Časopis Myslivost

Terminologická poznámka

Myslivost 9/2005, str. 47  Ing. Koloman FERJENTSIK, správce Myslivecké nadace
Terminologická poznámka
Čas od času se v periodickém odborném mysliveckém tisku objevuje slovní spojení: „myslivecká kynologie“ jindy zase „lovecká kynologie“. Nejčerstvějším dokladem této skutečnosti je i příloha Myslivosti č. 7/2005, Lovecký pes č. 4, kde jsou dva příspěvky, jeden s názvem: „Myslivecká kynologie – aktuální problematika“ a druhý s názvem: „ Zajímavosti ze světa lovecké kynologie“. Mám za to, že z hlediska názvoslovného by nebylo od věci ujednotit toto slovní spojení myslivecké mluvy, a to s přihlédnutím jednak k jeho historickému vývoji, a jednak k odůvodněnosti pro používání toho-kterého z nich, a poté také důsledně používat to spojení, které se ukáže jako optimálnější. V některém z předchozích ročníků Myslivosti byla tomuto terminologickému problému již věnována určitá pozornost, nebyla však dotažena do kýženého konce a jeho používání bylo ponecháno v podstatě na libovůli toho-kterého pisatele. Je to v pořádku či nikoliv? Předtím než proneseme jakýkoliv verdikt, podívejme se na tento terminologický problém pokud možno v širších souvislostech a z různých možných hledisek.Pohled do minulosti
Odhlédneme-li od staršího českého, přitom velice výstižného i pěkného termínu, "psářství", který se váže k výrazu "kynologie" převzatého a přizpůsobeného z latiny, je všemi autory předminulého a téměř tří čtvrtin minulého století (až po Karla Šimana s jeho Českou mluvou mysliveckou z r. 1946, která je nejobsáhlejším a nejpodrobnějším dílem v oblasti odborné myslivecké terminologie) v mysliveckých publikacích i periodikách používáno spojení "lovecké psářství" či "lovecká kynologie". Odůvodnění pro toto spojení nenacházíme a lze se jen domnívat, že vychází analogicky ze spojení "lovecký pes", a tudíž i "lovecká kynologie". Toto slovní spojení bylo používáno nepřetržitě prakticky až do roku 1972, kdy slovní spojení "myslivecká kynologie" používá poprvé Jiří Sekera ve své České myslivecké mluvě z téhož roku. Odůvodnění, či vysvětlení pro používání tohoto slovního spojení opět nenacházíme. Opět lze jen usuzovat, že je odvozeno od pojmu "myslivec", tj. že jsme především myslivci se všemi atributy, které se k tomuto pojmu váží a nikoliv jen lovci, a tudíž "myslivecká kynologie". Od roku 1972 lze pozorovat prolínání obou slovních spojení až do dnešních dnů. Slovní spojení "myslivecká kynologie" používají autoři mysliveckých publikací a učebnic, jako např. R. Wolf, V. Zásměta, M. Forst a další. Určitou renesanci zažívá slovní spojení "lovecká kynologie" i u mnoha současných autorů mysliveckých publikací, jako např. J. Kovařík, C. Rakušan a další.

Hledisko jazykovědné
Z jazykovědného či gramatického hlediska nelze oběma slovním spojením vytknout nic. Jsou spojeními utvořenými v duchu českého jazyka a v tomto směru jsou si rovnocenná.

Hledisko obsahové
Z obsahového či významového hlediska je situace již poněkud jiná. Chápeme-li myslivost jako multidisciplinární obor, čímž bezesporu je, tak i slovní spojení "myslivecká kynologie" je poplatné této skutečnosti, a to v rámci tohoto multidisciplinárního oboru provozované kynologie jako takové. Jinými slovy: myslivost není pouze činnost spojená s lovem, což není třeba dále rozvádět, čímž se dostáváme k potřebě provedení určitého přehledu, příp. srovnání činností spojených s provozovanou kynologií v tomto oboru.
Máme-li posuzovat podle tohoto hlediska rozeberme si nejdříve pojem kynologie ve vztahu k lovu a myslivosti. Již tento pohled nám naznačuje, že pojem "lovecká kynologie", přestože je starším pojmem, bude přece jen užší než pojem "myslivecká kynologie".

Budeme-li vycházet z toho, že lovem rozumíme lov pomocí palných zbraní (v některých zemích také pomocí střelných zbraní, např. luk či kuše aj., kde střelu uvádí do pohybu uvolnění mechanické energie), lov odchytem, lov pomocí sokolnických dravců, sběr shozů parohaté zvěře a sbírání vajec zvěře pernaté, musíme současně konstatovat, že v těchto činnostech jsou vždy používána nejrůznější plemena loveckých psů. Kromě těchto činností, které jsou bezprostředně spojené s lovem, existují i další činnosti vykonávané v rámci myslivosti, spojené s využíváním loveckých psů, které však již nejsou bezprostředně spojené s lovem (např. výcvik psů, jejich příprava ke zkouškám z výkonu a účast na nich, chov a plemenitba psů a s tím spojené činnosti, účast na výstavách a svodech psů, praktické ukázky výcviku psů v kurzech adeptů. myslivosti apod.).

Jak je to-které slovní spojení používáno v legislativních normách
V předchozí (zákon 23/1962 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky), jakož i v současně platné legislativní normě (zákon 449/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláška) je používán pojem "myslivecká kynologie".

Závěr
Budeme-li vycházet z výše citovaného díla Česká mluva myslivecká (K.Šiman, 1946), zjistíme, že spousta výrazů myslivecké mluvy v něm uvedená, již není dnes prakticky používána, neboli, že i v této tradiční součásti naší odborné kvalifikace dochází k určitým posunům. Např. do výčtu zvěře podle nového zákona již nepatří mnohé druhy zvěře, které byly kdysi mezi zvěř řazeny, některé druhy naopak, které nikdy nebyly u nás zvěří, byly mezi zvěř zahrnuty. Ke zvěři se vztahuje celá řada výrazů, které s ní souvisejí a např. konkrétně u nových druhů zvěře dle zákona je rovněž nezbytné se s touto terminologickou záležitostí citlivě a v duchu českého jazyka vypořádat. V tomto směru je třeba se zmínit o doplnění myslivecké mluvy, které učinili doc. MUDr. J. Kovařík, CSc. a Ing. C. Rakušan (viz Myslivost č. 3/2004: Myslivecká mluva a nové druhy zvěře). Samozřejmě našly by se i další příklady zastarávání některých pojmů myslivecké mluvy, resp. jejich nepoužívání, jakož i příklady používání nových výrazů, které bude třeba (např. v názvoslovné komisi) teprve posoudit a po schválení poté prezentovat jako výrazy myslivecké mluvy.
Na základě uvedeného je zřejmé, že ani v oblasti myslivecké mluvy se určitým změnám nevyhneme, a tudíž by nebylo od věci v případě, o němž se zmiňuji, a kde jsou v současné době používány dva výrazy, sjednotit terminologii konkrétně na pojmu "myslivecká kynologie", pro jehož opodstatněnost hovoří více důvodů a tento důsledně používat jak v mluveném, tak i v písemném projevu na stránkách veškerého odborného tisku.
Zpracování dat...