ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Seminář pro budoucí lektory připravovaných školení prohlížitelů zvěřiny – proškolených osob

Myslivost 5/2007, str. 47  Ing. Petr KORHON
Dne 14. března 2007 se na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU) uskutečnil seminář určený pro vybraný okruh pracovníků Státní veterinární správy ČR, s nimiž se počítá jako s budoucími školiteli (lektory) při školení prohlížitelů zvěřiny - tzv. „proškolených osob“. Jeho cílem bylo seznámit účastníky se systémem hygienické a zdravotní kontroly ulovené zvěře, jak je připravován v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a rady (ES), kterou jsou součástí Hygienického balíčku a nové právní veterinární předpisy ČR. Zároveň byly účastníkům představeny obsah a hlavní témata budoucích školení na základě připravovaných výukových materiálů.


Při zahájení semináře seznámil MVDr. Mirko Treu, vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání VFU Brno, účastníky s programem a organizací školení.
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, rektor VFU Brno, zdůraznil ve svém úvodním projevu, že nový systém hygienické a zdravotní kontroly ulovené zvěře přenáší část zodpovědnosti za kvalitu zvěřiny na proškolenou osobu. Aby se tento systém v praxi hned od začátku co nejvíce osvědčil, musí být důkladně připraven. Proto je také v současné době velmi důležité vytvořit vhodný legislativní rámec pro působení proškolených osob v připravované novele veterinárního zákona.
Ing. Zdeněk Šimůnek, náměstek ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, uvedl, že novela veterinárního zákona probíhá v současné době schvalovacím řízením a její ustanovení zřejmě vstoupí v platnost od počátku následujícího roku. Zajištěním efektivní hygienické a zdravotní kontroly ulovené zvěře proškolenými osobami z řad myslivecké praxe se vytvoří podmínky pro postupné otvírání možností přímého prodeje zvěřiny. Připravovaná novela veterinárního zákona by zatím jako první krok v tomto směru měla umožnit, že myslivci budou smět ulovenou zvěř po hygienické a zdravotní kontrole proškolenou osobou nebo pověřeným veterinárním lékařem prodávat konečnému spořebiteli buď přímo sami nebo prostřednictvím místní maloobchodní prodejny v rámci příslušného kraje.
MVDr. Jana Horňáčková, referentka oddělení veterinární hygieny SVS ČR, nejprve podrobně seznámila účastníky semináře s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, č. 852/2004 a 853/2004, se zaměřením na problematiku dotýkají se požadavků na maso z ulovené volně žijící zvěře a také ustanovení umožňující zavést systém prodeje malých množství konečnému spotřebiteli. V další části přednesla zněn připravované novely veterinárního zákona. V odpolední přednášce se zaměřila na problematiku transportu ulovené zvěře a potřebného vybavení chladírenských zařízení pro uložení ulovené zvěře. Přitom poukázala na skutečnost, že způsob ošetření, uložení a následný transport zvěře z místa ulovení do sběrného a prohlížecího místa mají zásadní vliv na výslednou kvalitu zvěřiny pro konzumenta. Manipulaci s ulovenou zvěří je proto nutné věnovat maximální pozornost. Lovec jako osoba, která ve většině případů přichází do kontaktu s ulovenou zvěří jako první, musí zabránit znehodnocení zvěřiny (např. zapařením) jejím vhodným ošetřením při důsledném dodržování hygienických zásad (včasné vyvržení, vyvěšení uloveného kusu, převoz kusu na čisté podložce apod.).
Ing. Jaroslav Kostečka, jednatel ČMMJ, se v následujícím příspěvku zaměřil na pedagogické aspekty školení "proškolených osob". Nejprve poukázal na skutečnost, že účastníci školení budou pocházet nejen z různých profesí, ale budou také přicházet s rozdílným stupněm vědomostí a ne vždy se stejnou motivací. To s sebou přináší vyšší nároky na školitele.
V dalším průběhu přednášky byly podrobně představeny hlavní zásady správné výuky, jako jsou vhodné způsoby přednesu, zaujetí pozornosti, používání názorných pomůcek, odhad osobnosti posluchače apod.
MVDr. Miroslav Vodňanský, vedoucí Institutu ekologie zvěře VFU Brno a Středoevropského institutu ekologie zvěře, se v úvodu své přednášky zaměřil na vlastnosti zvěřiny a praktický význam proškolené osoby (viz příloha). Zvěřina má všechny předpoklady proto, aby se stala eticky, ekologicky a dieteticky vysoce hodnotnou potravinou. Základním předpokladem pro to je však vysoce zodpovědný a odborný přístup samotných myslivců, kteří si musí uvědomit, že zajištění správné hygieny zvěřiny začíná již samotným výstřelem na zvěř a nikoliv až jejím vyšetřením a následným zpracováním na sběrném a prohlížecím místě, resp v závodu na zpracování zvěřiny. Pro mnohé myslivce představuje zvěřina, pokud zrovna není určená pro spotřebu ve vlastní domácnosti, stále ještě jen jakýsi "vedlejší produkt", s nímž není třeba se příliš zabývat. V tomto ohledu se mnoho zanedbalo také v mysliveckém vzdělávání, a to se musí nutně změnit. Vždyť zvěřina prvotřídní kvality na stole spotřebitele napomáhá k získání kladného pohledu široké veřejnosti na celou myslivost.
Význam proškolené osoby pro mysliveckou praxi spočívá nejen v tom, že po prvotní prohlídce ulovené zvěře nemusí být zasílány k veterinárnímu vyšetření do sběrných a prohlížecích míst společně s tělem také její orgány a hlava, jak to budou vyžadovat nové právní předpisy. Prohlídka ulovené zvěře proškolenou osobou umožní myslivcům také její legální přímý prodej konečným spotřebitelům v rámci nových právních ustanovení. Toto je zásadní změna, neboť myslivci budou smět zvěř po prvotní prohlídce v místě také legálně prodávat či přenechávat jiným osobám jako konečným spotřebitelům nebo do maloobchodních prodejen ve svém okolí, aniž by předtím musela projít prohlídkou na mnohdy vzdáleném sběrném a vyšetřovacím místě. Přitom je třeba připomenout, že i přenechávání zvěřiny někomu jako dar či naturální odměna, jak se to v myslivecké praxi běžně děje, znamená v současné době porušování platných předpisů.
Zvěřina je produkt, který je již z hlediska způsobu jeho získávání lovem vhodný především pro přímý, lokální prodej. Vzhledem k tomu, že zvěř (s výjimkou drobné zvěře) je zpravidla lovena po jednotlivých kusech, je vždy výhodnější ji prodávat bez dalekých svozů čerstvou v malých množstvích co nejdříve po ulovení jako místní produkt. Odpadá tak případné riziko negativního vlivu na hygienickou kvalitu v důsledku dlouhých převozů. Pro myslivecké organizace je navíc důležité, že přímý prodej kvalitní zvěřiny v místě může při dobré propagaci přinést její vyšší ekonomické zhodnocení. Zkušenosti z Rakouska, kde systém proškolených osob byl zaveden již před více než deseti lety, ukazují jednoznačně jeho výhody především právě z hlediska rozvoje přímého prodeje a jeho výrazně pozitivního finančního přínosu pro mysliveckou praxi.

V následující části přednášky byli účastníci seznámení s připravovanými školícími materiály, které budou sloužit jako učební podklady pro školitele. Přitom byly prezentovány ukázky výukových a studijních materiálů z oblasti anatomie a fyziologie hlavních druhů zvěře.
MVDr. Pavel Forejtek, spolupracovník Středoevropského institutu ekologie zvěře, ve své přednášce představil kapitoly školení zaměřené na způsob lovu, ošetření zvěře, hygienické posouzení orgánů a chování zvěře. V úvodu byly zdůrazněny požadavky na správný zásah loveného kusu zvěře. Každý zodpovědný myslivec musí dbát v prvé řadě na to, že usmrcení zvěře musí být rychlé a bezbolestné. Proto je třeba vždy pečlivě zvažovat všechny okolnosti před výstřelem, jako jsou vzdálenost, použití vhodné ráže zbraně, světelné podmínky apod. V další části přednášky byly podrobně rozebrány zásady správného ošetření ulovené zvěře, které začínají již včasným dosledem, odborně provedeným vyvržením a dle možností co nejrychlejším umístění uloveného kusu zvěře do chladírny. Zvláštní důraz byla kladen na systém kontroly orgánů proškolenou osobou, který byl představen v rámci prezentace připraveného výukového materiálu. Proškolené osoby musí být schopné při prvotní prohlídce bezpečně rozeznat odchylky od normálního (fyziologického) stavu a v případě nálezu změn na orgánech zajistí další vyšetření veterinárním lékařem. Nebude ale od nich vyžadováno, aby rozeznaly jednotlivá onemocnění a stanovily přesnou diagnózu.

Semináře se zúčastnilo celkem 39 účastníků, především pracovníků Krajských veterinárních správ.

Ing. Petr KORHON
Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


Důležitá informace: Se zahájením školení prohlížitelů zvěřiny "proškolených osob" se počítá ihned po schválení novely veterinárního zákona. Podrobné informace o možnosti podání přihlášek, organizaci a průběhu školení budou včas uveřejněny v časopisu Myslivost, na webových stránkách ČMMJ a Myslivosti a také prostřednictvím okresních mysliveckých spolků.

Zpracování dat...