních důvodů může začít až po skončení leče (lovu). V praxi tedy může začít vyvrhování dosledovaného kusu až ze několik hodin. Naháňka, nadháňka a natláčka jsou oblíbenými a efektivními způsoby lovu, lze lovit i v místech s hustými krytinami nebo tam, kde osamělý lov nepřináší odpovídající výsledky. Organizace takovýchto lovů musí respektovat ale požadavky na ochranu zvěře a lovců (organizační podmínky pro možnost dobrého zásahu), ale také umožňovat dodržování všech požadavků na hygienu zvěřiny při prvotním ošetření (z hlediska časové organizace lovu). Více >
Lovecké metody a umístění zásahu

Vlk se vrací do švýcarských Alp

Myslivost 7/2005, str. 24 JUDr. Jaroslav VONDRÁČEK, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Vlk (canis lupus) jako původní obyvatel alpských horských velikánů měl ve Švýcarsku podobný osud jako v jiných zemích Evropy. S vývojem hospodářské činnosti člověka se zmenšoval prostor pro veškerou zvěř, což vedlo buď k jejímu částečnému, nebo úplnému vyhubení. Ale vraťme se do minulosti a sledujme osud vlků této alpské země. Více >
Vlk se vrací do švýcarských Alp

Lovíme vždy dobře jednoleté srnce?

Myslivost 7/2005, str. 26 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Na chovatelských přehlídkách trofejí spárkaté zvěře při kontrole správnosti provedeného odstřelu trofejové zvěře může docházet k situaci, že nelze někdy jednoznačně posoudit chovnou hodnotu daného kusu a možnosti, co by z hlediska kvality trofeje dosáhl ve vyšším věku. Předmětem častých diskuzí při provádění hodnocení jsou především jednoletí srnci. Obecně na všech chovatelských přehlídkách právě roční srnci jsou ze všech srnců nejčastěji označováni červeným bodem jako chovní. Často jejich počet ze všech nesprávně ulovených srnců na chovatelské přehlídce představuje polovinu až dvě třetiny ze všech srnců hodnocených jako chovní. Nad některými ročky pak dlouze diskutuje jmenovaná hodnotitelská komise ve vztahu k závazným kriteriím chovnosti a objektivního posouzení předložené trofeje srnce. Téměř vždy se jedná o ročky, kteří vynikají mohutnou lebkou, širokými pučnicemi a neobyčejně silným, i když kratším parožím. Byl ten odstřel správný, i když v rámci kriterií podle délky paroží byl posouzen jako průběrný? A nebo by srnec v příštích letech mohl být i srncem s kapitálním parožím? Více >
Lovíme vždy dobře jednoleté srnce?

Rajka naší přírody

Myslivost 7/2005, str. 27 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Na sklonku léta a v začátku jeseně se rád toulám Českým krasem - po prosluněných stráních a škrapových úbočích kopců. Člověk zde nachází terapii k uklidnění duše z dnešního uspěchaného života. Při nevtíravých koncertech samečků kobylek, cvrčků a sarančat se dokonale zapomíná na všechny svízele všedních dnů. V teplém počasí se ozývají odevšad - z porostů bylin stepních louček, baldachýnu křovin lemujících skalnaté rokle, dokonce i z korun dubů šípáků ostrůvkovitě roztroušených po svazích strání. Ve vlahém podvečeru pak skupinu zpěváků rozšíří ještě na kvarteto na několika místech svým neúnavným málo přerušovaným monotónním cvrčením krtonožka obecná. Více >
Rajka naší přírody

Netradiční pomocník do terénu

MAX - obojživelné pracovní a transportní vozidlo motoraj@tiscali.cz
Počet komentářů: 0
I do našich krajů začínají pronikat zpoza oceánu pomůcky, zařízení a technika zatím zde nepříliš obvyklá. Jedním z důkazů je obojživelné pracovní a transportní vozidlo MAX se stálým pohonem šesti kol. Obojživelné šestikolové vozidlo MAX se vyrábí již od roku 1969 v USA a od dob jeho uvedení na trh se prodalo více než čtařicet tisíc kusů. Svého času je používala i americká armáda a jednotky Delta Force. Více >
Netradiční pomocník do terénu

MOTÁK POCHOP (Circus aeruginosus)

Myslivost 7/2005, str. 30 Text a snímky Jiří LIŠČÁK
Počet komentářů: 0
Moták pochop je 55 cm dlouhý dravec čeledi krahujcovitých, z motáků u nás největší. Samice je celá tmavě hnědá se žlutou hlavou a hrdlem. Samec celkově světlejší a pestřejší než samice, světlá žíhaná hlava s tmavými svislými proužky, které pokračují až na přední část těla. Šedohnědý ocas, hnědá křídla s šedými znaky. Konce křídel černé. Dlouhé žluté nohy. Rozpětí křídel až 125 cm. Mladí ptáci jsou hnědí s oranžovým peřím na hlavě. Moták pochop, neboli pochop rákosní, je dravec, který ze střední Evropy na zimu odlétá. Na jižní Moravu se vrací již koncem března. Samec vždy o několik dnů dříve než samice. Létá nízko nad zemí s křídly ve tvaru písmene V. O několik dnů později se objeví i samice a začínají svatební lety. V posledních letech se stavy pochopů rákosních natolik zvýšily, že hnízdí téměř v každém místě, kde roste rákosí. Hnízdo staví samec těsně nad vodou nebo nad zemí. To tvoří jen pár větví a stébel rákosů. Každý den však po celou dobu hnízdění nosí do hnízda suchá stébla suché trávy. Počátkem května do něj samice klade postupně až 5 světlých vajíček, na kterých sedí převážně sama 33 dnů. Po tuto dobu ji samec nosí potravu do hnízda. Tu tvoří především hraboši. Moták pochop dokáže ale ulovit i malého bažantíka či zajíčka. Po 40 dnech ptáci opouští hnízdo. Koncem září až počátkem října ptáci odlétají do Afriky. Více >
MOTÁK POCHOP (Circus aeruginosus)

ČERPÁNÍ DOTACÍ na mysliveckou činnost

Seminář ve Voticích Myslivost 7/2005, str. 32 Ing. Luděk KRÁLÍČEK
Počet komentářů: 0
Ve čtvrtek 19. května proběhl ve Voticích na Benešovsku seminář s názvem Čerpání dotací na mysliveckou činnost. V komorním prostředí nově zrekonstruovaného školicího střediska stanice pro hendikepované živočichy Ochrany fauny ČR se setkalo zhruba čtyřicet pět zájemců o tuto problematiku, což plně pokrylo kapacitu zařízení. Zúčastněné myslivce a lektory přivítal vedoucí oddělení myslivosti, střelectví a ekologie sekretariátu ČMMJ Ing. Králíček a pan Křížek, vedoucí Ochrany fauny ČR. Více >
ČERPÁNÍ DOTACÍ na mysliveckou činnost

Narozeninový gulášek inspirací pro verš

Připravila: Táňa DOSTÁLOVÁ
Počet komentářů: 0
Před dvaadvaceti lety se stal stálým spolupracovníkem časopisu Myslivost a čtenáři si záhy oblíbili jeho citlivé, emotivně laděné a mimořádně fundované literární postřehy z přírody a setkání se zvěří. Mnozí si obohatili knihovničky o jeho humoristické „hubertské“ kuchařky Kulinaření s Hubertem a S Hubertem na cestách či povídkovou knížku Černí rytíři z Lavičné. PhDr. Oldřich Koudelka je novinářem z povolání, věnuje se i historické literatuře a v současnosti pracuje jako šéfredaktor časopisu Nový venkov, a tak myslivost propaguje i na stránkách nemysliveckých periodik určených laické veřejnosti. Tento sympatický novinář, publicista a spisovatel žijící v malé vesničce Úsobrno na Boskovicku se 28. července dožívá neuvěřitelných padesáti let. Proto jsme mu u příležitosti tohoto jubilea položili několik otázek. Více >
Narozeninový gulášek inspirací pro verš

Navštívili jsme OMS Nymburk

Ing. Kamila KAASOVÁ a Ing. Pavla ŠČEVLÍKOVÁ
Počet komentářů: 0
O tom, že telepatie funguje, se přesvědčil jednatel OMS Nymburk, pan Augustin Sochr. Zrovna když přemýšlel nad květnovou Myslivostí, kdy na ně přijde řada a navštívíme je, odhadoval to tak za tři roky, a v tom jsme mu zavolaly. Byl překvapen, ale my také, když jsme se dozvěděly, že Nymbursko, proslulé především z díla Bohumila Hrabala svými svéráznými postavičkami a postřižinským pivovarem, oplývá také bohatou tradicí a několika významnými osobnostmi naší myslivosti. V Nymburském okrese též leží jedno pro myslivce, ale nejen pro ne, velmi důležité místo. Stává se jím v posledních květnových a prvních červnových dnech výstaviště v Lysé nad Labem, o čemž by letos mohli vyprávět návštěvníci mezinárodní výstavy NATURA VIVA z celé naší vlasti i mnoha dalších zemí světa. Více >
Navštívili  jsme OMS Nymburk

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI red
Počet komentářů: 0
V číslech Myslivosti 1-5/2005 vycházelo postupně 60 soutěžních otázek Velké čtenářské soutěže, které pro naše čtenáře sestavili členové Redakční rady našeho časopisu. Celkem se sešlo v redakci 2251 odpovědních kupónů, z nichž byli losováni výherci cen (přehled přinášíme na jiném místě tohoto čísla). Samozřejmě, že jako každý rok vzbudily některé otázky diskuze a polemiky, jen několik čtenářů bylo ale doslova rozezlených, drtivá většina ostatních přivítala jako každý rok možnost oživit si zábavnou formou svoje znalosti pobavit se a pokusit štěstí v losování. Přinášíme nyní správné znění odpovědí včetně vysvětlení a odkazů na prameny v literatuře, které nám zaslali samotní autoři otázek. Více >
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

KDE NENÍ ŽALOBCE, NENÍ ANI SOUDCE

Soudničky na červenec Na motivy skutečného případu volně zpracoval Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
V našich pravidelných soudničkách se od případů, které před soudem neskončily („kde není žalobce, není ani soudce“), zase pomalu vrátíme k těm, které naopak k soudu dospěly, a to až k tomu nejvyššímu. Ale nejen rovnou u soudu může skončit nedodržování předpisů. V našem dnešním (skutečném!) případu šlo o předpisy veterinární a jejich porušení také řešila veterinární správa. Více >

ČESKÉ MYSLIVECKÉ PRÁVO PRO ZAHRANIČNÍ LOVCE

DAS TSCHECHISCHE WEIDMANNSRECHT FÜR AUSLÄNDISCHE JÄGER Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
V poslední době stále přibývá zahraničních lovců, kteří přijíždějí do České republiky na společné i osamělé lovy. Je to logické vzhledem k tomu, že v naší republice, v českých a moravských honitbách, je přes všechny problémy stále ještě mimořádně příznivá situace ve stavech zvěře proti okolní Evropě, alespoň tedy té na západ a jih od našich hranic. S rostoucím počtem těchto svým způsobem vyhraněných návštěvníků Česka roste i poptávka po jednoduché příručce, která by jim napomohla v orientaci v našich předpisech i tradicích. Této poptávce vyšlo vstříc nakladatelství LexisNexis CZ (dříve Nakladatelství Orac, které se už nejednou myslivosti, rybářství a podob-ným oblastem věnovalo - např. Myslivost a právo, Myslivecká stráž, Rybářské právo v praxi, Případy mysliveckého hospodáře) vydáním publikace z řady Kapesní příruč-ky Orac, tentokrát ale cizojazyčné. Více >
ČESKÉ MYSLIVECKÉ PRÁVO PRO ZAHRANIČNÍ LOVCE

Myslivecká péče a lov černé zvěře

recenze MVDr. Zdeněk KOLÁŘ
Počet komentářů: 0
Kniha „Myslivecká péče a lov černé zvěře“ od německého lesníka a myslivce Norberta Kappa, přináší zkušenosti čtyř desítek let myslivecké praxe, které pozoruhodně harmonizují v dokonalé souhře s poznatky vědeckými. Není zde nic, co známe z výplodů našich i zahraničních, majících charakter spíše „literárních poklesků“, než odborného díla – nic z obligátních opakování učebnicových vědomostí. Více >
Myslivecká péče a lov černé zvěře

Nádvořím hradu Helfštýna zněly tóny loveckých rohů

Národní soutěž mysliveckých trubačů Helfštýn 2005 Libor NEVTÍPIL
Počet komentářů: 0
Hrad Helfštýn, vévodící celému údolí Moravské brány, je v současné době přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. Neméně významnou akcí se stal již 12.ročník soutěže mysliveckých trubačů, který zde v sobotu 21.května uspořádali Klub mysliveckých trubačů při ČMMJ, Českomoravská myslivecká jednota, Správa hradu Helfštýna – Muzeum Komenského Přerov, Soubor trubačů VLS ČR, s.p.divize Lipník nad Bečvou a Základní umělecká škola Potštát. Navíc Sv.Hubert, patron myslivců, dopřál trubačům nádherné slunečné počasí. Více >
Nádvořím hradu Helfštýna zněly tóny loveckých rohů
Zpracování dat...