ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Program Evidence myslivosti

Myslivost 5/2007, str. 48  Ing. Karel JANEČEK, MBA
Myslivecké hospodaření a výkon práva myslivosti patří k lidským činnostem stejně tak jako např. výroba oceli, pěstování pšenice nebo vedení účetnictví. Jakkoliv se do všech oblastí (nejen těch jmenovaných) odvětví razantním způsobem dostávají informační technologie, nabízející možnost usnadnit a zrychlit si práci nebo se zbavit úmorných rutinních činností za pomoci osobního počítače, myslivost tvořila donedávna ortodoxní ostrůvek v moři virtuálního pokroku.
Je skutečností, že masovějšímu nasazení výpočetní techniky pro myslivce původně bránily dva důvody, jednak absence vhodného programového vybavení (laicky řečeno, na trhu chyběl program, který by mysliveckému hospodáři sestavil plány chovu a lovu, vytiskl hodnotící tabulku pro trofej nebo vystavil povolenku k lovu), a jednak skutečnost, že málokteré sdružení potažmo jeho členové byli vybaveni osobním počítačem. Naštěstí se doba změnila a dnes je obvyklé, že v řadě domácností je osobní počítač stejně tak přirozeným jevem jako např. televize, automobil nebo myčka nádobí.
I v oblasti vhodných aplikací - tedy programů - pro myslivce došlo ke změně. Již v roce 1993 vyvinula společnost YAMACO Software první verzi systému Evidence myslivosti, který v té době pokrýval většinu aspektů práce mysliveckého hospodáře. Tenkrát to byl ovšem produkt, určený pro starý dobrý operační systém DOS, s nímž sdílel všechny jeho výhody a nevýhody. S razantnějším nástupem grafických operačních systémů (všem jistě dobře známé Windows) byla i Evidence myslivosti přepracována pro použití v těchto uživatelsky přívětivějších systémech a v tomto duchu její vývoj pokračuje dodnes - tak, jak jsou uváděny nové verze Windows, přizpůsobuje se jim i jmenovaný produkt.
Postupem času se Evidence myslivosti stala v podstatě jediným komplexním systémem, který v takové šíři a rozsahu postihuje mysliveckou problematiku, a získala pověst jakéhosi standardu v této oblasti. V roce 1995 zahájila společnost YAMACO Software spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a tento krok odstartoval plošné rozšíření produktu do státní správy - na úroveň tehdejších okresních úřadů. Pro své dobré vlastnosti se rychle rozšířil do všech segmentů mysliveckého světa - k velkým organizacím typu Vojenské lesy a statky nebo Lesy ČR, lesním akciovým společnostem, do lesnického školství nebo k soukromým vlastníkům honiteb a jednotlivým mysliveckým sdružením. Právě v případě posledně jmenované skupiny uživatelů - tedy mysliveckých sdružení - jsme zaznamenali kromě zájmu o produkt i určité problémy, jak jej financovat, přestože Evidence myslivosti byla pro sdružení poskytována za dotovanou cenu. Na základě těchto skutečností jsme v závěru loňského roku navrhli Ministerstvu zemědělství v rámci dlouhodobé spolupráce plošné poskytnutí produktu všem držitelům a uživatelům honiteb s cílem umožnit jeho využití každému subjektu bezplatně. Tento záměr se bezezbytku zdařil a od 1.března 2007 má tedy každý zájemce možnost získat plnou verzi Evidence myslivosti zdarma, pouze na základě registrace.

Co vše zmíněný produkt obsahuje a čím je pro své uživatele přínosný?
Je toho hodně a detailní popis by zabral minimálně dvě čísla časopisu Myslivost - popišme tedy stručně jednotlivé části:
Evidence ulovené zvěře - jedná se o základní vstupní data, dále využívaná v rámci ostatních agend. K dispozici jsou všechny potřebné údaje. Tato část disponuje nepřeberným množstvím sestav a přehledů, k řadě z nich jsou k dispozici grafické výstupy. Příkladem sestav mohou být např. sumáře věkových tříd, bilance odstřelu, výkaz zástřelného, výkaz náhrad a odměn, přehledy úhynů a řada dalších.
Zařazovací protokoly honiteb - data protokolu mohou být pořízena ručně nebo zaslána z městského úřadu. V něm uvedené hodnoty se automaticky převádějí do všech statistik a výkazů, kde jsou použity. Jedná se o základní dokument o honitbě, jehož údaje jsou automaticky převáděny do všech relevantních výkazů a statistik.
Plánování a statistiky - významný okruh myslivecké činnosti. Jsou k dispozici funkce pro pořízení plánů chovu a lovu 1-3, plánu péče o zvěř, sčítacích listů, a výkazu Mysl 1-01. Možnost sumarizace za zvolené období či honitby, velmi propracované grafické výstupy, prezentace a porovnávací sestavy. Velmi užitečnou funkcí je kombinace tabulky a grafu v případě sledování nebo porovnání vybraných položek za daný časový interval - výsledky mohou sloužit zejména ke zkvalitnění mysliveckého plánování.
Hodnocení loveckých trofejí - unikátní část programu, umožňující jednak hodnocení všech druhů trofejové zvěře bez jediného ručního výpočtu, jednak sumarizaci hodnot do sestav nebo třeba jako podklad pro katalog. Možnost výstupu hodnotícího protokolu v libovolné jazykové verzi. Připojené sestavy umožní získat přehledy trofejí na základě druhu zvěře, věku, bodové hodnoty a podobně.
Evidenci lovecky upotřebitelných psů - evidenční část obsahuje všechny potřebné údaje o psu včetně informací o náhradách za vedení psa. Informace o psech a jejich držitelích lze sumarizovat na základě řady kritérií a vytvářet tak potřebné přehledy a tabulky.
Evidence povolenek k lovu - umožňuje efektivní evidenci vydaných povolenek, samozřejmostí je možnost tisku povolenky na libovolný formulář a schopnost programu pracovat se zcela nově navrženou šablonou povolenky. Sestavy umožňují získat přehled o vydaných povolenkách za zvolené období s možností dalších výběrových parametrů.
Myslivecká personalistika - evidence členů s obsahem osobních i pracovních údajů, nepřeberné množství sestav, funkce pro korespondenci se členy - tisk adres a hromadných formulářových dopisů, evidence členských příspěvků, odpracovaných hodin pro sdružení a další.
Evidence plomb k označování zvěřiny - důležitá část, umožňující evidenci přijatých, použitých a vrácených plomb. V kombinaci s modulem pro evidenci ulovené zvěře lze u kterékoliv plomby dohledat její využití včetně datových a popisných údajů.

Jak jsou jednotlivé agendy obsažné ?
Evidenční část je vybavena rozsáhlou množinou evidenčních údajů, funkcemi pro okamžitou automatickou tvorbu libovolných dokumentů, prostředky pro práci s hromadnou korespondencí, a funkcemi pro vytváření rozličných typů sestav, přehledů a sumářů. Kde to má význam, jsou k dispozici i výstupy v grafické podobě. Sestavy lze buď vybrat z množství předdefinovaných typů, nebo si zcela nezávisle vytvořit sestavu podle vlastního požadavku, a v ní nastavit jednotlivé údaje, typ součtování, tisk statistických údajů, grafických prvků a další.
Jak je zajištěno zasílání dat např. úlovků nebo statistiky na příslušný úřad obce s rozšířenou působností ?
Velmi jednoduše. Protože subjekty na všech úrovních používají stejnou verzi produktu, nečiní přenos dat žádné potíže. Vše je realizováno několika klepnutími myší. Protože je odesílaný soubor dat zašifrován, nehrozí případné zneužití Vámi poskytovaných informací.

Dodávkou programu péče náš zájem o zákazníka nekončí, nýbrž začíná. Ze široké škály doplňkových služeb uvádíme zejména:
Tématická školení - školení pro pokročilejší uživatele jsou vypisována několikrát v průběhu roku na rozličná témata a konají se tak, aby pokryla zájem klientů z celé republiky. Na oba typy školení Vám vystavíme certifikát o jejich absolvování. Toto školení probíhá na našich noteboocích, které přivezeme s sebou. Výklad je doprovázen prezentací na připojeném datovém projektoru.
Konverze dat - pokud jste dosud vedli Vaši evidenci např. v Excelu, Vaše data převedeme do našeho systému, takže o ně nepřijdete a můžete plynule přejít na nový systém.
Tištěné příručky - ke všem produktům nabízíme za režijní ceny uživatelské příručky, které jsou vytištěny kvalitní laserovou technologií a kompletovány tepelnou vazbou.
Průvodci výpočtem - ke všem produktům vydáváme v průběhu roku tzv. Průvodce výpočtem, což jsou soubory předloh sestav a příslušné výběrové dotazy, tématicky zaměřené na určitou problematiku - např. na získání podkladů pro statistická hlášení a podobně.

Zaujal Vás produkt Evidence myslivosti? Chtěli byste změnit dosud zažitý způsob vedení Vaší myslivecké evidence? Pokud ano, nahlédněte na webové stránky společnosti YAMACO Software (www.yamaco.cz), kde se můžete zaregistrovat a obratem obdržíte informace ke stažení Vaší kopie produktu.
Ing. Karel JANEČEK, MBA
vlastník společnosti YAMACO Software

Zpracování dat...