MYSLIVOST / Stráž myslivosti

ÚNOR V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Vzhledem k minimu loveckých příležitostí daných zákonnými dobami lovu je únor měsícem loveckého klidu.Věnujeme se především lovu dravé zvěře a celoročně nehájené zvěře. Hlavní náplní práce myslivce v únoru je ochrana zvěře a péče o zvěř. Po několika měsících zimy je zvěř v horším tělesném stavu, u srnců začíná parožení a v těle samic vyvíjejí zárodky budoucích mláďat. Více >
ÚNOR V HONITBĚ

Volné honební pozemky = ráj pytláků

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Podle důvodové zprávy z Parlamentu, cílem nového zákona o myslivosti není vyvolat novou tvorbu honiteb, nýbrž zachování honiteb doposud uznaných a jejich uvádění do souladu s ustanovením zákona. Z tohoto důvodu je v zákoně ustanovení § 29 odst. 4 zákona o myslivosti o tom, že až do uznání nové honitby dosavadní honitbu užívá její uživatel. Takto formulované ustanovení brání tomu, aby byť jen minutu existovaly honitba stará a jedna či více nových honiteb z ní vzniklých, a současně aby v dosavadní honitbě nebyl subjekt, který by v ní prováděl myslivost, zejména ochranu a péči o zvěř. Více >
Volné honební pozemky = ráj pytláků

REPRODUKCE černé zvěře

Dr. Miroslav Vodňanský, Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno – Nitra
Počet komentářů: 0
V poslední době se stala problematika černé zvěře jedním z nejvíce diskutovaných mysliveckých témat, což je důsledek prudce stoupajících početních stavů tohoto druhu zvěře a z toho vyplývajících vysokých škod na zemědělských kulturách. Přitom je nutno počítat s tím, že význam škod působených tímto druhem zvěře v nejbližší budoucnosti nadále poroste a uplatňované nároky na jejich náhradu se mohou stát pro četné uživatele honiteb skutečně existeční otázkou. Proto není nadsázkou, když se řekne, že černá zvěř představuje za současné situace pro myslivost vážný problém. A to nejen v České republice, ale i v sousedních zemích. Například v Německu stoupl počet ulovených kusů z necelých 27.000 v roce 1957 na více než půl milionu v roce 2002. V některých spolkových zemích, jako například v Hessensku, dosáhl průměrný počet ulovené černé zvěře téměř 5 kusů na 100 ha honební plochy. Přitom se tam ve většině oblastí nedaří další růst početních stavů černé zvěře zastavit. Podobná situace je v Rakousku, Maďarsku a Polsku. Příčiny populační exploze černé zvěře v současné kulturní krajině jsou známé a byly již několikrát popsány i na stránkách Myslivosti. Více >
REPRODUKCE černé zvěře

POSTUPUJEME VŽDY SPRÁVNĚ

při dodržování mysliveckých zvyků a tradic? Ing. Koloman FERJENTSIK, správce Myslivecké nadace
Počet komentářů: 0
Na téma mysliveckých zvyků a tradic bylo již napsáno v periodickém odborném mysliveckém tisku mnoho příspěvků (o nejrůznějších učebnicích myslivosti ani nemluvě), nicméně mi připadá, že se tyto vůbec nečtou nebo jen povrchně (vždyť to přece již všechno víme, děláme to pořád stejně a zatím nám nikdo nic nevytýkal, takže proč bychom měli cokoliv měnit a proč bychom se měli přizpůsobovat něčemu, co i naši bezprostřední předchůdci dělali stejně? A řekněme rovnou, že mnohdy špatně!). Říká se, že zvyk je „železná košile“, které se jen tak nezbavíme, ale právě proto bychom o tuto „košili“ měli pečovat co nejlépe, abychom se nedopouštěli zbytečných chyb, abychom dokázali, že nám nejsou po staletí se utvářející myslivecké zvyky a tradice lhostejné, abychom tím prokazovali naši odbornou úroveň, na kterou bychom měli být náležitě hrdí, protože je skutečně výrazem naší odborné zdatnosti, abychom i mladé, nastupující generaci, která bude provozovat myslivost, resp. vykonávat právo myslivosti, po nás, předali tento vzácný dar našich předků v pokud možno nejvyšší kvalitě tak, aby byla zachována kontinuita vysoké odborné a etické úrovně české myslivosti. Více >
POSTUPUJEME VŽDY SPRÁVNĚ

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky

Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph.D. ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství MZe
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti konstatuje, že současné početní stavy prasete divokého na území České republiky mají stále stoupající tendenci. Škody, které uvedený druh zvěře svými životními projevy působí zejména na zemědělské půdě a zemědělských plodinách, se stále zvyšují. Významné je i negativní působení prasete divokého na populace některých druhů zvěře, zejména bažanta obecného, koroptve polní a zajíce polního. Výsledné početní stavy jsou pozitivně ovlivňovány současnou intenzivní velkoplošnou zemědělskou výrobou zejména vysokých plodin, jako je kukuřice a řepka, které poskytují dostatek krytu a klidu a znesnadňují lov zvěře.Nezbytně nutné snížení početního stavu prasete divokého na území České republiky je v zájmu snížení výskytu škod, úpravy věkové a pohlavní struktury populace prasete divokého a také zachování výše jmenovaných druhů zvěře. Za účelem dosažení těchto cílů Ministerstvo zemědělství všem orgánům státní správy myslivosti doporučuje následující opatření: Více >

Vysvětlení a prosba o spolupráci

Ing. Jiří PONDĚLÍČEK
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři Myslivosti, obracím se na Vás v souvislosti s velkým počtem dotazů, které obdržel Odbor rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství, po vydání informace s názvem „Doporučená opatření pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky“. Více >
Vysvětlení a prosba o spolupráci

Rozhovor s Ing. Jiřím Paroubkem

Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V roce 2005 budou mysliveckou veřejností hýbat nejenom podzimní volby vedení Českomoravské myslivecké jednoty, ale ještě předtím se na přelomu května a června soustředí pozornost myslivců na mezinárodní výstavu Natura Viva v Lysé nad Labem. Kromě národní přehlídky trofejí a jistě bohaté nabídky stánků a zboží mnoha firem bude neodmyslitelnou součástí devíti výstavních dní doprovodný program. Je snaha zájem předvést to nejzajímavější a neatraktivnější z myslivecké činnosti, představit aktivity myslivců ze všech regionů a oblastí České republiky. A to byl i jeden z důvodů, že záštitu nad doprovodnými programy výstavy Natura Viva 2005 přijal ministr pro místní rozvvoj Ing. Jiří Paroubek. Navštívili jsme ho a položili mu za čtenáře Myslivosti několik otázek. Více >
Rozhovor s Ing. Jiřím Paroubkem

Dalekohledy FOMEI BinoCam

Text a foto Pavel KLOZÍK,
Počet komentářů: 0
Návštěvníci myslivecké výstavy v Lysé nad Labem v roce 2004, kteří se zúčastnili přednášky o produkci královéhradecké firmy Fomei si jistě vzpomenou na zmínku o trojici dvouokých dalekohledů vybavených digitálním fotoaparátem. Více >
Dalekohledy FOMEI BinoCam

Kamzík a svišť z Tyrolska

Ing.Jaroslav BRYCHTA
Počet komentářů: 0
Zažít lov zahraničí - to dnes není žádnou výjimečnou událostí i pro řadu českých myslivců. Záměna tradičního loveckého prostředí naší krajiny za krajinu neznámou a setkání se zvěří, kterou vídáme jen na fotografiích, to jsou pro každého myslivce silné emoce, které zážitky ze zahraničního lovu jen umocňují. Více >
Kamzík a svišť z Tyrolska

Ranivost a zastavovací schopnost různých druhů loveckých nábojů

©Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Často se v diskusích jak mezi myslivci tak i v různých článcích polemizuje o účinnosti různých ráží. V polemikách se však někdy jedná o pouhé obhajování jednotlivé a určité ráže a jsou vyzdvihovány účinky z individuálních zkušeností, ze situací, které nemají zobecnitelnou platnost apod. I v relativně odborných argumentacích většinou chybí přesvědčivé objektivní, nezaujaté a vyvážené informace, chybí většinou např. i reprezentativní statistické údaje, na základě kterých by bylo možné učinit skutečně objektivní závěry. Více >
Ranivost a zastavovací schopnost různých druhů loveckých nábojů

K průběrnému odstřelu jeleních špičáků

Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Zásadní změny v myslivosti probíhající od roku 1993 s sebou přinesly i některé negativní jevy v chovu spárkaté zvěře dané rozdrobením honiteb, ukončením činnosti oblastí chovu a často zásadně odlišnými přístupy jednotlivých uživatelů honiteb. Chovatelská hlediska jsou často opomíjena a jedinou snahou je pak udržet určitou relaci mezi produkcí a příjmy z myslivosti v prodeji zvěřiny a poplatkových lovů ve vztahu k nákladům za honitbu – především alespoň částečného pokrytí někdy až nehorázné výše nájemného ve vztahu ke skutečné hodnotě myslivecké produkce honitby. Více >
K průběrnému odstřelu jeleních špičáků

„Ploché motivy nemám rád“

Text a snímky Jan VEBER
Počet komentářů: 0
Sedím na bobku vedle něj a s ústy dokořán sleduji tu úžasnou proměnu seříznuté a předem připravené růžice jeleního shozu na výjev z naší přírody. Jeho levá ruka svírá pevně mezi prsty růži a pravá zvláštní mašinku, osazenou speciálním brouskem a jeho bystré oči přes silnou lupu kontrolují jednotlivé pohyby frézky po bílé mase parohoviny. Jeden špatný pohyb a veškeré snažení je nenávratně ztraceno. Z trávy pomalu „vylézá“ postava silného divočáka a prsty pokrývá slabá vrstva parohového prachu. Světlo lampy na stole dotváří nádhernou atmosféru tohoto okamžiku a já se úplně bojím promluvit, aby snad to kouzlo nezmizelo… „Tak tady je mé království“, říká s úsměvem ve tváři můj dnešní host, pan Vlastimil Pánek z Trhanova na Domažlicku a rukou ukazuje na prostý stůl v rohu dílny, na kterém kromě opravdu silné lupy, lampičky a speciální vrtačky leží v krabičce několik odříznutých růží jeleních parohů a ve stojánku spousta vrtáčků nejrůznějších tvarů a velikostí. Více >
„Ploché motivy nemám rád“

Omlazené kulovnice Mauser a Mosin

Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Současní výrobci loveckých zbraní nabízejí celou řadu kvalitních loveckých kulovnic. Navzdory tomu, lovci v řadě zemí používají vysloužilé a opotřebované vojenské opakovačky v původním stavu. Zájem trvá také o vojenské zbraně upravené pro lovce profesionálními zbrojíři. Přestavbami vojenských pušek pro lovce se v celém světě zabývá mnoho firem a puškařů. V České republice je provádí také firma Řehák a Řehák v České Třebové, která se zaměřila na dobře známé opakovačky Mauser a Mosin s otočným odsuvným závěrem. Více >
Omlazené kulovnice Mauser a Mosin

DAŇČÍ ZVĚŘ NA VÍTKOVSKU

Ing. Gustav KOŘÍNEK
Počet komentářů: 0
O zazvěřování honiteb na Vítkovsku daňčí zvěří jsem mysliveckou veřejnost informoval prostřednictvím časopisu Myslivost již před 34 lety. Jako iniciátor celé této akce jsem měl možnost sledovat nákup daňčí zvěře a její vypouštění do přípravných aklimatizačních obůrek v několika honitbách. První daňčí zvěř byla na Vítkovsku vysazena v roce 1968 v režijních honitbách Lesního Závodu Vítkov a to v honitbách Lesy a Dubová. Více >
DAŇČÍ ZVĚŘ NA VÍTKOVSKU

ODOLNOST černé zvěře

RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Černá zvěř je známa svou odolností a schopností přežití a zhojení i velmi těžkých zranění. V minulosti byly již v mysliveckém tisku, včetně časopisu Myslivost, zveřejněny fotografie kusů černé zvěře, kde došlo k úplnému zhojení po těžkém poranění spodní čelisti. Více >
ODOLNOST černé zvěře

Pohled do světa preparací zvěře zaměřené na myslivost

Ing. Václav TLAPÁK,
Počet komentářů: 0
Preparace zvěře je v podstatě umělecká činnost, která svým specifickým zaměřením přímo navazuje na lov ryb a zvěře tím, že lovci nabízí možnost uchovat si zážitek z lovu v podobě trofeje. Je to činnost nepřímo sloužící vědě. Poskytuje jí mnoho studijního materiálu ve formě zpracovaných zvířecích trofejí ať již vymřelé zvěře nebo zvěře pocházející z různých časových údobí historie naší planety. Široké veřejnosti dává možnost se v muzeích seznámit s mnoha druhy zvěře, které z jakéhokoliv důvodu zůstávají běžnému návštěvníku lesa a přírody skryty, případně jim umožňuje seznámit se se zvířaty exotickými a za běžných podmínek nebezpečnými. V preparátech, jsou-li kvalitně a věrně zpracovány, je uchována podoba a charakteristické rysy zvěře po dlouhé období. Více >
Pohled do světa preparací zvěře zaměřené na myslivost

Na Hromnice už skřivánek vrzá poskrovnu

Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Za příznivých povětrnostních podmínek předjaří – „kolem Hromnic“, bývá na mnoha místech dost roztátý sníh od přihřívajícího sluníčka. V ten čas každoročně si vyjdu do polí poslechnout, v jakém počtu se k nám vrátil skřivánčí národ se svými nesmělými vrzavými trylky; jak praví známá stará pranostika. V posledním desetiletí přicházejí od ornitologů z celé Evropy totiž jen samé smutné zprávy, že skřivanů polních všude rok co rok ubývá. Pozorovat skřivaní návrat do našich polí a luk není snadné, jak se zdá; ještě ošidnější je odhadovat jejich množství. Dokáže to jen osvícený znalec přírody. Skřivaní hejnka jsou plachá, kryjí se v porostu terénu a jen občas se ozvou vrzavými popěvky. Hábitem skřivani vyhlížejí podobně jako další časní ptačí navrátilci - lindušky luční, chocholouši a strnadi obecní, ti také záhy na jaře si rádi vyhledávají svá budoucí teritoria. S těmito „stejnokabátníky“ se skřivani lehce zaměňují, nemá-li člověk v ruce dobrý dalekohled a dostatečnou ptáčnickou průpravu. Více >
Na Hromnice už skřivánek vrzá poskrovnu

Odborné zkoušky z myslivosti

Ing. Jiří ŠILHA, KPO ČMMJ jiri.silha@cmmj.cz
Počet komentářů: 0
Novým zákonem o myslivosti byl znovu zaveden třístupňový model mysliveckého vzdělávání. Nově tak byly ustanoveny zkoušky pro myslivecké hospodáře, které mají ve svém obsahu ověřit znalosti nutné pro výkon mysliveckého hospodáře, obecně závazných právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. MZe vydalo pověření k organizování těchto zkoušek pro ČMMJ pro zkoušky z myslivosti a zkoušky pro myslivecké hospodáře. ČMMJ pořádá tyto zkoušky prostřednictvím OMS (které splňují požadované podmínky) a řídí je směrnicí k provádění zkoušek. ČMMJ stanovila sbor lektorů a zkušebních komisařů (v roce 2003 a 2004 nově proškoleni). Termíny přípravných kurzů je možné zjistit na příslušném OMS, nebo na jejich internetových stránkách. Teoretická příprava probíhá v rozsahu 66 vyučovacích hodin (min. 50 jich musí adept absolvovat) a praxe musí být min 1 rok a je snaha zachovat tento systém do budoucna, protože je používán např. v Německu a Rakousku. Více >
Odborné zkoušky z myslivosti

Mají zajíci opravdu naději?

Poznámka k článku „Mají zajíci opravdu naději“ ? Oldřich Kučera,
Počet komentářů: 0
Určité, pravdě neodpovídající skutečnosti uvedené v příspěvku Luďka Šmerdy v Myslivosti 12/04, mě přiměly k reakci na tento příspěvek. Jsem dalek toho, abych zpochybňoval možný přínos odborné i laické diskuse na témata zajímající široký okruh myslivecké, ale i nemyslivecké a ochranářské veřejnosti. Jsem však přesvědčen, že každá diskuze, má-li být přínosem pro diskutovanou záležitost, musí v každém případě vycházet z dlouhodobých a komplexně pojatých sledování, v nichž se budou snoubit vlastní poznatky odborné části myslivecké veřejnosti, s těmi, které dlouholetým poznáváním přírodního prostředí byly získány její laickou částí. Pouze takto zpracované náměty, oproštěné pokud možno od případně zkreslujících skutečností, by měly být předkládány k diskuzi za účelem hledání a nalézání odpovídajících způsobů řešení dané problematiky. Více >
Mají zajíci opravdu naději?

Mají zajíci opravdu naději?

Reakce na článek pana Šmerdy v Myslivosti č.12/2004 Jaroslav HORÁČEK, Lhoty u Potštejna
Počet komentářů: 0
Jsem zakládající člen Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě pro myslivecké účely (zazvěřování). Určitě panu Šmerdovi nezávidím honitbu, kterou obhospodařuje myslivecké sdružení, ve kterém pravděpodobně vykonává právo myslivosti. Právě naopak je nutné si stále uvědomovat, že takovýchto honiteb je již na území našeho státu velice málo. Je také možné, že nevěnuje větší pozornost publikacím, které upozorňují na nepříznivou populační hustotu ve většině honebních celků a mnohdy i tam, kde zajíc byl považován za zvěř, o kterou není nutné se starat Více >
Mají zajíci opravdu naději?

Terénní test solné pasty

RIDEX
Počet komentářů: 0
Všeobecné Minerální látky tvoří vedle cukrů, bílkovin, tuků a vody základní složky potravy zvěře. Nedostatek minerálů proto může vést k těžkým poruchám látkové výměny (KIRCHGESSNER 1992, JEROCH a další1993). Pro udržování stavu zvěře hrají velkou roli zejména prvky jako vápník, síra, hořčík, sodík a stopové prvky mangan, zinek, měď, selen, jód a kobalt obzvláště významnou roli. Zpravidla jsou tyto potřebné minerální látky v dostatečném množství obsaženy v potravě zvěře. Na místech s kyselou půdou a s nízkým obsahem živin (zejména lesních půdách) však lze často pozorovat deficity právě u prvků jako je síra, sodík a hořčík. Poruchy plodnosti, mléčná horečka a pastvinná tetanie jsou typické patogenní změny v důsledku nedostatku minerálů. Ve volné přírodě zvěř migruje a má tak možnost vyrovnat nedostatek sodíku a hořčíků a přírodních zdrojů soli. Nabídka minerálních solí v honitbě je v kulturní krajině nezbytně důležitá zejména v době, kdy je zvěř březí a v době laktace. Více >
Terénní test solné pasty

KDE NENÍ ŽALOBCE, NENÍ ANI SOUDCE

Soudničky na únor Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
V dnešním čísle uveřejňujeme další dva z celkem deseti „případů, co neskončily u soudu“ včetně soutěžních otázek. Připomínáme, že kdo se chce zúčastnit čtenářské soutěže o pěkné ceny, která vyvrcholí v průběhu Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005, má jednoduchý úkol – celou soutěž pečlivě sledovat a po uveřejnění poslední dvojice případů vyplnit na připojený kupon podle svého mínění správné odpovědi a svou adresu a vyplněný kupon pak zaslat do redakce našeho časopisu. V rámci výstavy (27. května až 2. června na výstavišti v Lysé nad Labem) pak budou vylosováni výherci a současně budou v „Právním poradně“ v rámci doprovodných programů výstavy právníci Českomoravské myslivecké jednoty vysvětlovat jednotlivé problémy, řešené v „případech“. Zbývá dodat, že tuto právní čtenářskou soutěž připravili časopis Myslivost, organizačně právní komise ČMMJ a nakladatelství LexisNexis CZ. Více >
Zpracování dat...