ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. a myslivost

Myslivost 1/2006, str. 41  MVDr. Jana STRAKOVÁ, MVDr. Aleš KYRAL
Věnováno 40. výročí výzkumu a vývoji a výrobě veterinárních přípravků v rámci čs. farmaceutického průmyslu


Výzkumné středisko pro veterinární léčiva v Pohoří - Chotouni bylo založeno z iniciativy Prof. MVDr. Bohumila Ševčíka, DrSc. k 1. 7. 1965 jako součást VHJ SPOFA. V roce 1973 byl vytvořen Výzkumný ústav pro biofaktory a veterinární léčiva v Pohoří - Chotouni, který vedle výzkumu veterinárních léčiv rozšířil svou aktivitu na vývoj a výrobu doplňků biofaktorů pro výživu hospodářských zvířat i volně žijící zvěře realizovanou ve Výzkumném středisku v Horních Počernicích. Předmětem výzkumu tohoto střediska bylo sledování optimální aplikace stimulátorů růstu, dotace esenciálních aminokyselin, antioxidancií, makro- i mikrominerálií, vitamínů a dalších specifických látek. Součástí ústavu se stal i Výzkumný a vývojový závod v Kouřimi zaměřený na vývoj a výrobu biosyntetických látek, antibiotik pro výživu hospodářských zvířat např. bacitracinu a tylozinu. Po rozšíření fermentačních kapacit byly rozpracovány výroby antibiotik - monensin, salinomycin, lasalocid aj. pro tlumení kokcidiózy u domácích i volně žijících zvířat.
V roce 1992 se v důsledku privatizace oddělila pracoviště v Kouřimi i Horních Počernicích a vznikly samostatné podniky Lonza Biotec, s.r.o a BIOFAKTORY Praha, s.r.o..
Na pracovišti v Pohoří - Chotouni vznikla v roce 1993 akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., která pokračovala v programu Výzkumného střediska pro veterinární léčiva v Pohoří - Chotouni. Vedle hlavního zaměření - vývoj a výzkum veterinárních léčiv pro hospodářská zvířata byly vyvíjeny i přípravky pro volně žijící zvířata, tj. pro ryby a lovnou zvěř.
V oblasti lovné zvěře se jednalo o dva základní směry:
a) vývoj léčivých přípravků, doplňků biofaktorů, příp. krmných směsí pro drobnou zvěř (zajíci, koroptve, bažanti, tetřevi a dropi)
b) vývoj přípravků zaměřených na zdravotní problematiku spárkaté zvěře - anthelmintika, vitaminominerální premixy aj.

Současný BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Pohoří - Chotouň navázal v této oblasti na vývoj a výrobu přípravků pro lovnou zvěř, který byl zahájen v 70. letech minulého století.
První byl pro spárkatou zvěř vyroben dvousložkový preparát Helmisan premix s obsahem obdukovaného levamisolu a oxyclosanidu s účinností na většinu oblých červů zaživadel i plic a na motolice. Později v roce 1985 byl nahrazen přípravkem Rafendazol premix s obsahem rafoxanidu a mebendazolu s obdobným spektrem účinnosti, rozšířeným na nosohlatanovou střečkovitost. O deset let později byla zahájena výroba přípravku Cermix premix s obsahem ivermektinu, který vedle účinnosti na nematody zaživadel i plic působí na larvy podkožních a nosohltanových střečků a na ektoparazity. Podle platných právních předpisů je vyráběn rozšířený sortiment antiparazitárních přípravků - Cermix pulvis ad us. vet., Cermix premix ad us. vet., Rafendazol pulvis ad us. vet. a Rafendazol premix ad us. vet.. Přípravky ve formě pulvis jsou učeny k individuální léčbě, přípravky ve formě premix jsou určeny k výrobě medikovaných krmiv a tedy k hromadné aplikaci.

Metody aplikace antiparazitik u volně žijící zvěře jsou limitovány jednak její plachostí, migrací, dále pak požadavky na veterinární preparáty charakterizované vysokou účinností, dostatečnou terapeutickou šíří a nízkou toxicitou, dobrou snášenlivostí, nezanecháváním dlouhodobých reziduí v organizmu a dobrým příjmem zvěří. Platná legislativa vyžaduje, aby výběr léčivého přípravku, léčbu a její kontrolu prováděl příslušný veterinární lékař (zejména Zákon č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, v platném znění s prováděcími vyhl. č. 291/2003 Sb, v platném znění a č. 296/2003 Sb, v platném znění, Zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění a prováděcí vyhl. č. 325/2003 Sb.). Všechny tyto podmínky nejlépe naplňuje aplikace účinných antiparazitik v krmivu.

Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že parazitózy mohou v našich podmínkách závažně ovlivňovat zdravotní stav a kvalitu spárkaté zvěře a tím negativně ovlivnit ekonomiku i výsledky mysliveckého hospodaření.
Používání antiparazitárních přípravků probíhá dlouhá léta pod odborným veterinárním dohledem, tím je zajištěn správný výběr léčiva, který je určován na základě vyšetření trusu nebo parazitologické pitvy. V případě dodržování pokynů veterinární služby a správné přípravy medikovaných směsí, jejich dávkování a aplikace ve vhodných termínech je dosahováno značného snížení parazitóz, což se projevuje dobrým zdravotním stavem, snížením úhynů a zlepšením kvality paroží. Jako každá léčba má i tato své hranice - nelze trvale dosáhnout stavu, kdy je odčerveno 100 % zvěře.
V tomto programu je třeba systematicky pokračovat, protože při přerušení antiparazitárních akcí dochází velmi rychle k obnovení reinvazí parazitů.
V oborních chovech, event. farmových chovech (vyšší početní stavy zvěře na menší ploše) dochází k silnému promoření terénu hlavně v okolí krmelišť při minimální možnosti asanace prostředí a tím i k snazší možnosti invaze parazitů. V těchto chovech je proto vhodné aplikovat antiparazitika i dvakrát ročně.
Ve volnosti je na rozdíl od oborních chovů velmi důležité předkládat krmivo s antiparazitiky v zimním období, kdy je zaručen bezproblémový příjem zvěří.

Pro správné působení léčiva je důležité dodržet některé zásady:
Přípravná fáze - podávání sypkého návykového krmiva. Toto krmivo se podává 10 - 14 dnů před podáním stejného krmiva (stejné složení) obohaceného o vybraný anthelmintický přípravek. Návykové krmivo i krmivo s vybraným anthelmintickým přípravkem je nutno podávat jako jediné jadrné krmivo!
Správná příprava krmiva (podle přiloženého návodu) - zajistit homogenitu směsi důkladným promísením.
Způsob předkládání - dostatečné množství podle počtu zvěře a dostatečný počet krmných míst zaručí příjem i slabším kusům.
Synchronizovaná plošná aplikace - důležité při tlumení střečkovitosti. Důvod je velká doletová schopnost střečka (až několik kilometrů) a tím i možnost opětovného zamoření již "odčervených honiteb".
Dodržování hygienických podmínek - aplikace léčiv, čistění krmných zařízení, mechanické odstraňování trusu a dezinfekce v okolí krmelců, příp. likvidace mezihostitelů

Při dodržení všech zásad správné aplikace RAFENDAZOLu i CERMIXu je dosahováno značného poklesu parazitárních invazí motolic, nematodů zažívadel a plic i nosohltanové a podkožní střečkovitosti u jelení, daňčí, mufloní a srnčí zvěře. Např. Chroust a Vitula (2005) zjistili při sedmiletém sledování anthelmintické účinnosti Cermixu premix na plicní a gastrointestinální hlístice u daňčí a srnčí zvěře vysokou účinnost proti velkým i malým plicnivkám a gastrointestinálním nematodům. Konstatovali průkazné zlepšení kondice, výživného stavu a trofejové hodnoty v oboře i ve volné honitbě.

Neméně důležité při provádění antiparazitárních akcí je zamezení nebezpečí šíření parazitóz při pastevním odchovu skotu, neboť pastviny jsou často navštěvovány spárkatou zvěří, hlavně srnčí. Může tak docházet k vzájemnému přenosu parazitů, zejména plicnivky velké aj.

Pro vyrovnání deficitu vitaminů, mikro- a makrominerálních látek, které mají v organizmu nenahraditelné funkce, je vhodné v oborách s nízkou úživností nebo i ve volnu, kdy je snížena potravní nabídka pro zvěř po stránce kvalitativní i kvantitativní, přidávat vitaminominerální přípravky. Vitaminominerální krmná směs pro spárkatou zvěř (dříve Roboran pro spárkatou zvěř) a Vitaminominerální krmná směs pro jelení zvěř (dříve Roboran pro jelení zvěř), doplňují kvalitní píci, příp. jadrná krmiva. Důsledkem toho je zlepšování kondice zvěře, kvality parohů, zejména zvýšení jejich hmotnosti, specifické hmotnosti a snížení lámavosti. Tím je umožněno i využití genofondu dlouhodobě šlechtěné zvěře.

Cílem všech těchto opatření je obnova zdravých populací zvěře schopných plnohodnotné reprodukce i ve ztížených podmínkách měnícího se prostředí. Je nutné si uvědomit, že důsledek negativních zásahů do přírodního prostředí způsobuje ohrožení řady živočišných i rostlinných druhů. Volně žijící zvěř je ovlivňována přímo - devastací krajiny v některých lokalitách, nečistým ovzduším, intenzivní dopravou atd., nebo nepřímo prostřednictvím potravních řetězců.

Současný výrobní sortiment pro spárkatou zvěř

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic:

CERMIX
CERMIX premix ad usum vet - určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce medikovaných krmiv
CERMIX pulvis ad usum vet - určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním lékařem

Přípravky obsahují účinnou látku ivermektin se širokospektrými antiparazitárními účinky proti dospělým i larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů. Působí proti oblým červům zažívadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám svrabovým a vším. Aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva. Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9
(5kg přípravku smísíme s 45 kg jadrného krmiva).
Spárkaté přežvýkavé zvěři se připravené krmivo (dále jen MK) podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců (dávky jsou uvedeny v příbalové informaci). Jeden kilogram přípravku postačí při dvou aplikacích k ošetření 20 - 25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí, 12 ks mufloní nebo 15 ks kamzičí zvěře.
CERMIX je rovněž velmi vhodný pro léčbu nematodóz u divokých prasat způsobených především plicními červy (Metastrongylus spp.) a škrkavkou prasečí (Ascaris suum), které v koncentrovaných chovech působí značné ztráty hlavně u selat, vedle úhynů způsobují i poruchy růstu a zakrslost. Při pravidelném a opakovaném odčervování u divokých prasat jsou přímé ztráty u selat až o 30 - 50% nižší a dochází k výraznému zvýšení přírůstků podle vyjádření chovatelů.
Divokým prasatům je nutné MK připravené pro spárkatou přežvýkavou zvěř výše uvedeným způsobem dále smíchat (1kg MK s 6,5 kg čistého sypkého krmiva). Tato směs se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg/10 kg ž. hm. a den (přesný postup je uveden v příbalové informaci). Jeden kg přípravku postačí při pětidenní aplikaci k ošetření 300 kg ž. hm. černé zvěře.
Ochranná lhůta : 28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře, 14 dnů maso a orgány divokých prasat
Oba přípravky se vyrábí v balení â 5 kg

RAFENDAZOL
RAFENDAZOL premix ad usum vet - určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce medikovaných krmiv
RAFENDAZOL pulvis ad usum vet - určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním lékařem

Přípravky obsahují účinné látky rafoxanid a mebendazol, mají širokospektrý účinek proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti.
Přípravky se podávají zvěři rozmíchané v jadrném krmivu v poměru 1:9, obvykle dva po sobě následující dny, nejvýše 4 dny, jako jediné krmivo podle početního stavu zvěře u krmelců. Jeden kg přípravku postačí na odčervení zvěře podle druhů při dvou aplikacích pro 25 kusů srnčí zvěře nebo 5 kusů jelení, 8 kusů daňčí, 12 kusů mufloní nebo 15 kusů kamzičí zvěře.
Ochranná lhůta: 28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře, 60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře. Oba přípravky se vyrábí v balení â 5 kg.

Všechny uvedené přípravky jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, který odpovídá za jejich aplikaci.


V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost mohou být použity k léčbě přípravky Cermix i Rafendazol, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní mezi jejich aplikací. Přípravky Rafendazol jsou určeny především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, přípravky Cermix. zejména pro lokality s výskytem střečkovitosti, zvláště u srnčí zvěře.

VITAMINOMINERÁLNÍ PŘÍPRAVKY:
Vitaminominerální krmná směs pro spárkatou zvěř (Roboran pro spárkatou zvěř) - pro daňčí, mufloní, příp. srnčí zvěř
Vitaminominerální krmná směs pro jelení zvěř (Roboran pro jelení zvěř)

Obě krmiva obsahují v optimálním poměru vitamíny A, D, E, makro a mikrominerálie. Obohacují krmnou dávku o biologicky aktivní látky.

Účinky působení:
- radikální snížení lámavosti parohů, zejména u daňčí zvěře,
- zvýšení specifické hmotnosti parohů,
- zvyšování bodové hodnoty trofejí proti dlouhodobému průměru a maximální využití genetických vlastností,
- optimalizace poměru vápníku a fosforu, dále obsahu sodíku a hořčíku v paroží a kostech,
- pozitivní vliv na růst mufloních toulců (délky) působením na jejich kostní základ,
- kladné působení na minerální metabolismus i u samičí zvěře a mláďat, včetně vitaminizace v jarním období.

Způsob podávání:
Podávají se v jadrném krmivu nebo melasovém krmivu v denních dávkách: jelení zvěř 120 g, daňčí zvěř 100 g, srnčí zvěř 30 g, (2 - 4 týdny před předpokládaným shozem parohů a po celou dobu parožení - minimálně 3 měsíce, příp. v málo úživných lokalitách celoročně), mufloní zvěř 50 g. Krmiva jsou zvěří ochotně přijímána, nejsou stanoveny ochranné lhůty pro konzumaci zvěřiny. Vyrábí se v balení 10 kg a 20 kg.
Snímky Rostislav Stach
Zpracování dat...