MYSLIVOST / Stráž myslivosti

LISTOPAD V HONITBĚ

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Listopadové soboty se ve většině našich revírů nesou ve znamení společných lovů. V níže položených a polních honitbách začínají hony na bažanty a zajíce, v lesních honitbách organizujeme zejména společné lovy na černou zvěř. Více >
LISTOPAD V HONITBĚ

Populační dynamika zvěře (a lidská činnost?)

Myslivost 11/2007, str. 6 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
V přírodě dochází neustále ke změnám populační hustoty různých druhů zvířat. Je často dosti problematické prokázat, že tyto změny mají souvislost s lidskou hospodářskou či jinou činností. Pokusil jsem se nastínit některé vztahy, které by bylo možno brát v úvahu při sledování závislosti změn v populační hustotě zvěře s lidskou činností. Více >
Populační dynamika zvěře (a lidská činnost?)

69. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Myslivost 11/2007, str. 8 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Poslední zářijový víkend bylo půvabné město pod horou Říp - Roudnice nad Labem plné myslivců. Mýlil by se ale ten, kdo by v tom hledal živý důkaz pravdivosti národní písničky, v které se zpívá o „panence v Roudnici“, za kterou „chodí myslivci“. Roudnické slečny určitě pány v zeleném zajímaly také, ale tím pravým magnetem, který je do města přitáhl, byli psi. Roudnice nad Labem, konkrétně pak sportovní areál Pod Lipou, byly středem a základnou 69. Memoriálu Karla Podhajského. Slavnostní zahájení memoriálu probíhalo na roudnickém náměstí. Zúčastnila se jej celá řada čestných hostů a přes deštivé a větrné počasí se přijeli podívat příznivci loveckých plemen a zvláště pak ohařů z celé republiky. Středem zájmu bylo samozřejmě šestnáct startujících psů a jejich vůdců. Více >
69. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Hospodaření se zvěří jelena siky v honitbách LČR, s. p. - LZ Kladská

Myslivost 11/2007, str. 14 Ing. Tomáš JANDA
Počet komentářů: 0
Lesní hospodářský celek Kladská je součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, která spadá do Karlovarské vrchoviny a tvoří její západní část. CHKO Slavkovský les slouží jako infiltrační území lázní západočeského lázeňského trojúhelníku (Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Františkovy Lázně) . Centrální část CHKO je tvořena rozsáhlým lesním komplexem, který je přírodovědně velmi cenný. Vyskytuje se zde několik set hektarů rašelinišť. Ta z nejzachovalejších jsou chráněna systémem národních přírodních rezervací tzv. Kladské rašeliny. Botanicky a přírodovědně unikátní částí oblasti je hadcový hřbet, který pokrývá síť šesti zvláště chráněných území. Kromě ochrany infiltračního území, která je zesílena existencí ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů se chrání také oblasti přirozené akumulace vod a také lesy a jejich přirozená retenční funkce. Více >
 Hospodaření se zvěří jelena siky v honitbách LČR, s. p. - LZ Kladská

Jak a kde hledat hubertku?

Myslivost 11/2007, str. 20 Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Za vzácnou trofej byla v dřívější době považována hubertka („svatohubertský křížek“) nalézaná v srdci ulovené spárkaté zvěře, a to především starších jelenů. Ve skutečnosti lze hubertku nalézt skoro u každého, a to i poměrně mladého kusu parohaté a rohaté zvěře. Nalezení hubertky v srdeční svalovině je jen otázka pozornosti a po jejím prvním nalezení a lokalizaci místa jejího výskytu ji najdete prakticky vždy, pokud není ustřelena horní část srdce. Více >
Jak a kde hledat hubertku?

Zamyšlení nad Interlovem

Myslivost 11/2007, str. 23 Ing. Miroslav KRAUS
Počet komentářů: 0
Členové Českomoravské myslivecké jednoty se právem ptají na Interlov, jak je to doopravdy, proč byla likvidace jediným řešením, kdo může za rozkradený majetek Interlovu, proč se tomu nezabránilo apod. Jako předseda Ekonomické komise ČMMJ jsem nastoupil do funkce skoro před dvěma lety, neznám z vlastní praxe jak Interlov fungoval po „revoluci“, co všechno a kdo se podílel na dnešním neutěšeném stavu. Proto ve své úvaze budu vycházet pouze ze zjištěných skutečností podle dokladů, z rozhodnutí orgánů a ze svých poznatků během posledních dvou let. Více >
Zamyšlení nad Interlovem

Jak dále s Interlovem?

Myslivost 11/2007, str. 23 red
Počet komentářů: 0
Jak se mohli čtenáři Myslivosti dočíst ze zápisu zasedání červnového Sboru zástupců, hlasováním dne 16. 6. 2007 bylo rozhodnuto o tom, že obchodní společnost Interlov Praha, s.r.o. vstoupí do likvidace. Na tomtéž Sboru zástupců byl zvolen likvidátorem Ing. František Polák. Více >
Jak dále s Interlovem?

Mokřady a jejich využití pro myslivost

Myslivost 11/2007, str. 28 Dr.Ing. Petr MARADA
Počet komentářů: 0
Chorvatsko v průběhu letošního léta postihla přírodní katastrofa; nebyl to však jen požár ničící přírodu v okolí Dubrovniku, ale též přírodní katastrofa, která se odehrála na přelomu července a srpna na ostrovech Kornati. Zde díky dlouhotrvajícímu extrémnímu suchu hynuly ve velkých počtech dehydratované volně se pasoucí ovce a kozy, některé mladé kusy dokonce sestupovaly z horských kopců k moři, napájely se zoufale slanou vodu a následně za dramatických podmínek umíraly. I když takto dramatické události v našich zeměpisných šířkách neznáme, je téma vody dostupné v krajině jako složky potravy pro zvěř stále velmi aktuální. Více >
Mokřady a jejich využití pro myslivost

Voda pro zvěř levně, elegantně a bez starostí

Myslivost 11/2007, str. 31 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
O tom, že k zajištění nároků zvěře patří také zajištění vody, není asi třeba nikoho přesvědčovat. V mnoha honitbách však myslivci potřebu vody přehlížejí a nad budováním napajedel jen mávnou rukou. Ne tak na jižní Moravě! Více >
Voda pro zvěř levně, elegantně a bez starostí

Srnčí zvěř a prostředí

Myslivost 11/2007, str. 34 Ukázka z knihy „Srnčí zvěř v našich honitbách“ (Drmota, Kolář, Zbořil)
Počet komentářů: 0
Chov zvěře s sebou přináší nároky na zajištění základní podmínky, kterou je vhodný životní prostor poskytující dostatek klidu, krytu a potravy. V současné kulturní krajině vyžadují obě její stránky (struktura biotopu i krmení) zásahy, nebo chceme-li umělou údržbu ze strany myslivců. Více >
Srnčí zvěř a prostředí

Výsledky myslivecké statistiky 2006

Myslivost 11/2007, str. 37 Ing. et. Ing. Jiří DOBIÁŠ
Počet komentářů: 0
Dne 8. 8. 2007 publikoval Český statistický úřad souhrnný výkaz výsledků mysliveckého hospodaření o honitbách, stavu a lovu zvěře za rok 2006, to je za hospodářské období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, včetně honiteb v národních parcích, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (Mze)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V případě základních údajů o honitbách (výměry honebních pozemků, způsobu obhospodařování honiteb, početních stavů psů s loveckou upotřebitelností) došlo k mírnému nárůstu vykazovaných údajů a klasifikaci honiteb se neobjevily významnější změny. Zajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech. Více >
Výsledky myslivecké statistiky 2006

Význam kvality krmív pre zver

Myslivost 11/2007, str. 42 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Doc. Ing. Jaroslav SLAMEČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
Pri výbere krmív určených na zimné obdobie pre zver je veľmi dôležité dbať na ich kvalitu. V súčasnej poľovníckej praxi je hygiena krmív zatiaľ často podceňovaná. Na krmoviskách bývajú neraz predkladané zveri krmivá, ktoré z hľadiska kvality nie sú už vhodné pre konzumáciu domácich hospodárskych zvierat. Nekvalitné krmivá, ktoré sa v živočíšnej výrobe neskŕmia domácim zvieratám, nepredkladajme ani pre voľne žijúcu zver! Více >
Význam kvality krmív pre zver

PŘIPOMÍNKA KE KRMENÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE

Myslivost 11/2007, str. 44 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
I když zimní krmení hraje myslivecké péči o zvěř velmi důležitou roli, není v mnoha honitbách stále ještě prováděno tak, jak by bylo potřebné, aby skutečně plnilo svůj účel. Velmi často se při něm setkáváme dokonce s tak závažnými nedostatky, že jeho výsledný efekt je diskutabilní a v některých případech dokonce i prokazatelně negativní. Mnozí myslivci si neuvědomují, jaká zdravotní rizika pro zvěř představuje předkládání nevhodných krmiv. Více >
PŘIPOMÍNKA KE KRMENÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE

Kulobrok v myslivecké praxi

Myslivost 11/2007, str. 48 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Kulobrok v běžné myslivecké mluvě, respektive technicky přesně řečeno kombinovaná kozlice. Kulobrok, respektive kombinovaná kozlice, je pro českou myslivost stejně typická jako zelený oblek nebo pro letní oblohu skřivan nad zrajícím lánem pšenice. Více >
Kulobrok v myslivecké praxi

O Sibiři, Leně, sokolech, Jakutech a De Longovi

Myslivost 11/2007, str. 50 Norbert HOMOLA
Počet komentářů: 1
1. července 2006 – Sudoměřice u Bechyně – deník Táborsko: Na cestu po trase cestovatele Jana Eskymo Welzla se vydává dvoučlenná expedice. Ve čtvrtek se s nimi rozloučili přátelé z obce. Výprava potrvá tři týdny a jejím cílem se stanou Ljachovskije ostrovy v Severním ledovém oceánu, o kterých se zmiňuje Welzl ve své knize. A protože u slavnostního aktu nechyběli Tatrmani, byl představen i ztracený a znovu nalezený Welzlův obraz. Monumentální dílo rozměrů 10 x 4 metry, na kterém zachytil život uprostřed mrazivého ledu. Na šťastnou cestu jim připil i senátor Jaromír Štětina. Více >
O Sibiři, Leně, sokolech, Jakutech a De Longovi

CZ 527 Carbine ráže 7,62x39

Myslivost 11/2007, str. 56 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Lehkým kulovnicím CZ 527 jsme se v letošním roce věnovali již dvakrát. Poprvé jsme představili celou řadu a krátce nato nový model v ráži .204 Ruger. Ke třetímu, a přiznávám se neplánovanému, návratu k pět set dvacet sedmičkám, mi dal podnět zkušený myslivec z jižních Čech: „Mrkni se znovu na pět dva sedmičku ráže 7,62x39. Je skvělá na šoulání i k lovu z posedu na krátkou vzdálenost. Kromě velké zvěře, jelena, nebo velkého divočáka, je vhodná k lovu každé zvěře vyskytující se v našich honitbách.“ Více >
CZ 527 Carbine ráže 7,62x39

Zámek na zbraň Pro-Lock

Myslivost 11/2007, str. 57 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Zabezpečení zbraně proti odcizení nebo zneužití patří k důležitým povinnostem každého majitele zbraně. Kromě trezorových skříní, pevně umístěných do místa uložení zbraně, se vyrábí řada zámků přenosných, které zajišťují zbraň uloženou v trezoru, ve trezorové místnosti nebo dočasně uloženou na jiném místě. Důmyslný zámek na zbraň, vyráběný v Kalifornii v USA, nabízí českým zákazníkům pražská firma Hubertlov Bohemia. Více >
Zámek na zbraň Pro-Lock

Ekosystémový přístup k regulaci vybraných predátorů

Myslivost 11/2007, str. 58 Ing. František HAVRÁNEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Ve středoevropských zemích s dlouhou historií hustého, lidského osídlení již po řadu staletí převládá zastoupení kulturní krajiny nad přirozenými ekosystémy, které vznikají na základě člověkem neovlivňované sukcese a fungujících autoregulačních mechanizmů. V Českých zemích vzrostl počet obyvatel od roku 1833 do roku 1996 téměř o sto procent to znamená, že hustota obyvatel přepočtená na 1 km2 vzrostla z 66 na 119. Výměra zemědělsky využívané půdy přitom poklesla z 3,1 na 2,8 milionu hektarů. Naopak zalesněné plochy se rozšířily z 1,3 na 1,8 milionu hektarů. Z uvedeného by se mohlo zdát, že celkové výměry biocenóz, životního prostředí zvěře, nedoznaly takových historických změn, aby bylo možno konstatovat jejich vliv na početní nebo druhové změny ve stavech zvěře. Více >
Ekosystémový přístup k regulaci vybraných predátorů

Vznik škod zvěří při nedostatku doplňkové potravy

Myslivost 11/2007, str. 60 Doc.Ing. František ZABLOUDIL, CSc, Institut ekologie zvěře VFU Brno
Počet komentářů: 0
Přikrmování zvěře u nás je často diskutovanou záležitostí z toho důvodu, že v dávných dobách nebylo o zvěř pečováno a přesto přežila do dnešních dnů. Mnozí odborníci, kteří se zabývají volně žijícími živočichy uvádí, že nejen naše autochtonní (původní), ale i některá dovezená zvěř je schopna bez přikrmování přečkat všechny živelné extrémní přírodní výkyvy. Více >
Vznik škod zvěří při nedostatku doplňkové potravy

Jubilejní 40. výročí Klubu sokolníků

Myslivost 11/2007, str. 64 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jak již bylo podrobně popsáno v mimořádné příloze říjnové Myslivosti, v letošním roce slaví Klub sokolníků 40. výročí od svého založení. A protože se sokolnictvím po oněch čtyřicet let neodmyslitelně souvisí i východočeské Opočno, nemohlo se tradiční mezinárodní sokolnické setkání konat jinde než v Opočně a v jiném duchu než ve světle oslav úctyhodného výročí. Více >
Jubilejní 40. výročí Klubu sokolníků

Navštívili jsme OMS Tábor

Mysklivost 11/2007, str. 74 Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Okres Tábor leží uprostřed malebné jihočeské krajiny, která má na své obyvatele prokazatelně blahodárný vliv. Nejen že je zde z celé republiky podle statistik nejnižší nemocnost, rozvodovost i kriminalita, také se zde velkou měrou udržují staré tradice, které lidi sbližují. Táborští myslivci jsou toho dobrým příkladem, protože kromě toho, že věnují svůj čas péči o zvěř a práci pro přírodu, se aktivně podílejí na společenském životě ve svém regionu a udržují mnoho krásných mysliveckých tradic, které jsou kladně vnímány i veřejností. Rozhovor o činnosti Okresního mysliveckého spolku v Táboře mi poskytli dlouholetý předseda Ing. Václav Falada a stále usměvavá paní jednatelka Věra Borkovcová. Více >
Navštívili jsme OMS Tábor

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ ve Šluknově - Kategorie „A“

Myslivost 11/2007, str. 78 Ladislav PAŘIL, hlavní vedoucí
Počet komentářů: 0
Uteklo to jako voda a zase po roce přišel čas prázdnin, čas soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Letos se národní kolo, již 37. ročník, uskutečnilo v severočeském Šluknově, v areálu patřícímu tamní Střední lesnické škole. Je již tradicí, že soustředění vítězů okresních kol a milovníků přírody a myslivosti, se koná pokaždé v jiném koutě České republiky Více >
Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ ve Šluknově - Kategorie „A“

Doupné ptactvo - jak ptáci reagují na typy hnízdních budek?

Myslivost 11/2007, str. 82 Arch. Sávo NOVÁK
Počet komentářů: 0
Před časem se mi dostalo do rukou č. 6/2006 Myslivosti. Jsem ornitolog a ochránce přírody, tudíž sympatizuji se všemi, kteří mají (abych tak řekl) kladný vztah k přírodě. Samozřejmě myslivci jsou mezi nimi. Nejsem však členem žádného mysliveckého sdružení ač mezi členy místního sdružení mám mnoho přátel. Proto není až tak velký problém vypůjčit si od někoho některá čísla Myslivosti (případně i celý ročník). Nacházím tam zajímavé a hodnotné čtení. Nejvíc mě zajímají články o setkání člověka se zvěří přímo v terénu a zážitky z toho plynoucí. Více >

Král honu a myslivecký soud

Myslivost 11/2007, str. 86 Text a kresby Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
Vyhlašování krále honu a zejména pak myslivecké soudy mají v našich honitbách a mysliveckých kolektivech velmi rozličnou podobu a není mým záměrem tímto seriálem jejich provádění nějak sjednocovat. Ta rozličnost může být, a také bude i kdybychom nechtěli, i nadále. Chci jen uvést některé moje zkušenosti a dobré poznatky. U soudu pak zdůraznit všeobecně uznávané mantinely, ve kterých by se mělo každé souzení na posledních lečích pohybovat. Více >
Král honu a myslivecký soud

REŠOVSKÝ „MEDVĚD“

Myslivost 11/2007, str. 102 Oldřich SUCHÝ
Počet komentářů: 0
Vracel jsem se Hlubokou cestou z pochůzky. Stmívalo se. Když jsem přišel do úvozu, uslyšel jsem nějaký šramot. Připravil jsem si kulovnici, pomalu postupoval a asi po dvaceti krocích jsem uviděl nad úvozem proti obloze velikánskou černou kouli, která se hýbala. Nemohl jsem zjistit, co by to mohlo být, stál jsem s připravenou kulovnicí a moje první myšlenka byla, že je to medvěd. Snad utekl odněkud z cirkusu, nebo se zatoulal ze Slovenska. Koule se najednou pohnula, dvakrát zafuněla a zmizela skokem za hřebenem. To jsem již věděl, že jsem prohloupil, byl to divočák, první divočák, kterého jsem v životě viděl. Více >
REŠOVSKÝ „MEDVĚD“

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 11/2007, str. 103 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Larsenovy koše? Nevím, neslyšel jsem … Takhle nám odpovídali řadoví myslivci, právníci i sokolníci, jichž jsme se ptali. Není tedy divu, že podstata zařízení byla cizí i státnímu zástupci a dalším orgánům činným v trestním řízení, které řešily případ údajného pytláctví. Celá záležitost pak dospěla až do stadia, v oblasti myslivosti výjimečného, stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona v neprospěch obviněného. Je to tedy případ po všech stránkách dost netypický, ale přesto může přinést poučení a do našeho „soudničkového seriálu“ podle našeho názoru určitě patří. Ostatně věcí z oblasti myslivosti, které řeší Nejvyšší soud České republiky, není zase tolik a většinou se jedná o úrazy způsobené střelnou zbraní nebo majetkové problémy týkající se využívání honebních pozemků, takže malé vybočení z ustálené problematiky neuškodí … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

MYSLIVECKÁ NADACE

Myslivost 11/2007, str. 104 Ing. Koloman FERJENSIK, správce Myslivecké nadace
Počet komentářů: 0
Nadace a nadační fondy se zabývají především organizovanou filantropií. Jejich hlavní funkcí je shromažďovat finanční a jiné dary a podporovat jejich prostřednictvím obecně prospěšnou činnost. Hlavními příjemci podpory jsou nestátní neziskové organizace, které tuto činnost vykonávají - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nejrůznější účelová zařízení. Více >
Zpracování dat...