Časopis Myslivost

MEDAILOVÉ TROFEJE JELENŮ v Lysé n/L 2005

Myslivost 7/2005, str. 5  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Myslivost nejen v České republice nýbrž i v celé Evropě směřuje nikoliv ke zvyšování počtů trofejové zvěře, nýbrž ke zkvalitňování celých populací. U zvěře drobné to platí jen částečně, pokud považujeme za kvalitativní znaky hmotnost zvěře a její zdravotní stav. U zvěře trofejové k tomu přistupuje i mohutnost (síla) jejích trofejí vyjádřená bodovou hodnotou CIC. Je známo, že kvalita trofejí závisí na genetickém založení zvěře, na němž se podílejí oba rodiče (matka zřejmě větší měrou než otec), dále na kvalitě životního prostředí zvěře (jeho úživnosti, krytových a klidových poměrů) a samozřejmě i na myslivecké péči o zvěř včetně průběrného odstřelu. Přitom víme, že žádný z uvedených vlivů není neměnný a že žádný druh zvěře nereaguje na změny životních podmínek stejným způsobem. Je to dobře patrné i z každoročně pořádaných okresních chovatelských přehlídek, na nichž sledujeme počty chovných či průběrných (příp. lovných) jedinců (bohužel většinou zatím pouze u samců) a také bodové hodnoty trofejí nejsilnějších.

Na dosud pravidelně po pěti letech organizovaných celostátních výstavách myslivosti včetně trofejí máme možnost dokumentovat zda a jak se kvalita trofejí z roku na rok mění či zda stagnuje a můžeme se také zamýšlet nad příčinami těchto jevů. Na výstavách s mezinárodní účastí je pak možno porovnávat úroveň našich chovů přinejmenším s chovy v okolních státech (pokud se ovšem těchto výstav účastní). K tomu měla přispět a také přispěla i letošní mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství Natura Viva 2005 konaná po pěti letech opět v Lysé nad Labem.
Zajímaly nás, jako obvykle, především trofeje našich jelenů. V katalogu je jich uvedeno 289, což je 93 % oproti stavu před 5 lety (tehdy jich bylo 310), což nad očekávání není příliš velký pokles. Zajímavější je pohled na změny v počtech trofejí oceněných medailemi zlatou, stříbrnou či bronzovou. Dříve bylo v předcházejícím pětiletém období registrováno 15 trofejí "zlatých" (5 %), nyní dokonce 17 (6 %). Stříbrných trofejí bylo ale dříve 82 (26 %), nyní jen 50 (17 %) a bronzových dříve 213 (69 %) a nyní 222 (77 %). Zdá se tedy, že celková kvalita trofejí jelenů se poněkud snížila.
Ne všechny medailové trofeje uvedené v katalogu pocházejí ale pouze z posledních pěti let. Takových bylo jenom 261 a jsou uvedeny v tabulce č. 1. Z tabulky je zřejmé, že medailové trofeje jelenů z obor se v uvedených letech podílely ze 62 % na počtu trofejí "zlatých", z 11 % na počtu trofejí "stříbrných" a ze 13 % na počtu trofejí "bronzových", celkově pak činil jejich podíl 16 % ze všech medailových trofejí, což je vzhledem k počtu obor s jelení zvěří poměrně hodně.
Jednotlivé obory se podílely na počtech medailových trofejí jelenů následovně.
Z Poněšic pocházelo 6 trofejí "zlatých" a 1 "bronzová. Z Bulhar a z Moravského Krumlova vždy 1 trofej "zlatá" a 1 "stříbrná", ze Slavic, z Vlašimi a z Krásné po jedné trofeji "zlaté", z Volského Žlebu 1 trofej "stříbrná" a 5 "bronzových", ze Židlova 1 trofej "stříbrná" a 4 "bronzové", z Černého Kopce 1 trofej "stříbrná" a 3 "bronzové", z Loučné nad Desnou 11 trofejí "bronzových", z Lán 2 trofeje "bronzové" a z Nohy 1 trofej "bronzová".
Uvedené údaje by nebyly úplné, kdybychom nevěděli z kolika ulovených jelenů medailové trofej pocházejí. Přehled je patrný z tabulky č. 2.
Je zřejmé, že v posledních letech se snižuje počet ulovených jelenů potřebných k získání některé z medailí, což je trend, který bychom si přáli udržet i do budoucna.
V tabulce č. 3 je uveden věk jelenů s medailovými trofejemi, opět zvlášť celkem a zvlášť pro oborní chovy zvěře.
Z této tabulky je zřejmé, že sice jeleni mohou nasadit paroží na bronzovou medaili již ve 4 letech, ale jsou to dobře založení a soustavně přikrmovaní jeleni z obor, zatímco obecně lze říci, že chceme-li dosáhnout u jelenů trofeje s medailovými trofejemi, neměli bychom je lovit dříve než v 10 letech. Pokud pak jdou do říje ještě starší jeleni se silnými trofejemi, můžeme předpokládat, že se jim trofej bodově nezhorší (zejména obvody přibývají) a zato ponechají po sobě geneticky dobře založené potomstvo.
Je to patrné i z další tabulky č. 4 z níž lze vyčíst jakých bodových hodnot medailových trofejí dosahují jeleni v různém věku.Je zřejmé, že bodové hodnoty trofejí s věkem jelenů nabývají na hodnotách, i když v oborních chovech není tato tendence zcela zřejmá, zejména u jelenů lovených mezi 11. a 13. rokem, což ovšem může být způsobeno i poměrně malým počtem hodnocených jelenů z obor. Jinak ale trofeje jelenů bodů CIC silnější než trofeje jelenů všech, to znamená i z volnosti. Zvlášť zřetelný je trend navyšování bodových hodnot trofejí u jelenů s maximálními bodovými hodnotami.
Poučné je také porovnání bodoěku deseti nejsilnějších jelenů z jednotlivých let, jak je uvedeno v tabulce č. 5.
Ukazuje se, že průměrná bodová hodnota vždy deseti nejsilnějších trofejí jelenů se rok od roku zvyšovala a ostatně ani průměrná bodová hodnota trofeje jelena za sledovanou dobu není nejmenší, protože vysoko dosahuje bodovou hodnotu pro udělení stříbrné medaile. Pro zajímavost tato bodová hodnota je přibližně o osm bodů vyšší než tomu bylo před pěti lety.
Podobně je tomu i u věku 10 lovených jelenů s nejsilnějšími trofejemi, který je v průměru přibližně o půl roku vyšší než tomu bylo před pěti lety. To je zřejmě i důvod uvedených výsledků a je to také trend, který bychom měli i do budoucna prosazovat.
Daří se to zejména v zavedených a dlouhodobě odborně řízených oborních chovech s jelení zvěří (z nich je tentokrát třeba vyzdvihnout především oboru Poněšice, z níž pochází i naše nejsilnější trofej přesahující 250 bodů CIC), ale také v profesionálně usměrňovaných volných chovech, z nichž je opět na předním místě naše největší honitba VLS Libavá.
Celkově lze říci, že i přes prvotní poměrně nepříznivé prognózy související zejména s přijetím nového zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. a s dalším poklesem průměrných výměr honiteb se kvalita trofejí naší jelení zvěře nezhoršila, spíše naopak a do dalších let by tuto tendenci mohlo opět podpořit znovuzavedení chovu zvěře v oblastech a konečně i výchovná práce okresních mysliveckých spolků a ústřední hodnotitelské komise úzce spolupracujících se státní správou myslivosti.


Zpracování dat...