ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Společné jednání zástupců českých mysliveckých organizací

Zapsal Dr. Ing. Libor ŘEHÁK, APM ČR
Společné jednání zástupců českých mysliveckých organizací
Dne 24. února 2007 se od 10.00 hodin v Mysliveckém centru Artemis v Uhlířských Janovicích uskutečnilo společné jednání pověřených zástupců čtyř registrovaných mysliveckých organizací s celostátní působností: Českomoravské myslivecké jednoty, Safari Club International-Bohemia, Asociace profesionálních myslivců ČR a Řádu sv. Huberta. Hlavním cílem jednání bylo navázání oficiální spolupráce mezi mysliveckými organizacemi, která by vytvořila společnou, jasně definovanou a strukturovanou platformu pro dlouhodobé systémové projednávání i řešení stávajících problémů odvětví myslivosti, mysliveckých organizací i samotných myslivců.
Jednání zahájil Doc. M. Vach, prezident Safari Club International-Bohemia, který uvítal přítomné a prezentoval program jednání. Dále uvítal významné hosty jednání, kterými byli: zástupci České zemědělské univerzity v Praze - Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. děkan FLE ČZU; Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. předseda Akademického senátu ČZU; Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. z Katedry aplikované ekologie, FLE; starosta Uhlířských Janovic Ing. Josef Hrádek. Další jednání řídil Dr. Ing. Libor Řehák, president Asociace profesionálních myslivců ČR.

V úvodu programu jednání vystoupili se svými příspěvky pozvaní hosté. Zástupce ČZU v Praze děkan FLE Prof. V. Podrázský nabídl na FLE prostor pro příští jednání mysliveckých organizací a vyjádřil pochopení pro další spolupráci FLE se všemi zúčastněnými mysliveckými organizacemi. Doc. M. Vach uvedl, že cílem bylo, aby za jednací stůl zasedli pověření představitelé mysliveckých organizací, které jsou řádně registrované a které spolu po roce 1989 absolvovaly celou řadu společných odborných jednání a dalších mysliveckých akcí. Zdůraznil to, že všechny zúčastněné organizace se vzájemně znají, že jejich názory, činnosti a cesty k řešení problémů jsou pro ostatní zúčastněné organizace zcela transparentní; není tedy problém s důvěrou společně jednat i spolupracovat.
Dr. Řehák konstatoval, že spolupráce mysliveckých organizací je pro budoucí vývoj odvětví myslivosti zcela nezbytná a nezastupitelná. Uvedl, že celá řada významných subjektů ze všech odvětví dnes spojuje své síly a koordinuje své postupy s cílem co nejúčinněji prosazovat své oprávněné zájmy. Zdůraznil, že cílem je dobrovolná spolupráce mysliveckých organizací v rámci budoucího Národního mysliveckého programu ČR.
V další části programu prezentovali zástupci organizací svá stanoviska a názory na situaci v odvětví myslivosti.
Ing. Staněk a Ing. Vlášek, jako pověření zástupci Českomoravské myslivecké jednoty uvedli, že jsou Mysliveckou radou ČMMJ pověřeni účastí na společném jednání mysliveckých organizací ČR a jejich úkolem je přenést veškeré informace, stanoviska a přijaté závěry; MR ČMMJ pak rozhodne o případné budoucí spolupráci všech zúčastněných mysliveckých organizací. Oba pak prezentovali své osobní názory na některé stávající problémy myslivosti a zdůraznili, že v myslivosti existují i další úkoly, které je třeba společně řešit. Podle jejich názoru je budoucí spolupráce důležitá a pro rozvoj myslivosti v ČR žádoucí.
Ing. Votava, velmistr Řádu sv. Huberta
konstatoval, že i Řád sv. Huberta a jeho členové cítí v myslivosti řadu problémů, které je třeba řešit. Zdůraznil, že Řád sv. Huberta bude významně přispívat svými zkušenostmi především v oblasti cílené a účinné prezentace mysliveckých tradic, myslivecké etiky a významných duchovních hodnot české myslivosti.
Doc. Vach a V. Novotný z SCI-Bohemia
specifikovali řadu oblastí myslivosti, které je nezbytné řešit. Doc.Vach upozornil na některé negativní jevy (např. nelegální lovy chráněné zvěře a zpracování ulovené zvěře preparací u nelegálních preparátorů), které poškozují celé odvětví myslivosti a degradují snahy většiny myslivců prokázat svůj upřímný přístup k ochraně přírody. Oba zástupci SCI Bohemia zdůraznili vůli své organizace spolupracovat v rámci mysliveckých organizací na řešení veškerých úkolů.
Ing. Řehák z Asociace profesionálních myslivců ČR
specifikoval názory APM na aktuální situaci a problémy v základních oblastech odvětví myslivosti; zejména problémy ve vztahu státu k myslivosti; úroveň myslivecké legislativy; nedostatky ve státní myslivecké politice; úkoly v oblasti mysliveckého školství a vzdělávání; absenci státní myslivecké dotační politiky pro pomoc rozvoji myslivosti v honitbách aj.
Zástupci všech organizací pak postupně prezentovali svá stanoviska k možné budoucí spolupráci. Všichni se shodli na tom, že podle jejich předběžného názoru nestojí budoucí spolupráci uvedených mysliveckých organizací nic v cestě a tato spolupráce bude ku prospěchu celé myslivosti, mysliveckých organizací i všech myslivců.
V závěrečné části jednání přítomní zástupci všech mysliveckých organizací propracovali a následně schválili společnou deklaraci.
Pozitivním rysem celého jednání bylo především to, že mezi přítomnými zástupci mysliveckých organizací nebyla jediná oblast odvětví myslivosti, na které by nebyli schopni se dohodnout. Celodenní jednání zástupců hlavních mysliveckých organizací v ČR se neslo ve velmi otevřeném a přátelském duchu, přičemž se projednalo celé spektrum problémů a vyjasnila se celá řada jednotlivých názorů na cíle v odvětví myslivosti i na cesty k jejich dosažení. Prostředí v Mysliveckém centru Artemis a pozorná péče hostitele a pořadatelů tvořily důstojný a příjemný rámec tohoto náročného jednání.
Zapsal Dr. Ing. Libor ŘEHÁK, APM ČR

Deklarace z jednání mysliveckých organizací
Dne 24. února 2007 se od 10.00 hodin v Mysliveckém centru Artemis v Uhlířských Janovicích, uskutečnilo společné jednání pověřených zástupců čtyř celostátních mysliveckých organizací.
Jednání se zúčastnili zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Safari Club International-Bohemia, Asociace profesionálních myslivců ČR, Řádu sv. Huberta.
Hlavním cílem jednání bylo navázání oficiální spolupráce mezi mysliveckými organizacemi, které by nejen napomohlo zlepšení celkové situace celého odvětví myslivosti, ale také vytvořilo společnou platformu pro projednávání i řešení stávajících úkolů myslivosti i myslivců.
Zástupci jednotlivých organizací se shodli na znění závěrečné deklarace:
Vznik společné jednací platformy. Přítomní zástupci níže uvedených mysliveckých organizací berou v úvahu předběžný návrh na vytvoření společné jednací platformy, která by měla být základem pro budoucí dlouhodobou a systémovou společnou spolupráci všech níže uvedených mysliveckých organizací. Proto přítomní zástupci níže uvedených mysliveckých organizací:
* deklarují, že podle jejich názoru nestojí nic v cestě k zahájení společné spolupráce níže uvedených mysliveckých organizací na úseku:
- prosazování zájmů odvětví myslivosti, zájmů většiny myslivců i zájmů uvedených mysliveckých organizací v České republice;
- společných postupů na úseku ochrany odvětví myslivosti, myslivců a mysliveckých organizací;
- na úseku ochrany a utváření přírodních zdrojů a zachování rázu krajiny.
* Zavazují se, že tento návrh na vytvoření jasně strukturované platformy pro budoucí systematickou spolupráci svých organizací předloží k projednání ve vedení svých organizací; vedení těchto organizací pak bude mít konečné slovo v přijetí nebo zamítnutí tohoto návrhu.
* Pokud budou formulované návrhy na společnou spolupráci uvedených mysliveckých organizací odsouhlaseny ve vedení uvedených mysliveckých organizacích, zavazují se uvedené myslivecké organizace, že delegují své 2 až 4 stálé zástupce do vytvořené společné platformy, kterou bude navrhovaný Výbor mysliveckých organizací České republiky (tj. navrhovaný pracovní název; organizace mohou navrhnout i své alternativy názvu platformy).
* Vytvořený Výbor pak bude operativní společnou platformou, kde se budou zástupci uvedených mysliveckých organizací pravidelně setkávat.
* V rámci tohoto Výboru budou konzultovány základní úkoly, případně problémy v odvětví myslivosti, budou vyměňovány názory a stanoviska, budou se hledat společná řešení specifikovaných problémů v myslivosti a bude docházet k hledání cest k případné koordinaci společných přístupů.
* Dojednané společné závěry a stanoviska by se následně přenášela do jednotlivých organizací, jejichž vedení by návrhy, společné závěry nebo návrhy na koordinaci společných postupů s definitivní platností schvalovala nebo zamítala (zdůrazňuje se, že samotný Výbor mysliveckých organizací ČR nebude mít žádné rozhodovací nebo řídicí kompetence).
* Zástupci Výboru mysliveckých organizací ČR tak budou pomáhat koordinovat společná jednání mysliveckých organizací při řešení zásadních oblastí odvětví myslivosti; v případě zájmu vedení všech uvedených organizací by mohl "Výbor" koordinovat společná jednání mysliveckých organizací s dalšími subjekty.
* V případě, že vedení všech níže uvedených mysliveckých organizací odsouhlasí vznik této platformy pro společná jednání (tzn. Výbor mysliveckých organizací ČR), projedná a schválí tento "Výbor" na svém prvním zasedání:
a) definitivní název tohoto orgánu;
b) statut tohoto orgánu;
c) jeho organizační strukturu;
d) stručný jednací řád;
To vše pak bude po prvním zasedání Výboru mysliveckých organizací ČR předloženo ke konečnému schválení na vedení jednotlivých organizací; jejich rozhodnutí o vzniku Výboru pak bude konečné.

Zpracování dat...