ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecká slavnost a beseda se členy Redakční rady časopisu Myslivost v Mysliveckém sdružení Horky.

Myslivost 12/2007, str. 84  red
Dne 12. října 2007 proběhla v Mysliveckém sdružení Horky (okres Třebíč) malá myslivecká slavnost se třemi základními body programu – slavnostní otevření Zátiší u sv. Huberta, představení publikace Srnčí zvěř v našich honitbách (autoři Drmota, Kolář, Zbořil) a následující beseda se členy Redakční rady časopisu Myslivost.


Myslivecké sdružení Horky je organizací hospodařící v pronajaté honitbě Lesů České republiky, Hradec Králové. Rozloha honitby je 660 ha, převážně se jedná o lesní pozemky a myslivosti se zde v současnosti věnuje 13 členů. Přestože byly hranice honitby drobně upravovány v roce 2003, dá se říct, že honitba existuje bez výraznějších změn od roku 1993, kdy se nově vzniklé myslivecké sdružení přihlásilo k tradicím původního stejnojmenného spolku.
Hlavním myslivecky obhospodařovaným druhem zvěře je zvěř srnčí (normovaný stav na úrovni 40 ks). V posledních letech rostou, tak jako v jiných honitbách, i zde stavy zvěře černé, které se ročně loví kolem 15 - 20 ks. Stavy zajíců jsou mezi jednotlivými roky značně rozkolísané a s touto zvěří se dlouhodobě nedaří myslivecky hospodařit. Ostatní zvěř není v honitbě normována a její výskyt je výjimečný.
Honitba se rozkládá na prvních výběžcích Křižanovské vrchoviny (nejvyšší bod honitby 669 metrů nad mořem) a především zimní měsíce představují v některých místech pro zvěř i myslivce značnou zátěž. Mezi extrémní patřila zejména zimní období 1995/1996 a 2005/2006, kdy vysoká sněhová pokrývka vydržela několik měsíců. Ta se podepsala i přes intenzivní přikrmování na úhynech zejména zvěře srnčí. První z uvedených period pak výrazně poznamenala zbývající populaci zajíců (do roku 1995 se lovilo přibližně 10 zajíců ročně, po roce 1995 byl odstřel zcela zastaven).
Budoucnost tak místní myslivci spatřují především v efektivním hospodaření se zvěří srnčí a černou. Ve druhém případě je však problémem velká migrace divokých prasat a nejednotný přístup uživatelů honiteb k jejich chovu.

Na výše uvedené datum byla tedy naplánována společenská akce na kterou byli kromě členů mysliveckého sdružení přizváni také zástupci sousedních i družebních organizací (hosté se dostavili z MS Čáslavice, Domamil, Lesonice, Rozseč, Želetava a nejvzdálenější přátelé přijeli až z Dolních Kounic), státní správy (pověřený úřad Moravské Budějovice a Krajský úřad kraje Vysočina), LČR (Lesní správa Telč) i nemyslivecká veřejnost (zejména místní honci). Sympatické bylo i to, že se o akci zajímali také četní rodinní příslušníci pozvaných, včetně dětí. O velkém zájmu o připravený program svědčí především skutečnost, že se nakonec sešlo více než šedesát hostů, kteří vytvořili vnímavé, vděčné a pozorné publikum.
Milými účinkujícími hosty MS se pak stali členové Redakční rady časopisu Myslivost MVDr. Zdeněk Kolář, RNDr. Jiří Zbořil a šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina. Další člen Redakční rady Mgr. Josef Drmota patřil mezi hostitele, neboť v uvedené honitbě vykonává funkci mysliveckého hospodáře a je rovněž autorem dřevořezby sv. Huberta.
První část slavnosti proběhla přímo v honitbě Horky, kde bylo slavnostně otevřelo "Zátiší u sv. Huberta". Jedná se o zařízení určené ke krátkému oddychu i setkávání návštěvníků přírody pod nejvýraznější dominantou honitby, kterou je kóta "V kopcích" (místně zvaná "Výholec"). Zátiší sestává z dubového stolu s lavicemi, zastřešené studánky s upraveným výtokem vody, pamětním kamenem věnovaným zesnulým kamarádům myslivcům a z dřevěného sloupu s dřevořezbou sv. Huberta se psy a jelenem.
Zátiší je mimo jiné dokladem možné smysluplné spolupráce mezi zájmovými myslivci a lesníky z povolání, neboť celá akce vznikla po vzájemné dohodě a odsouhlasení jednotlivých kroků mezi uživatelem a držitelem honitby. Myslivecké sdružení jakožto zřizovatel Zátiší rovněž vhodně navázalo na předchozí aktivitu LČR, jejichž dílem bylo již dříve realizované zastřešení vodního pramene a úprava výpusti. Výsledkem společné činnosti je tak hmatatelný výstup využitelný při pobytu v přírodě nejširší veřejností, propagující navíc vhodným způsobem oba subjekty pohybující se v rámci svých profesních i zájmových aktivit v dané honitbě.
Vlastní odhalení dřevořezby a tím i symbolické otevření Zátiší provedl čestný host MVDr. Zdeněk Kolář. Krátké proslovy pronesli na místě také Mgr. Josef Drmota a předseda MS Horky Josef Drmota st. Všichni zhodnotili především význam podobných aktivit pro propagaci myslivosti a vyslovili víru v budoucí přátelské setkávání myslivců s nemyslivci na tomto klidném místě.
Nezbytnou atmosféru navodili rovněž trubači Lukovského tria, kteří celou akci doprovodili fanfárami současných i starších českých autorů (o tomto relativně novém trubačském tělese bude ještě na stránkách Myslivosti krátká zmínka).

Podvečerní program absolvovala společnost v prostorách bývalé školy na Horkách, které jsou dnes ve správě obce Želetava a slouží především k podobným účelům.
Jako první bylo na pořadu představení publikace "Srnčí zvěř v našich honitbách", kterou prakticky o čtyři dny dříve uvedlo na trh nakladatelství Grada v rámci ucelené řady Myslivost v praxi. Jejími autory jsou výše jmenovaní členové Redakční rady a hosté večera tak měli jedinečnou možnost pobesedovat se všemi naráz. Součástí besedy byly i prezentace a ukázky z publikace na téma průběrného odstřelu srnčí zvěře, její výživy a přikrmování. Nezapomenutelné bylo pro účastníky zajisté vystoupení MVDr. Koláře, který s vysokou odborností, nadhledem a praktickými zkušenostmi shrnul celou problematiku hospodaření se srnčí zvěří v současných podmínkách.
Po představení publikace následovala část vedená šéfredaktorem Myslivosti zaměřená na historii vydávání časopisu, technickou stránku přípravy a výroby, problematiku uveřejňování reklam apod. Velmi podnětné bylo zajisté také porovnání našeho časopisu s celou řadou zahraničních periodik, jejichž ukázky Ing. Kasina přivezl s sebou.
V průběhu večera využili hosté v hojné míře možnost nákupu publikací z nabídky Knihkupectví Myslivost i možnost nechat si publikace podepsat od přítomných autorů.
Příjemně strávený čas zakončilo nezbytné občerstvení v mysliveckém duchu, které připravilo hostitelské MS a neformální diskuse, která se protáhla do pozdních nočních hodin. Přítomní se zajisté rozcházeli s pocitem smysluplně stráveného odpoledne i večera, obohacení o celou řadu poznatků a nových přátelských vazeb.
Na závěr je třeba zmínit myšlenku, že by bylo jistě dobré, pokud by k takovým setkáním s redakcí a zástupci Redakční rady docházelo častěji na více místech republiky. Družná beseda a na místě prezentované skutečnosti mnohdy vydají za celou sérii vysvětlujících článků, mnohé by jistě zajímalo zákulisí tvorby časopisu, zcela určitě by se řada myslivců ráda zeptala na skutečnosti, které je zajímají, ale nemají mnohdy k takovým otázkám kromě výstav příležitost. Bude-li tedy ze strany mysliveckých sdružení zájem, a pokud časové dispozici dovolí, bylo by vhodné redakci kontaktovat a domluvit obdobnou besedu se zástupci redakce a zajistit přednášku člena Redakční rady.
-jd-

Zpracování dat...