ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Co najdete na www.mze.cz

Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Co najdete na www.mze.cz
Informace, informace, informace. Člověk, který nestojí vně sociální struktury společnosti, je dennodenně zahlcován proudem informací, bez jejichž aktivního vnímání by se postupně stával nekonkurenceschopným obstát v mnoha situacích svého soukromého nebo profesního života. Je to daň, kterou platíme za to, že chceme být součástí civilizace. Tohoto tlaku nejsou uchráněny ani takové činnosti člověka, které historicky svoji podstatou vycházejí z přírodního dění, jehož zákonitosti si řídí především příroda sama. Mezi tyto činnosti patří péče o přírodu, jejíž součástí je také výkon práva myslivosti
Bez potřebných informací by se však myslivost postupně dostávala do izolace a ztrácela by svoji opodstatněnost mezi ostatními lidskými aktivitami a snadno by mohlo stát, že částí laické veřejnosti by byla považována za relikt nebo přežitek nehodný moderní lidské společnosti. Aby tomu tak nebylo, je nutno přijímat, ale i vysílat informace, které myslivost budou modelovat či představovat k obrazu jejího zájmu. Jedním ze zdrojů informací o myslivosti jsou také internetové stránky Ministerstva zemědělství, které jako službu veřejnosti představují myslivost v její základní administrativní podobě.

Webové stránky se staly obecně informačním fenoménem současné společnosti. Vyhledávání informací se zjednodušilo a nemusíme se již spoléhat jen na znalost jednoho informačního zdroje. Možnost vzájemného propojování a zprostředkovávání informací i z několika různých zdrojů najednou, vytvořilo z internetu systém, který nejenom zjednodušuje jejich vyhledávání, ale přímo vybízí různé subjekty ke spolupráci na jejich vytváření.

Jaká je nabídka informací o myslivosti na webových stránkách ministerstva
Charakter informací o myslivosti na adrese www.mze.cz je dán postavením Ministerstva zemědělství jako ústředního orgánu státní správy myslivosti. Veřejnosti jsou poskytovány informace, které vycházejí především z působností založených ministerstvu v zákoně č. 449/2001 Sb., myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Těžko zde tedy budeme hledat informace o praktickém provádění myslivosti, o životě mysliveckých organizací nebo například o loveckých zbraních. Vlastní nabídka informací je strukturována do následujících tématických okruhů: Dotace a programy, Informační systém myslivosti, Kynologie, Legislativa upravující myslivost, Myslivecká rada ministra zemědělství, Statistika, Ústřední hodnotitelská komise trofejí, Vydaná pověření, Výzkumné úkoly, Vzory některých průkazů, odznaků a tiskopisů, Zkoušky

Cesta k otevření webových mysliveckých stránek
Po odkliknutí adresy www.mze.cz se dostaneme na úvodní stránku Ministerstva zemědělství s nabídkou ikon představujících grafické znázornění základních činností ministerstva jako jsou zemědělská výroba, potravinářská výroba, vodní hospodářství, lesní hospodářství a podpora z EU národní dotace. Pro hledání informací o myslivosti použijeme další cestu přes ikonu lesní hospodářství. Po odkliknutí vybrané ikony lesního hospodářství se nám objeví nabídka z činností, které jsou organizačně začleněny do sekce lesního hospodářství, jakými jsou lesnictví, myslivost, rybářství a včelařství. Po logickém výběru hesla Myslivost se v levé části obrazovky rozbalí vlastní nabídka jednotlivých mysliveckých tématických okruhů. Současně s nabídkou základních témat se v pravé části obrazovky objeví nabídka titulů aktuálních informací, jako jsou např. termíny sčítání zvěře, nově vydané publikace ministerstva o myslivosti, pojištění cizinců nebo stanoviska k některým obecným problémům v myslivosti.

Co nabízí jednotlivé tématické okruhy
Dotace a programy
Pod tématickým okruhem jsou uvedena každoročně se měnící aktuální závazná pravidla pro čerpání finančních dotací na úseku myslivosti. Jedná se o výňatek ze zákona o státním rozpočtu, kde jsou tato pravidla uvedena v příloze č. 10. Pro rok 2007 je tímto zákonem zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. Dotační tituly obsahově vycházejí z § 62 zákona o myslivosti. Dotační pravidla jsou uvedena ve formátu pdf, to znamená, že je lze vytisknout včetně tiskopisů, ale nelze do těchto tiskopisů vpisovat na obrazovce počítače vlastní údaje. Plné znění závazných pravidel je uvedeno na totožné ikoně Lesní hospodářství, ale pod heslem Lesnictví. V nabídce tématického okruhu je i plný text metodiky, která byla vydána k problematice dotovaných odchytových zařízení.
Informační systém myslivosti
V rámci tématického okruhu Informační systém myslivosti jsou veřejnosti postupně představovány informace o myslivosti zpracované v digitální podobě do informačních vrstev, které jsou dále podkladem pro geografický informační systém. Práce na vybudování Informačního systému myslivosti byly zahájeny již v roce 1995 a k dnešnímu datu již tento systém obsahuje na 70 těchto vrstev. Informace vztahující se k myslivosti jsou členěny do několika infobloků, jejichž obsahem jsou základní topografické informace v ČR, problematika lesního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a problematika veterinární. Jednotlivé informační vrstvy jsou postupně aktualizovány a veřejnost může v současné době využívat informace o stávající topografické situaci včetně územně správního členění a katastrů obcí, hranicích honiteb, malo a velkoplošných chráněných územích včetně informací o síti NATURA 2000. Součástí nabízených informací jsou letecké ortofoto snímky. Na Informačním systému v myslivosti spolupracuje Ministerstvo zemědělství s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (ÚHÚL), který tento systém vytváří a spravuje. Přístup do systému je právě přes webové stránky ministerstva prostřednictvím linku "naleznete ZDE", nebo přímo přes adresu www.uhul.cz, nabídku v horní liště HÚEL, nabídku v roletě Myslivost, nabídku v roletě Mapový server (alternativně přes nabídku v horní liště MAPY).
V současné době právě probíhá aktualizace informační vrstvy HRANICE HONITEB a Ministerstvo zemědělství nabízí myslivecké veřejnosti možnost, pokud zjistí nepřesnosti v zákresech hranic honiteb, aby o těchto chybných zákresech informovala Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem prostřednictvím příslušných orgánů státní správy myslivosti, která vydala správní rozhodnutí o uznání honitby nebo přímo přes krajské pobočky ÚHÚL, jejichž adresy naleznete na www.uhul.cz, nabídka v horní liště ÚHÚL, roleta Kontakty. Konečný termín možnosti oznámení nedostatků v mapových zákresech hranic honiteb je 31. 5. 2007.
Zpřístupnění dalších aktualizovaných informačních vrstev Informačního systému myslivosti se plánuje na závěr roku 2007 po úpravách celého Datového informačního skladu ÚHÚL.
Součástí nabídky tohoto tématického okruhu je dále databáze mysliveckých zkoušek, myslivecké statistiky a vzory některých průkazů, odznaků a tiskopisů využívaných v myslivosti.
Kynologie
Povinnost používání loveckých psů v honitbách stanoví § 44 zákona o myslivosti. Za loveckého psa je považován pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Pod názvem Kynologie pak můžeme najít úplný seznam těchto loveckých plemen uznaných FCI. Součástí tématického okruhu je dále seznam plemen loveckých psů, která se zapisují v plemenné knize Českomoravské kynologické jednoty a plán kynologických akcí aktuální pro příslušný rok.
Legislativa upravující myslivost
Obsahem tématického okruhu je přehled právních předpisů o myslivosti, tj. jak zákona o myslivosti a jeho prováděcích vyhlášek, tak také některých dalších právních předpisů navazujících na myslivost a přehled nejdůležitějších právních předpisů Evropské unie a mezinárodních úmluv s myslivostí souvisejících. Zákon o myslivosti, vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu a vyhláška, která provádí zákon o myslivosti, je k využití také v anglické verzi, na kterou se lze dostat prostřednictvím odkliknutí výrazu "English" v záhlaví horní části titulní stránky ministerstva.
Myslivecká rada ministra zemědělství
Možnost zřízení Myslivecké rady jako svého poradního sboru, přísluší ministru zemědělství na základě § 57 zákona o myslivosti. Stránka nabízí aktualizovaný výňatek ze zřizovací listiny Myslivecké rady, přehled jejích členů, informace o jednotlivých jednáních rady a obsah některých materiálů, které byly radou projednány.
Statistika
Myslivecká statistika je zpracovávána centrálně za celou ČR již od roku 1966. Stránka nabízí sumáře jednotlivých statistických výkazů MYSL 1-01 ve skupinách po decéniích od roku 1966 až do roku 2005. V současné době spolupracuje Ministerstvo zemědělství na zpracování myslivecké statistiky s ÚHÚL Brandýs nad Labem, a proto obsah této stránky je současně uveden také přímo na adrese www.uhul.cz, nabídka v horní liště HÚEL. V nabídce stránky jsou dále informace o významu myslivecké statistiky, programu a charakteristikách statistického zjišťování a legislativě upravující problematiku myslivecké statistiky. Roční výkazy s údaji jsou chráněny proti náhodnému pozměňování jejich uvedením pouze ve formátu pdf. Statistické údaje lze tudíž jenom prohlížet, nikoliv vzájemně dále počítačově vyhodnocovat.
Ústřední hodnotitelská komise trofejí
Zřízení Ústřední hodnotitelské komise pro hodnocení význačných trofejí, hodnocení před jejich vývozem do zahraničí a pro hodnocení trofejí na celostátních výstavách nebo výstavách s mezinárodní účastí, vychází z § 6 zákona o myslivosti. Stránky nabízí pro zájemce o ohodnocení význačných trofejí kontaktní adresy na členy komise, výňatek ze zřizovací listiny komise a bodové hodnoty CIC pro význačné trofeje a pro udělování medailí na výstavách. Na stránkách lze také nalézt úplnou databázi dosud hodnocených význačných trofejí s jejich bodovými hodnotami, úplnými bodovacími tabulkami a fotografiemi. Přehledové tabulky význačných trofejí lze třídit podle druhu zvěře, roku hodnocení, bodové hodnoty a čísla plomby. Evidencí význačných trofejí byla pověřena Českomoravská myslivecká jednota, proto webové stránky Ministerstva zemědělství jsou propojeny se stránkami www.cmmj.cz. Ministerstvo zemědělství spolupracuje na technických záležitostech vedení evidence význačných trofejí také s redakcí časopisu Myslivost.
Vydaná pověření
Ministerstvu zemědělství je ze zákona myslivosti dána působnost k pověřování některých jiných subjektů k provádění vybraných činností. V rámci tohoto tématického okruhu lze nalézt veškerá pověření, která byla vydána ministerstvem podle předchozích právních předpisů před rokem 2002 a podle současných právních předpisů od roku 2002. Jedná se o pověření ke zkouškám myslivosti, zkouškám pro myslivecké hospodáře, zkouškám loveckých psů z výkonu a k sokolnickým zkouškám.
Výzkumné úkoly
Na stránkách lze nalézt kompletní přehled výzkumných úkolů, které zadávalo Ministerstvo zemědělství na úseku myslivosti od roku 1994. U jednotlivých výzkumných úkolů je uveden jejich řešitel a jsou roztříděny podle tématického zaměření nebo podle roku zpracování.
Vzory některých průkazů, odznaků a tiskopisů
Z právních předpisů o myslivosti vyplývá povinnost při výkonu některých činností a při mysliveckém hospodaření se zvěří používat různé průkazy, odznaky a tiskopisy jejichž vzory jsou uvedeny na těchto webových stránkách.
Zkoušky
Jako službu veřejnosti uvádí tyto stránkách kompletní přehled termínů všech zkoušek prováděných v myslivosti podle jejich druhů. Jedná se o přehled termínů, místa konání a pořadatelů na aktuální rok s možným výběrem pro celé území ČR nebo podle jednotlivých krajů. Pro potřeby ověřování zkoušek jsou na stránkách archivovány i údaje o zkouškách za předchozí roky. Na databázi termínů zkoušek spolupracuje Ministerstvo zemědělství s ÚHÚL, a proto stejné informace lze nalézt i na jejich adrese www.uhul.cz, nabídka Zkoušky, Hledání v databázi zkoušek, s kterou je stránka ministerstva propojena linkem "naleznete ZDE".
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Ministerstvo zemědělství

Zpracování dat...