ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

ŠKODY ZVĚŘÍ - ČÁST II. - PŘEDCHÁZENÍ ŠKOD NA ZEMĚDĚLSKÝCH PLODINÁCH A LESNÍCH POROSTECH

Myslivost 3/2007, str. 5 Ing. Roman JELÍNEK,
Počet komentářů: 0
Ke škodám zvěří na zemědělských plodinách docházelo odjakživa, měnil se pouze pohled na ně a na samotnou zvěř, která je způsobovala. Poddaní museli tyto způsobované škody trpět a přitom se nemohli proti zvěři, která jim škody způsobovala, bránit. Tato situace trvala až do vydání patentů Marií Terezií (1776 a 1770) a následně Josefem II. (1786), na jejichž základě byla černá zvěř ve volnosti ,,vyhubena“, byla vybudována řada obor a do nich byla zvěř zavřena a chována až do konce II. světové války. Následně v průběhu druhé světové války byla rozbořena řada oborních oplocení a dále k nám byla postupujícími armádami zatlačena zvěř ze Slovenska, kde se ji nikdy nepodařilo ,,vyhubit“ a uzavřít do obor. Více >
ŠKODY ZVĚŘÍ - ČÁST II. - PŘEDCHÁZENÍ ŠKOD NA ZEMĚDĚLSKÝCH PLODINÁCH A LESNÍCH POROSTECH

Škody zvěří - komentář k článkům Ing. Romana Jelínka

Myslivost 3/2007, str. 9 Dr. Ing. Rudolf Novák
Počet komentářů: 0
Autor se v obsáhlém článku zabývá problematikou škod zvěří na lesních porostech. Bohužel zcela pominul otázku legislativní nebo zákonnou a otázku způsobu hospodaření a ostatní vlivy, které mají nezanedbatelný vliv na výši škod zvěří na lesních porostech. Více >
Škody zvěří - komentář k článkům Ing. Romana Jelínka

Podstatou myslivosti byl a stále je odpovědný lov zvěře

Myslivost 3/2007, str. 11 Ing. Jiří KAMLER
Počet komentářů: 0
Současný zákon definuje myslivost poměrně široce jako soubor činností prováděných v přírodě a také jako součást našeho kulturního dědictví. Tento výklad sice umožňuje rozšířit pomyslný záběr myslivosti, ale na druhou stranu poněkud zastírá její skutečnou podstatu, kterou je lov zvěře a aktivity s ním bezprostředně spojené. Právě lov je tím specifickým rysem, který myslivce jasně odlišuje od ostatních obyvatel a je třeba přiznat, že v představách většiny neznalé veřejnosti platíme za archaické podivíny či nebezpečné bezzábranové pološílence rachotící zbraněmi. Více >

Brokové kozlice OPTIMA

Myslivost 3/2007, str. 12 Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Mezi myslivci a nejen mezi nimi, stále roste obliba střeleckého loveckého sportu v brokových disciplínách a rovněž se v některých honitbách začaly zvedat stavy drobné zvěře, které umožňují pořádání tradičních honů. Z těchto důvodů poptávka po brokových zbraních roste. Na trhu není v současné době bohužel žádná brokovnice tuzemské výroby, protože výroba velmi kvalitních zbraní produkovaných brněnskou Zbrojovkou byla z důvodu konkurzu ukončena a Česká zbrojovka v Uherském Brodě se zatím k jejich výrobě nevrátila. Více >
Brokové kozlice OPTIMA

Dotace pro myslivost v roce 2007

Myslivost 3/2007, str. 15 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Vyjasnění kompetencí v otázkách poskytování finančních podpor mezi státem a kraji, jakožto územními samosprávnými celky, přineslo v roce 2006 uklidnění i do myslivosti. Z tohoto pohledu by rok 2007 měl být opět standardní a možnosti poskytování dotací na činnosti uvedené v zákoně o myslivosti by měly být vyřizovány nadále způsobem, na který si po roce 2001 myslivecká veřejnost navykla. Znamená to, že předpokládaná částka určená pro vybrané činnosti, které svojí obecnou prospěšností přispívají k rozvoji myslivosti, mysliveckého hospodaření nebo ochraně zvěře či některých jiných ohrožených živočichů, je v roce 2007 součástí státního rozpočtu. Více >
Dotace pro myslivost v roce 2007

Sokolnictví včera, dnes a zítra

Myslivost 3/2007, str. 20 Bc. Marcela MEDKOVÁ,
Počet komentářů: 0
Letošní rok je velmi významný pro novodobé české sokolnictví, neboť na podzim oslaví čeští sokolníci – členové Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty, významné jubileum. Uplyne totiž 40 let od založení Klubu sokolníků. Při této příležitosti se nabízí zamyšlení nad historií sokolnictví a nad jeho významem pro současného člověka. Více >
Sokolnictví včera, dnes a zítra

Co nového ve veterinární legislativě?

Myslivost 3/2007, str. 22 MVDr. Milan MALENA, Ph.D., ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR
Počet komentářů: 0
Pro zacházení se zvěřinou a s těly ulovené volně žijící zvěře se v součastné době aplikuje jednak legislativa Evropské unie (tzv. hygienický balíček), a jednak legislativa národní. Hygienický balíček je soubor několika přímo použitelných předpisů. Pro zvěřinu, případně těla volně ulovené zvěře, jsou nejdůležitější nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, 852/2004, 853/2004 a 854/2004. Z národní legislativy je to pak zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění a jeho prováděcí předpisy. Více >
Co nového ve veterinární legislativě?

Několik otázek na doplnění pro ústředního ředitele SVS MVDr. Milana Malenu, Ph.D.

Myslivost 3/2007, str. 23 Ing. Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V lednové Myslivosti jsme uveřejnili informace týkající se změn při nakládání s ulovenou zvěří. V souvislosti s novým připravovaných veterinárním zákonem se opravdu chystají na myslivce dosti podstatné změny. Na jiném místě v tomto čísle přinášíme oficiální informace Státní veterinární správy, k doplnění informací jsem navíc ale požádal i MVDr. Milana Malenu, Ph.D., ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Více >
Několik otázek na doplnění pro ústředního ředitele SVS MVDr. Milana Malenu, Ph.D.

Lze dosáhnout medailových trofejí srnců v běžných honitbách?

Myslivost 3/2007, str. 25 Ing. Rudolf PIPEK
Počet komentářů: 0
Hned na úvod chci podtrhnout, že určitě nemůže jít z hlediska ekologického o samoúčelný uměle stanovený cíl chovu – dosažení medailových trofejí. Jistě musí jít při stanovení chovatelského cíle v honitbě o početně přiměřenou kvalitní populaci srnčí zvěře ve vztahu k prostředí a ve vztahu k ostatním chovaným druhům spárkaté zvěře. Dosažení vynikajících trofejí je jen dokladem o kvalitě chované zvěře, kdy celou problematiku kvality chované zvěře zúžíme do jednoho tělesného znaku. Ať chceme nebo nechceme, nemůžeme se vyhnout termínu chovaná zvěř. Tento termín jasně vystihuje, že v kulturní krajině vždy půjde o zásahy člověka do přírodních dějů ve smyslu regulace. Více >
Lze dosáhnout medailových trofejí srnců v běžných honitbách?

Tajuplný kozlík

Myslivost 3/2007, str. 26 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Každoročně, někdy po polovině března, začne při večerním šírání nebo za ranního svítání vzlétávat stoupavě do vzduchu nad zamokřené louky u rybníků pták velikosti drozda a kreslí na obloze oblouky. V některém okamžiku se náhle přetočí na bok a prudce zlomí do střemhlavého letu, s ocasem rozprostřeným do širokého vějíře, k zemi. Změní rytmus pohybu křídel tak, že se jen krátce komíhají. V tu chvíli se celý prostor nad loukou naplní hlasem, který vzdáleně připomíná kozí mekotání. Najít směr odkud zvučení přichází je dost obtížné. Když pták ale nadále mění let znovu do stoupání, mekot ustává. Více >
Tajuplný kozlík

Prestartérové krmivo v odchovu bažantů a koroptví

Myslivost 3/2007, str. 28 Karel DOHNAL
Počet komentářů: 0
Poměrně vysoké procento bažantí zvěře je líhnuto a odchováno v bažantnicích, kde stejně jako v chovu jiných kategorií zvířat jsou pro kuřata nejdůležitější první dny života. Kvalita péče, která se jim dostává v této době, často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu celého odchovu. Platí to u šlechtěných hospodářských zvířat a platí to o to více i u bažantů či jiné pernaté zvěře. Tedy u druhů, které nejsou adaptovány na chov v zajetí. Jsou tudíž zcela závislé krmivu, které jim nabídneme. Bez možnosti výběru. Více >
Prestartérové krmivo v odchovu bažantů a koroptví

Malorážky České Zbrojovky Uherský Brod

Myslivost 3/2007, str. 30 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Pamětníci mají ještě v živé paměti dobu, kdy vlastnit loveckou malorážku představovalo jisté privilegium. Z členů mysliveckého sdružení ji mohl mít předseda, jeho zástupce a hospodář. Dnes již podobná omezení naštěstí neplatí a myslivci mohou vlastnit malorážku nejen k lovu drobné škodné zvěře, ale také k levnému tréninku střelby z výkonnější kulovnice. Více >
Malorážky České Zbrojovky Uherský Brod

Rozhovor s ředitelem CZUB Uherský Brod

Myslivost 3/2007, str. 33 Připravil Pavel KLOZÍK, snímek autor
Počet komentářů: 0
Na konci roku 2006, u příležitosti sedmdesátého výročí svého založení, uspořádala Česká zbrojovka Uherský Brod setkání s novináři. Během programu, jehož se zúčastnili vedoucí představitelé naší největší zbrojovky, se zástupci tisku seznámili s historií, současným výrobním programem, dověděli se o připravovaných novinkách a prohlédli si některé výrobní provozy. Na konci druhého dne jsem se krátce sešel s novým generálním ředitelem CZUB, pětatřicetiletým Ing. Lubomírem Kováříkem, který usedl do křesla nejvyššího představitele firmy 16. června roku 2006, a položil mu několik otázek. Více >
Rozhovor s ředitelem CZUB Uherský Brod

Pěstování některých druhů rostlin v honitbách pro zvěř

Myslivost 3/2007, str. 34 Doc.Ing. František ZABLOUDIL, CSc, IEZ VFU Brno
Počet komentářů: 0
Po letošní velmi mírné zimě se budou mnozí myslivečtí hospodáři připravovat na jarní práce v honitbách. Půjde zejména o zajištění dostatku osiva, případně sazenic na myslivecké pastevní plochy. Jedná se především o zvýšení druhové potravní biodiverzity, která je ve většině honiteb značně ochuzena průmyslovým využíváním celých krajinných oblastí. V agrárních ekosystémech nížin máme v současnosti jen zrniny (pšenici, ječmen, kukuřici) a technické plodiny (řepka olejka, slunečnice a místy mák setý). Ve vyšších polohách jsou značné plochy orné půdy zatravněné se sečením v první fázi v době líhnutí mláďat a v druhé fázi před zimou, čímž se odstraní pro zvěř krytina. Rozdělovací linie majitelů polností travnatými mezemi a cestami, často porostlé křovinami, byly postupně likvidovány již před 60 lety. Více >
Pěstování některých druhů rostlin v honitbách pro zvěř

Výživa jelení zvěře

Myslivost 3/2007, str. 38 Karel PLAŇANSKÝ,Myslivecká komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Není snadné předstoupit před mysliveckou veřejnost s návodem jak správně vyživovat jelení zvěř. Bylo popsáno mnoho návodů jak správně přikrmovat, ale já bych se chtěl zaměřit na způsob krmení jelení zvěře s ohledem na minimalizaci škod na lesních kulturách a porostech. Budu se přitom opírat o zkušenosti se způsobem, který jsem aplikoval na lesní správě, kde jsem byl lesním správcem od června roku 1991 do ledna roku 2006. Více >
Výživa jelení zvěře

Věčně zelená muzika - březen

DAJ, MYSLIVEČKU, DAJ SI POZOR Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Úvodem dvě poznámky. První patří výtce, že panenky měly jít po silnici nikoliv v lednu, ale v květnu. Protože přece v refrénu se zpívá: „To bylo v háji, v měsíci máji, to bylo v háji zeleném. To bylo v háji, v měsíci máji, kdy láska hoří plamenem.“ Ale jak už jsme uvedli, mnoho mysliveckých písniček má různé verze, oficiální, krajové, sbírkové … My jsme prostě zvolili nahrávku, kde onen refrén nezazněl, protože prý k původní správné verzi této skladby nepatří. S podobným problémem se můžeme ještě potkat víckrát – předem tedy prosíme o pochopení. Více >

Na Sibiř na zajíce běláka

Myslivost 3/2007, str. 40 Jan POHANKA
Počet komentářů: 0
Ranní mlhy se líně zvedají nad hladinou řeky Tuostach. Nad vodou pokřikují racci stříbřití a racci šedí, poslední hejna divokých kachen odlétají na jih. Modříny žloutnou, nízké keřovité břízy barví stráně kopců do červena, lesy jsou plné přezrálých borůvek, brusinek a plodů divokých rybízů. Drobný a vytrvalý déšť se snáší z nízkých oblaků. Bezvětří, čas se jakoby zastavil. Je prvního září 2006. Tajga se chystá na dlouhou zimu... Více >
Na Sibiř na zajíce běláka

POSEDY

Myslivost 3/2007, str. 46 Karel Kolář
Počet komentářů: 0
Jedním z nejviditelnějších mysliveckých zařízení v krajině bývá kromě krmelců posed či kazatelna. Úroveň mysliveckých zařízení je vizitkou práce myslivců, v případě posedů je neméně důležitá otázka bezpečnosti. Když se někdy podívám na ,,hrůzy", které mnohdy hyzdí naše krásné české honitby, myslím, že by nebylo od věci seznámit myslivce prostřednictvím časopisu s náměty a návody, jak postavit estetické a přitom bezpečné zařízení. Více >
POSEDY

Co pěstovat v honitbách pro zvěř

Myslivost 3/2007, str. 48 Dr. Ing. František LIBOSVÁR, Ekologická komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Blíží se jaro, to je doba setí, sázení a kultivace plodin či pícnin pro zvěř. Co pěstovat pro zvěř se jeví jako známé a dokonce často omílané téma. Zkušenosti však ukazují, že ve většině honiteb tyto práce nejsou vykonávány vhodně. To přináší málo uspokojivé výsledky a zbytečné náklady. Vtírá se mi známá otázka „Jak na to?“. Nebude lehké na to jednoznačně odpovědět, ale zkusím to za pomoci dlouholetých zkušeností ze svého oboru pícnináře a myslivce. Více >
Co pěstovat v honitbách pro zvěř

Zpětný ráz a (ošidná) procenta

Myslivost 3/2007, str. 49 Petr PROSCH
Počet komentářů: 0
V Myslivosti 11/ 2006 v zajímavém článku o kulovnicích a nábojích Remington od pana Klozíka, jsme se dočetli o sníženém zpětném rázu střeliva Managed-Recoil o 50 %. Více >

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 3/2007, str. 50 Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Po dlouhý čas jsme v našich soudničkách střídali případy, které řešil v rámci dovolání Nejvyšší soud ČR, s těmi, které se k soudu vůbec nedostaly podle hesla „kde není žalobce, není ani soudce“. V poslední době se ale objevují i takové, které řešily a dořešily, ať už tak nebo onak, i nižší soudy. Jako ten následující, kde se objevuje zcela nový fenomén – půjčování plomb. Nikoliv mezi členy jednoho mysliveckého sdružení, což se asi děje a, pokud si to příslušný myslivecký hospodář uhlídá a nakonec mu vše souhlasí, dá se to přejít, ale mezi … No – nechte se překvapit a čtěte dál! Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - část III. - Myslivecký humor

Myslivost 3/2007, str. 56 Milan Degen
Počet komentářů: 0
Humor, známé koření života, se na pohlednicích objevil, jako většina nejrůznějších žánrů, až ve zlaté éře pohlednic. Se smyslem a citem pro humor se člověk musí narodit a další „doladění“ tohoto „smyslu“ je pak na rodině a výchově jedince. Člověk bez špetky humoru je nešťastným tvorem a nešťastné je z něj obvykle i jeho nejbližší okolí. Více >
MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - část III. - Myslivecký humor

Dodržujme myslivecké tradice - Myslivecká mluva

Myslivost 3/2007, str. 63 Text a kresby Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
Jestliže při předchozích dvou rubrikách tohoto seriálu jsme se mohli naučit jak užívat správné úlomky a zálomky a poukázat k jakým chybám někdy dochází, tak tentokrát to „naučení“ nebude tak rychlé. Více >
Dodržujme myslivecké tradice - Myslivecká mluva

Myslivecké muzeum U Huberta v Benešově nad Ploučnicí

Myslivost 3/2007, str. 68 Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Josef Doležal je dlouholetým pracovníkem muzea v Děčíně, mimo to je však nadšeným myslivcem. Zaměstnání i koníček se mu podařilo propojit velmi pěkným a zajímavým způsobem – vybudoval soukromé myslivecké muzeum v Benešově nad Ploučnicí. Více >
Myslivecké muzeum U Huberta v Benešově nad Ploučnicí
Zpracování dat...