ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

NOVÉ ASPEKTY VYSOKOŠKOLSKÉHO MYSLIVECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Myslivost 5/2007, str. 82  Doc. Ing. Miloslav VACH, CSc., Dr. Ing. Libor ŘEHÁK
NOVÉ ASPEKTY VYSOKOŠKOLSKÉHO MYSLIVECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Stále více myslivců se shoduje na tom, že konkurenceschopnost a zdravý dynamický rozvoj myslivosti je možné zajistit pouze hlubokými systémovými změnami v rámci celého odvětví myslivosti. Jedním z významných oborů odvětví myslivosti, který již prochází reformními změnami je právě obor „mysliveckého školství a vzdělávání“. Právě vysokoškolsky vzdělaní myslivci - specialisté by měli co nejdříve nastupovat na významné pozice v rámci odvětví myslivosti a měli by být schopni účinně obhajovat význam a nezastupitelné postavení a zachování myslivosti, zvyšovat odbornou úroveň mysliveckých činností a prosazovat i řídit budoucí dynamický rozvoj celého odvětví.


Postavení ČZU v Praze v oboru mysliveckého vzdělávání a školství
V oboru mysliveckého vzdělávání a školství získává v posledních letech významné postavení Česká zemědělská univerzita (dále jen ČZU) v Praze zejména aktivitami Fakulty lesnické a environmentální (dále jen FLE). Vedení fakulty obdrželo již před deseti lety od pracovníků Katedry ochrany lesa a myslivosti iniciativní návrh na rozšíření stávajícího studia lesního inženýrství o mysliveckou specializaci. Tento návrh tehdejším vedením nebyl realizován. Oba předkladatele nového studijního mysliveckého programu Doc. Vacha a Dr. Řeháka tento dílčí neúspěch neodradil, a proto dále systematicky pracovali na reformě a modernizaci mysliveckého školství, poradenství a výzkumu na univerzitní úrovni. S tímto zaměřením se paralelně začalo připravovat tolik potřebné "Centrum myslivosti" při FLE ČZU.
Zároveň se začala formovat představa o univerzitním mysliveckém studiu. Základem této představy byla moderně koncipovaná myslivost, která musí poskytovat široké spektrum mysliveckých činností v přírodě. Přínosem moderní myslivosti bude mimořádné postavení a zodpovědnost za veškeré aktivity mysliveckého managementu ve vztahu k přírodě, ale i mysliveckého odvětví ke společnosti. Právě tato filosofie stála u zrodu samostatného studijního oboru na FLE ČZU.
Situace v oblasti mysliveckého vzdělávání na České zemědělské univerzitě v Praze se začala po roce 2000 zcela zásadně měnit. Tyto změny nastaly zejména díky progresivnímu přístupu rektora ČZU v Praze, Prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., Dr.h.c., pro daný obor a díky opravdovému zájmu děkana FLE Prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc.
Byl stanoven prioritní úkol, kterým byla příprava a vlastní realizace samostatného vysokoškolského mysliveckého studijního oboru "Provoz a řízení myslivosti". Tento moderně koncipovaný samostatný vysokoškolský myslivecký studijní obor byl připraven spoluautory celého projektu Doc. Ing. Miloslavem Vachem, CSc. a Dr. Ing. Liborem Řehákem na FLE ČZU, byl postupně za velmi aktivní spolupráce některých akademických funkcionářů z FLE, zejména Doc. Ing. Jiřího Viewega, CSc., připraven k akreditaci a posléze úspěšně akreditován akreditační komisí MŠMT ČR. Na FLE ČZU v Praze tak byla ve školním roce 2006/07 (po deseti letech příprav) zahájena výuka samostatného mysliveckého studijního oboru "Provoz a řízení myslivosti" jako moderně koncipovaného a specializovaného mysliveckého vysokoškolského studijního oboru. Ihned po akreditaci byl zaznamenán mimořádný ohlas i zájem studentů a mysliveckých odborníků z České republiky, ale i ze zahraničí. Tento zájem ukazuje, že to byl nejen krok významný, ale i krok správným směrem.
Dalším strategickým krokem na FLE ČZU bylo vytvoření "Oddělení mysliveckého managementu", které je organickou součástí Katedry ochrany lesů a myslivosti FLE vedené doc. Turčánim, a které splňuje první podmínku budoucího centra myslivosti. Pod oddělení mysliveckého managementu v současnosti spadá nový samostatný studijní obor "Provoz a řízení myslivosti" a také výuka jednosemestrového předmětu "Myslivost" téměř na všech studijních oborech v rámci ČZU; spadá sem ale i oblast mysliveckého výzkumu. Vedením tohoto oddělení byl pověřen Doc. Ing. Miloslav VACH, CSc.
Znamená to, že se na FLE ČZU v Praze bude i nadále rozvíjet předmět "Myslivost", který vzdělává studenty ostatních studijních oborů na ČZU (např. lesního inženýrství, krajinného inženýrství, aplikované ekologie nebo studenty z ostatních fakult ČZU). Dále se bude rozvíjet i samostatný studijní obor "Provoz a řízení myslivosti", zatím na bakalářské úrovni - analyzují se i možnosti další návaznosti na magisterské studium. V rámci oddělení mysliveckého managementu se ve spolupráci s Doc. Ing. J. Červeným, CSc. připravuje systematická myslivecká vědecko-výzkumná činnost, která bude přispívat k rozvoji mysliveckého výzkumu nejen v ČR, ale i v některých zemích Afriky a Evropy.
Historický význam tohoto kroku nejenom pro myslivost, ale i pro přírodu samotnou, je především v tom, že za tři roky budou poprvé v historii mysliveckého vzdělávání v ČR připraveni první absolventi - vysokoškolsky vzdělaní myslivečtí odborníci, kteří by měli významnou měrou přispět k dalšímu zkvalitňování odborné úrovně celého odvětví myslivosti v ČR.

Struktura studijního oboru "Provoz a řízení myslivosti"
Tento samostatný studijní obor na FLE ČZU v Praze je akreditován jako prezenční (denní) a kombinované (dálkové) bakalářské studium. Tím jsou vytvořeny podmínky pro studium prakticky všem zájemcům o myslivecký studijní program. Při přípravě bylo toto studium koncipováno tak, aby odborně i všestranně vzdělávalo nové myslivecké odborníky, kteří díky rozsahu a náročnosti studia najdou plné uplatnění ve všech oblastech odvětví myslivosti. Budou přínosem pro: státní správu všech stupňů, místní samosprávu, myslivecké vzdělávání všech stupňů, myslivecký výzkum, obory nebo bažantnice, subjekty spravující státní půdu (např. Lesy ČR, s.p., VLS, s.p., Pozemkový fond ČR aj.), správu velkých majetků. Uplatnění naleznou u velkých subjektů hospodařících na půdě, jako profesionální myslivečtí hospodáři v honitbách, jako vyšetřovatelé specialisté na obor myslivost u Policie ČR, Státní veterinární správy, Celní správy; nebo jako plně kompetentní soudní znalci pro odvětví myslivosti aj.
Absolventi tohoto mysliveckého studia získají nadstandardní znalosti z těchto předmětů: obecné ekologie, zoologie, chemie prostředí, nauky o lesním prostředí, matematiky, biometriky, bioinformatiky, ekonomiky a účetnictví, ze základů práva a správního práva, organizace a evidence půdního fondu, lesnické typologie, dendrologie, ochrany lesa, ekonomiky podniku, rybářství a rybnikářství, včelařství, ze studia ekosystémů, ze základů zemědělství, krajinné ekologie, oceňování lesa a dalších prvků přírody (včetně zvěře), veterinární medicíny, ekonomických aspektů krajinného managementu, územního plánování, lesnické a zemědělské politiky, ze základů lesní a zemědělské výroby a ze dvou světových jazyků. Uvedené předměty pak v průběhu 3 let studia organicky doplňuje i 10 speciálních mysliveckých předmětů.

Pro ucelenou informaci prezentujeme jednotlivé myslivecké předměty. Pro každý odborný myslivecký předmět je stanoven odborný garant. Na výuce speciálních částí odborných předmětů se bude podílet celé spektrum našich i zahraničních mysliveckých odborníků.
Předmět č.1. - ÚVOD DO MYSLIVOSTI (lovectví a myslivost v ČR a v zahraničí) - (I. semestr - rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; zakončeno - zápočtem). Předmět č. 2. - SYSTÉM ŘÍZENÍ A KONTROLNÍ METODY V MYSLIVOSTI - (II. semestr - rozsah 14 x 2 hod. přednášek; 14 x 1 hod. cvičení; zápočet; zakončeno - zkouškou. Předmět č. 3 - PRÁVNÍ PŘEDPISY V MYSLIVOSTI - (III. semestr - rozsah 14 x 2 hod. přednášek; zakončeno - zkouškou). Předmět č. 4. - PÉČE O ZVĚŘ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - (III. semestr - rozsah 14 x 2hod. přednášek; 14 x 2 hod. cvičení; zápočet; zakončeno - zkouškou). Předmět č. 5 - MANAGEMENT ZVĚŘE - (IV. semestr - rozsah 14 x 2hod. přednášek; 14 x 2hod. cvičení; zápočet; zakončeno - zkouškou). Předmět č. 6 - TYPOLOGIE HONITEB A MYSLIVECKÉ PLÁNOVÁNÍ - (V. semestr - rozsah 14 x 2hod. přednášek; 14x2hod. cvičení; zápočet; zakončeno - zkouškou). Předmět č. 7 - MYSLIVECKÁ VETERINÁRNÍ PÉČE O ZVĚŘ - (V. semestr - rozsah 14 x 2 hod. přednášek; 14 x 2 hod. cvičení; zápočet; zakončeno - zkouškou). Předmět č. 8 - OBORNICTVÍ A BAŽANTNICTVÍ - (V. semestr - rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14 x 1 hodiny cvičení; zakončeno - zkouškou). Předmět č. 9 - MYSLIVECKÉ STŘELECTVÍ A BALISTIKA - (VI. semestr - rozsah 14 x 2hod. přednášek; 14 x 1hod. cvičení; zápočet; zakončeno - zkouškou). Předmět č. 10 - LOVECTVÍ A KYNOLOGIE - (VI. semestr - rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; zápočet; terénní cvičení).

Závěr
Spektrum předmětů z myslivosti i předmětů z dalších navazujících a příbuzných odvětví připraví budoucí myslivecké bakaláře pro téměř univerzální využití. Chceme, aby vysokoškolsky vzdělaní myslivci - specialisté byli v budoucím mysliveckém managementu více než rovnocennými odbornými partnery pro odborníky z příbuzných odvětví. Pro zájemce o studium je důležité, že nabídka studijního programu je zaměřena jak na denní (presenční), tak na dálkové (kombinované) studium. Tak budou mít možnost studovat nový myslivecký obor na univerzitě prakticky všichni zájemci po absolvování maturity bez ohledu na věk a předchozí zaměření zájemce. Význam bakalářského studia "Provoz a řízení myslivosti" povyšuje i ta skutečnost, že se připravuje navazující mezinárodní magisterské studium se zaměřením na myslivost a lovectví. Výuka je zajištěna v nadstandardních podmínkách moderně vybavené Fakulty lesnické a environmentální a zázemí celé ČZU v Praze.
Věříme, že řada náročných úkolů stojící před odvětvím myslivosti i náročnost mysliveckého studia bude pro všechny studenty i pedagogy významným impulsem k aktivnímu zapojení se do celého procesu reformy myslivosti a k osobní angažovanosti za zachování a budoucí dynamický rozvoj naší a světové myslivosti.

Doc. Ing. Miloslav VACH, CSc., Dr. Ing. Libor ŘEHÁK
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální
katedra Ochrany lesů a myslivosti, Oddělení mysliveckého managementu

Zpracování dat...