ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

USNESENÍ III. SJEZDU Českomoravské myslivecké jednoty

konaného dne 19. listopadu 2005 v Praze  ČMMJ
III. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty projednal v hlavních bodech zprávu o činnosti za volební období od roku 2000, zprávu Dozorčí rady Českomoravské myslivecké jednoty o své činnosti za stejné volební období, návrh změn Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, hlavní směry činnosti pro funkční období 2005 - 2010. Zvolil své vrcholné orgány na funkční období roku 2005 - 2010.
Po diskusi a připomínkách III. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty :

1. Schvaluje :

a) zprávu o činnosti Českomoravské myslivecké jednoty za volební období 2000 - 2005 přednesené předsedou ČMMJ prof. ing. Josefem Hromasem, CSc.,

b) zprávu o činnosti Dozorčí rady Českomoravské myslivecké jednoty za volební období 2000 - 2005 přednesené jejím předsedou panem JUDr. Miroslavem Machalou,

c) písemnou zprávu o plnění úkolů II. sjezdu Českomoravské myslivecké jedno-ty,

d) zprávu mandátové komise,

e) Stanovy Českomoravské myslivecké jednoty ve znění schválených úprav,

f) hlavní směry činnosti ČMMJ pro funkční období roku 2005 - 2010,

g) změnu směrnice č. 4/1998 ve znění č. 3/2003 o vyznamenání v předloženém znění,

h) na základě směrnice č. 4/1998 ve znění č. 3/2003 o vyznamenání v předloženém znění udělení titulu čestného předsedy Českomoravské myslivecké jednoty prof. Ing. Josefu Hromasovi, CSc. za dlouhodobou činnost v Českomoravské myslivecké jednotě,

i) vstup Českomoravské myslivecké jednoty do sdružení právnických osob hospodařících v přírodě trvale udržitelným způsobem.

2. Bere na vědomí:

a) stylistickou úpravu návrhu hlavních směrů činnosti ČMMJ pro funkční období roku 2005 - 2010,

b) vznik Klubu autorů.

3. Zvolil:

a) Mysliveckou radu Českomoravské myslivecké jednoty v počtu 15 členů,

b) Dozorčí radu Českomoravské myslivecké jednoty v počtu 11 členů.

4. Děkuje:

a) všem členům, funkcionářům a organizačním jednotkám Českomo-ravské myslivecké jednoty a členům klubů při Českomoravské myslivecké jednotě za propagaci činnosti naší organizace, za jejich práci ve prospěch myslivosti,

b) organizátorům a všem okresním mysliveckým spolkům Českomoravské myslivecké jednoty a jejich funkcionářům, kteří se aktivně podíleli na organizaci mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005 v Lysé nad Labem,

c) organizátorům světového kongresu sokolníků IAF a sokolnických lovů Opočno 2005 za vynikající organizaci a průběh.

5. Zmocňuje:

a) Mysliveckou radu Českomoravské myslivecké jednoty provedením změn statutárních zástupců Českomoravské myslivecké jednoty v orgánech obchodních společností, kde je Českomoravská myslivecká jednota společníkem či zakladatelem.

6. Ukládá:

a) Myslivecké radě Českomo-ravské myslivecké jednoty

1. zapracovat usnesení III. sjezdu do plánu činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty a o plnění úkolů před-kládat zprávu Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty,

2. předložit změnu Stanov Českomoravské myslivecké jednoty Ministerstvu vnitra ČR a zveřej-nit je v úplném znění v časopise Myslivost,

3. ve Věstníku ČMMJ a v časopise Myslivost informovat členy o výsledcích sjezdového jednání,

4. dále spolupracovat s mezinárodními organizacemi CIC, FACE, IAF a FCI, orgány státní správy a občanských sdružení,

5. konstituovat komisi pro mezinárodní spolu-práci,

6. vytvořit podmínky pro obnovení členství v ČMKU,

7. publikovat veškeré materiály III. sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty nejpozději do 31.12. 2005,

8. spolupracovat se zákonodárnými orgány a MZe ČR na případné tvorbě myslivecké legislativy a mysliveckých předpisů,

9. informovat Sbor zástupců ČMMJ o provedených změnách ve statutárních orgánech obchodních společností, v nichž je Českomoravská myslivecká jednota společníkem nebo zakladate-lem,

10. projednat připomínky, které zazněly při jednání III. sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty při vystoupení delegátů, hostů, včetně připomínek zaslaných písemně,

11. zapracovat stylistické úpravy hlavních směrů činnosti ČMMJ pro funkční období roku 2005 - 2010 a následně uveřejnit,

12. doplnit hlavní směry činnosti ČMMJ pro funkční období roku 2005 - 2010 v úseku kynologie o bod g) řešit umožnění zkoušek z výkonu plemene patterdale terriér,

13. změnit formulaci v hlavních směrech činnosti ČMMJ pro funkční období roku 2005 - 2010 v úseku ekonomiky bod b) uvažovat o zvýšení členského příspěvku v souvislosti s nutností zvýšení smluvně - povinného odpovědnostního pojistného od roku 2007,

14. zapracovat do Stanov Českomoravské myslivecké jednoty zásady přípravy, organi-zace a jednání sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty,

15. zpracovat ekonomickou a právní analýzu transformace Interlovu Praha, s.r.o. na akciovou společ-nost a rozdělení všech akcií v majetku ČMMJ na OMS ČMMJ do příštího Sboru zástupců ČMMJ,

16. Projednat a posoudit opodstatněnost zrušení fondu učebních pomůcek,

17. Vzhledem k tomu, že nebylo splněno usnesení II. sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty týkající se převodu budovy Jungmannova 25 na ČMMJ, sjezd ukládá Myslivecké radě Českomoravské myslivecké jednoty každému Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty předkládat zprávu o plnění hlavních směrů činnosti na funkční období 2005 - 2010.

b) Dozorčí radě Českomoravské myslivecké jednoty

1. Poskytovat okresním dozorčím radám metodickou systematickou pomoc pro jejich činnost, zejména pro revize hospodaření; k plnění tohoto úkolu přehodnotit dosavadní formy a způsoby styku mezi DR ČMMJ a ODR,

2. Svou činností vést členy k dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov Českomoravské myslivecké jednoty a dalších vnitřních předpi-sů,

3. Zvýšit kontrolní a revizní činnost u obchodních organizací, kde je Českomoravská myslivecká jednota společníkem či zakladatelem a které nemají vlastní vrcholné dozorčí orgány.

c) Okresním mysliveckým spolkům

1. Úzce spolupracovat s obchodními organizacemi Českomoravské myslivecké jednoty,

2. I nadále plnit usnesení I. sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty a to zejména ve stanovení poplatku předplatného uchazečů o 1. lovecký lístek časopisu Myslivost s přihlédnutím, zda v rodině uchazeče již není časopis odebírán,

3. Závěry vyplývající z usnesení III. sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty zapracovat do plánu práce OMS a zabezpečovat jejich plnění,

4. Zajistit informovanost o myslivosti v regionech jejich působnosti.

d) Obchodním organizacím

1. Využít všech možností ke zvýšení finančního obratu jednotlivých obchodních organizací s cílem zabezpečit dostatek finančních prostředků k zajištění činnosti Českomoravské myslivecké jednoty,
2. Vypracovat systém spolupráce s organizačními jednotkami Českomoravské myslivecké jednoty, mysliveckými sdruženími a členy tak, aby se vzájemně vytvářely podmínky k naplnění Stanov Českomoravské myslivecké jednoty a k podpoře důležitosti obchodních organizací Českomo-ravské myslivecké jednoty a jejich zpětné vazby.

V Praze dne 19.11.2005
Ing. Jaroslav PALAS - předseda ČMMJ, Dr.ing. Rudolf NOVÁK - předseda návrhové komise, Ing. Iva DVOŘÁKOVÁ - tajemnice návrhové komise, Vladimír BROUKAL - jednatel ČMMJ

Zpracování dat...