ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Funkce proškolené osoby a její význam z hlediska ochrany konzumentů zvěřiny i myslivecké praxe

Myslivost 5/2007, str. 46  Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Současný systém zdravotní a hygienické kontroly zvěřiny předepisuje, že veškerá ulovená zvěř určená pro prodej či jiný způsob uvádění do oběhu musí být prohlédnuta úředním veterinárním lékařem. K prohlídce musí být přitom dodány společně s tělem uloveného zvířete také vnitřní organy. Tento předpis přináší v myslivecké praxi značné problémy. Myslivci přicházejí o takzvané lovecké právo, což je škoda, neboť právě ty orgány, které se mají zasílat na vyšetření (např. játra), patří mezi skutečné delikatesy. Hlavním problémem však je, že zejména při větších vzdálenostech mezi honitbou a schváleným sběrným a prohlížecím místem není vždy snadné zajistit, aby se zasílané orgány dostaly k vyšetření společně s tělem ulovené zvěře tak, aby mohly být správně hygienicky a zdravotně posouzeny.


Zkušenosti z praxe ukazují, že ulovenou zvěř nelze v dosavadním systému vždy vyšetřit tak, jak by bylo v návaznosti na legislativní ustanovení účelné a potřebné. Zasílané orgány nejsou často kompletní nebo nelze vždy jednoznačně zaručit, že skutečně patří k určitému kusu ulovené zvěře. Nezřídka se orgány dostávají k vyšetření v důsledku dlouhého transportu v takovém stavu, že jejich objektivní posouzení již není možné.

Z nařízení Evropské unie, která jsou závazná také pro Českou republiku, přitom do budoucna vyplývá, že k veterinární prohlídce ve sběrném a prohlížecím místě musí být společně s tělem ulovené zvěře dodávána kromě orgánů navíc také ještě hlava (z níž mohou být odstraněny rohy a parohy). Co tento předpis bude znamenat v případech lovu trofejové zvěře, si lze snadno domyslet.

Účelem těchto ustanovení je zajištění maximální ochrany konzumentů prováděním řádné zdravotní kontroly potravin uváděných do oběhu. Přitom z hlediska požadavku zabezpečení zdravotní nezávadnosti nelze klást na zvěřinu jiná měřítka než na jiné druhy masa. S ohledem na zvláštnosti mysliveckého způsobu získávání zvěřiny jako produktu mysliveckého hospodaření je však v návaznosti na nařízení EU možné vytvořit pružný a především jednoduchý systém základní prohlídky ulovené zvěře pomocí speciálně vyškolených osob, který by umožnil její prvotní hygienickou a zdravotní kontrolu přímo v honitbách. Pokud tato proškolená osoba prohlédne ulovenou zvěř a neshledá na ní žádné změny vyvolávající podezření na její nevyhovující hygienický nebo zdravotní stav, pak může být dodána k veterinární prohlídce bez orgánů a hlavy. Podmínkou je ale prokazatelné řádné provedení prvotní prohlídky a přiložení prohlášení proškolené osoby o provedeném vyšetření. Pokud není v místě lovu proškolená osoba k dispozici nebo existuje podezření, že ulovený kus by mohl představovat zdravotní nebo hygienické riziko pro spotřebitele, pak bude i nadále nutné zasílat k vyšetření nejen orgány, jak tomu bylo dosud, ale v budoucnu zároveň také hlavu uloveného zvířete.

Co přinášejí proškolené osoby z hlediska ochrany konzumentů zvěřiny:
* efektivnější a hlavně spolehlivější systém hygienické a zdravotní kontroly ulovené zvěře, neboť prvotní prohlídka bude provedena přímo v honitbě v co nejkratší době. Odpadá tak nebezpečí záměny nebo vzniku pokročilých změn orgánů v průběhu dlouhodobých transportů do sběrných a prohlížecích míst, které v praxi mnohdy znemožňují spolehlivé posouzení zdravotního stavu ulovené zvěře.

Co přinášejí proškolené osoby z hlediska myslivecké praxe
Za prvé značné ulehčení dodávání zvěře do výkupu, neboť odpadnou veškeré komplikace spojené se zasíláním orgánů. Navíc nebude nutné zasílat k vyšetření hlavu, což znamená možnost rychlé preparace a přenechání trofeje lovci,
Zdravotní a hygienická kontrola ulovené zvěře přímo v místě umožní navíc také její lokální přímý prodej konečným spotřebitelům, čímž se v rámci nově připravované legislativy otevírají možnosti legálního prodeje či přenechávání zvěřiny v malých množstvích dalším osobám jako konečným spotřebitelům nebo do maloobchodních prodejen ve svém okolí, aniž by předtím musela být podrobena úřední veterinární prohlídce. Důležité upozornění: u černé zvěře však i nadále zůstane povinnost vyšetření na trichinely.

Možnost přímého prodeje po vyšetření proškolenou osobou v praxi znamená, že ji myslivci budou moci přenechávat dalším osobám ke spotřebě buď přímo sami nebo prostřednictvím místních maloobchodních prodejen. Přímý prodej do restaurací nebude zatím v této fázi ještě umožněn, neboť to vyžaduje nejen řádně fungující lokální hygienické kontroly, ale také rozsáhlejší legislativní úpravy, které zatím nebylo možné řešit v nyní připravované novele veterinárního zákona. Vytváření systému hygienických prohlídek a jejich evidence prostřednictvím proškolených osob je však prvním důležitým krokem k vytvoření podmínek pro to, aby se myslivecké praxi v budoucnu při splnění určitých podmínek umožnilo prodávat zvěřinu přímo také do restauračních zařízení, podobně jako tomu je např. v Rakousku nebo v Německu.
Umožnění přímého prodeje ulovené zvěře konečným spotřebitelům po prohlídce proškolenou osobou představuje zásadní změnu proti dosavadnímu stavu, při němž je možné zvěř prodávat pouze po prohlídce a posouzení úředním veterinárním lékařem. Přitom je třeba opět připomenout, že také přenechávání neprohlédnuté zvěřiny někomu jako dar či naturální odměna, jak se to v myslivecké praxi běžně děje, znamená porušování současných platných předpisů.

Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Středoevropský institut ekologie zvěře Wien - Brno - Nitra
Institut ekologie zvěře Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno


Vybrané statě z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004
....
S cílem zajistit řádnou kontrolu ulovené volně žijící zvěře uváděné na trh Společenství by měla být těla ulovených zvířat a jejich vnitřnosti předloženy k úřední prohlídce po porážce v zařízení pro zpracování zvěřiny. Aby však byly zachovány určité myslivecké (lovecké) tradice a nebyla ohrožena bezpečnost potravin, je vhodné zajistit školení myslivců (lovců), kteří uvádějí volně žijící zvěř na trh k lidské spotřebě. To by mělo myslivcům (lovcům) umožnit provést první prohlídku volně žijící zvěře na místě. V takových případech není nezbytné, aby školení myslivci (lovci) museli dodávat všechny vnitřnosti do zařízení pro zpracování zvěřiny k prohlídce po porážce, pokud provedou tuto první prohlídku a nezjistí žádné anomálie nebo rizika. Členské státy by však měly mít možnost stanovit na svém území přísnější pravidla, jimiž zohlední zvláštní rizika.
.......
Oddíl IV: maso volně žijící zvěře

Kapitola I. Školení myslivců (lovců) ve zdravotních a hygienických otázkách
1. Osoby lovící volně žijící zvěř s cílem uvádět ji na trh k lidské spotřebě musí mít dostatečné znalosti z patologie volně žijící zvěře, ze zpracování volně žijící zvěře a masa po lovu a z manipulace s ním, aby mohly provést prvotní vyšetření zvěře na místě.
2. Postačuje však, aby znalosti uvedené v bodě 1 měla alespoň jedna osoba mysliveckého (loveckého) týmu. Odkaz na "proškolenou osobu" v tomto oddílu je odkazem na takovou osobu.
3. Proškolenou osobou by mohl být také ošetřovatel nebo správce zvěře, pokud je členem myslivecké (lovecké) skupiny nebo pokud se nachází v bezprostřední blízkosti místa, kde se lov koná. V posledním uvedeném případě musí myslivec (lovec) ukázat zvěřinu ošetřovateli nebo správci zvěře a oznámit mu jakékoli neobvyklé chování, které pozoroval před usmrcením.
4. Příslušný orgán se musí přesvědčit o tom, že jsou myslivci (lovci) dostatečně proškoleni, aby mohli působit jako proškolené osoby. Školení musí zahrnovat alespoň tyto oblasti:
a)běžná anatomie, fyziologie a chování volně žijící zvěře;
b)neobvyklé chování a patologické změny volně žijící zvěře v důsledku choroby, znečištění životního prostředí nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na lidské zdraví po konzumaci;
c)hygienická pravidla a řádné techniky manipulace s volně žijící zvěří, její přepravu, vykolení atd. po usmrcení;
d)právní a správní předpisy týkající se zvířat a veřejného zdraví a hygienických podmínek upravujících uvádění volně žijící zvěře na trh.
.........

Kapitola II. Manipulace s velkou volně žijící zvěří
1. Po usmrcení musí být velké volně žijící zvěři co nejdříve odstraněny žaludek a střeva a v případě potřeby musí být vykrvena.
2. Proškolená osoba musí provést vyšetření těla a veškerých vyjmutých vnitřností s cílem nalézt znaky, které by mohly znamenat, že maso představuje zdravotní riziko. Prohlídka musí být provedena co nejdříve po usmrcení.
3. Maso velké volně žijící zvěře smí být uvedeno na trh pouze pokud je tělo přepraveno do zařízení zpracovávajícího zvěřinu co nejdříve po vyšetření podle bodu 2. Vnitřnosti musí být přiloženy, jak je uvedeno v bodě 4. Z vnitřností musí být zřetelné, že patří danému zvířeti.
4. a) Pokud nebyly při vyšetření podle bodu 2 nalezeny žádné neobvyklé znaky, nebylo pozorováno žádné neobvyklé chování před usmrcením a není podezření na znečištění životního prostředí, musí proškolená osoba přiložit k tělu zvířete číslované prohlášení, ve kterém tyto skutečnosti uvádí. V tomto prohlášení musí být rovněž uvedeno datum, čas a místo usmrcení. V takovém případě nemusí hlava a vnitřnosti tělo doprovázet, kromě druhů s podezřením na výskyt trichinelózy (prasata, lichokopytníci a ostatní), jejichž hlava (kromě klů) a bránice musí být k tělu přiloženy. Myslivci (lovci) však musí splnit jakékoli další požadavky stanovené v členském státě, v němž se lov koná, zejména musí v souladu se směrnicí 96/23/ES umožnit kontrolu určitých reziduí a látek.
b) Za jiných okolností musí hlava (kromě klů, paroží a rohů) a veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev tělo doprovázet. Proškolená osoba, která provedla vyšetření, musí oznámit příslušnému orgánu neobvyklé znaky, neobvyklé chování nebo podezření na znečištění životního prostředí, které jí znemožnily vydat prohlášení v souladu s písmenem a).
c) Pokud není v daném případě k dispozici žádná proškolená osoba pro provedení vyšetření podle bodu 2, musí tělo doprovázet hlava (kromě klů, paroží a rohů) a veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev.


Kontaktní adresa pro poskytování informací k uvedené problematice:
Institut ekologie zvěře VFU Brno
Palackého 1-3, 61242 Brno
e-mail: iez@vfu.cz
Zpracování dat...