ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

Abnormity chrupu srnčí zvěře

Myslivost 1/2006, str. 51  RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc
V některých případech se oproti běžnému vytvoření chrupu vyskytnou u srnčí zvěře abnormity v počtu předstoliček a stoliček v horní i spodní čelisti, vyskytnou se kelce, případně další jiné vývojové změny.

V roce 2004 bylo u srnců v společenstevní honitbě Velké Losiny užívané MS Velké Losiny, okres Šumperk zjištěno celkem pět abnormit vývoje chrupu. Je to počet značně neobvyklý, neboť v předchozím období 10 let nebyla zjištěna žádná abnormita vývoje chrupu. A to ani u holé srnčí zvěře, kdy se všechny spodní čelisti předkládaly na chovatelské přehlídky. V honitbě Velké Losiny je i přesto, že to současná legislativa nevyžaduje a na chovatelské přehlídky se již čelisti v posledních letech nepředkládají, nadále prováděno zhodnocení čelistí veškeré ulovené holé zvěře - srn i srnčat, s provedením odhadu věku, měření délky čelisti a posouzení chovné hodnoty každého uloveného kusu. Žádné abnormity ve vývoji chrupu (početnosti zubů) se nevyskytly.
U srnců z honitby Velké Losiny byly v roce 2004 zjištěny dále uvedené abnormity vývoje chrupu. Věk srnců je uveden podle odhadu věku provedeného na chovatelské přehlídce trofejí spárkaté zvěře v Rapotíně komisí pro srnčí zvěř Okresní hodnotitelské komise v Šumperku. Uváděná hmotnost srnců je v dodávkové úpravě bez hlavy a běhů.

1 A-B
Nejčastější abnormitou vývoje chrupu je chudozubost (oligodoncie), kdy obvykle chybějí první předstoličky (premoláry) v spodní nebo horní čelisti. U srnce nalezeného dne 28. 3. 2004 Vojtěchem Gálem, věk 3 roky, špičák, délky paroží 2,8 cm a 3,8 cm (pravý, levý), chyběly oboustranně obě první předstoličky (premoláry) ve spodní čelisti. Paroží je uměle dobarveno a zřejmě jeho minimální délka souvisela s nějakým onemocněním srnce vedoucím až k jeho úhynu.

2 A-B
U srnce uloveného dne 13. 8. 2004 Bohumilem Kohoutkem chyběla jednostranně první předstolička (premolár) v levé spodní čelisti. Nepravidelný šesterák měl věk 5 roků, délku paroží 19,3 cm a 20,5 cm, hmotnost 14 kg.

3 A-B
Další vývojovou abnormitou chrupu, která může být zjištěna, je nadpočetnost (polydoncie) zubů, v spodní nebo horní čelisti. U srnce uloveného dne 5. 8. 2004 Petrem Michálkem byla v levé spodní čelisti vytvořena ještě 4. stolička (molár) a v zadní části chrupu tím došlo k značné deformaci. Nepravidelný vidlák s puky na šesteráka měl věk 6 roků, délku paroží 17,2 cm a 16,3 cm a hmotnost 13,5 kg.

4 A-B
Poprvé jsem za své praxe viděl také u srnce vývoj zakrnělé (nanistické) předstoličky. Tato byla vytvořena v levé polovině spodní čelisti a velikost první předstoličky (premoláru) byla asi jen třetinová oproti obvyklé velikosti. Tohoto srnce ulovil Václav Beneš starší dne 5. 8. 2004. Srnec měl věk 6 roků, délku paroží 21,4 cm a 21,7 cm, hmotnost 16,5 kg a bodovou hodnotu 82,13 bodů CIC.

5 A-B
Celkem vzácně se může stát, že při vývoji chrupu jsou vytvořeny v horní čelisti špičáky - kelce, a to jednostranně a nebo oboustranně. U srnce uloveného dne 30.5.2005 panem Ondřejem Pláškem byly kelce vyvinuty oboustranně. Pravidelný šesterák měl věk 7 roků, délku obou parůžků 19,4 cm, hmotnost 17 kg a bodovou hodnotu 76,26 bodů CIC.
RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Snímky trofejí Martin Knápek, snímky chrupů Vladimír Diviš ml.

Zpracování dat...