Časopis Myslivost

Chránená poľovná oblasť Poľana

Myslivost 7/2005, str. 15  Ing.Jozef HERZ,PhD.
Poľana. Pod týmto názvom sa poľovníkovi v mysli do popredia dostávajú predovšetkým mohutné jelenie parohy. Poľana, táto jedna z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe s priemerom takmer 20 km, rozprestierajúca sa na rozlohe vyše 20 000 ha, kde na kóte Hrb sa nachádza geografický stred Slovenska, od dávna budila pozornosť ľudí. Na Poľane rástla najväčšia jedľa na Slovensku, ktorá bola vysoká 53,5 m a obvod vo výške 150 cm nad zemou mala 575 cm. Jej vek sa odhadoval na 400 rokov. Okrem nej tu rástol aj 40 m vysoký brest z obvodom 641 cm a 38 m vysoký buk s obvodom 451 cm. Jej pôvod má iste aj vplyv na jelene a najmä ich trofeje.

Počas druhej svetovej vojny tu bol neznámym partizánom ulovený jeleň ktorého bodová hodnota dosiahla 241,7 boda CIC. Práve z toho dôvodu, že nebolo známe meno lovca, nebola táto trofej na výstave vo Florencii, zaradená do katalógu. V roku 1961 vydala Poľana opäť rekordnú trofej jeleňa s bodovou hodnotou 240,65 bodov CIC. Tento raz bol úspešným lovcom ing. Juraj Hoher. Táto trofej kraľovala na špici rekordných jeleních trofejí nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu plných 19 rokov.
Dobrý genofond jelenej zveri z Poľany bol známy nielen u nás, ale aj v zahraničí. Jelenia zver z Poľany sa dodávala do mnohých nových lokalít. V nových podmienkach najmä v Českej republike predovšetkým pri dobrej starostlivosti ulovené jelene vysoko prekročili bodovou hodnotou jelene z Poľany.
Pri príležitosti 40. výročia vyhlásenia Chránenej poľovnej oblasti Poľana sa v dňoch 6. - 7. 5. 2005 v priestoroch horského hotela Poľana uskutočnil odborný seminár na tému " Výsledky chovu raticovej zveri v CHPO Poľana a v ďalších významných revíroch". V krátkosti uvediem aspoň ich názvy. Poľovníctvo Lesov SR,š.p. B.Bystrica (Peter Kuric), 40 rokov Chránenej poľovnej oblasti Poľana (Emil Rakyta), Chov jelení Zveřě v obore Poňešice (F. Řehoř), Jelení zvěř v obore Boubín (Pavel Kub), Chov danielej zveri v poľovnom revíri Petrovec (Ján Dobrík), Chov raticovej zveri na OZ Palárikovo (Ladislav Lévárdy), História a súčasnosť poľovníctva na OZ Topoľčianky (Jozef Šmondrk, Jozef Nikodém), Chov a prikrmovanie raticovej zveri v poľovnom revíri "Zimná", OZ Námestovo (J.Herud, R. Traj,A. Kondela, J. Žilinec), CHKO -BR Poľana a jej záväzky k EU (Dušan Slávik), Optimalizácia manažmentu a zlepšovanie biotopu raticovej zveri v CHPO Poľana (J. Konôpka, P. Kaštier, J. Bučko, P. Hell), Prínos telemetrického výskumu jelenej zveri v poľovnej oblasti Poľana a Nízke Tatry pre zlepšovanie jej obhospodarovania (S. Finďo, J. Bučko, P. Kaštier), Jelení zvěř ve vlastní honitbě VLS ČR, s.p. Libava (Ján Jeniš), Kvalita populácií raticovej zveri v oblasti severovýchodného Slovenska (M. Lehocký, Š. Beňa, Ľ. Tuľák, M. Hanko).
Záujemcovia o zborník z tohto seminára majú možnosť si ho objednať u Ing. Marcela Lehockého Lesy SR,š.p., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica.
V druhý deň seminára si účastníci prezreli prehliadku jeleních zhodov z oblasti Poľany a jej okolia. Na takýchto prehliadkach od roku 2000 bolo nasledovné množstvo zhodov:
Rok zhody jelene
2000 89 60
2001 110 81
2002 169 116
2003 173 125
2004 219 157
Z 219 jeleních zhodov zo 157 jeleňov, bolo 62 párových. Najsilnejšie zhody dosahovali priemernú bodovú hodnotu 190,65 boda. V roku 2003 to bolo o niečo vyššie 196,25 boda CIC.
Okrem jeleních zhodov, tu boli sústredené danielie zhody v počte 130 kusov z danielej lokality Petrovec v obhospodarovaní Lesov SR. Z nich bolo 27 ohodnotených na bronzovú, 12 na striebornú a 16 na zlatú medailu. Najsilnejšie zhody mali hodnotu 198,12 bodov CIC.
Veľmi zaujímavá bola aj exkurzia v teréne CHPO Poľana zameraná na poľovnícke zariadenia a generačnú zvernicu "Trnavy". Dva dni strávené v strede Slovenska na Poľane, tým, čo sa venujú predovšetkým chovu jelenej zveri prinieslo veľa podnetných návrhov na zvýšenie kvality trofejí jelenej zveri.
Zpracování dat...