ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2007

K problematice výživy bažantích nosnic a potřeby živin v krmné směsi BŽ

Myslivost 4/2007, str. 38  J.Bezděková a kol
Jedním z nejdůležitějších faktorů, kterými lze ovlivňovat snášku je výživa. Není-li v krmné dávce dostatek živin, snáška se snižuje respektive zcela ustává. Velký význam mají i složky krmné dávky jako jsou vitamíny, minerální látky a specificky účinné látky.
O množství přijatého krmiva rozhoduje především koncentrace energie. Potřeba energie pro drůbež i obsah energie v krmivech se vyjadřuje v hodnotách bilančně metabolizovatelné energie opravené na dusíkovou rovnováhu (MEN). Udává se v kilojoulech nebo megajoulech. Její hodnota se zjišťuje v bilančních pokusech se zvířaty. Od brutto energie krmiva se odečte spalné teplo trusu. Lze ji také orientačně odhadnout podle obsahu tuku, dusíkatých látek, škrobu a cukru. Počítá se podle rovnice doporučené pracovní skupinou pro výživu při Evropské federaci Světové drůbežnické vědecké společnosti.:
MEN (MJ/kg )= 34,31 x tuk (g/g) +15,51 x N-látky (g/g) + 16,69 x škrob (g/g) + 13,01 x cukr (g/g)
Příjem krmiva musí uspokojovat potřebu energie. Je proto třeba zachovat stálý poměr mezi obsahem metabolizovatelné energie a obsahem jednotlivých živin v krmné dávce.
Potřebu energie zabezpečují krmné směsi, které mají energetický obsah metabolizovatelné energie v 1 kg krmiva 10,5 - 12,1 MJ. Čím vyšší je energetická hodnota krmiva, tím nižší je jeho spotřeba ad libitum. Na základě výsledků zkoušek několika druhů krmiv u bažantích nosnic byla zavedena výroba kompletní granulované směsi pro bažantí nosnice (BŽ) o velikosti granulí 4 x 6 mm. Receptury krmných směsí pro bažanty jsou velmi rozdílné, obvykle se při jejich sestavování přihlíží k dostupnosti a ceně jednotlivých složek krmiva. Všichni výrobci u nás i v zahraničí respektují v recepturách osvědčený obsah bílkovin, tuků, minerálních látek a vitamínů.
V rámci disertační práce bylo proveden chemický rozbor krmné směsi pro bažantí nosnice na Ústavu výživy a krmení hospodářských zvířat Agronomické fakulty MZLU v Brně. Cílem bylo sledovat úroveň obsahu živin směsi pro bažantí nosnice BŽ zkrmované v bažantnici Albertovec u Opavy. Byl stanoven obsah živin v původní sušině (laboratorní) a výpočet metabolizovatelné energie MEN (MJ /kg) u dvou paralelně odebraných vzorků.
V krmné směsi by měla být dodržena koncentrace energie a dusíkatých látek a správný poměr živin. Česká akademie zemědělských věd - komise výživy hospodářských zvířat vydala normu potřeby živin a výživnou hodnotu krmiv pro drůbež. Norma stanovuje potřebu živin v 1 kg krmné směsi pro bažanty, hodnotu metabolizovatelné energie, obsah dusíkatých látek, aminokyselin, minerálních látek a vitamínů. Potřebu živin v 1 kg krmné směsi pro dospělé bažanty stanoví norma č.704. Pro ilustraci uvádím dva hlavní sledované atributy a to metabolizovatelnou energii a obsah dusíkatých látek.
Drůbež potřebuje dusíkaté látky v množství, které zabezpečuje dostatek eseneciálních aminokyselin a také dostatek aminokyselin nebo látek potřebných pro jejich tvorbu. Lysin a threonin nemohou zvířata vytvářet vůbec, k nepostradatelným dále patří ty aminokyseliny, které jsou v těle syntetizovány, ne však v dostačujícím množství. Jsou to tryptofan, histidin, fenylalanin, leucin, isoleucin, methionin, valin a arginin. Kromě esenciálních a poloesenciálních aminokyselin ( cystein, tyrosin ) zvířata potřebují určitou část dusíkatých látek ve formě neesenciálních aminokyselin.
Poměr mezi obsahem dusíku v esenciálních a v neesenciálních aminokyselinách krmné směsi by měl být asi 1 : 1. Porovnáním hodnot stanovených normou a hodnot naměřených lze říci, že hodnota metabolizovatelné energie ve stanovované krmné směsi v podstatě odpovídá normě, obsah dusíkatých látek však dost výrazně převyšuje normu a to asi o 3%.
Na základě výsledků sledovaného obsahu živin a porovnání s normativem krmiv komise výživy ČSAV vyplývají následující závěry:
Pokud se jedná o obsah dusíkatých látek ve směsi BŽN, byl zjištěn jejich vysoký obsah (průměrná hodnota gramů v 1 kg normativ komise výživy uvádí potřebu 150 g dusíkatých látek). Je tedy patrné, že zvěř přijímala v průběhu snášky o 1,2% vyšší příjem N-látek.
Tento proces organismus samozřejmě zvládne, kdy musí vyloučit přebytek N-látek deaminací. Musíme si uvědomit, že tento proces je poměrně náročný na potřebu pohotové energie organismu.
Obsah metabolizovatelné energie vypočtený z obsahu zjištěných živin dosáhl průměrné hodnoty 10,95 MJ. Požadavek komise výživy ČSAV je 11,7 MJ metabolizovatelné energie, což je za výrazný deficit energie. Můžeme vyslovit předpoklad, že pokud zvěř přijímá tuto krmnou dávku, může to na ni mít negativní dopad.V důsledku nízkého obsahu metabolizovatelné energie ve směsi při adlibitním krmení zvěř přijímá celkově vyšší množství krmiva, čímž dochází k dalšímu již tak zvýšenému příjmu dusíkatých látek. Organismus je tak zatěžován výrazným přebytkem těchto látek a jak bylo uvedeno tento stav nedostatku energie je prohlubován deaminačním procesem, který ještě ubírá obsah pohotové energie v organismu ( mastné kyseliny v játrech ).Tyto procesy mohou mít za následek jednak snížení životnosti zvěře, ale zejména dochází k nevratným změnám jaterní tkáně, což může mít vliv na zvýšené opotřebování organismu a zkrácení délky využívání bažantích nosnic k reprodukci.
Jestliže vysoký obsah dusíkatých látek v kompletní směsi pro bažanty v reprodukci může mít i negativní vliv na oplozenost násadových vajec a líhnivost násadových vajec, musíme proto vytvářet obdobnou výživu jako mají bažanti v období reprodukce k dispozici v přírodě. Pokud sladíme potřeby zvěře s potřebou živin měli bychom dosáhnout ne maximálních, ale optimálních výsledků reprodukce v produkci zdravé životaschopné dlouhověké zvěře.
Protože je krmivo přijímáno v závislosti na jeho energetickém obsahu, čím nižší je energetický obsah při stejném procentuálním obsahu dusíkatých látek v krmné směsi, tím vyšší je příjem krmiva a v důsledku toho i bílkovin na kus a den. Zbytečně vysoký celkový obsah dusíkatých látek v krmné dávce je nežádoucí. Amoniak z desaminovaných aminokyselin jedovatý. Aby mohl být z organismu vyloučen, musí být nejprve přeměněn na kyselinu močovou, a to je energeticky velmi náročný proces. Zbytečně vysoký obsah těchto látek v krmné směsi pro bažantí zvěř voliérovanou , která má při adlibitním příjmu potravy omezenou možnost pohybu se v konečném důsledku projeví hlavně u kohoutů jejich nežádoucím tloustnutím, které má následně negativní vliv na reprodukci a může výrazně ovlivnit procento a kvalitu oplozených vajec.
Zároveň se v oblastech s intenzivním chovem bažantů zvyšuje zátěž životního prostředí vysokým obsahem dusíkatých látek v exkrementech.
Krmit kohouty zakomorované společně s nosnicemi jiným typem krmné směsi ( s nižším obsahem N-látek ), je nereálné. Lze to vyřešit typem krmítek, která by znesnadňovala kohoutům neomezený přístup ke krmivu. Nákup takovýchto krmítek a jejich následná výměna za stávající by se ve velkých bažantnicích promítl do ekonomické stránky hospodaření.

J.Bezděková a kol., Ústav ochrany lesa a myslivosti LDF MZLU v Brně, 2006


Přiložené dokumenty

Media_13488_10_27.xls Tab 1 (15,00 KB)
Media_13488_18_27.xls Tab 2 (14,50 KB)
Media_13488_26_27.xls Tab 3 (15,00 KB)
Zpracování dat...