ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

PRŮBĚH LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI INTERLOV PRAHA, s.r.o.

ing.Miroslav Kraus
PRŮBĚH  LIKVIDACE  OBCHODNÍ  SPOLEČNOSTI  INTERLOV  PRAHA, s.r.o.
Myslivecká rada ČMMJ na každém svém zasedání hodnotí postup likvidace společnosti Interlov Praha, s.r.o. za přítomnosti likvidátora ing.Františka Poláka. Postupem likvidace se zabývala i EK MR ČMMJ.Předkládám Vám stručné hodnocení postupu likvidace a budeme se snažit Vás průběžně informovat i v dalších číslech časopisu Myslivost.
MR ČMMJ na svém zasedání dne 19.10.07 konstatovala, že likvidace probíhá v režimu přijatých zásad na SZ. Podnik Interlov Praha,s.r.o pokračuje ve své činnosti a plní úkoly ve výkupu a prodeji zvěřiny. Byla ukončena činnost střediska Praha a ředitelství bylo zredukováno. Řízení Interlovu převzal likvidátor. Ztráta z hospodaření k 30.6.07 byla -6 091tis.Kč a v porovnání ztráta k 30.6.06 byla -4 721tis.Kč. Toto srovnání je k počátku likvidace Interlovu a je zřejmé, že v letošním roce se ztráta proti loňsku ještě prohloubila. Výnosy k tomuto datu byly v roce 2007 nižší o 2 207tis.Kč a náklady nižší o 1 177tis.Kč. Nutno však konstatovat, že v roce 2007 došlo k prodeji majetku v hodnotě 1 770tis.Kč. Je proto zřejmé, že pokles výnosů z provozní činnosti nebyl kompenzován dostatečným snížením nákladů, zejména v oblasti mezd a nákladů na zavádění nového informačního softwaru. Ve výnosech došlo k výraznému poklesu vývozu zvěřiny v kůži. Pozitivním prvkem bylo, že vývoz dělené zvěřiny byl na téměř dvojnásobné výši jak vývoz zvěřiny v kůži. Toto je stručný popis hospodaření Interlovu před rozhodnutím o likvidaci.
Poslední účetní uzávěrka byla v době konání MR k 31.8.2007 a k tomuto datu byla ztráta z hospodaření ve výši -3 614tis.Kč. Je zřejmé, že likvidátorovi se podařilo ztrátu z hospodaření snížit a i ve srovnání s loňským rokem, kdy byla ke stejnému datu vykazována ztráta ve výši - 5 615tis.Kč. Lze konstatovat, že likvidátor s ohledem na hospodaření s majetkem Interlovu postupuje dobře. Velmi výrazným prvkem ovlivňujícím výnosy je změna ve struktuře vývozu a to v roce 2006 bylo vyvezeno v kůži za 8 541tis.Kč. v dělené zvěřině za 1 337tis.Kč a naopak v roce letošním bylo vyvezeno v kůži za 6 920tis.Kč a v dělené zvěřině za 9 657tis.Kč. Je snahou tento příznivý trend udržet i nadále.
Byly ukončeny práce na mimořádné účetní uzávěrce k datumu likvidace, to je k 18.6.07. Komplikace byly způsobeny nefunkčností nového software, který Interlov od počátku roku začal používat. Průběh prací byl kontrolován auditorem , který zpracoval audit společnosti .
K datu 30.9.07 bylo podáno řádné daňové přiznání. Finanční úřad oznámil zahájení daňové kontroly na daň z příjmu a DPH na 23.10.07.
Nabídka majetku k prodeji je uváděna na Internetu. Dosud se jednalo o majetek ze střediska Praha - Pankrác, kde z myslivecké veřejnosti reagovali na zveřejnění seznamu pouze 4 zájemci. Majetek určený v této fázi k prodeji, byl prodán. Probíhá ocenění majetku jednotlivých závodů. Formou dražby se bude provádět prodej několika nepotřebných automobilů - velký a malý chladírenský vůz, osobní automobil a vysokozdvižný vozík.
Provoz Interlovu probíhá zatím bez větších problémů , postupně jsou plněny kontrakty do Slovinska, Německa, Holandska a Itálie. Určité problémy jsou signalizovány s odbytem jelení zvěřiny v kůži. Bude pravděpodobně omezen ze strany Interlovu výkup bažantů, protože jejich odbyt je problematický. Nejsou povoleny žádné investice do majetku a nebo oprav, které nejsou nezbytně nutné pro provoz. Interlov bude provádět výkup živých zajíců a prodej léčiva pro spárkatou zvěř. Je potřeba toto smluvně zajistit.
Dosavadní postup likvidace Interlovu Praha,s.r.o. je v souladu s přijatými zásadami a bude nadále kontrolován MR a DR ČMMJ a likvidace by měla být ukončena do konce příštího roku.
Zpracoval: předseda EK ing.Miroslav Kraus
Zpracování dat...