ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

III. sjezd ČMMJ

Myslivost 1/2006, str. 5  Text a snímky Ing. Jiří KASINA
Po pěti letech se sešel v sobotu 19. listopadu v Praze na Vinohradech nejvyšší orgán Českomoravské myslivecké jednoty. Vzhledem k předcházejícím diskuzím a debatám o dalším směřování ČMMJ a o složení Myslivecké rady byla atmosféra více než napjatá a nervózní. Mnozí k tomu přispívali i rádoby zasvěceným spekulováním a meditováním, kdo bude či nebude tím vyvoleným, kdo je a není s kým kamarád, kdo to komu na sjezdu víc vytmaví. K ne zrovna optimistické atmosféře přispěl i místy zcela protichůdný výklad usnesení červnového Sboru zástupců v bodu týkajícího se způsobu hlasování a volby na sjezdu. Čekala se i razantnější obměna funkcionářů, protože řada těch služebně starších se rozhodla již dále nekandidovat do vrcholných orgánů ČMMJ. A to včetně postu nejvyššího – předsedy ČMMJ.


Vlastního sjezdového jednání se zúčastnili zástupci 83 okresních mysliveckých spolků, představitelé 5 klubů, 143 delegátů, 63 kandidátů, 12 členů Myslivecké rady a 11 členů Dozorčí rady, zástupci obchodních společností ČMMJ, pozvaní hosté a novináři.

Po slavnostním zahájení a představení hostů museli překonat delegáti s hlasem rozhodujícím první zádrhel, vícerým hlasováním odhlasovali složení volební komise, následně pak i ostatní pracovní komise.
Vzhledem k časové vytíženosti bylo nejprve dáno slovo dvěma hostům nejváženějším - na sjezdu promluvil premiér Jiří Paroubek a čerstvě ustanovený ministr zemědělství Ing. Jan Mládek. Je třeba konstatovat, že oba projevy byly vcelku vstřícné k myslivcům a ČMMJ, kladný vztah premiéra k myslivosti jsme již před časem deklarovali v rozhovoru pro časopis Myslivost, ministr zemědělství ještě ve své funkci neměl čas nějak vyprofilovat svůj vztah k myslivosti, v každém případě ale svojí účastí na sjezdu potvrdil zájem o řešení problémů a respekt k pozici ČMMJ v české myslivosti. Účast obou členů vlády přispěla také k přítomnosti televize, rozhlasu a dalších zástupců médií.
Poté se ujal slova Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a ve svém dlouhém obsažném projevu postupně prošel všechny aspekty a oblasti široké škály myslivecké činnosti. Jeho projev uveřejňujeme dále a možná řada delegátů až teprve při pečlivém pročtení doma v klidu pochopí, které všechny myšlenky chtěl prof. Hromas ve svém posledním projevu ve funkci předsedy členům ČMMJ sdělit.

Z jiného, více konfrontačního a razantního slovníku vybíral svůj projev předseda Dozorčí rady JUDr. Miroslav Machala, svým projevem ještě více zelektrizoval náladu v sále. Možná v řadě delegátů vyvolal otázku, jestli "razantnější" projev signalizuje i větší razanci při řešení úkolů v dalším volebním období. Jsou jistě záležitosti, které si větší rozhodnost a razanci zaslouží.

Po obou zprávách následovala diskuze týkající se úpravy stanov a způsobu voleb. Ve Stanovách ČMMJ nedošlo sice k žádným zásadním změnám, delegáti se však shodli na tom, že by bylo vhodné poskytnout všem členům ČMMJ současně platné a úplné znění Stanov. Proto po schválení na Ministerstvu vnitra připraví Organizačně právní komise Stanovy k vydání jako mimořádnou přílohu některého z dalších čísel Myslivosti.
Větší vzrušení v sále vyvolala diskuze týkající se způsobu volby nových členů Myslivecké a Dozorčí rady. Na vysvětlenou nutno říci, že všechna hlasování na sjezdu kromě voleb probíhala většinovým hlasováním všech 143 zaregistrovaných a přítomných delegátů, a to veřejně aklamací zvednutím hlasovacího lístku.
Pro volby byla v duchu usnesení červnového Sboru zástupců připravena kandidátka na volební lístky v podobě, jak v listopadové Myslivosti uvedl ve článku předseda Volební komise Ing. Štěpán Muller. Na základě kritiky některých přítomných delegátů a po sledu diskuzních vystoupení a technických poznámek se změnil způsob hlasování z negativní volby (vyškrtnout koho nechci) a respektování pořadí na volebním lístku na volbu pozitivní, kdy voliči zakroužkovávali nejvíce 15 jmen do MR a nejvíce 11 jmen do DR s tím, že se nepřihlíželo na pořadí na volebním lístku. Zachována přitom zůstala tzv. váha hlasů - každý volič (zástupce OMS či klubu) disponoval tolika hlasy, kolik odpovídalo počtu evidovaných členů ve stovkách na příslušném OMS. Celkem tedy bylo pro každého kandidáta maximálně 947 hlasů. Výsledek voleb se pak rovnal patnáctce, resp. jedenáctce těch, kteří získali postupně v pořadí nejvíce hlasů. Systém obtížnější na sečtení, ale asi spravedlivější a demokratičtější.

V dalším bloku diskuze vystoupili se svými projevy generální ředitel s.p. Lesy České republiky Ing. Vladimír Blahuta, správní náměstek ředitele s.p. Vojenské lesy a statky ČR JUDr. Jiří Kšica, náměstek ústředního ředitele Státní veterinární správy MVDr. Jiří Drápal a zástupce Řádu sv. Huberta MVDr. František Fejfar. S tradičně přátelským a vstřícným projevem vystoupil prezident Slovenského poľovníckeho zvazu Ing. Marián Lipka.

Další diskuzní příspěvky se točily ponejvíce kolem hospodaření a situace Interlovu a kolem neuralgického bodu - převodu domu v Jungmannově ulici z Halali na ČMMJ. Kritikou na fungování Interlovu nešetřili zástupci OMS Chrudim p. Máslo, zástupce OMS Praha 6 Ing. Hanák a třeba zástupce OMS Benešov Mgr. Rataj. Ing. Velek - nově jmenovaný ředitel Interlovu proto seznámil přítomné se strategií záchrany a dalšího rozvoje Interlovu, oznámil přítomným, že hospodářský výsledek roku 2005 a 2006 bude ještě ztrátový, vyslovil však předpoklad, že již rok 2007 by měl být v hospodaření Interlovu vyrovnaný. O situaci v Interlovu bude jistě nový ředitel pravidelněji informovat na stránkách Myslivosti.
Další diskuzní příspěvky se týkaly převodu domu v Jungmannově ulici z Halali na ČMMJ, jak již je dlouhou dobu požadováno a bývá předmětem diskuzí na sborech zástupců. Po několika vzrušenějších vystoupeních musel reagovat ředitel pojišťovny Ing. Stibůrek. Pod tlakem musel přiznat, že budova není sice základním jměním pojišťovny Halali, ale pojišťovna je jejím majitelem a hodnota domu tak tvoří významnou část účetní jistiny pojišťovny. V případě, že by se dům buď prodal nebo převedl darem na ČMMJ, znamenalo by to jednak daňovou zátěž v řádu několika milionů, a jednak by se to jistě neobešlo bez zájmu Ministerstva financí a finančního dozoru nad pojišťovnami a pojišťovna Halali by pak asi reálně přišla o koncesi k pojišťovnictví. Je to tedy více než akutní úkol pro řešení nově zvolenou mysliveckou radou.
Z dalších diskuzních vystoupení stojí za zaznamenání projev Ing. Hanáka týkající se absence mediální politiky a strategie ČMMJ navenek a nedostatku vnitřní komunikace mezi ústředím a okresními mysliveckými spolky. Ing. Zvolánek - zástupce Klubu sokolníků informoval o úspěšném mezinárodním setkání sokolníků a apeloval na vytvoření sdružení subjektů hospodařících v krajině, kde by se mohly setkávat a vzájemně podporovat myšlenky a návrhy myslivců, lesáků, rybářů, včelařů, chovatelů, zahrádkářů, ochránců přírody a dalších zájmových skupin.
Sjezdu byl též předložen návrh na vytvoření dalšího zájmového klubu ČMMJ - Klubu autorů, o kterém píšeme v samostatném materiálu na jiném místě tohoto čísla.
Po tomto diskuzním bloku následovalo vyhlášení výsledků voleb, předseda Volební komise přečetl 15, resp. 11 jmen kadidátů v pořadí, jak získali nejvíce hlasů.

Výsledky voleb do MYSLIVECKÉ RADY ČMMJ
Předseda ČMMJ
Ing. Jaroslav Palas
- 522 hlasů
Místopředseda za Čechy
Ing. Jiří Chmel
- 789 hlasů
Místopředseda za Moravu
JUDr. Jan Kovařík
- 525 hlasů
Místopředseda za Slezsko
Dr. Ing. Rudolf Novák
- 475 hlasů
Další zvolení členové Myslivecké rady ČMMJ:
JUDr. Jiří Vaněk
- 691 hlasů
Ing. Josef Feureisel, Ph.D. - 666 hlasů
Ing. Josef Vlášek - 579 hlasů
Ing. Vladimír Diviš - 500 hlasů
Tomáš Budík - 500 hlasů
Ing. Miroslav Kutý - 442 hlasů
Jiří Procházka - 422 hlasů
Mgr. Miroslav Wolf - 411 hlasů
Ing. Jan Staněk - 384 hlasů
Ing. Roman Urbanec, Ph.D. - 376 hlasů
Ing. Miroslav Kraus - 366 hlasů
Zároveň bylo oznámeno, že rozdělení nově zvolených členů Myslivecké rady na předsedy jednotlivých odborných komisí proběhne na prvním řádném zasedání Myslivecké rady

Výsledky voleb do DOZORČÍ RADY ČMMJ
Předseda DR ČMMJ
JUDr. Miroslav Machala
- 516 hlasů
Místopředseda DR ČMMJ
Doc. Ing. Václav Hájek, CSc
. - 556 hlasů
Další zvolení členové Dozorčí rady ČMMJ:
Alena Košinová
- 672 hlasů
JUDr. Miloslav Klesa - 663 hlasů
Pavel Průša - 555 hlasů
František Bejček - 521 hlasů
Ing. Petr Brandl - 511 hlasů
Ing. Jan Slabý - 457 hlasů
Ing. Josef Orság - 436 hlasů
MVDr. Jan Vyskočil - 405 hlasů
Jiří Kadlec - 401 hlasů

Hlasování o předsedovi, resp. místopředsedech probíhalo tajnou volbou při separátním zasedání nově zvolených orgánů. Volbu při těchto separátních jednáních podle Stanov řídil věkově nejstarší člen, který pak před auditoriem v sálu oznámil výsledek volby.

Nově zvolený předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas poděkoval na závěr sjezdu dosavadnímu předsedovi Prof. Ing. Josefu Hromasovi, CSc. za vše, co pro rozvoj české myslivosti vykonal, přislíbil zasazovat se o další rozvoj ČMMJ, dále přislíbil pomoc při stabilizaci obchodních organizacích ČMMJ (Interlov a Halali), vyjádřil se jednoznačně pro zachování spolupráce s LČR a VLS, vyslovil se pro pokračování a prohloubení účinné spolupráce s orgány státní správy (zvláště MZe a MŽP). Prof. Hromasovi přítomní pak vyjádřili svoje poděkování dlouhým potleskem vstoje.

Když odcházeli účastníci sjezdu v pozdních večerních hodinách domů, asi jim na mysl vytanula otázka, jak vlastně sjezd dopadl, zda splnil očekávání. Pro někoho byl III. sjezd ČMMJ přelomovým a odcházel s pocitem víry v lepší budoucnost, pro někoho se asi nic nezměnilo a odcházel možná s pocitem jistého zklamání. V každém případě je ale možné konstatovat, že v patnáctičlenné Myslivecké radě se objevilo přesně deset nových jmen, tedy dvě třetiny. Je v tuto chvíli pouhopouhou spekulací, kudy se bude ubírat další cesta ČMMJ. V zájmu všech členů a organizace samotné je jistě třeba, aby si co nejrychleji noví členové stanovili priority a cíle a snažili se akutní problémy řešit.
Nejen na diskuzním fóru na webu Myslivosti probíhaly před sjezdem vášnivé diskuze o stavu ČMMJ a jejích obchodních organizací. Bohužel se ale našli takoví přispěvatelé, kteří zneužili anonymnost webu ke kriminalizaci a skandalizaci, některé slovní výroky již byly z kategorie "slovní žumpy". To je ale jednání, které by v žádném případě myslivce nemělo "zdobit". Všichni členové ČMMJ by měli respektovat, že jsou členy organizace, která má svoje stanovy, řády, vnitřní předpisy a usnesení. A jestliže je podle stanov řečeno, že každý OMS si zvolí své zástupce, kteří by měli přenášet názory okresu na jednání Sboru zástupců, pak by měli všichni členové respektovat vůli většiny. Nemá cenu zpětně polemizovat, kdo řekl plamennější projev, kdo měl být zvolen a kdo ne, kdo je s kým kamarád a co kdy kdo komu provedl, realita je taková, že delegáti sjezdu zvolili podle svého vědomí a svědomí tajnou volbou s přihlédnutím k váze hlasů podle počtu zastupovaných členů ty, kteří jsou uvedeni výše.
A před patnáctkou "vyvolených" stojí důležitý úkol stabilizovat situaci v ČMMJ a znovu nastolit atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce. I neúspěšní kandidáti totiž dostanou možnost přispět svými názory a myšlenkami k utváření obrazu ČMMJ, budou mít jistě možnost se zúčastnit práce v jednotlivých odborných komisích. A pokud snad někdo zatrpkne a zanevře na takovou nabídku, pak je to asi jasným důkazem toho, že to nemyslí s ČMMJ vážně a upřímně.

Zmínil-li jsme odborné komise, pak asi toto je vedle situace v Interlovu a Halali nejdůležitějším úkolem pro novou Mysliveckou radu. Odborné komise by měly opět začít plnit pozici ryze odborného orgánů s jistými pravomocemi a rozhodovacími povinnostmi. Tak jako v podnikové a hospodářské sféře by to měly být vlastně expertní komise, které by měly sdružovat odborníky na příslušnou oblast a na základě důkladného projednávání poskytovat kvalifikovaná rozhodnutí a závěry Myslivecké radě. A ta by měla rozhodnutí odborných komisí akceptovat a koordinovat s jinými. V Myslivecké radě by se měly vlastně střetávat názory jednotlivých předsedů podepřených právě rozhodnutím komisí. Je smutné, že v uplynulém období tato vazba mnohdy nefungovala a bohužel nebyl ojedinělý případ, kdy sám předseda komise nevěděl, jaké závěry komise učinila! Myslivecká rada nesmí být uzavřený orgán, právě naopak!

Před novou Mysliveckou radou stojí v podstatě dva hlavní okruhy problémů. Tím prvním je zlepšení vnitřního fungování ČMMJ, zvýšení efektivnosti toku informací mezi ústředím a jednotlivými okresy, větší zapojení okresů do práce celé ČMMJ. Proto by se asi také mělo v komisích a orgánech objevit více aktivních jednatelů okresních mysliveckých spolků, kteří řeší problémy dnes a denně v praxi "dole" mezi členskou základnou a jsou těmi prvními styčnými důstojníky. Po okresních volebních sněmech se mnoho tváří vyměnilo a bylo by škoda nevyužít nadšení do práce právě těchto nových lidí.

Druhým okruhem problémů je vztah ČMMJ navenek, a to ať již ve vztahu ke státní správě, ministerstvům a dalším organizacím, ale hlavně k nemyslivecké veřejnosti. Zatímco první část je snad naplňována a postupně zdokonalována, vytváření "tváře" ČMMJ navenek je v plenkách. ČMMJ nutně musí přejít z pozice pasívní na pozici aktivního utváření své pozice ve společnosti, na aktivní obhajobu práce všech myslivců ve prospěch přírody a společnosti. Mnoho již bylo materiálů, které nabízely možnosti a formy řešení, mnoho námětů dosud spadlo pod stůl. Jelikož jsem sám založením optimista, věřím a vím, že nové vedení toto chápe a učiní v tomto směru rázné pozitivní kroky. Česká myslivost si to totiž nejen zaslouží, ale delší dobu již na to toužebně čeká!

Na závěr snad mohu konstatovat, že časopis Myslivost by měl být tím prvním a hlavním způsobem, jak by měli noví funkcionáři seznámit členy se svými názory. Vždy platila a platí nabídka, že stránky Myslivosti jsou členům Myslivecké rady i členům komisí k dispozici, předsedové komisí by měli pravidelně informovat mysliveckou veřejnost o projednávaných tématech a seznamovat myslivce s formou řešení problémů, které současnou myslivost trápí. Členství v Myslivecké radě totiž není odměnou, ale službou pro desetitisíce členů Českomoravské myslivecké jednoty.

Zpracování dat...