ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

Zpráva Dozorčí rady ČMMJ

JUDr. Miroslav MACHALA, Předseda Dozorčí rady ČMMJ
Zpráva Dozorčí rady ČMMJ
DR ČMMJ zvolená na II. sjezdu ČMMJ dne 21. 10. 2000 pracovala v počtu 11 členů. Do činnosti se nezapojil vůbec řádné zvolený Ing. Nešpor, který v první polovině roku 2002 požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění a místo něj byl povolán další z pořadí zvolených, Jiří Procházka z Prostějova. Na podzim roku 2003 zemřel místopředseda DR pan Plášil a na jeho místo byl kooptován Petr Albrecht z Chomutova. Místopředsedou byl zvolen docent Václav Hájek.

Usnesením II. sjezdu ČMMJ bylo uloženo DR ČMMJ poskytovat okresním dozorčím radám metodickou systematickou pomoc pro jejich činnost, zejména pro revize hospodaření; k plnění tohoto úkolu přehodnotit dosavadní formy a způsoby styku mezi DR ČMMJ a ODR. Tento úkol byl plněn po celé volební období a to zejména osobním stykem zástupců OMS a členů DR ČMMJ. Při návštěvách na OMS, na aktivech a poradách jednatelů a při jednání s členy okresních dozorčích rad vždy zdůrazňovali zaměření činnosti na dodržování Stanov a vyvozování důsledků v případě jejich porušení.
Dále jsme doporučovali vycházet vždy z konkrétních podmínek jednotlivých organizačních jednotek, zejména při kontrole hospodaření. Všeobecně platí dodržování náležitostí prvotních účetních dokladů. Další postup již odvisí od toho, zda si OMS zpracovává účetnictví sám nebo přes Výpočetní středisko v Brně, případně jiným způsobem, přes odbornou firmu, zda má nějakou podnikatelskou činnost apod. Stejnou pozornost jsme věnovali i vedení základní dokumentace na OMS, jako jsou zápisy jednání Okresních sněmů, OMR, ODR a jednotlivých komisí, pokud jsou ustanoveny. Mohu konstatovat, že při kontrolách prováděných členy DR ČMMJ na OMS nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly v hospodaření, které by potřebovaly přijeti opatření, ale na druhé straně právě v dokumentaci činnosti OMS jsou podstatné rozdíly. Nedostatky byly projednány vždy v závěru prověrky i s návrhem na jejich odstranění. Zdůrazněno bylo vedení členské evidence, evidence absolventů zkoušek o první lovecký lístek, evidence zkoušek loveckých psů pořádaných OMS.
Dalším bodem usnesení II. sjezdu ČMMJ bylo svou činností vést členy k dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov ČMMJ a dalších vnitřních předpisů, včetně sjezdem přijatého Mysliveckého řádu ČMMJ.
Tento jednoduchý úkol je v dnešní době nepředstavitelně složitý. Nechci zde zdůrazňovat, že toto je základní povinností každého funkcionáře od centra až po místní organizace, ale velmi těžce se prosazuje, když není uzákoněno, že každý myslivec by měl být členem nějaké stavovské organizace, která má svoje normy a pravidla. Je velmi těžké prosazovat mezi řadovými myslivci nějakou normu, když se najde i takový nájemce nebo uživatel honitby, který před nastoupenými myslivci prohlásí, že jej nějaký Myslivecký řád nezajímá a v této honitbě rozhoduje pouze on, protože si to platí. Na druhé straně mohu konstatovat, že náš Myslivecký řád je výchozí normou i pro orgány činné v trestním řízení v případech poranění loveckou střelnou zbraní a to jenom proto, že je to jediná psaná norma, byť vychází z tzv. "zvykového práva". Doporučoval bych její prosazení jako normy závazné pro všechny, kdo myslivost a lov provozují v podmínkách naší republiky. Poslední závažné případy tuto potřebu jenom dokladují.
Dodržování Stanov by mělo být pro všechny myslivce samozřejmostí, ale opět musíme konstatovat, že tomu tak vždy není a je jenom na nás všech jak jejich uplatňování v praxi dovedeme vyžadovat a posoudit. Mám tím na mysli nejenom členy a funkcionáře, ale i Vás jako zástupce v nejvyšším orgánu. Z kontrolní činnosti mohu konstatovat, že porušení norem v souvislosti s provozováním myslivosti bylo vždy subjektivního charakteru.
Nyní bych se několika slovy chtěl zmínit o další činnosti DR, která nevyplývala přímo z usnesení II. sjezdu ČMMJ.
V plánu činnosti jsme měli zakotveno provedení kontrol na jednotlivých OMS. Plán byl postaven tak, aby bylo provedeno minimálně pět kontrol ročně. Celkem bylo provedeno 31 kontrol na OMS. Vycházeli jsme z problematiky okresů a kdy byla provedena poslední kontrola. O výsledcích jsem již hovořil.
Samostatným bodem činnosti DR bylo provádění kontrol v obchodních organizacích, kde je ČMMJ podílníkem, případně jediným zakladatelem. Do pravomoci DR ČMMJ nespadá Všeobecná pojišťovna Halali, a.s. která má vlastní dozorčí radu, Myslivost, s. r. o. a Myslivecká nadace, které mají rovněž vlastní dozorčí rady.
Každoročně je prováděná prověrka hospodaření sekretariátu, Interlovu, s. r. o. a Služby myslivosti, s. r. o., a to v souvislosti se schvalováním hospodaření a schvalováním rozpočtu na další rok. Nebudu zde rozebírat podrobně všechny organizace, pozastavím se u kontrolní činnosti v Interlovu, s. r. o.
Kromě poklesu výsledků v obchodní činnosti jsme konstatovali, že na závodě Přerov došlo přímým zaviněním ředitele tohoto závodu k manku ve výši 8 658 302 Kč. Pohledávka byla zajištěna prodejem, ovšem její splácení prováděno nebylo přestože jak Ing. Malý, tak pan Kubač, který pohledávku odkoupil, přesvědčivě ujišťovali, že dojde k její úhradě. Po několika marných pokusech a jednáních bylo doporučeno dozorčí radou MR ČMMJ podání trestního oznámení na ředitele závodu a žaloby na zajištění pohledávky cestou občansko-právní. V neposlední řadě a po splnění těchto dvou kroků jednatel Interlovu podal rezignaci na funkci, která byla MR ČMMJ přijata. Následně bylo vypsáno výběrové řízení a jmenován nový jednatel Interlovu, s. r. o. Jsem si plné vědom odpovědnosti, kterou za tuto pohledávky nese vedení Interlovu, tak i MR ČMMJ a DR ČMMJ za její následné zajištění. Nicméně, nikdo nezmění nic na faktu, že vznik pohledávky zavinil ředitel závodu, který porušil příkaz jednatele o zákazu obchodování s firmou Chmel. Můžeme dnes diskutovat o tom zda následné kroky byly adekvátní situaci, ale v souvislosti s propadem v hospodaření Interlovu je tento stav špatný. Nezmění na tom nic ani to, že jednatel v souvislosti se vstupem do EU učinil kroky, které nám byly legislativou EU a našimi zákony uloženy, abychom se vyvarovali problémů v budoucnu. Nyní víme že tak nákladné kroky nebyly nutné, ovšem vynaložené náklady ve výši asi 18 milionů korun již nikdo nevrátí.
Před novým jednatelem Interlovu, nově zvolenou MR ČMMJ a DR ČMMJ stojí nelehký úkol. Systém hospodaření Interlovu přizpůsobit novým podmínkám a nakládání se stávajícím majetkem vést tak, aby nedocházelo k jakýmkoliv ekonomickým propadům a nehospodárnosti. Musíme se smířit s tím, že monopol Interlovu v obchodování se zvěřinou je minulostí, zrovna tak jako další aktivity, které byly pro výsledky Interlovu efektivní. Argumenty, že západní Evropa je zaplavena levnou zvěřinou ze Skotska a Nového Zélandu již nemohou obstát.
Některé názory zbavit se Interlovu jsou podle mého názoru nerozumné. V první řadě se jedná o značku, ve druhé řadě se jedná o akcionáře pojišťovny Halali a v neposlední řadě se jedná o spojení s českou myslivostí. Současný stav Interlovu nestál žádného člena ČMMJ ani korunu, a proto bychom se měli zamyslet všichni společně nad tím, aby tomu tak bylo i v budoucnu a to co je v majetku a nahospodařeno z minulých let, neslo maximální užitek.
Jedním z dlouhodobých úkolů DR bylo sledování plnění usnesení Sjezdu a Sborů zástupců.
MR ČMMJ bylo uloženo, vytvořit podmínky pro obnovení členství v ČMKU. Současné Stanovy ČMKU přijetí ČMMJ za člena vylučují. Je třeba hledat cesty a jednat o přijetí ČMMJ jako zájmové organizace, bez návaznosti na vlastnictví jiných samostatných právních subjektů. Domnívám se, že v tomto směru sehrály svoji roli i subjektivní vztahy a názory. Ne všechno jsme si dokázali vysvětlit a ne všechno jsme chtěli pochopit: Bylo by nutné si uvědomit, že činnost, kterou myslivci na poli české kynologie odvádějí by si zasloužilo opravdu členství v jednotné kynologické organizaci a tím i návaznost na FCI. Někdo může namítnout, že se v ČMKU realizujeme prostřednictvím ČMKJ, která je členem ČMKU, ale podotýkám, ČMKJ je pro myslivce servisní službou a organizací na úseku kynologie. Proto si myslím, že i pro novou MR by tento úkol měl v závěrech Sjezdu zůstat.
Dalším úkolem z usnesení SZ bylo dokončení delimitace majetku ČMMJ. V zásadě je delimitace ukončena, nebo se dokončuje majetkoprávní vypořádání. Jedním z otevřených problémů delimitace majetku je budova OMS Plzeň - jih a Plzeň - sever. Přes provedenou delimitaci nebylo ve finále splněno to nejdůležitější a to je podepsání delimitačních protokolů ze strany zástupců uvedených OMS.
Nechci kolem tohoto problému dlouho hovořit, ale tímto nebyla splněna základní podmínka pro vznik organizační jednotky se samostatnou právní subjektivitu těchto OMS a tím i platnost všech právních kroků. DR ČMMJ doporučuje po všech jednáních, která v tomto byla vedena, aby si všichni odpovědní funkcionáři uvědomili; že nikdo nechce nikoho ošidit, že všichni si uvědomujeme úsilí plzeňských myslivců při budování tohoto objektu. Ale na druhé straně si oni musí uvědomit pomoci tehdejších centrálních orgánů a následků z nezodpovědnosti jejich současných představitelů v případném soudním sporu. Všichni si musíme uvědomit, že delimitace prováděná s takovým časovým odstupem neproběhla vždy ideálně, někde to bolelo více, někde méně, ale tento přístup je naprosto neobvyklý a vůči všem OMSům, kteří se s delimitaci vypořádali, mírně řečeno, neseriozní. Z těchto důvodů Dozorčí rada doporučuje do usnesení dnešního sjezdu uložit MR ČMMJ a uvedeným OMS uzavřít delimitaci tak, jak byla projednána a schválena. Pokud k tomuto nepřistoupí, nemohou existovat jako organizační jednotky se samostatnou právní subjektivitou.
Na posledním SZ konaném dne 25. 6. 2005 bylo uloženo MR ČMMJ vytvořit na ČMMJ systém vnitřního auditu. Domnívám se, že tento úkol je trochu na delší dobu a do současné doby nebyl splnitelný. Na jednání DR jsme se tímto zabývali a musel jsem v úvodu konstatovat, že tento bod usnesení považují osobně za vyslovení nedůvěry DR ČMMJ a také MR ČMMJ.
Od předkladatelů tohoto návrhu jsme si vyžádali jejich stanovisko, co si pod tímto představují a zda by návrh nemohli upřesnit. Pozvali jsme je též na jednání Dozorčí rady. Omluvili se, což jsme respektovali a oni svůj návrh specifikovali takto, cituji:
Audit ekonomický, právní, personální.
1. Schválení - SZ ČMMJ: Nezávislá skupina s následujícím zadáním:
a) analyzovat řídící procesy ve všech činnostech, vzájemné vazby mezi ČMMJ a dalšími subjekty, včetně obchodních organizací,
b) ověřovat soulad činností s právními předpisy, rozhodnutími statutárních orgánů,
c) vyhodnocení optimálního využití zdrojů - lidské, finanční a materiální,
d) vyhodnocovat možná rizika při uvádění rozvojových záměrů,
e) navrhovat případná opatření k nápravě,
f) sledovat uvádění nápravných opatření do činnosti subjektů,
g) provádět a předkládat odborné expertízy,
h) informovat MR ČMMJ o zjištěných skutečnostech.
2. Kompetence: požadovat veškeré potřebné materiály od prověřovaných subjektů (smlouvy, ekonomické výkazy a analýzy, korespondence)
3. Složení:ekonom, právník, manažer z praxe, případné další odborníci.
4. Povinnosti subjektů - předložit požadované podklady.
5. Předložení závěrů - předložit Sboru zástupců s návrhy opatření, průběžně seznamovat písemně MR ČMMJ.
Jako DR konstatujeme, že rozsah takového auditu nemůže dělat nikdo z myslivců, protože vždy by zde bylo podezření podjatosti. Musí to být absolutně nezávislá skupina, kterou musí někdo schválit a jmenovat. Hned se zeptám, kde vzít tak erudované lidi, aby při své činnosti respektovali specifiku naší organizace, jako organizace zájmové, vzniklou na základě zákona o sdružování občanů, jako organizace, která si pro své členy a ze svých prostředků vytvořila další servisní subjekty, které ji mají v jejich činnosti pomáhat a chránit ji před všemi negativními jevy a výkyvy, ať již ekonomickými, společenskými a politickými? Jak se při takovém auditu ochrání interní zájmy, kdo zajistí, aby se informace získané v průběhu jeho provádění nedostaly do nepovolaných rukou a hlav, komu budou výsledky sloužit a hlavně kdo to zaplatí?
Sám za svoji osobu si kladu otázku. Nezajímá se někdo tímto způsobem o to, že tato organizace, která má již určité jmění, by se mohla již konečně legálním způsobem rozebrat, čili vytunelovat a v konečné fázi zlikvidovat? Vždyť ono si těch 92 000 myslivců nějak poradí. Tímto v žádném případě audit neodmítáme, naopak, ale měl by se odpovědně připravit a stanovit přesná pravidla, požadavky a provázanost na všechny subjekty.
Jednou z posledních kontrol DR, byla kontrola vedení zápisů z jednání MR ČMMJ za celé volební období. Z pohledu celého volebního období je nutné konstatovat, že přehlednost bodů v jednotlivých zápisech je velmi sporná. Úkoly se opakují s konstatováním, že jsou ještě v termínu, nicméně u těch, kde se blíží termín splnění a je zřejmé, že tento úkol splněn nebude, není přijato konkrétní opatření (např. přijetí ČMMJ do ČMKU). Musíme konstatovat, že některé body zápisů byly dosti nekonkrétní a jejich výklad byl neadresný, (např. účinná pomoc řediteli Interlovu při řešení problému restituce na středisku Spořilov, vyřešit otázku domu Jungmannova 25 - úkol pro ředitele pojišťovny Ing. Stibůrka, předsedu OPK JUDr. Vaňka a předsedu EK Ing. Chmela - MR ČMMJ nemůže ředitele pojišťovny úkolovat. Může jej požádat, aby plnil usnesení Sjezdu nebo Sboru zástupců. Tyto ukládají jak MR ČMMJ, tak řediteli pojišťovny.
Bude na nově zvolené Myslivecké radě ČMMJ, aby úroveň zápisů z jejich jednání bylo přehlednější, konkrétní a splnění jednotlivých bodů bylo uvedeno v zápise, ne toliko jejich vypuštěním. U neplněných úkolů přijímat konkrétní opatření.
Navíc doporučujeme MR ČMJJ, aby pro zlepšení důvěryhodnosti zápisů tyto byly ověřovány minimálně dvěma dalšími členy, ne toliko podepisovány jednatelem a předsedou. Podotýkám, že se závěry této kontroly byla pro krátkou dobu od jejího provedení seznámena MR ČMMJ teprve včera a budou předány nové DR k projednáni s nově zvolenou MR ČMMJ.
Několika slovy bych se chtěl zmínit o stížnostech členů, které jsme řešili. Dlouho jsme se zabývali případem pana Vlka z Okříšek, byl uzavřen doporučením k podání žaloby soudu.
Dáte byl řešen případ jednatelky OMS Jihlava paní Dechtěrenkové a stížnost jejího manžela. Obě stížnosti byly hodnoceny jako neoprávněné.
Museli jsme se také zabývat stížnosti pana Masopusta z Fryčovi na konkrétní zavinění na úbytku drobné zvěře v honitbě.
Začínají se objevovat stížnosti na podezření nedodržování podmínek vyplývajících z pověření MZe pro absolvování zkoušek adeptů o první lovecký lístek. Zejména v tom, že v místě zájemce nebyl schopen zkoušky absolvovat a za krátkou dobu přijde s vysvědčením např. z Prahy nebo od jiného subjektu, který toto pověření má rovněž.
Samostatným bodem našich jednání byly stížnosti na úseku kynologie. Tato otázka je vždy velmi citlivá. Je k zamyšlení, co všechno dokážou naši členové vymyslet, jen aby dosáhli svého. Smutné na tom všem je, že k tomu využívají svých bezbranných přátel - psů. Dnes budeme schvalovat nové zkušební řády, je jenom na nás aby se rychle dostaly do života a aby byly dodržovány, a to jak organizátory akcí, rozhodčími i samotnými vůdci psů.
Nemohu ve svém vystoupeni přejít velmi závažnou skutečnost, která se v poslední době rovněž vyskytuje. Jedná se o vedení členské evidence a v návaznosti na pojištění placení z ročních příspěvků. Zákon schválnosti chtěl, aby pojistné události s následkem smrti myslivců a postřelení syna odkrylo podezření, že nebyly zaplaceny členské příspěvky a tím nemůže být pojistná událost likvidována. Je na uživatelích honiteb, aby bez ohledu na to, zda se jedná o člena MS, dobrého známého, vysoce postaveného apod. důsledně dodržovali kontrolu zaplacení členských příspěvku a pojištění. Odpovědnost v těchto případech padá i na uživatele honiteb, protože tito vydávají povolenky k lovu v dané honitbě.
Závěrem mi dovolte ještě malé odbočení ke skutečnostem, které se staly koloritem v tomto období, a to je maximální snaha o záchranu organizace ČMMJ. Vyplynulo to z usnesení jednání OMS kraje Vysočina. Respektuji erudovanost a kvalifikaci zástupců OMS, kteří toto usnesení podepsali ve znalosti poměrů celé organizace ČMMJ a jejich subjektů. Plně respektuji obavy o budoucnost této organizace, ale aby někdo někoho nařkl z intrik, záměrných manipulací, nezodpovědnosti a nekvalifikovanosti řídicích orgánů společnosti i organizace, které přispívají k destabilizaci a nejednotě ČMMJ, to je trochu silné kafe. Tady je potřeba požadovat jediné - "karty na stůl"! Požadoval bych, aby jste konkrétně prokázali a doložili tato svá tvrzení. Ne v zájmu nás co končíme v orgánech, ale v zájmu těch budoucích zvolených. Jednak pro poučení, aby neopakovali chyby naše, a jednak proto, aby jste je dneska nezvolili a za pět let tady nepranýřovali. Vaše tvrzení hraničí až s trestním podáním vůči viníkům, a proto bych trval na tom, aby z vaší strany byla podána. Pokud tak neučiníte, tak kryjete trestnou činnost a to je také trestné.
K dopisu pana Dr. Vebra jenom tolik. Aby člen OPK MR ČMMJ, která má ty nejintimnější informace celé organizace, která připravuje veškeré normy této organizace, v tomto období napsal a rozšířil takový dopis, tak bych já osobně trval na jeho vyšetření na psychiatrii, zda je odpovědný za své jednání a pokud nebude této odpovědnosti zbaven, pak bych s ním naložil podle práva a stanov.
Z obou těchto dokumentů vyplývá, že pokud to nebudou dělat autoři, tak je všechno špatné a věřte mi, že v takové atmosféře se pracuje nedobře.
Vy jste spoluzodpovědni za naše jednání, protože vy jste si nás zvolili před pěti lety. Jestli jste přesvědčeni, že jsme udělali a rozhodli proti zájmům ČMMJ a tím proti vám, řekněte to, už jenom v zájmu těch, které si dnes zvolíte, aby neopakovali naše chyby. Mohu vás ujistit za sebe a celou Dozorčí radu, že nikdo z nás vědomě zájmy a pověst našich myslivců nepoškodil, pokud jste někdo přesvědčen že ano, pak se vám musím omluvit.
Pro další období nám všem přeji, aby naše organizace byla jednotná a sloužila zájmům českých, moravských a slezských myslivců, které vy tady dnes zastupujete.
Myslivosti zdar!

Zpracování dat...