ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

K pojištění myslivců

Myslivost 5/2007, str. 6  red
Mezi mysliveckou veřejností, členy Českomoravské myslivecké jednoty se poslední dobou rozhořely debaty o tom, jak dalece chrání naše myslivce pojištění u Všeobecné pojišťovny Halali, a.s., jak je to s plněním pojistných událostí, výší pojistného atd. Položil jsem tedy za čtenáře Myslivosti několik otázek Ing. Jaroslavu Palasovi, který je nejen předsedou ČMMJ, ale také předsedou představenstva pojišťovny.

V květnu roku 2006 jste byl zvolen předsedou představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jaké zásadní změny proběhly v orgánech společnosti?
Vedení pojišťovny bylo zásadně obměněno ve smyslu doporučení Sboru zástupců ČMMJ a představenstvo bylo rozšířeno z pěti členů na sedm, dozorčí rada ze tří členů na šest. Byl zvolen nový předseda představenstva a oddělena funkce předsedy představenstva od funkce ředitele pojišťovny. Navíc představenstvo a dozorčí rada pojišťovny nad rámec svých řádných zasedání minimálně dvakrát ročně jednají a řeší věci společně.

Kým je pojišťovna kontrolována a jak jste spokojen s prací dozorčí rady pojišťovny?
Pojišťovna má oddělení vnitřní kontroly, které má neomezená oprávnění kontrolovat finanční hospodaření pojišťovny, vyřizování pojistných událostí, provádět jejich inventarizaci včetně finančních rezerv na jejich likvidaci. Dále kontroluje plnění obchodního plánu, plnění ukazatelů pro tvorbu dividend pro akcionáře a dodržování limitu mzdového fondu včetně odměn pro ředitele. Úzce spolupracuje s předsedkyní dozorčí rady. Dále je pojišťovna kontrolována samotnou dozorčí radou, kde jednotliví členové dozorčí rady mají rozděleny úseky kontroly podle svých profesních finančně-účetních specializací. Právní kontrolu škodních spisů provádí JUDr. Kovařík člen představenstva a místopředseda Myslivecké rady ČMMJ. K činnosti dozorčí rady nemám žádné zásadní připomínky, ale případná zjištění je podle mého názoru třeba více analyzovat a více je využívat v řízení pojišťovny.

Proč není pojištění pro myslivce upraveno jako zákonné, třeba jako je pojištění motorových vozidel, ale jen jako povinně smluvní a jaké to má důsledky pro myslivce? A je vůbec možné obě pojištění kombinovat?
V této souvislosti je třeba říci, že zákonné pojištění bylo v minulosti koncipováno hlavně pro pojištění odpovědnosti provozu motorových vozidel. Hlavním znakem zákonného pojištění bylo, že bylo velmi levné a nemusela se uzavírat žádná pojistná smlouva, vše bylo stanoveno zákonem. Od roku 1999 se však podmínky i v této oblasti výrazně změnily, cenově i smluvně. Zákon o pojistné smlouvě ukládá pojišťovnám uzavřít pojistnou smlouvu tak, jak to dále stanovuje speciální zákon, v našem případě zákon o myslivosti. Je třeba si uvědomit, že pro motorová vozidla je to zcela jiné, pro ně platí jiný zákon, zákon o pojištění odpovědnosti provozu motorových vozidel. Z toho vyplývá, že v současné době jsou obě pojištění povinně smluvní a nelze je kombinovat, každé z nich patří pod jinou právní normu. Dalším příkladem je povinně smluvní pojištění projektantů, stavebních techniků a lékařů.

Přesto, já vím, že návrhy od myslivců docházejí, chtějí změny v pojištění. Jak se orgány společnosti staví k návrhům úpravy pojištění myslivecké činnosti obdobně jako je to u motorových vozidel?
Je pravdou, že do ústředí a představenstva nám docházejí i návrhy na provedení takovéto úpravy pojištění. Představenstvo se jimi bude zabývat a podrobíme je i širší diskusi v plénu zástupců OMS ČMMJ. Zásadně ale jen prosté převzetí konstrukce tohoto pojištění není možné s ohledem na právní úpravu.

Myslím, že nejen v těchto případech se můžeme inspirovat v zahraničí, jak je pojištění odpovědnosti pro mysliveckou činnost provozováno v jiných státech, můžete uvést příklad?
Na území Evropské unie je povinnost pojištění za škody způsobené při myslivecké činnosti stanovena stejně jako u nás. Například v Rakousku jsou členové Dolnorakouského mysliveckého svazu pojištěni u pojišťovny UNIQA a prokazují pojištění svým svazovým průkazem. V Německu a většině zemí je povinnost být pojištěn po celé období platnosti loveckého lístku. Při tak zvaném "vyprchání" pojištění má pojišťovna povinnost ohlásit příslušnému mysliveckému úřadu skončení pojištění příslušného myslivce. A ujednání o tom má myslivec přímo ve smlouvě. V zámoří, například Kanadě, se více uplatňuje tak zvaný princip objektivní odpovědnosti, kdy se nezkoumá způsob zavinění, ale pouze následek. To je pak ale v úplně jiných cenových relacích, to by si měli všichni uvědomit. Například moji přátelé, kteří jezdí lovit do Kanady, platili zrovna nedávno každý za takové pojištění na deset dnů 4500 Kč.

Jak odpovíte na poměrně častý dotaz řadového myslivce - kryje pojištění naší pojišťovny dostatečně odpovědnostní a úrazová rizika při myslivecké činnosti? A je vůbec výhodou být pojištěn skupinovou pojistnou smlouvou?
Pojištění zajišťované Všeobecnou pojišťovnou HALALI, a.s. spolehlivě pokrývá odpovědnostní rizika spojená s mysliveckou činností. Podle ustanovení zákona o myslivosti škoda na zdraví a v případě smrti se hradí do výše 20 mil korun a věcná škoda do výše půl milionu korun. Tak to totiž požaduje § 48 zákona. Skupinová pojistná smlouva uzavřená mezi HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s a ČMMJ výslovně uvádí, že pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou i za okolností neopatrného chování pojištěného. Výhodou tohoto pojištění navíc je souběh nároků ze skupinové úrazové pojistné smlouvy. To znamená, že náš poškozený člen při odpovědnostní škodě obdrží plnění z odpovědnostní pojistky "pachatele" a navíc i ze svého úrazového pojištění.

Myslivci si ale stěžují, že nejsou hrazeny škody způsobené úmyslně. Mám na mysli úmysl, jak je popsán v pojistných podmínkách naší pojišťovny, článku č. 12 a 14. Není možno přece jen iniciovat změnu zákona o myslivosti, konkrétně už výše zmiňovaného § 48?
V tomto případě je výklad zcela striktní. Zákon o myslivosti pojišťovně neukládá hradit škody způsobené úmyslně. Nemám teď na mysli přímo vražedný úmysl. Úmysl v pojistných podmínkách je jasně definován, a to v článku 14 VPPO 2004. A musím jen zdůraznit, že pojišťovna je povinna se tímto ustanovením řídit a musí takovéto případy, kdy se jedná o takové hrubé porušení zákona potvrzené soudem, odmítnout. Každý kdo kritizuje by si měl nejprve pečlivě a podrobně přečíst všechny podmínky, nespoléhat na mnohdy zkreslené výklady. Pokud bychom totiž prosadili do zákona namísto hranice neopatrného chování pojištěného úmysl, znamenalo by to v naší pojišťovně zřídit postižní odbor, který by vymáhal regresní náhrady. A v tu chvíli opravdu nevím, jak by reagovali zákonodárci, protože zbraň je konstruována pro jiné účely než automobil. Proto porovnávejme porovnatelné a nedejme jen na laické výklady a mnohdy účelové výhrady.

Dobrá, jak je to pak s úhradou léčebných výloh nebo-li, tak zvané věcné a finanční škody?
Je naprosto samozřejmé, že léčebné výlohy se hradí v rámci věcné škody, a to do výše 500 000 č, tedy tak jak stanovuje zákon.

Pokud je mi známo, tak podle novely Občanského zákoníku byly od roku 2004 stanoveny další jednorázové náhrady pozůstalým v případě smrti. Je těmito změnami pojišťovna Halali vázána a provádí tedy tyto úhrady?
Mohu potvrdit, že tato povinnost platí i pro HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Málo se o ní ale ví. Nově od roku 2004 platí pro pojišťovnu nahradit jednorázově újmu pozůstalému manželu, sourozencům, dětem, a to každému do výše 250 000 Kč. Současně pojišťovna hradí i ostatní dosavadní nároky jako je renta, výživné, ztížení společenského uplatnění a pohřebné. Přesně by Vám to zodpovědělo oddělení likvidace pojišťovny. Důkazem toho, že se o tomto plnění pojišťovny moc zatím neví je ta skutečnost, že v řadě případů v nedávné minulosti se po poukázání tohoto plnění příjemci odškodnění překvapivě dotazovali "za co jsou to peníze".

Myslivci píší do naší redakce dopisy, že jsou přímo zděšeni tím, že pokud pojištěný myslivec není zapsán v centrální evidenci ČMMJ v Praze, není proto pojištěn. Jak je to v takovém případě s prokazováním pojištění?
Mohu Vás ujistit, že se jedná o naprosto nesprávný výklad. Každý myslivec, člen ČMMJ prokazuje své pojištění průkazem myslivecké organizace, v němž je vyznačeno zaplacení členského příspěvku. A to je zcela rozhodující. Vše ostatní, ať už karta člena na okresním mysliveckém spolku, nebo zápis v centrální evidenci ČMMJ, to jsou jen evidence. Rozhodným dokladem je vždy průkaz ve smyslu zákona o myslivosti.

Zvažuje se v této souvislosti úprava návrhu na vydání nových průkazů ČMMJ. Vím, že se vypracoval nový program na centrální vedení evidence členů ČMMJ, tím pádem je to vlastně i evidence pojištěných. Může pak tuto evidenci kontrolovat pojišťovna?
Je pravda, že ČMMJ připravuje vydání nových členských průkazů, kde bude samozřejmě vyznačeno i potvrzení o pojištění a jeho rozsahu. Nově je centrální evidence členů vedena na počítači v programu Myslev a pojišťovna si může, a také to dělá, vyžadovat potvrzení o záznamu člena v centrální evidenci. Zatím to bylo většinou jen v případech, kdy průkaz člena byl zničen při pojistné události nebo jej pozůstalí nemohli najít. Určitě ale do budoucna by měla mít možnost pojišťovna více vyžadovat ověření pojištění členů v centrální evidenci.

Dovolte mi zcela jasnou a také velmi častou otázku - uvažuje se o zvýšení pojistného v nejbližších letech?
Na jasnou otázku také jasnou odpověď - na Sboru zástupců jsme rozhodli, že členský příspěvek se nebude zvyšovat do roku 2009. Proto nyní přerozdělení členského příspěvku nepřichází v úvahu.

Vícekrát jsem zaregistroval názor, že by bylo podstatně výhodnější a praktičtější oddělit pojistné od členského příspěvku. Co Vy na to?
Stejně jako například v Rakousku jsme i my nabyli zkušenost, a troufám si tvrdit, že drtivá většina našich členů taky, že skupinové pojištění má velké výhody. Jsou to zejména výše pojistného u Halali ve výši 100 Kč včetně pojištění psa. Pojistné pak může být levné a jeho zajištění se stalo zcela běžnou součástí mysliveckého servisu. Proto nechceme o tuto výhodu členy připravit a o oddělení pojistného od členského příspěvku neuvažujeme. U jiných pojišťoven se pojistné pohybuje od 350 do 400 Kč a odpovědnost psa si musíte sjednat a zaplatit samostatně.

Myslivci si ale v některých případech stěžují na zdlouhavé vyřizování pojistných událostí. Jaká opatření byla přijata a jaký měla účinek?
Vyřizování pojistných událostí je závislé na ukončení šetření policie, řízení soudu a i skončení léčby. Pokud jsou tyto záležitosti pravomocně uzavřeny, pojišťovna dbá na to, aby pojistnou událost vyplatila nejdéle do 15 dnů po skončení šetření. A v tomto pohledu je kontrolována Státním dozorem ČNB. A i proto byl úsek likvidace pracovně rozšířen o jednu polovinu pracovního úvazku. Pro co největší transparentnost a důvěryhodnost byl na webových stránkách pojišťovny zřízen on-line servis, kde si poškozený může sám zkontrolovat postup vyřizování své pojistné události.

V roce 2005 došlo na území Východních Čech k postřelení zemědělce a pojišťovna odmítla likvidovat škodnou událost. Je to případ, který byl vícekrát dáván za příklad neplnění ze strany pojišťovny Halali. Proč se tak stalo?
Tato konkrétní škodná událost je značně medializována, troufám si tvrdit že záměrně, je k ní podsouváno plno dalších nesouvisejících aspektů, v důsledku toto vše poškozuje dobré jméno naší pojišťovny. Přitom se ale jedná v tomto případě o hrubé porušení zákona o myslivosti a zákona o zbraních a střelivu. Škodná událost byla projednána představenstvem pojišťovny. Své k tomu řekl rozsudkem i okresní soud v místě, kam škodná událost spadá a já nemám důvod toto nějak více komentovat.

Dobrá, zkusme tedy více zevšeobecnit. Je závazně a kontrolovatelně upraven postup vyřizování škodné události? Kdo vůbec rozhoduje o výši plnění? Je tento proces kontrolován a jak?
Vyřizování pojistných událostí je zajišťováno odborným likvidátorem registrovaným u Státního dozoru nad pojišťovnictvím ČNB. Pro likvidaci každého pojistného odvětví platí závazné vnitřní likvidační směrnice pojišťovny. Výše plnění je stanovována podle těchto likvidačních směrnic a dalších zákonů, například v prvé řadě podle Občanského zákoníku. Samotný proces kontroluje vnitřní kontrola pojišťovny, ředitel pojišťovny, kontroly Státního dozoru ČNB a auditor. Vše je prostě zcela jasně upraveno, není tady prostor pro nějaké neodborné výklady a laické pohledy na věc.

Budu-li tedy poškozený a budu-li si myslet, že nebylo v mém případě postupováno správně, jak mám postupovat? Má vůbec pojištěný nebo poškozený myslivec možnost prověřit osobně výši svého pojistného plnění? Jak by měl postupovat třeba v případě nespokojenosti s výší odškodnění?
Každý, komu vznikne nárok na pojistné plnění, má právo, a mnozí myslivci to také dělají, vyžádat si vysvětlení ke způsobu stanovení výše pojistného plnění. V případě nespokojenosti s výši pojistného plnění nebo zamítnutí pojistné události má pojištěný právo požádat ředitele pojišťovny nebo představenstvo pojišťovny o revizi pojistného spisu. Pokud není ani tak spokojen se závěry revize, může navrhnout řízení pojišťovacích expertů a pokud nesouhlasí ani s těmito závěry, může se obrátit na soud.

Kritické hlasy myslivců poukazují na vysokou nákladovost pojišťovny. Jak jsou náklady v pojišťovně řízeny a kdo je kontroluje? Kdo třeba stanovuje mzdu ředitele pojišťovny? Jaký je reprezentační fond ředitele, nejsou tyto prostředky zakrytým způsobem čerpány jinak?
Je třeba si uvědomit, že náklady pojišťovny souvisejí se správou a provozem více než dvěstě tisíc pojistek na odvětví odpovědnostního, úrazového a majetkového pojištění. Je třeba si uvědomit, že pojišťovny obecně mají zcela jiné nákladové účetnictví než je běžné podnikatelské, proto někdy ani zkušení podnikatelé nemohou mechanicky transponovat své podnikatelské zkušenosti na hospodaření pojišťovny. Bylo by to na dlouhé vysvětlování, ale třeba nákladem pojišťovny jsou například všechny rezervy na pojistné události, náklady na zajištění, náklady na provize pro agenty pojišťovny apod. Konkrétně v případě Halali kontrolu nákladů provádí oddělení vnitřní kontroly, dozorčí rada pojišťovny, která jejich rozbor předkládá představenstvu. Mzdu ředitele stanovuje představenstvo, kriteria pro odměny pak Myslivecká rada s Ekonomickou komisí ČMMJ. Ředitel nemá žádný reprezentační fond a při hloubkových kontrolách nebyly zjištěny takovéto náklady.

Proč pojišťovna udržuje tak vysoké finanční rezervy? Není možné tyto prostředky třeba přechodně využít v jiných oblastech myslivosti? Jak jsou zhodnocovány? Kdo všechno drží akcie pojišťovny a bere dividendy?
Pojišťovna je povinna každoročně tvořit a úměrně k výši pojišťovaného rizika udržovat přiměřený objem tak zvaných pojistně technických rezerv. Nemůže to dělat nahodile, tvorba probíhá podle zvláštního předpisu a proces je ověřován pojistným matematikem pojišťovny, který to následně potvrzuje Státnímu dozoru ČNB. Celkový objem těchto rezerv je u Halali asi 24 mil. Kč a jsou také nákladem pojišťovny. Jsou však přísně vázány a kontrolovány Státním dozorem a rozloženy u sedmi bank. Akcie pojišťovny drží ČMMJ a Interlov Praha, s.r.o. a oba akcionáři mají nárok na vyplacení dividend podle rozhodnutí valné hromady pojišťovny, potažmo Sboru zástupců ČMMJ.

Pojišťovny zveřejňují každoročně svoje výroční zprávy o hospodaření. Je takový materiál veřejně přístupný a kde je možno v případě Halali do takového materiálu nahlédnout?
Nejenže je možnost, ale je dokonce povinností pojišťovny jako akciové společnosti zveřejňovat výroční zprávu. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s v minulém roce zveřejnila svou výroční zprávu s výsledky za posledních pět let, aby myslivci měli přehled o vývoji hospodaření. Současný předběžný zisk za rok 2006 je ve výši 5 100 000 Kč. Do výročních zpráv je možno nahlédnout na internetu, v sídle pojišťovny, na okresních mysliveckých spolcích nebo ve sbírce listin Obchodního soudu v Praze. Nemáme co skrývat, hrajeme s myslivci, našimi členy, čistou hru.

Chtěl jsem získat před rozhovorem nějaké informace a navštívil jsem mimo jiné portál České asociace pojišťoven. K mému překvapení jsem zjistil, že Halali není členem této asociace. Co je toho důvodem, trochu mě to překvapilo?
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s sice není členem, ale každoročně předává své ekonomické výsledky do výroční zprávy ČAP a je v ní také uvedena. Důvod "nečlenství" je vcelku prostý a daný jednoduchou ekonomickou úvahou - plné členství by znamenalo roční náklad ve výši 500 000 Kč, to je hlavní důvod, chceme šetřit prostředky našich myslivců.

Na závěr mi dovolte otázku ne přímo související s pojištěním, ale s propagací pojišťovny. Blíží se Natura Viva 2007 v Lysé nad Labem, nejnavštěvovanější a největší myslivecká výstava u nás. V posledních letech kvituji, že se pravidelnou součástí stal stánek Halali. Řešili jste již na představenstvu jak se bude pojišťovna prezentovat a co nabídne myslivcům na svém stánku?
Tak jako v minulých letech bude i letos pojišťovna Halali na výstavě zastoupena v rámci expozice ČMMJ. Právě třeba na výstavě se mohou členové ČMMJ přijít zeptat na to, co jim v podmínkách pojištění či plnění není jasné, dostanou tam vyčerpávající a nezkreslené informace tak říkající z očí do očí. A aby byla informovanost úplná, v rámci výstavy bude dne 24. 5. 2007 dopoledne beseda na téma pojištění, které se budu účastnit s ředitelem pojišťovny a rádi zodpovíme na dotazy přítomných. Ještě jedno snad mohu po konzultaci s ředitelem pojišťovny prozradit, na výstavě Natura Viva bude poprvé oficiálně veřejně prezentován nový produkt pojištění týkající se kynologie. Takže se jistě vyplatí buď besedu, a nebo stánek navštívit.

Děkuji za rozhovor.
Připravil Ing. Jiří KASINA

Zpracování dat...