ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2007

Dotace pro myslivost v roce 2007

Myslivost 3/2007, str. 15  Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Vyjasnění kompetencí v otázkách poskytování finančních podpor mezi státem a kraji, jakožto územními samosprávnými celky, přineslo v roce 2006 uklidnění i do myslivosti. Z tohoto pohledu by rok 2007 měl být opět standardní a možnosti poskytování dotací na činnosti uvedené v zákoně o myslivosti by měly být vyřizovány nadále způsobem, na který si po roce 2001 myslivecká veřejnost navykla. Znamená to, že předpokládaná částka určená pro vybrané činnosti, které svojí obecnou prospěšností přispívají k rozvoji myslivosti, mysliveckého hospodaření nebo ochraně zvěře či některých jiných ohrožených živočichů, je v roce 2007 součástí státního rozpočtu.
Možnosti čerpání příspěvků a jejich aktuální obsahové upřesnění jsou tedy pro rok 2007 stanoveny zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. Záležitosti myslivosti tvoří obsah přílohy č. 10 nazvané "Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití".
Od vydání nového zákona o myslivosti uběhla již řada let a je tedy pro porozumění pravidel daných každoročně zákonem o státním rozpočtu již zbytečné zdůrazňovat, že podpora mysliveckého hospodaření není zajišťována samostatně, ale je podřazena podle jeho § 62 odst. 1 pod pravidla hospodaření v lesích. Myslivecká veřejnost se v průběhu minulého roku aktivně zapojila do diskusí o účelnosti poskytování dotací pro myslivost, a tak pravidla pro rok 2007 přináší řadu změn, jak je využívat.

Jaké jsou tedy možnosti finančních podpor do myslivosti v roce 2007 ?
Úvodem je nutno se ještě vypořádat s otázkou, která doprovázela v minulých letech diskuse o kompetenčních nejasnostech v možnostech poskytování finančních příspěvků mezi státem a kraji, jako územními samosprávnými celky. Jednalo se o tzv. "notifikaci" pravidel pro poskytování finančních příspěvků do myslivosti s tím, že pokud navrhovaná pravidla nebudou notifikována Evropskou komisí, nebudou moci být využívána v praxi. Z uvedeného důvodu se pravidla pro rok 2006 vrátila obsahově na úroveň roku 2004, tj. do období před jejich změny. Za účelem vyjasnění celé záležitosti požádala Česká republika v průběhu minulého roku Evropskou komisi o jejich notifikování, avšak po vyjasnění jejich obsahu s čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, stáhla svoji žádost zpět s odůvodněním, že příjemcům dotací nepřináší žádnou ekonomickou výhodu oproti ostatním subjektům, která by způsobila ztrátu jejich schopnosti konkurence na trhu. Znamená to tedy, že pravidla poskytování finančních prostředků ze strany státu prostřednictvím státního rozpočtu tak, jak jsou rozpracována v jeho příloze č. 10 pro rok 2007, mohou být v plném rozsahu využívána.

Kde lze získat informace o pravidlech poskytování finančních příspěvků
Základním informačním zdrojem a pramenem práva o pravidlech poskytování finančních příspěvků je Sbírka zákonů, ve které byl uveřejněn zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu. Tento zákon byl uveřejněn v částce 195, která byla rozeslána dne 30. prosince 2006. Při řešení problémů spojených s poskytováním finančních příspěvků je nutno vycházet vždy z textu zákona o státním rozpočtu uveřejněném právě ve Sbírce zákonů a nikoliv z různých metodických pomůcek a brožurek vydaných k osvětě této problematiky. Tyto materiály lze použít pouze jako orientační.
Informace a tiskopisy žádostí o poskytnutí finančních příspěvků lze získat přímo na podacích místech, kterými jsou podle příslušnosti k jednotlivým předmětům příspěvků krajské úřady, odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstvo obrany.
Pro usnadnění vyřizování žádostí je uveden text pravidel na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese www.mze.cz, ikona lesní hospodářství, nabídka lesnictví, dotace a programy a alternativně v nabídce myslivost. Na těchto stránkách lze také přímo stáhnout jednotlivé tiskopisy žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.

Využívání příspěvků
Po přijetí nového zákona o myslivosti jsou finanční podpory pro myslivost využívány následovně: v roce 2003 - 2,8 mil Kč, v roce 2004 - 4,9 mil Kč, v roce 2005 - 2,5 mil Kč (finanční příspěvky poskytnuty z rozpočtu krajů) a v roce 2006 - 5,4 mil Kč.
Podíl krajů na využívání finančních podpor v roce 2007: Magistrát hl. m. Prahy - 0,1 %, Středočeský kraj - 18,2 %, Jihočeský kraj - 17,5 %, Plzeňský kraj - 1,4 %, Karlovarský kraj - 1,1 %, Ústecký kraj - 6,4 %, Liberecký kraj - 2,7 %, Královéhradecký kraj - 13,1 %, Pardubický kraj - 9,8 %, Kraj Vysočina - 2,1 %, Jihomoravský kraj - 17,2 %, Olomoucký kraj - 1,3 %, Zlínský kraj - 3,0 %, Moravskoslezský kraj - 6,1 %.

Předměty příspěvků pro rok 2007
Předměty příspěvků zůstávají pro rok 2007 rozděleny do dvou skupin, jako tomu bylo doposud.
Prvá skupina, označená písmenem "G", je nazvána "Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření" a zahrnuje tituly
a) zlepšování životního prostředí zvěře,
b) podpora ohrožených druhů zvěře,
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),
d) použití dravců v ochraně rostlin,
e) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře.
Druhá skupina, označená písmenem "K", je nazvána "Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců" a zahrnuje tituly
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,
b) úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Změny pravidel ve prospěch myslivosti
Oproti minulým rokům se opět upřesnila pravidla čerpání finančních podpor ve prospěch praktické myslivosti. Byly zařazeny nové tituly u skupiny vybraných činností mysliveckého hospodaření - napajedla pro zvěř, lapací zařízení na druhy živočichů v přírodě nežádoucí, přístřešky pro koroptve, hnízdní budky pro vodní ptáky a komorování koroptví. Obsahově byl rozšířen titul veterinární vyšetření o příspěvky na medikované premixy. Bylo upraveno poskytování příspěvků u zakládání zvěřních políček o příspěvek na jejich údržbu v následujících letech, zvýšen příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a upravena pravidla pro přiznávání příspěvků na betonové nory pro odchyt lišek s využitím pro všechny honitby.

Zlepšování životního prostředí zvěře
Předmětem příspěvku je:
- založení zvěřních políček pro spárkatou zvěř nebo biopásů pro drobnou zvěř, včetně osetí, údržby a obnovy kultury v dalších letech,
- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na každých 250 ha honitby.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ha nebo kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí na:
- zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř nebo podrobnou zvěř
- - první založení - 4000 Kč/ha
- - udržování a obnova zvěřních políček v dalších letech - 2000 Kč/ha
- zřizování napajedel pro zvěř - 1000 Kč/ks
Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
- hospodárné využití prostředků,
- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,
- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko nebo biopás sloužit svému účelu,
- minimální výměra zakládaného zvěřního políčka nebo biopásu je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,
- počet zvěřních políček nebo biopásů je maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,
- popis a rozmístění napajedel pro zvěř, včetně zakreslení do mapy v měřítku 1 : 25 000.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku,
- zákres do mapy v měřítku 1 : 25 000.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2007. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Podpora ohrožených druhů zvěře

Podpora ohrožených druhů zvěře
Závazná pravidla umožňují podporovat ohrožené druhy zvěře několikerým způsobem. Jedná se o podporu prostřednictvím příspěvků směrovaných jednak na posilování stávajících početních stavů ohrožených druhů zvěře cestou vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců do honiteb, dále prostřednictvím chovatelských zařízení, jako jsou přístřešky pro koroptve, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo komorováním koroptví, a jednak také cestou poskytování finančních příspěvků na tlumení početních stavů predátorů zvěře.
Předmětem příspěvku je:
- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců v lokalitách jejich přirozeného výskytu. Přiznání podpory se týká tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 kusu na 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky stanovených zákonem o myslivosti a zákonem na ochranu zvířat proti týrání na nepůvodní druhy zvěře v přírodě nežádoucí, v blízkosti vodního zdroje v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
- pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 1 ks na 100 ha honitby,
- komorování koroptví přes zimu,
- pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 5 ks na 1 ha vodní plochy.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí na:
- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu: tetřev hlušec - 14 000 Kč/ks, tetřívek obecný - 11 000 Kč/ks, koroptev polní - 200 Kč/ks,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory - 2500 Kč/ks,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení - 1000 Kč/ks,
- pořízení nebo výroba a umístění přenosných přístřešků pro koroptve - 500 Kč/ks,
- komorování koroptví - 200 Kč/ks,
- pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky - 1000 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:
- hospodárné využití prostředků,
- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti, jako je například prodej, poplatkový odstřel apod.,
- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, znění předpisů pozdějších,
- všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence stavu,
- vypuštění jedinců zvěře do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,
- při vypouštění tetřeva hlušce je nutno dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 4 ve prospěch slepic,
- příspěvek na umělou noru, lapací zařízení nebo hnízdní budku pro vodní ptáky lze poskytnout jednou za deset let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis,
- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let,
- příspěvek se poskytne na každý živý kus koroptve polní znovu vypuštěný do volné přírody,
- žadatel musí doložit povolení k odchytu koroptve polní za účelem komorování vydané podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a § 40 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, znění předpisů pozdějších,
- vypuštění komorovaných jedinců koroptve polní do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis.
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- koncepce podpory ohroženého druhu,
- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,
- v případě instalace nových betonových nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování nor včetně zakreslení do mapy v měřítku 1 : 25 000,
- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře a komorování koroptví pravomocný souhlas či výjimku podle § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, znění předpisů pozdějších.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2007. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení zápisu o vypuštění jedinců zvěře do honitby za účasti zástupce podacího místa je do 15. listopadu 2007.
Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Poznámka:
V podmínkách pro přiznání příspěvku tak, jak přesně zní text "Závazných pravidel" není sice uvedeno, že chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších, ale protože jak tetřev hlušec, tak i tetřívek obecný a koroptev polní jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů, je potřeba před tím, než bude chov a vypouštění této zvěře realizováno, získat nejprve výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí právním předpisem, kterým je vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je dále uvedeno, že je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Z výše uvedených důvodů je nejprve nutno získat příslušnou výjimku podle § 56, resp. § 5b a pak teprve se zabývat vlastním chovem a případně vypouštěním vyjmenovaných druhů zvěře do přírody. Proto potenciální chovatelé tetřeva hlušce, tetřívka obecného nebo koroptve polní musí nejprve splnit podmínku získání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha, než se budou věnovat chovu těchto druhů zvěře a také než případně zažádají o poskytnutí finančního příspěvku podle závazných pravidel. Orgánem státní správy ochrany přírody a krajiny, který je příslušný k udělení výjimky, jsou u tetřeva hlušce a tetřívka obecného, tj. druhů silně ohrožených, příslušné Správy chráněných krajinných oblastí (§ 78 odst. 2) a u koroptve polní, tj. druhu ohroženého, příslušný krajský úřad (§ 77a odst. 3 písm. l)).

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
Předmětem příspěvku jsou:
- oborní chovy kozy bezoárové,
- oborní chovy bílého jelena.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a skutečného počtu kusů zvěře chované k 31. březnu běžného roku, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Sazba činí na:
- kozu bezoárovou - 1500 Kč/ks,
- bílého jelena - 2500 Kč/ks.
Podmínky pro přiznání příspěvku jsou:
- hospodárné využité prostředků,
- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2007 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
- vedení evidence chovaných jedinců.
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření na rok 2007 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2007. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu "G".
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
Předmětem příspěvku je ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům uskutečňovaná prostřednictvím:
- výroby a instalace hnízdních podložek a budek pro ptáky, kteří jsou zvěří,
- výroby a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v maximálním počtu 5 berliček na ha zemědělské půdy v honitbě.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí na:
- výrobu a instalaci hnízdních podložek a budek - 500 Kč/ks,
- výrobu a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě - 40 Kč/ks
Podmínkou přiznání příspěvku je:
- hospodárné využití prostředků.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění hnízdních podložek, budek nebo berliček do mapy 1 : 25 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2007. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře.
Předmětem příspěvku jsou:
- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku,
- veterinární vyšetření směřující ke zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.
Příspěvek u medikovaných premixů je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kg. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek. Pro posouzení potřebného množství premixu je rozhodující počet kusů zvěře, který se vyskytuje v honitbě k 31. 3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Sazba činí:
- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře - 100 Kč/kg.
U veterinárních vyšetření je příspěvek poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek). Výše příspěvku je do 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření. Výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.
Podmínkou přiznání příspěvku je:
- hospodárné využití prostředků,
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2007 (§ 36 zákona o myslivosti).
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- protokol o laboratorním vyšetření v případě medikovaných premixů,
- schválený plán mysliveckého hospodaření (§ 36 zákona o myslivosti).
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2007. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku na veterinární vyšetření je do 15. listopadu 2007.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
Předmětem příspěvku je:
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,
b) úspěšný odchov loveckého dravce (§ 44 zákona o myslivosti) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/zkoušku nebo Kč/úspěšný odchov dravce (tzv. sazbový příspěvek).
Sazba činí na :
- českého teriéra - 2000 Kč,
- českého fouska - 2000 Kč,
- jestřába lesního - 7000 Kč,
- sokola stěhovavého - 5000 Kč,
- raroha velkého - 5000 Kč,
- orla skalního - 5000 Kč.
Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Podmínky přiznání příspěvku jsou:
- lovečtí dravci budou trvale a nezaměnitelně označeni,
- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.
Žadatelem může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.
Základní náležitosti žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
pro uvedené druhy loveckých psů:
- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu,
pro uvedené lovecké dravce:
- osvědčení nebo výjimku ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů udělenou podle § 54 odst. 5, resp. § 56 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č 16/1997 Sb.,
- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 29. října 2007.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad v jehož působnosti se nachází trvalé bydliště popř. sídlo žadatele.

Metodická pomůcka
Pro objektivní posuzování některých zařízení pro odchyt zvěře, které jsou předmětem příspěvků uvedených v pravidlech, vydalo Ministerstvo zemědělství metodickou příručku nazvanou "Zařízení pro odchyt zvěře", shrnující potřebná technická minima těchto staveb. Tato příručka bude poskytnuta na všechna podací místa, státní správě myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a okresním mysliveckých spolkům ČMMJ, kde si ji mohou zájemci bezplatně vyzvednout.

Předměty příspěvků, které v pravidlech nenajdeme
V roce 2007 se v pravidlech nesetkáme s titulem Ozeleňování krajiny pro jeho duplicitu s příspěvky poskytované ze strany Ministerstva životního prostředí a titulem Chovatelské přehlídky pro jeho duplicitu s příspěvky poskytovanými společenským organizacím na jejich obecně prospěšnou činnost. Také se nepodařilo prosadit příspěvky na medikované premixy pro drobnou zvěř a příspěvky na výsadbu a údržbu okusových ploch pro zvěř pro složitost jejich definování.

Postup při podávání žádostí
Po vyjasnění kompetencí v otázkách poskytování finančních podpor mezi státem a kraji, jako územními samosprávnými celky, v roce 2006 se také postup při podávání žádostí o poskytování finančních příspěvků vrátil k navyklým způsobům.
Finanční příspěvky pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, zařazené pod písmeno "G", na všech pozemcích, kromě pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků v národních parcích a jejich ochranných pásmech, poskytuje Ministerstvo zemědělství. Podacím místem žádostí o tyto příspěvky jsou příslušné krajské úřady. Nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby. Na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem "G" Ministerstvo životního prostředí. Podacím místem je odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí. Na pozemcích důležitých pro obranu státu poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem "G" Ministerstvo obrany. Podacím místem je pak přímo Ministerstvo obrany.
Finanční příspěvky pro chov národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, označené jako "K", poskytuje bez rozdílu jejich žadatelů Ministerstvo zemědělství. Žádost se podává u krajského úřadu v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.
Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí po projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků. Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem pro jednotlivé předměty příspěvků. Pokud je limit vyčerpán, nelze příspěvek přiznat.
Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

Obecná pravidla pro vyřizování žádostí
Kromě základních náležitostí, které jsou uvedeny u každého předmětu příspěvku samostatně, platí obecně pro vyřizování žádostí o poskytnutí finančních příspěvků zejména následující pravidla.
Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků (tj. Kč na jednotku - kus, kg nebo zkoušku) je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.
Příspěvek nebude poskytnut, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1000 Kč. U skupiny předmětů příspěvků označené jako "G" tato podmínka znamená, že u jednotlivých předmětů příspěvků může být tedy konkrétní příspěvek nižší než 1000 Kč, ale aby mohl být příspěvek přiznán, musí celková výše za všechny předměty příspěvků uvedených pod skupinou "G" dosáhnout 1000 Kč. Žádost o příspěvek za předměty příspěvků uvedených ve skupině "G" se podává totiž podle závazných pravidel jen jedna, a to za všechny skupiny předmětů společně.
Je-li poskytnut příspěvek podle závazných pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Ministerstvo zemědělství
Snímky Jan Veber

Zpracování dat...