ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zpráva ze zasedání MR ČMMJ

ČMMJ
Zpráva ze zasedání MR ČMMJ
Myslivecká rada zasedala dne 9. května 2007 v Praze společně s Dozorčí radou za účasti 25 členů (včetně DR ČMMJ). Jednání řídil předseda Ing. J. Palas. Myslivecká rada měla na programu následující body:


A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

B. Zprávy k projednání
1. Výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2006
2. Stanovisko DR ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2006
3. Výsledek hospodaření INTERLOVU PRAHA, s. r. o. za rok 2006
4. Výsledek hospodaření všeobecné pojišťovny Halali, a. s. za rok 2006
5. Výsledek hospodaření Myslivost s. r. o. za rok 2006
6. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2006
7. Výsledek hospodaření Služby myslivosti s. r. o. za rok 2006
8. Stanovisko zástupců DR ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich
hospodaření za rok 2006
9. Návrh plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2007 a SZ ČMMJ na r. 2008
10. Návrh organizačního zajištění SZ ČMMJ 2007
11. Stanovy ČMMJ

C. Různé


1. Výrobně - finanční plán INTERLOVU PRAHA, s. r. o. na rok 2007
2. Hospodaření INTERLOVU PRAHA, s. r. o. v 1. čtvrtletí roku 2007
3. Návrh harmonogramu postupu při sloučení ČMMJ OMS Plzeň-jih s ČMMJ OMS Plzeň-sever k 31. 12. 2007
4. Smlouva o vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků a pojistného,
dodatek č. 1
5. Delimitační protokol ČMMJ OMS Blansko

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil její předseda J. Palas, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání. Poté jednatel J. Kostečka provedl kontrolu úkolů ze zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

V hlavních bodech Myslivecká rada ČMMJ schválila:
* výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2006
* výsledek hospodaření Služeb myslivosti s. r. o. za rok 2006
* návrh plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2007 a SZ ČMMJ na r. 2008
* návrh organizačního zajištění SZ ČMMJ 2007
* návrh harmonogramu postupu při sloučení ČMMJ OMS Plzeň-jih s ČMMJ OMS Plzeň-sever k 31. 12. 2007 a úpravy Stanov ČMMJ
* návrh jednatele J. Kostečky zaměřit se v budoucnu při výběru členských příspěvků výhradně na výpočetní techniku
* prodej střelnice ČMMJ OMS Blansko s následným vypořádáním dle delimitačního protokolu

Myslivecká rada uložila:
* předsedovi EK M. Krausovi předložit Mysliveckou radou schválený materiál k hospodaření ČMMJ a Služeb myslivosti, s. r. o. za rok 2006 do SZ ČMMJ 16. 6. 2007
* p. řediteli L. Papazianovi doplnit materiál k hospodaření INTERLOVU PRAHA, s. r. o. za rok 2006 pro SZ ČMMJ 16. 6. 2007
* p. řediteli L. Papazianovi doložit do konce května 2007 účetnictví jednotlivých závodů INTERLOVU PRAHA, s. r. o. a dodat tento materiál na zasedání MR ČMMJ a do SZ ČMMJ do 22. 5. 2007
* p. řediteli L. Papazianovi předložit doplněný materiál k hospodaření INTERLOVU PRAHA, s. r. o. v 1. čtvrtletí roku 2007 na příštím zasedání MR ČMMJ 15. 6. 2007
řediteli A. Stibůrkovi provést analýzu stávajícího počtu adeptů, kteří se nestanou členy ČMMJ
* místopředsedovi R. Novákovi předložit do SZ ČMMJ materiál k výsledku hospodaření Myslivosti s. r. o. za rok 2006 a doplnit jej o výkazy za rok 2006
* místopředsedovi J. Kovaříkovi a K. Ferjentsikovi napsat článek o činnosti Myslivecké nadaci do časopisu Myslivost
* místopředsedovi J. Kovaříkovi předložit materiál o výsledku hospodaření Myslivecké nadace za rok 2006 do SZ ČMMJ
* jednateli J. Kostečkovi zapracovat přednesené a schválené připomínky do návrhu Stanov ČMMJ a písemně informovat ČMMJ OMS Blansko o schválení prodeje střelnice (OMS Blansko)
* předsedovi OPK J. Vaňkovi předložit Návrh Stanov do SZ ČMMJ
* jednateli J. Kostečkovi předložit návrh harmonogramu postupu při sloučení ČMMJ OMS Plzeň-jih s ČMMJ OMS Plzeň-sever k 31. 12. 2007 do SZ ČMMJ a zpracovat dodatek smlouvy o výběru členských příspěvků č. 2 a předložit jej jako návrh na zasedání MR ČMMJ a SZ ČMMJ, dále mu ukládá odpovědět ve smyslu směrnice o udělování vyznamenání a dále publikovat článek ze zahraniční cesty v Bělehradu ze zasedání CIC v časopise Myslivost

V dalších bodech Myslivecká rada ČMMJ vzala na vědomí:
* stanovisko DR ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2006
* informace k výsledku hospodaření INTERLOVU PRAHA, s. r. o. za rok 2006 a hospodaření INTERLOVU PRAHA, s. r. o. v 1. čtvrtletí roku 2007
* výsledek hospodaření Myslivost s. r. o. za rok 2006
* výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2006
* informaci místopředsedy J. Kovaříka o nutnosti získávání donátorů a finančních darů pro Mysliveckou nadaci
* stanovisko zástupců DR ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2006, závěrečnou informaci předloží na dalším zasedání MR ČMMJ 15. 6. 2007 a dále do SZ ČMMJ
* informace místopředsedy J. Kovaříka o připravovaném školení lektorů a informace z valné hromady Myslivost, s. r. o.
* informace Ing. R. Urbance o Národním lesnickém programu a informace o konaném školení ke zkušebním kynologickým řádům, včetně zásadních připomínek na ČMMJ OMS Český Krumlov


Dále Myslivecká rada pověřila místopředsedu J. Chmela účastí na valné hromadě Halali, všeobecné pojišťovny, a. s. (10. 5. 2007), projednala harmonogram účasti funkcionářů MR ČMMJ na výstavě Natura Viva 2007 v Lysé nad Labem a odložila materiál k výrobně - finančnímu plánu INTERLOVU PRAHA, s. r. o. na rok 2007 na příští zasedání MR ČMMJ 15. 6. 2007.

Příští zasedání Myslivecké a Dozorčí rady ČMMJ se koná v pátek 15. 6. 2007 v 18, 00 hod. v hotelu Opatov v Praze 4.
Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph. D.
jednatel ČMMJ

Zpracování dat...