Časopis Myslivost

Aké bude slovenské poľovníctvo

Ing. Štefan PALAŤKA
Počas uplynulého roka sme mohli na stránkach odbornej poľovníckej tlače čítať viacero článkov, úvah a zamyslení nad budúcnosťou slovenského poľovníctva. Vo väčšine z nich sa autori zaoberali najmä obavami z neúnosného finančného zaťaženia výkonu práva poľovníctva v revíroch Slovenska, ktoré môže priniesť so sebou nový zákon o poľovníctve v takom znení, v akom bol pracovníkmi Ministerstva pôdohospodárstva SR navrhnutý. Niektorí autori uvádzali ako odstrašujúci príklad nedávnu situáciu v Bulharsku a naopak, ako príklad hodný nasledovania zákon prijatý v Slovinsku. Všade však bola na prvom mieste finančná stránka poľovníctva a očakávanie nedostupnosti tejto ušľachtilej ľudskej činnosti pre obyčajných ľudí, ale iba pre vyvolených a bohatých, ktorí na to budú mať. Je smutné, že až sem dospelo slovenské poľovníctvo, keď situácia vo väčšine poľovných združení sa zmenila na boj o prežitie, o snahu urobiť z poľovníctva biznis s čo najrýchlejším vyťažením maxima toho, čo je možné ešte z revírov získať. V takejto situácii je na prvý pohľad snáď druhoradé a nepodstatné zamýšľať sa aj nad budúcnosťou skutočnou a to nad prípravou našich nasledovníkov, čiže nad výchovou detí a mládeže. Ja by som chcel teraz, na prahu nového roka, v ktorom očakávame konanie medzinárodného stretnutia poľovníkov a milovníkov prírody v júni na výstave v Nitre, zamyslieť práve nad touto oblasťou poľovníckej činnosti.
Už dva roky sa snažím vlastným príkladom osloviť niekoľko ďalších zanietených a ochotných členov SPZ v okrese Levice, aby sa vo svojom voľnom čase venovali výchove detí a mládeže v krúžkoch mladých priateľov poľovníctva. S krúžkom, ktorý úspešne pracuje na našej škole, sme myslím dosť viditeľne obohatili konanie poľovnícko-ochranárskej výstavy Levické poľovnícke dni v rokoch 2003 a 2004. Moje očakávania však zatiaľ vychádzajú na prázdno a obrat k lepšiemu nenastal ani po jedinečnej príležitosti využiť vzdelávacie poukazy, vydané Ministerstvom školstva SR začiatkom tohto školského roku k podpore krúžkovej činnosti na základných školách. A nie je to iba záležitosť okresu Levice, rozlohou najväčšieho okresu Slovenska, ale minimálne polovice okresných a regionálnych organizácií SPZ, kde výchova mladej poľovníckej generácie nefunguje vôbec, alebo len v minimálnom rozsahu. Na priloženej mapke som sa snažil zdokumentovať situáciu z roku 2004, keď z 57 okresných a regionálnych organizácií SPZ bolo len 28 organizácií schopných poslať svoje súťažné družstvo na celoslovenskú súťaž KMPP. V roku 2001 to bolo 21, v roku 2002 27 a v roku 2003 31 organizácií. Z tohto pohľadu je najúspešnejší rok 2003 a treba preto poďakovať tým organizáciám, kde robia túto činnosť na vysokej úrovni a to bez ohľadu na to, v akej finančnej situácii sa slovenské poľovníctvo nachádza. Obdivuhodná je práca s deťmi napríklad v okresoch Šaľa, Nitra, Pezinok, Topoľčany, Michalovce, Senica, Považská Bystrica, Lučenec, Námestovo, Liptovský Mikuláš a pod., kde dokážu na požadovanej úrovni usporiadať aj okresné kolá a potom tých najlepších žiakov vyslať na celoslovenskú súťaž. Samozrejme, že na každú takúto činnosť je nutné určité finančné a personálne zabezpečenie, no tam, kde osvetovej komisii OkO SPZ záleží na tejto činnosti, tam to zrejme problém nie je.
Moja doterajšia skúsenosť s 2-ročnou činnosťou krúžku, podporená aj skúsenosťou z 80-tych rokov, keď som ako vtedajší podpredseda dnes už neexistujúceho PZ mal túto činnosť v kompetencii, hovorí, že priame náklady na činnosti krúžku za rok v súčasnosti sú asi 10 - 15 tis. Sk. Je to najmä cestovné, fotodokumentácia, odborná literatúra, poistné, príp. stravné, čo si úspešná a zaujímavá činnosť krúžku vyžaduje. V dnešnej dobe nájsť pre krúžok potrebných a ochotných sponzorov nie je problém. Mne veľmi účinne v činnosti krúžku pomáhajú najmä vydavateľstvo HUBERTLOV, Ing. Mihalko - majiteľ firmy DEVANA a Ing. Číž - riaditeľ Múzea vo Svätom Antone. Veľkú podporu nachádzam aj na sekretariáte okresnej organizácie SPZ v Leviciach a samozrejme aj vo vedení ZŠ. Členovia krúžku pravidelne publikujú články o našej činnosti na stránkach školského časopisu OK+NO, regionálnych týždenníkov a najmä v časopise HUBERTLOV. Tu máme v súčasnosti možno už dominantné postavenie, no v redakcii by určite privítali viacero článkov aj od iných krúžkov zo všetkých končín Slovenska, ale aj z Čiech. Moje príspevky sa pravidelne objavujú v Učiteľských novinách, ale aj v časopise ENVIROMAGAZÍN, pretože poľovníctvo a ochrana prírody sú vo veľmi úzkom vzájomne prospešnom vzťahu a jedno bez druhého by v dnešnej pretechnizovanej dobe už asi ani nemohlo existovať. Jedna z oblastí výchovy mladej generácie nielen v škole na vyučovaní, ale aj v KMPP by preto mala byť aj ekológia. Najčerstvejší príklad ekologickej katastrofy lesného porastu a životného prostredia v Tatrách hovorí úplne jasne, že deti treba vychovávať aj k pochopeniu príčin takýchto udalostí.
Veľmi dôležitá pre fungovanie KMPP je krúžková kronika. My sme za dva roky zaplnili už dva jej diely, každý s obsahom 100 listov. Zachytené tu máme všetky dôležité a podstatné udalosti krúžku a nezabudnuteľné chvíle z akcií, ktoré sme spolu absolvovali. Veľmi dôležité sú aj panely informujúce o našej činnosti, umiestnené na chodbe školy a v odbornej učebni prírodopisu. Pravidelne sledujeme reláciu Halali v Slovenskej televízii a odpovedáme na súťažné otázky. Máme však problém v tom, že nás zastrešuje len okresná organizácia SPZ a ZŠ, no žiadne poľovné združenie. Znamená to, že nemáme možnosť starať sa o svoju časť revíru, že nemáme svoj krmelec, násypec, posed, svoje políčko, o ktoré by sme sa pravidelne starali. Naša žiadosť o prijatie v poľovnom združení neďaleko Levíc čaká na odpoveď už poldruha roka a je asi úplne druhoradá a nepodstatná v záležitostiach združenia, čo je odraz všeobecne nepriaznivej situácie v poľovných združeniach Slovenska. Na druhej strane sme vhodne využili na našej škole možnosť výberu krúžku z ponuky školy na základe vzdelávacích poukazov, čoho výsledkom je, že v rámci nášho KMPP pracujú už dve samostatné skupiny žiakov a to mladších, z ročníkov 1.-5. a starších, z ročníkov 7.-8., v celkovom počte 26 žiakov. Spomenúť treba aj to, že vedenie krúžku nie je žiadna veľká zárobková činnosť a že odmenou za prácu s deťmi je najmä dobrý pocit, že robím niečo užitočné pre budúcnosť našu, ako aj pre budúcnosť slovenského poľovníctva.
Zvlášť by som sa chcel zmieniť aj o práci s deťmi v Čechách. Aj keď nemám prehľad o tom, ako to v celoštátnom meradle vyzerá, vďaka našim priateľom z okresu Mladá Boleslav máme možnosť pravidelne sledovať v časopise MYSLIVOST rubriku mladým myslivcům. Je tu možné nájsť veľa krásnych a podnetných príkladov ako pracovať s deťmi, aby krúžková činnosť mala svoj zmysel a aby boli krúžky zdrojom a základom budúcnosti českého poľovníctva. Je mi ľúto, že sa nám nedarí nadviazať vzájomnú spoluprácu s nejakým podobným krúžkom z Čiech, pretože by to určite obohatilo našu činnosť. Po uverejnení môjho príspevku o Levických poľovníckych dňoch v č. 6 som očakával, že sa mi ozve niekoľko vedúcich krúžkov z Čiech so záujmom o spoluprácu, no bohužiaľ, doteraz sa tak nestalo. Dúfam preto, že po uverejnení tohto článku sa situácia v tomto trochu zlepší, pretože minimálne na regionálnej úrovni by takáto spolupráca bola určite veľmi zaujímavá. Ako prílohu k článku okrem mapky Slovenska, posielam ešte fotografie z našich krúžkových aktivít. A to z návštevy Domu poľovníkov v Bratislave v sprievode Ing. Číža, z ukážky vábenia zveri v podaní majstra Slovenska Ing. Mihalka a z dopĺňania vtáčich kŕmidiel v areáli školy.

Ing. Štefan PALAŤKA
učiteľ na ZŠ Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
vedúci KMPP


Zpracování dat...