Časopis Myslivost

Pronájem honitby a daň z přidané hodnoty

Myslivost 9/2005, str. 58  Ing. Zdeněk VESELÝ
Pronájem honitby a daň z přidané hodnoty
Lesy České republiky, s.p. (LČR) zatěžují nájemné za pronájem vlastních honiteb i úplatu za přičlenění honebních pozemků do honitby, k nimž mají LČR právo hospodaření, daní z přidané hodnoty (DPH) v základní sazbě, tj 19%. Převážná většina nájemců honiteb však vykonává v honitbách právo myslivosti jako zálibu a nikoli jako ekonomickou činnost. Jedná se zejména o myslivecká sdružení, která nejsou zřízena za účelem podnikání, a fyzické osoby, které si honitbu nepronajímají k podnikatelským účelům. Tito nájemci nemají nárok ani na částečný odpočet DPH z nájemného, byť by se registrovali jako plátci DPH u svého místně příslušného finančního úřadu. Naopak registrací k DPH by si tito nájemci nepříjemně zkomplikovali svou činnost, poněvadž by byli povinni zatěžovat DPH poplatkové odstřely zvěře, prodej zvěřiny a případné další služby poskytované třetím osobám, aniž by mohli nárokovat odpočet daně na vstupu za přijatá zdanitelná plnění.Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje pro své účely zejména v ustanoveních § 2 a § 33 pojmy, z nichž bylo možno důvodně usuzovat, že nájem honitby je pronájmem honebních pozemků - tedy pronájmem nemovitostí, a proto plněním osvobozeným od DPH. Na základě žádosti Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) vydal Český statistický úřad svým dopisem čj.: 65/2310/2005 z 29. 3. 2005 toto stanovisko: "Pronájem honitby je SKP platnou od 1.1.2003 klasifikován kódem 70.20.12 - Pronájem vlastních nemovitostí s nebytovými prostory".
Z uvedených důvodů požádala ČMMJ odbor daně z přidané hodnoty Ministerstva financí o stanovisko, zda je pronájem honitby ve vztahu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pronájmem souboru honebních pozemků - tj. pronájmem souboru nemovitostí. ČMMJ připojila k žádosti kopii dopisu Českého statistického úřadu o zařazení pronájmu honitby do kódu SKP.

Ministerstvo financí vydalo svým dopisem čj.: 18/46 964/2005-181 ze dne 4. 5. 2005 toto stanovisko: "Pokud držitel honitby uzavře smlouvu o nájmu honitby, jedná se o převod užívání práva myslivosti. Podle ustanovení § 14 zákona o DPH je převod práva poskytnutím služby. U této služby se uplatní základní sazba daně."

Ministerstvo financí neuvedlo důvody, o které opírá své stanovisko, podle něhož má být pronájem honitby "převodem užívání práva myslivosti". Proto byl Ministerstvu financí předložen materiál, vycházející z příslušných ustanovení zákona o myslivosti a občanského zákoníku, na jejichž základě je smlouva o nájmu honitby smlouvou o nájmu nemovitostí, a tedy z hlediska zákona o DPH plněním osvobozeným od DPH. K tomuto materiálu proběhla v červnu a červenci na Ministerstvu financí tři jednání, z toho dvě za účasti náměstkyně ministra financí. Z jednání vyplynuly tyto závěry:

Od 1. 5. 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie, je právo Evropské unie nadřazeno právu členských států. I když v českém právním řádu nejsou judikáty českých soudů pramenem práva, z hlediska práva Evropské unie jsou však judikáty Evropského soudního dvora (ESD) pramenem práva.

Vzhledem k tomu, že zákon o DPH ani Šestá směrnice Rady, z níž zákon o DPH vychází, nedefinuje, co je pronájem nemovitostí, je pro posouzení pronájmu honitby nutno vycházet z obsahové stránky judikátů ESD (C-108/99 a C-275/01), ze kterých vyplývá, že pronájem nemovitostí podle článku 13 B písm. b) Šesté směrnice Rady musí být interpretován restriktivně, protože představuje výjimku z obecného principu zdanění dodávky zboží a služeb, neboť základním rysem pronájmu nemovitého majetku je poskytnutí práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvený poplatek zabrat a užívat nemovitost podobně jako vlastník za současného vyloučení stejných práv třetích osob. Právo užívat najatou nemovitost nesmí být pronajímatelem nijak omezeno.

Tyto podmínky nejsou v případě pronájmu honitby splněny. Uživatel honitby nemá právo užívat nemovitosti - honební pozemky jako vlastník za současného vyloučení práv třetích osob. Účel užití je v případě pronájmu honitby úzce vymezen právem užívat k výkonu práva myslivosti v nezbytné míře honebních pozemků, nikoliv hospodařením na nemovitostech.

Pro uživatele vlastních honiteb LČR a honiteb, k nimž jsou přičleněny honební pozemky ve správě LČR, se jedná o velmi nepříjemnou skutečnost spočívající především ve značném finanční zatížení. Po vyčerpání všech dostupných prostředků, jejichž účelem bylo pomoci uživatelům honiteb, aby nájemné za pronájem honitby nebylo zatěžováno DPH, lze však bohužel jen konstatovat, že na základě platné legislativy jsou LČR jako plátce DPH povinny nájemné z pronájmu honitby a úplatu za přičlenění honebních pozemků k honitbě zatěžovat DPH, neboť podle výše uvedených judikátů ESD se nejedná o pronájem nemovitostí, ale o poskytnutí práva, které je vždy zdanitelným plněním v základní sazbě DPH.

Zpracování dat...