Časopis Myslivost

Otazníky kolem patterdale teriérů

Myslivost 9/2005, str. 23  Vladimíra TICHÁ
Patterdale terirér je plemeno, které se u nás chová krátkou dobu a je to plemeno čistě lovecké. Je to také plemeno, které se dostalo do problémů. Přesněji řečeno se nedostali do problémů patterdalové, ale jejich praktické využití při výkonu práva myslivosti. Obecně řečeno Zákon o myslivosti stanovuje, že při výkonu práva myslivosti mohou být používáni lovecky upotřebitelní psi a že to mohou být pouze psi plemen uznaných FCI. Na stejném principu jsou postaveny i řády pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. V čem tedy spočívá problém?
Z pohledu mezinárodní kynologické organizace FCI se dají plemena psů rozdělit do čtyř pomyslných kategorií. Do té první patří takzvaná "uznaná" plemena. Tato plemena mají schválený standard, jsou pod určitým číslem uvedená na seznamu plemen FCI a jsou zařazená do některé z FCI skupin (např. pointer má č. standardu 1 a je zařazen do FCI skupiny VII). Uznaná plemena mohou být vystavována na mezinárodních výstavách a mohou získat FCI přiznávané tituly mezinárodní šampión krásy nebo z výkonu. Do druhé kategorie patří "prozatímně uznaná" plemena, která na oficiální uznání čekají a mají k němu jen krůček (např. lagotto romagnolo). Třetí kategorii tvoří "národní FCI neuznaná" plemena. Zhruba by se dalo říci, že to jsou plemena v určité fázi vývoje a plemena, jejichž chov vychází z potřeb a tradic té či oné země. FCI má přísné požadavky na to, co je třeba splnit, aby plemeno mohlo být uznáno. Do této oblasti mimo jiné patří poměrně značné počty odchovů v několika nepříbuzných liniích. Mezi národní FCI neuznaná plemena je řazen např. chodský pes, český strakatý pes, americký buldog a také patterdale teriér. Čtvrtá kategorie plemen je asi nejmenší a jsou v ní plemena, o kterých se v rámci FCI zatím nemluví (např. bandog).
Patterdale teriér, jak už bylo řečeno, je řazen mezi národní FCI neuznaná plemena. Určitě se nejedná o plemeno ve vývoji, naopak je to plemeno staré, které má řada uznaných plemen teriérů (border teriér, lakeland teriér) uváděné jako jednoho ze svých předků. Není to plemeno nijak závratně početné, takže FCI postavená kriteria bude splňovat velmi těžko. Je také otázkou, zda Velká Británie, odkud plemeno pochází, bude či nebude mít o uznání ze strany FCI zájem.
Patterdalové jsou v České republice chováni v rámci Klubu chovatelů teriérů. Ten měl snahu s pomocí Českomoravské kynologické jednoty a Českomoravské kynologické unie loveckou upotřebitelnost plemene vyřešit. Nejjednodušší se zdálo uvedení problému na pravou míru prostřednictvím vyhlášky nebo výjimky. Ministerstvo zemědělství ale, jak vyplývá z níže uvedené části odpovědi, zastává jiný názor:

"Ministerstvo zemědělství České republiky obdrželo Vaši žádost ze dne 19. července 2004, ve které nás žádáte o zvážení možnosti udělení výjimky ze zákona č. 449/2001 Sb., O myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o myslivosti") ve smyslu skládání zkoušek z výkonu pro plemeno psů, jež není uznáváno Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Podle Vašeho vyjádření by udělená výjimka platila do doby upravení prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti. K Vaší žádosti sdělujeme následující.
Zákon o myslivosti v ustanovení § 44 uvádí, že loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného FCI s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. V citovaném zákoně není uvedeno zmocnění pro Ministerstvo zemědělství, ani jiný orgán státní správy myslivosti, umožňující udělení výjimky z této podmínky. Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, nemůže obsahovat zmocnění k udělení výjimky nad rámec zákona.
Z výše uvedených důvodů nemůžeme Vaší žádosti vyhovět.

Jasný názor má naše zastřešující kynologická organizace - Českomoravská kynologická unie. V dopise ze dne 4. června 2004 je mimo jiné uvedeno že:

"P ČMKU je přesvědčeno, že umožnění účasti plemene patterdale teriér na zkouškách lovecké upotřebitelnosti není v rozporu s reglementem FCI a s ohledem na vlohy i využití plemene je žádoucí, aby mohlo získat statut lovecky upotřebitelného psa."

Situace patterdalů se dá označit za "patovou." FCI nemá námitky proti tomu, aby se u nás chovali a zúčastňovali se zkoušek a výstav. Průkazy původu jim vystavuje FCI uznávaná Plemenná kniha. Do Zákona o myslivosti se ale vloudilo slovíčko "uznaný" a to jedno slovíčko je podkladem pro velký problém. Zatím se zdá, že vyřešit jej může jen změna zákona a to není věc nijak jednoduchá.
Vladimíra TICHÁ
Snímek Jan Tichý

Zpracování dat...