ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Budeme navrhovat vyznamenání.

Myslivost 12/2007, str. 74  Dr. Štefan HAKEL
Českomoravská myslivecká jednota (dříve Český myslivecký svaz) již dlouhou dobu oceňuje obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí a rozvoje mysliveckých tradic. Myslivecká vyznamenání propůjčuje svým členům, právnickým osobám, organizačním jednotkám ČMMJ, významným osobnostem veřejného života a též nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti.
Kromě propůjčování vyznamenání lze udělit Věrnostní medaili, Čestné uznání a Čestné členství. Všechny tyto náležitosti řeší Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ, která nabyla účinnosti 1. 1. 1999 a byla uveřejněna ve Věstníku ČMMJ 4/98.
Protože se množí dotazy co, kdy a komu je možné propůjčit či udělit, rád bych podal stručnou informaci k této problematice. Hned v úvodu zdůrazňuji, že směrnice nezná žádný druh vyznamenání k dosaženému jubileu. Uvádím to proto, že nejčastější dodatky k návrhům na vyznamenání jsou právě z důvodu, že ten či onen myslivec dosáhne životního jubilea, OMS jej chce ocenit a nestihne podat návrh v řádném termínu.
Dalším nejčastějším formálním nedostatkem je to, že některé okresní myslivecké spolky, ve snaze své členy ocenit, opakovaně i několik let po sobě navrhují stále stejná jména na druhy vyznamenání, která neodpovídají zásluhám a činnosti navrhovaných. A bohužel typickým a poměrně častým argumentem pro návrh na udělení Čestného mysliveckého řádu je to, že "vždyť už navrhovaný všechna ostatní vyznamenání má". Navrhovaný je sice aktivní v rámci okresu, ale propůjčení Čestného mysliveckého řádu vyžaduje celostátní a mezinárodní význam a působení navrhovaného.

Druhy mysliveckých vyznamenání
Nejvyšším vyznamenáním je Čestný myslivecký řád. Nutným předpokladem k jeho propůjčení je dlouholetá aktivní práce pro myslivost, dosažení mimořádných úspěchů širokého významu na úseku organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, výtvarném, hudebním, literárním, chovatelském, ochrany zvěře, kynologické činnosti, zachovávání mysliveckých tradic. Jak již jsem uvedl, tato činnost musí mít celostátní a mezinárodní úroveň.
Dále to jsou vyznamenání "Za zásluhy o myslivost", které mají tři stupně: I. stupeň - zlatý odznak, II. stupeň - stříbrný odznak a III. stupeň - bronzový odznak. Jednotlivé stupně se propůjčují podle rozsahu a délky aktivní činnosti.
Věrnostní medaile může být udělena členům, jejichž členství trvá nepřetržitě nejméně 30 let, aktivně se účastní myslivecké činnosti, nebyly vůči jejich činnosti vzneseny vážné výhrady a přitom nesplňují kritéria pro udělení jiného vyznamenání.
Čestné uznání může být uděleno za záslužnou a obětavou práci. Spolu s Čestným uznáním se předává odznak Čestného uznání.
Jako poslední forma ocenění je Čestné členství. Zde bývá největším "kamenem úrazu" bod č.1 a), kde se uvádí, že může být uděleno: "členům nebo dřívějším členům ČMMJ, zejména těm, kteří dlouhodobě pracovali v myslivosti a zasloužili se o její rozvoj a pro věk, nebo zdravotní důvody nemohou v celém rozsahu plnit povinnosti člena ČMMJ podle Stanov". Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků. Pojistné platí navrhovatel na čestné členství, tedy příslušný okresní myslivecký spolek.

Kdo a kdy navrhuje
Čestný myslivecký řád může být propůjčen podle potřeby a uvážení při zvláště významných mysliveckých příležitostech. Myslivecká vyznamenání "Za zásluhy o myslivost" I., II., III. stupně se propůjčují, a to vyšší stupně nejdříve po pěti letech od obdržení nižšího stupně. Věrnostní medaile a Čestné uznání se udělují zpravidla jednou za rok a to u příležitosti Června - měsíce myslivosti a ochrany přírody.
Myslivecká rada ČMMJ může propůjčit kterýkoliv druh vyznamenání, Věrnostní medaili a Čestné uznání. Výlučně ji však přísluší propůjčovat Čestný myslivecký řád, vyznamenání I. stupně a vyznamenání cizím státním příslušníků, dále výlučně uděluje Čestné členství.
Okresní myslivecké spolky ČMMJ mohou propůjčovat vyznamenání II. a III. stupně a udělovat Věrnostní medaili a Čestné uznání
Návrhy na vyznamenání, o jejichž propůjčení či udělení rozhoduje Myslivecká rada ČMMJ se zasílají do konce února a Myslivecké radě ČMMJ je po projednání předkládá Kulturně-propagační komise ČMMJ. Vyznamenání I. stupně v příslušném roce se navrhuje na každých 500 členů. Za zmínku ještě stojí, že neschválené návrhy se nezdůvodňují.

Jelikož chce vedení Českomoravské myslivecké jednoty zdůraznit udělování řádů a vyznamenání a představit oceněné členy širokému publiku, využila příležitosti konání Národních mysliveckých slavností v červnu 2007 na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, pozvala tam vyznamenané myslivce a v rámci programu veřejně a před publikem předali nejvyšší představitelé ČMMJ ocenění udělovaná Mysliveckou radou. Myslím, že to je hezká tradice, která by se měla opakovat každoročně a slavnosti na Ohradě by se tak mohly stát jakýmsi "řádovým dnem ČMMJ". V roce 2008 budou vyznamenání předávána v sobotu 28. června a věřím, že se dostaví většina vyznamenaných.

Myslím si, že v souvislosti s vyznamenáními je třeba zmínit ještě jednu myšlenku. Jakékoliv vyznamenání by mělo být navrhováno po pečlivém promyšlení a s rozvahou, stejně tak po promyšlení a s náležitou důstojností by mělo být vyznamenání i předáváno. Pro oceněné by to měl být slavnostní okamžik, kdy se před ostatními nastoupenými myslivci zdůrazní zásluhy a činy, které vykonali. Vždyť vyznamenaní myslivci by měli být příkladem pro mladší, vzorem pro následování, proto se nebojme ukázat zásluhy a příkladnou činnost. Ale na druhou stranu také nepůsobí dobře, pokud rozdáváme vyznamenání bez rozmyslu, co největšímu počtu lidí a se snahou se jen zavděčit. Uvědomme si, že někdy méně znamená více a že množstvím rozdávaných vyznamenání častokrát vlastně zdevalvujeme zásluhy oceněných. Proto přistupujme k této problematice nanejvýš zodpovědně a s objektivním nadhledem.

Na závěr se jenom patří připomenout, že myslivecká vyznamenání se nosí na pravé straně prsou, nejvyšší vyznamenání nejblíže k srdci na mysliveckém oděvu. Další podrobnosti najdete v uvedené Směrnici a na www.cmmj.cz/kultura.

Dr. Štefan HAKEL
vedoucí odborného oddělení Sekretariátu ČMMJ

Zpracování dat...