ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

DUBEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Duben je prvním měsícem nového mysliveckého roku a také měsícem, kdy má myslivec v honitbě hodně práce. Většina zvěře, na rozdíl od loňska, zimu přežila v dobré kondici, přestala navštěvovat krmná zařízení, přechází na zelenou potravu. Více >
DUBEN V HONITBĚ

Škody zvěří - Část III. - Organizační opatření pro omezení působení škod a poškození zvěří

Myslivost 4/2007, str. 5 Ing. Roman JELINEK, Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno - Nitra
Počet komentářů: 0
Základním opatřením pro omezování působení škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách je vhodné, kvalitní a správně prováděné přikrmování. Na toto téma byla již napsána spousta článků a další články z našeho institutu budou nadále postupně uveřejňovány. Více >
Škody zvěří - Část III. - Organizační opatření pro omezení působení škod a poškození zvěří

Bažant ve volné krajině III.

Myslivost 4/2007, str. 8 Petr Oskar Bílek
Počet komentářů: 0
Blíží se nový začátek dalšího mysliveckého roku a každý myslivec se jistě zamýšlí nad první jarní prací v honitbě. Po letošní mírné zimě, která snad vynahradila zvěři útrapy krutého počasí z loňských pěti mrazivých a zasněžených měsíců ( i když jen část drobné zvěře přežila druhý rok svého života), bych se rád znovu věnoval některým problémům v péči o bažantí zvěř ve volných honitbách naší vlasti, protože jak se zdá, tuhá zima roku 2005/2006 nejméně ublížila právě bažantům, ovšem jen za předpokladu zachování dobrých potravních podmínek v krmících zařízeních. Více >
Bažant ve volné krajině III.

Ještě jednou střely PTS

Myslivost 4/2007, str. 13 Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Se zájmem jsem si přečetl ohlas Dr. Šole na můj předcházející článek o stře-lách PTS. Dr. Šole je zjevně zkušený lovec a dobrý pozorovatel. Ke střelám PTS se staví spíše skepticky, a to na základě zkušenosti, že střela typu PTS (rovněž SST Hornady) vystřelená z výkonné ku-lovnice ráže .30-06 nebo .300 Win. Mag. nemá takový hloubkový účinek, jak by od lovecké střely očekával a střela přitom fragmentuje. Výsledky střelby byly zdokumentová-ny na různé zvěři o hmotnosti 20 až 70 kg při vzdálenostech střelby mezi 30 až 130 m. Více >
Ještě jednou střely PTS

Pozemkové úpravy jako nástroj správného mysliveckého hospodaření

Myslivost 4/2007, str. 14 Dr.Ing. Petr MARADA,Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky MZLU v Brně
Počet komentářů: 0
Stávající vedení ČMMJ si v úvodu svého funkčního volebního období stanovilo rámcové cíle, z nichž některé směřují do oblasti rozvoje venkova. Ze „Závěrečné zprávy z tiskové konference po III. sjezdu ČMMJ s předsedou Ing. Jaroslavem Palasem“ (zveřejněné na www.myslivost.cz) plyne, že prioritou české myslivosti bude mimo jiných kromě spolupráce s orgány státní správy, podpory kulturního a společenského vyžití na venkově prostřednictvím myslivosti, hlavní poslání myslivosti v ochraně přírody a krajiny a podílení se na tvorbě a realizaci koncepce rozvoje venkova. Koncepce rozvoje venkova vychází z „Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013“, jehož aktuální znění je publikováno na portále MZe ČR (www.mze.cz). Významným opatřením tohoto programu ve vztahu k myslivosti jsou pozemkové úpravy. Více >
Pozemkové úpravy jako nástroj správného mysliveckého hospodaření

Smysl chovatelských přehlídek ulovených trofejí zvěře

Myslivost 4/2007, str. 17 Ing. Vladimír DIVIŠ, Myslivecká komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Problematika chovatelských přehlídek ulovených trofejí zvěře je věc velmi choulos-tivá jak z pohledu odborné veřejnosti, tak i z pohledu veřejnosti laické. Pokud ne-jsou přehlídky dostatečně vhodně prezentovány, bere je veřejnost stále pouze za „prezentaci kostí“. Proto je téma propagace a zhodnocení činnosti v našich honit-bách velmi důležité opět v období konání chovatelských přehlídek trofejí. Více >
Smysl chovatelských přehlídek ulovených trofejí zvěře

Intenzivní chov jelení zvěře v Česku?

Myslivost 4/2007, str. 18 Ing. Alexandr Vít
Počet komentářů: 0
Již podruhé jsem se přesvědčil o tom, že lze jelení zvěř intenzivně chovat nejenom v uzavřených oborách, ale také ve volných honitbách. Poprvé to bylo na počátku 90. let s tehdejší Ústřední hodnotitelskou komisí při návštěvě oblasti Achenthalu v Bavorsko-rakouském pomezí, kde se Dr. Antonín Bubeník věnoval studiu etologie zvěře. Podruhé po přečtení zprávy Prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. v Myslivosti č.5/06 z návštěvy honitby Dr. Flicka ve Stillbachu v okrese Liezen v rakouském Štýrsku. Obě mají jedno společné. Vyplývá z nich, že intenzivní chov jelení zvěře ve volnosti je možný i bez negativního dopadu na lesní hospodářství. Více >
Intenzivní chov jelení zvěře v Česku?

Optimální stavy zvěře

Myslivost 4/2007, str. 19 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Na početní stavy zvěře, ať již normované anebo skutečné, existují u nás dva extrémní názory. První je, že životní prostředí zvěře dovoluje chovat mnohem vyšší stavy než dosud a druhý doporučuje všechnu zvěř vystřílet, protože dělá škody a je pouze vhodným terčem pro myslivce. Dalším názorem je možnost likvidace myslivecké činnosti a její nahrazení šelmami a dravci, kteří se postarají o úměrné stavy v současnosti podle některých názorů neúměrně škodících druhů zvěře, přičemž by se údajně měla zvýšit i kvalita přeživších druhů zvěře. Poslední názor vůbec neodpovídá historii vzniku a vývoje lidského rodu, neboť i lidé patřili a patří mezi přírodní predátory, v současnosti přitom ovládají moderní názory na chov zvěře, takže s tímto názorem nepovažuji za nutné dále polemizovat.. Více >
Optimální stavy zvěře

ZPĚTNÝ RÁZ ZBRANĚ V PRAXI LOVECKÉ STŘELBY

Myslivost 4/2007, str. 56 Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
O vlivu zpětného rázu zbraně na přesnost střelby a o různé velikosti zpětného rázu u různých rážích a jeho příčinách se vedou velmi často diskuse a polemiky mnohdy se značně zavádějícími závěry. Byl dokonce publikován názor, že zpětný ráz zbraně vzniká až po opuštění střely ústí hlavně a že tedy nemá vliv na přesnost střelby, což je samozřejmě fyzikálně naprostý nesmysl apod. Více >
ZPĚTNÝ RÁZ ZBRANĚ V PRAXI LOVECKÉ STŘELBY

Půlroční ohlédnutí - rozhovor s jednatelem ČMMJ

Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Před už téměř pěti měsíci došlo k významné změně na pozici jednatele sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty. Rozhovor s Ing. Jaroslavem Kostečkou, Ph.D. jsme přinesli v čísle 11/2007. Myslím, že je čas skoro po půl roce na malé ohlédnutí. Více >

Co pěstovat v honitbách pro zvěř

Myslivost 4/2007, str. 24 Dr. Ing. František LIBOSVÁR, Ekologická komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Další skupinou plodin a pícnin pěstovaných pro zvěř na oratelných plochách jsou obiloviny v širším pojetí ostatní zrniny, luskoviny a okopaniny ve smyslu dužnatých krmiv. V současnosti na zemědělské půdě z obilovin převládají plochy ozimé pšenice a výrazný úbytek nastal u žita a ovsa. Je samozřejmostí, že za této situace v polních honitbách pšenici pro zvěř nepěstujeme. Z následně doporučených zrnin lze sestavit plynulý pás krmení pro bažanty a zároveň zde najdou potravu a krytinu zajíci se srnčí zvěří. Více >
Co pěstovat v honitbách pro zvěř

V Komárkově revíru

Myslivost 4/2007, str. 26 Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Mezi přední české myslivecké velikány jistě patří Prof. Julius Komárek. Jeho knihy náleží právem ke zlatému fondu české myslivecké beletrie a asi se nenajde myslivec, který by jméno pana profesora neznal. Ve svých knihách popisuje mnoho svých loveckých akcí. Sám jsem ale netušil, že jsem se nevědomky už několikrát potuloval místy, kde své srnce lovil pan profesor. Ono krásné místo se nachází v kotlině pod Čapskou palicí, v místě obklopeném z jedné strany strmými pískovcovými skalami, několik kilometrů severozápadně od obce Dubá. V osadě Obrok a jejím okolí působí Myslivecké sdružení profesora Komárka. Více >
V Komárkově revíru

Úživnost, normované stavy a škody zvěří.

Myslivost 4/2007, str. 28 Doc.Ing. František ZABLOUDIL, CSc IEZ VFU Brno
Počet komentářů: 0
V časopisu Myslivost 12/2006 jsme uvedli několik základních údajů o „Metodě zkusných ploch“ ke zjištění přirozené potravní nabídky pro zvěř v honitbě. V posledních letech bylo touto metodou, ve spolupráci s uživateli honiteb, vyhodnoceno více než dvacet honiteb za účelem výpočtu přirozené produkce biomasy, která je zvěři přístupná a slouží ji za potravu po větší část roku. Více >
Úživnost,  normované stavy  a  škody zvěří.

BIOPÁSY - POŽADAVKY NA TVORBU A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ POLITIKA

Myslivost 4/2007, str. 30 Dr. Ing. Petr MARADA, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky MZLU v Brně
Počet komentářů: 0
Zemědělské hospodaření v České republice je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující druhovou pestrost - biodiverzitu. V posledních desetiletích jsme mohli sledovat snižování diverzity venkovské krajiny, na kterém se zásadním způsobem podílelo právě zemědělství. K největšímu poklesu druhové rozmanitosti došlo v typických agrárně-produkčních oblastech se silně narušenou strukturou krajiny a s velkou spotřebou agrochemikálií. Došlo ke zcelování pozemků do velkých půdních bloků (průměrná plocha pozemků v ČR se zvýšila z 0,23 ha v roce 1948 na přibližně 20 ha v současnosti), které často nerespektovalo reliéf terénu. Tato opatření mají dodnes za následek značně narušené odtokové poměry, znečištění vod a degradaci půdy. Těmito kroky byl postupně nastartován proces ztráty přirozené úrodnosti půdy, výrazné snížení schopnosti retence vody v krajině, snížení biologické rozmanitosti, snížení početnosti druhů vázaných na zemědělskou krajinu a úbytek ekostabilizačních krajinných prvků. Více >
BIOPÁSY - POŽADAVKY NA  TVORBU A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ POLITIKA

KOLIK JEŠTĚ?!

Myslivost 4/2007, str. 32 Váš Jan VEBER
Počet komentářů: 0
V několika málo uplynulých dnech mnou velmi otřásla zpráva, která oběhla snad všechna naše média. Rodina, která se v okolí České Lípy vydala jednoho rána na nákupy, se po střetu jejich osobního automobilu s jelenem nenávratně a co je na celé události to nejsmutnější, tragicky rozpadla! Snímky z místa dopravní nehody ten den přinesly všechny naše televizní stanice, od rána také o této velmi tragické události informovaly rozhlasové stanice v rámci svých dopravních zpravodajství. Více >
KOLIK JEŠTĚ?!

Lehké kulovnice CZ 527

Myslivost 4/2007, str. 34 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Dobře nositelné, přesné kulovnice pro celodenní toulání a šoulání po lesích a horách vhodné pro lov zvěře do velikosti jelena, které si zároveň vydobyly pověst nejúspěšnějších zbraní v kategorii lehkých kulovnic na loveckých soutěžích po celé Evropě. Tak zní stručná charakteristika úspěšných lehkých kulovnic řady CZ 527 vyráběných v České zbrojovce, a.s. v Uherském Brodě. Více >
Lehké kulovnice CZ 527

HODNOCENÍ SPRÁVNOSTI ODSTŘELU SPÁRKATÉ ZVĚŘE

Myslivost 4/2007, str. 36 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
Hodnocení provedeného odstřelu spárkaté zvěře má podat přehled o trofejové kvalitě lovené zvěře v uplynulém mysliveckém roce, umožnit posouzení správnosti selektivního průběrného odstřelu jako zásadního odborného zásahu k udržování kvality genofondu a cílenému zvyšování chovné kvality zvěře. Více >

K problematice výživy bažantích nosnic a potřeby živin v krmné směsi BŽ

Myslivost 4/2007, str. 38 J.Bezděková a kol
Počet komentářů: 0
Jedním z nejdůležitějších faktorů, kterými lze ovlivňovat snášku je výživa. Není-li v krmné dávce dostatek živin, snáška se snižuje respektive zcela ustává. Velký význam mají i složky krmné dávky jako jsou vitamíny, minerální látky a specificky účinné látky. Více >
K problematice výživy bažantích nosnic a potřeby živin v krmné směsi BŽ

Historie a současnost českého mysliveckého výzkumu

Myslivost 4/2007, str. 40 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Mnoho desetiletí byl pojmem pro české myslivce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v Praze v Jílovišti – Strnadech. Kdo by neznal jména jako Lochman, Páv, Mottl, Bouchner, Fišer, Hanuš. Tradiční myslivecký výzkum byl vždy organickou součástí české myslivosti, které přinášel exaktní informace a nová řešení. Na druhé straně výzkum čerpal jedinečné vstupní údaje o zvěři přímo a bezprostředně z myslivecké praxe. Více >
Historie a současnost českého mysliveckého výzkumu

Navštívili jsme OMS Klatovy

Myslivost 4/2007, str. 46 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
V jihozápadní části Čech, podél hranice se Spolkovou republikou Německo, v nádherné a čisté přírodě západní části Šumavy a jejího podhůří se rozkládá Okres Klatovy. Svou rozlohou 1 945,69 km² se řadí na 1. místo v rámci Plzeňského kraje i v rámci celé České republiky. Po roce 1991, kdy zanikl rozsáhlý vojenský prostor Dobrá Voda, který zabíral velkou část západní Šumavy, se v této oblasti rozvinul čilý turistický ruch. Okresu vévodí malebné město Klatovy s bohatou historickou tradicí i pestrým současným životem, do jehož koloběhu se aktivně zapojují i zdejší příznivci Hubertova cechu pod hlavičkou Okresního mysliveckého spolku v Klatovech. O aktivitách myslivců z Klatovska, Sušicka a Horažďovicka mi pověděli více jeho předseda Ing. Josef Kopačka (na snímku vpravo) a jednatel Pavel Martin. Více >
Navštívili jsme OMS Klatovy

V srdci šumavských hvozdů

Myslivost 4/2007, str. 51 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Šumavské lesy již dávno nejsou tak neprostupné a tajemné jak je ve svých románech popisoval Karel Klostermann. Od jeho časů prošly mnoha proměnami, na kterých se více či méně podílel člověk, než dospěl k poznání, že bude nejlépe přírodu a její přirozené procesy chránit a obnovovat. Před šestnácti lety bylo úspěšně završeno úsilí mnoha přírodovědců a ochránců přírody tří generací, směřující ke vzniku národního parku v nejzachovalejší části Šumavy, v příhraničním území, které bylo vyčleněno z Chráněné krajinné oblasti Šumava zřízené již v roce 1963. Více >
V srdci šumavských hvozdů

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Pytláctví poslední dobou v našich lesích i lukách přibývá a tak není divu, že se množí i pytlácké příběhy v našem seriálu soudniček. I když ten dnešní, letos vlastně už třetí, v pravém slova smyslu „pytlácký“ není … Bohužel zdaleka ne tak rychle přibývá pytláků dopadených, usvědčených a také odsouzených. A tak výjimečný případ, kdy se podařilo dostat jednoho z nich opravdu až za mříže, stojí za zaznamenání. Je to jedna z těch kauz, které se dostaly až k Nejvyššímu soudu, i když ten v tomto případě moc práce neměl. Ale k tomu se dostaneme. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Dodržujme myslivecké tradice - Troubení

Myslivost 4/2007, str. 76 Text a kresby Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
Zvuky vyluzované borlicemi a lesnicemi krášlí mnoho dalších mysliveckých zvyků. Troubení je doslova „třešničkou na dortu“ mysliveckých obřadů. Ať je to nástup myslivců při zahájení honu, výlože, výřady, vyhlášení krále honu, ale zejména přijímání mezi myslivce, pasování na lovce i zahájení různých mysliveckých slavností, plesů, výstav, zkoušek z myslivosti, kynologických a střeleckých akcí, které si nedovedeme bez úvodního a závěrečného troubení představit. Vždy je jejich ozdobou. Více >
Dodržujme myslivecké tradice - Troubení

Česká preparátorská unie - Czech Taxidermy Union

Myslivost 4/2007, str. 62 Ing. Václav TLAPÁK, PhD.
Počet komentářů: 0
Česká preparátorská unie byla založena ustavující schůzí dne 3. 3. 2006 v Zámečku u Mikulova. U zrodu ČPU stáli zakladatelé Ing. Václav Tlapák, Ing. Radomír Franc a Miloš Malucha. Posláním České Preparátorské Unie (dále jen Unie), jako zájmového sdružení právnických a fyzických osob sdruženého v tomto podnikatelském subjektu, je především sdružování profesionálních preparátorských institutů, firem a řemeslníků, aktivních soukromých preparátorů, nadšenců z řad amatérů a akademických odborníků. Více >
Zpracování dat...