ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Smysl chovatelských přehlídek ulovených trofejí zvěře

Myslivost 4/2007, str. 17  Ing. Vladimír DIVIŠ, Myslivecká komise ČMMJ
Problematika chovatelských přehlídek ulovených trofejí zvěře je věc velmi choulos-tivá jak z pohledu odborné veřejnosti, tak i z pohledu veřejnosti laické. Pokud ne-jsou přehlídky dostatečně vhodně prezentovány, bere je veřejnost stále pouze za „prezentaci kostí“. Proto je téma propagace a zhodnocení činnosti v našich honit-bách velmi důležité opět v období konání chovatelských přehlídek trofejí.Myslivci jsou často napadáni ze strany některých vědeckých pracovníků, ekologických aktivistů, lesníků a zemědělců z důvodu nadměrných stavů spárkaté zvěře, přitom vývoj početních stavů býložravců není nic jiného než odraz znač-ného nárůstu biomasy ve volném prostředí. O množství žijící a ulovené zvěře svědčí sta-tistiky Ministerstva zemědělství. Zde se ale musíme oprávněně ptát jestli tato čísla nejsou zkreslená. Při způsobu, kterým naše vyhláška k zákonu o myslivosti přistoupila k mysliveckému výkaznictví a statistice a udělala z mysliveckých hospodářů úředníky, ne-jsem plně přesvědčen o tom, kolik údajů je reálných a kolik psaných ostrou tužkou od stolu podle potřeby kolik a čeho chtějí myslivci v konkrétní honitbě lovit.
Orgány státní správy myslivosti jsou oprávněny každoročně rozhodnout o konání chovatelské přehlídky trofejí a mohou pověřit mysliveckou organizaci ke konání chovatelské přehlídky, ve smyslu § 6, odstavce 1 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění, z důvodu hodnoce-ní kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře ve svých územních obvodech, popřípadě pro oblast chovu zvěře.
Bohužel se ale také stává, že na některých pověřených ob-cích se chovatelská přehlídka nekoná vůbec a nedojde tak ke kontrole správnosti průběr-ného odstřelu ani ke kontrole počtu skutečně odlovené zvěře na základě předložených markantů (trofejí ulovené zvěře). Je potřeba také poznamenat, že ne všude tam, kde se přehlídky konají, je to jen zásluha pověřené obce, ale v mnoha případech je to také vý-sledkem aktivního přístupu z řad myslivců.
Chovatelské přehlídky jsou jedna z mála akcí, kdy mohou myslivci představit svoji činnost laické veřejnosti. Chovatelská přehlídka je totiž složena ze dvou částí. První část je odborná, kde dochází k posuzování správnosti průběrného odstřelu, určení věku a tím zhodnocení celkového odlovu v honitbách a po-tažmo v celé oblasti, ze které je chovatelská přehlídka konána. Různé úrovně určování jak věku, tak chovnosti vzbuzují mnohé diskuze. Na určování věku ulovené zvěře je potřeba dostatečná znalost biologie dané zvěře, ale také je potřeba tak trochu "sladit oko" komise pro oblast, ale i jednotlivých komisí v rámci ČR. Mnozí členové komisí by jistě uvítali od-borná školení a porady týkající se této probelmatiky.
Obdobná situace je i v určování chovnosti, což je složitější situace, neboť různá kvalita zvěře a odlišné podmínky prostředí velmi ovlivňují chovnou hodnotu daného jedince pro danou oblast. Je samozřejmé, že ne-jde paušálně určit kritéria chovnosti pro jednu oblast, natož pro celou Českou republiku. Bylo by ale vhodné se touto tématikou zabývat proto, abychom početní stavy naší zvěře udrželi na optimální úrovni a současně zvyšovali kvalitu zvěře. Samčí kvalita zvěře je ale pouze polovinou genetické informace podílející se na kvalitě jedince, druhá část je na straně samičí populace, která je u některých druhů umocněna polygamií. Z tohoto důvodu je nutné se průběrnému odlovu a jeho hodnocení zvěře samičí věnovat přinejmenším stej-nou pozornost jako hodnocení zvěře samčí.

Druhou částí chovatelské přehlídky je výstava trofejí, která zpravidla chovatelskou přehlídku doprovází a je nejviditelnější pre-zentací celoroční práce myslivců v honitbách. Důležitým faktorem je veřejné prezentování chovných cílů u jednotlivých druhů zvěře v přehledných vyvěšených materiálech (např. tabulky) a také to, aby po celou dobu výstavy byl přítomen zástupce hodnotitelské komise a dokázal jak odborné veřejnosti, tak popřípadě i té laické, vysvětlit stanovisko komise, která hodnotila. Jenom komunikace a vysvětlení hodnocených závěrů může vést k vyvarování se stejných chyb v následných obdobích.
Veřejnou výstavu trofejí je vhodné doplnit o další obory činnosti myslivců v dané oblasti například svodem psů, závo-dy v lovecké střelbě, výstavou fotografií zvěře a práce myslivců v honitbách, obrazů, der-moplastických preparátů, shozů, soutěžemi pro děti i dospělé. Osvědčené je i uspořádat přednášku k jednotlivým vystavovaným druhům o biologii a výskytu zvěře. V neposlední řadě je třeba neopomenout kvalitní mysliveckou kuchyni, která je vyhledávaná velkou částí veřejnosti a přispívá k pozitivnímu pocitu z návštěvy výstavy.
Je třeba zdůraznit, že myslivci nemohou přistupovat k návštěvě chovatelské přehlídky pasivně Je nutné tuto akci náležitě propagovat a s jejím konáním seznámit místní veřejnost. Vhodné je spolupracovat se školami na všech úrovních a prohlubovat vztah žáků a studentů k přírodě jako takové. Samozřejmostí by mělo být pozvání zástupců státní správy a samosprávy, zástupců vlast-ní pořádající organizace i členů vrcholných orgánů a všech lidí, kterých se myslivost něja-kým způsobem dotýká. Pro všechny návštěvníky je nutné připravit propagační materiály a výstupy v tištěné podobě tak aby si chovatelskou přehlídku a předvedení celoroční práce myslivců v honitbách mohli zájemci v klidu zrekapitulovat i dodatečně po návratu do-mů.
Z každé chovatelské přehlídky by mněl být také zřetelný výstup v podobě zprávy z chovatelské přehlídky. Obsahem této zprávy by měl být přehled o dosažených úlovcích podle jednotlivých druhů zvěře, posouzení chovnosti u všech jedinců všech skupin, po-souzení stavu a trendů vývoje populací jednotlivých druhů zvěře a nepůvodních živočichů, které je možno lovit a také přehled dosažených bodových hodnot u nejsilnějších trofejí tak, aby jejich počet za určité období sloužil jako podklad pro přípravu národních nebo meziná-rodních výstav trofejí. Proto je důležitá účast odborných delegátů pro podpis hodnotících tabulek, tak aby bylo možné potom zařadit bodovanou trofej to národního či mezinárodní-ho katalogu.
Závěrem k pořádání chovatelských přehlídek trofejí je nezbytné konsta-tovat, že je zcela nezbytné, aby státní správa myslivosti začala plnit svoji funkci daleko vyrovnanějším způsobem na celém území naší republiky, kdy bohužel ještě pasivní pří-stup některých jednotlivých pověřených obcí se stává důvodem k paušalizujícímu názoru o nečinnosti státní správy v tomto směru.
Zpracování dat...