ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

Vzniká KLUB AUTORŮ

Myslivost 1/2006, str. 40  Oldřich KOUDELKA
Myslivecká beletrie je aktivním uměleckým fenoménem, který provází fungování Českomoravské myslivecké jednoty po celou dobu jejího více než osmdesátiletého historického vývoje. A co víc, téma zvěře, lovu, lovců a přírody ve všech jejích rozmanitých podobách, bylo jedním z těch, které se v české literatuře objevovalo již od počátků písemnictví a vždy tvořilo páteřní linii zejména historické a venkovské literatury. V první polovině minulého století strom naší myslivecké literatury rychle a zdravě rostl, sílil, od počátku padesátých let však byly větve tohoto pomyslného stromu násilně řezány a průklest probíhal necitlivou pilou. Po roce 1990 se však ukázala síla mladých výhonků a strom přece jen zkošatěl a zmohutněl ve kmeni. Seznam nových autorů i titulů narostl do obdivuhodné délky. Troufám si tvrdit, že snad žádná jiná zájmová oblast nemá tolik autorů, jako právě myslivost.


Oživení vydávání myslivecké beletrie v posledním patnáctiletí není náhodné. Myslivce totiž od nepaměti šlechtila krásná a užitečná posedlost shromažďovat myslivecké příběhy a zážitky, schopnost je předávat dál a dělit se o ně jak slovně, tak i písemně na stránkách knih a časopisů. Velká část myslivců má proto doma vedle loveckých trofejí i bohatou knihovnu, která je stále doplňována novými autorskými počiny.
Od mezinárodní výstavy Natura Viva 2000 se autoři myslivecké beletrie začali z podnětu šéfredaktora časopisu Myslivost Ing. Jiřího Kasiny scházet a společně diskutovat o spisovatelské práci, edičních možnostech i problémech provázejících vznik knih, jejich financování, vydávání i cestu za čtenářem. Tato setkání, která se následně uskutečnila v oboře Klokočka, v Želetavě a naposledy v Halenkovicích, byla podnětná nejen pracovně a umělecky, ale také lidsky a společensky. Autoři dostali příležitost vzájemně se poznat a představit odborné, ale rovněž laické veřejnosti myslivost neformálním a hřejivě lidským způsobem. Vznikla nová přátelství i zajímavé projekty.
Účast na těchto i jiných mysliveckých pracovních setkáních, dlouholetá literární, novinářská a publicistická činnost mě v létě roku 2005 přivedla k myšlence založit Klub autorů při ČMMJ, jehož hlavním posláním by bylo sdružovat autory různých literárních, dramatických a výtvarných žánrů, propagovat a popularizovat myslivost především mezi nemysliveckou veřejností prostřednictvím vlastní umělecké tvorby a médií, propagovat přírodu, její ochranu a myslivost mezi mládeží, vytvářet podmínky pro aktivní ediční činnost, pořádání kulturně společenských akcí a autogramiád pod patronací ČMMJ a v neposlední řadě spolupracovat při těchto úkolech s organizačními složkami ČMMJ, mysliveckými organizacemi, sdruženími a jinými subjekty zabývajícími se myslivostí. Myšlenka na vznik takového klubu byla konzultována s předsedou ČMMJ Prof. Hromasem, šéfredaktorem Myslivosti Ing. Kasinou, členem KPK ČMMJ Mgr. Drmotou a s několika dalšími přáteli spisovateli. A jelikož iniciativa našla pozitivní odezvu, připravili jsme společně s právníky. Klub autorů by neměl být klubem čtenářským, ale klubem sdružujícím v minulosti či současnosti aktivní autory. Organizační řád Klubu autorů a projekt byl projednán příslušnými orgány ČMMJ. Založení Klubu autorů pak vzal na vědomí i III.sjezd ČMMJ a vznik Klubu autorů je i součástí sjezdového usnesení.
Vrcholnými orgány Klubu autorů budou Členská schůze a Rada klubu. Jelikož jsem byl do řádné volby na ustavující členské schůzi pověřen vedením Klubu, mohou se případní zájemci o členství a bližší informace obracet přímo na mě nebo na redakci Myslivosti. První ustavující členská schůze Klubu autorů by se měla uskutečnit koncem března a zájemci o členství, kteří pošlou své kontaktní údaje, budou včas písemně informováni a na ustavující schůzi pozváni.
Historicky první kulturně společenské setkání Klubu autorů se pak bude konat v termínu 6. - 7. května 2006 v Jaroměřicích u Jevíčka. Organizátory této akce budou vedle Klubu autorů, časopisu Myslivost a Nový venkov také Myslivecké sdružení Hék Jaroměřice, Obecní úřad Jaroměřice, Okresní myslivecký spolek ve Svitavách a další subjekty.
Ač zatím ještě nebyl Klub autorů oficiálně ustanoven, již nyní se mohou hlásit zájemci o členství, uvítáme kromě přihlášek i náměty a názory týkající se budoucí činnosti Klubu, doufáme, že aktivně činní autoři přispějí svými myšlenkami k aktivnímu rozvoji a poslání Klubu. V úzké spolupráci Klubu, ČMMJ a časopisu Myslivost máme snahu vytvářet ty nejoptimálnější podmínky pro hodnotnou literární tvorbu a uměleckou prezentaci české myslivosti. K tomu přeji všem současným i budoucím autorům hodně tvůrčí invence a konkrétní inspirace.
Oldřich KOUDELKA

Žádosti o členství v Klubu autorů myslivecké literatury společně s portrétní fotografií, stručným životopisem, autobiografií, stručným přehledem dosavadní tvorby, kontaktní adresou, telefonem, případně e-mailem, zasílejte na adresu PhDr. Oldřich Koudelka, 679 39 Úsobrno 133, tel. 607 503 920, e-mail oldrich.koudelka@volny.cz, oldrich.koudelka@volny.cz, případně na adresu redakce časopisu Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3, e-mail: info@myslivost.cz

Zpracování dat...