ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Stojí prevence a léčba parazitóz u spárkaté zvěře opravdu za to?

Myslivost 12/2007, str. 39  MVDr. Jan KYRAL
Význam prevence a léčby parazitárních onemocnění u spárkaté volně žijící zvěře. Vyhodnocení na ekonomiku myslivosti. Popis veterinárních léčivých přípravků: Cermix pulvis ad us.vet., Cermix premix ad us.vet., Rafendazol pulvis ad us.vet., Rafendazol premix ad us.vet. a speciálních krmiv určených pro spárkatou zvěř. Zásady a kontrola dehelmintizace.

Myslivost má u nás staré, bohaté tradice a v budoucnu bude mít ještě významnější celospolečenské poslání. Česká republika je svým klimatem, rozmanitostí krajiny a bohatstvím zvěře ideální pro její dobrý chov. V tom má naše myslivost vysokou úroveň, která byla dosažena dlouhým vývojem. Formulovaly se hlavně přístupy k mysliveckému hospodaření a loveckým pravidlům. Hlavně díky tomuto chovatelskému postoji žijí na našem území v poměrně velkém množství kvalitní populace zvěře. A protože myslivecký hospodář (tím nemyslíme pouze funkci mysliveckého hospodáře ve sdruženích), je nejdříve chovatel, pak ekolog a nakonec lovec, je velká naděje, že předáme zdravou zvěř i budoucím pokolením.
Bohužel na něco tak strašně složitého a vratkého jako je chovatelská práce s populacemi zvěře má obrovský vliv člověk. Člověk a jím používané technologie, které nejsou přátelské k životnímu prostředí a které ho se zrychlujícím tempem mění. Člověk jako zemědělec, který plošně a intenzivně využívá krajinu. Na tomto "poli" se snad blýská na lepší časy. A v neposlední řadě člověk jako turista vtažen do turistického průmyslu, který nenechá zvěři dostatek odpočinku. Na mnoho negativních ovlivnění bylo jistě pozapomenuto, ale z toho všeho vyplývá, že zvěř je pod soustavným tlakem. A stres z tohoto tlaku se odráží ve zdravotním stavu zvěře. Dochází k většímu výskytu parazitóz jako projevu zvýšeného stresu zvěře a tím i snížené odolnosti zvěře vůči chorobám. Toto je odpověď na otázku: "Proč bych měl odčervovat? Můj táta a děda nic takového nedělali a jaké měli trofeje."
Všude tam, kde myslivcům jako dobrým hospodářům leží na srdci zlepšení zdravotního stavu "své zvěře", začínají v období, kdy budete číst tento článek antiparazitární akce. Výsledky dosažené ve zlepšení zdravotního stavu populace spárkaté zvěře v oblasti parazitóz musí vidět i kritici těchto akcí.
O tom, že dobrý zdravotní stav zvěře má zásadní vliv na ekonomiku myslivosti, že neustále vzrůstá význam chorob, hlavně parazitóz, bylo napsáno mnohé. Mnohé bylo napsáno i o tom, jakým způsobem parazitózy u divoce žijících populací spárkaté zvěře utlumit. Každému je jasné, že pouze zdravá zvěř je silná trofejově i ve zvěřině. Myslivecký hospodář, jak již bylo uvedeno, je sice nejdříve chovatel, pak ekolog a lovec, ale musí být i ekonom. Proto bychom chtěli přinést porovnání a pohled na náklady spojené s léčbou spárkaté zvěře a příjmy z výkupu zvěřiny.

Ještě dříve, než porovnáme výše uvedené náklady a příjmy, musíme pohovořit o organizaci a o podmínkách antiparazitárních akcí.
Zásadní podmínkou je spolupráce myslivecké veřejnosti s terénními veterinárními lékaři a Státní veterinární správou ČR. Toto je velice důležité, neboť si musíme uvědomit, že zvěři podáváme léčivo. A i tyto antiparazitární přípravky mají tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta je doba, kterou je nutno dodržet. V tuto dobu zvěř nelovíme a zvěřinu nekonzumujeme. Po uplynutí tohoto času jsou léčivá látka nebo její metabolity vyloučeny z těla a zvěřina má zachovány všechny svoje vynikající dietetické vlastnosti.
Krátké zhodnocení ekonomiky podávání antiparazitárních přípravků spárkaté zvěři začíná rokem 1998 (viz připojený graf). Od tohoto roku jsou antiparazitární akce prováděny intenzivněji. Z grafu vyplývá, že průměrná hmotnost vykoupené srnčí zvěře na kus byla v tomto roce 12,57 kg. Tato hodnota se téměř každoročně zvyšovala a v roce 2006 činila 13,07 kg. Výjimku tvoří rok 2002, kdy došlo k poklesu o 0,27 kg proti roku 2001 a i v roce 2003 došlo k dalšímu poklesu proti roku 2001 o 0,42 kg. Úbytek v průměrné hmotnosti byl zapříčiněn tím, že v roce 2002 Českou republiku postihly zničující záplavy. S touto skutečností se zvěř vyrovnávala i v roce 2003.
Závěrem je možné konstatovat, že na základě podávání antiparazitárních přípravků a zlepšením myslivecké péče o zvěř došlo ke zvýšení hmotnostního přírůstku od začátků antiparazitárních akcí v roce 1998 až do roku 2006 o 0,5 kg na kus. Celkový soubor dat je svou velikostí dostatečně reprezentativní, v souboru je zpracováno celkem 41 760 ks srnčí zvěře o celkové hmotnosti větší než 530 tun. Data poskytl INTERLOV Praha, s.r.o., závod Tři Sekery.
Z grafu také vyplývá, že pouze systematická a dlouhodobá práce v myslivecké péči o zvěř nese kýžené ovoce - zvěř silnou a zdravou. Bohužel vyplývá i to, že zvěř je opravdu velice citlivým indikátorem biologické rovnováhy a tato dlouhodobá práce může být během jednoho roku úplně zvrácena ať podmínkami vnějšího prostředí nebo přístupem člověka
.
V připojené tabulce si můžete také porovnat efektivnost výkupu zvěřiny srnčí zvěře s ohledem na vynaložené náklady na léčbu antiparazitiky. Tabulka uvádí pouze porovnání zisků za výkupní cenu zvěřiny u srnčí zvěře a nákladů při léčbě antiparazitiky. Neuvádí další, nepřímé zisky, které přináší použití antiparazitik, tedy například to, že silnější a zdravější kusy lépe přežívají období strádání, jsou silnější i v trofejích atd.
Předkládání antiparazitik přináší ovšem i některá omezení a to hlavně omezení doby lovu (dodržení ochranných lhůt). Doba lovu je omezena na základě nařízení místně příslušné Státní veterinární správy ČR. Tato doba je však minimálně časově shodná s ochrannou lhůtou konkrétního přípravku (většinou 28 dní po poslední aplikaci).
Metody aplikace antiparazitik u divoké zvěře jsou limitovány jednak její plachostí, migrací, dále pak požadavky na veterinární preparáty charakterizované vysokou účinností, dostatečnou terapeutickou šíří a nízkou toxicitou, dobrou snášenlivostí, nezanecháváním dlouhodobých reziduí v organizmu a dobrým přijmem zvěří. Všechny tyto podmínky nejlépe naplňuje aplikace účinných antiparazitik v krmivu, ale tato aplikační forma má svá omezení v léčbě, a to prostorem a časem, resp. ročním obdobím.

V současnosti firma BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. vyrábí sortiment antiparazitárních přípravků. Tyto výrobky splňují všechny výše uvedené požadavky léčebných postupů i platné právní předpisy upravující podávání veterinárního léčiva krmivem spárkaté zvěři - Cermix pulvis ad us. vet, Cermix premix ad us. vet., Rafendazol pulvis ad us. vet a Rafendazol premix ad us. vet.. Přípravky ve formě pulvis jsou učeny k individuální léčbě, přípravky ve formě premix jsou určeny k výrobě medikovaných krmiv a tedy k hromadné aplikaci. Všechny tyto přípravky jsou na předpis veterinárního lékaře a léčba probíhá pod jeho kontrolou.
Rafendazol (pulvis ad us.vet., premix ad us.vet.) obsahuje účinné látky rafoxanid a mebendazol. Kombinace těchto látek zajišťuje vysokou účinnost proti motoličnatosti a helmintózám, které jsou způsobenými oblými červy dýchacího a trávícího ústrojí a dále proti larválním stádiím nosohltanových střečků.
Cermix (pulvis ad us.vet., premix ad us.vet.) obsahuje účinnou látku ivermektin. Je vhodný k preventivní a léčebné dehelmintizaci spárkaté zvěře při výskytu larválních stádií i dospělců oblých červů trávícího traktu a plic. Působí proti nosohltanové střečkovitosti a podkožní střečkovitosti, zákožkám a vším. Cermix (pulvis ad us.vet., premix ad us.vet.) je rovněž velmi vhodný pro léčbu nematodóz způsobených především škrkavkou prasečí u divokých prasat, které v koncentrovaných chovech působí značné ztráty hlavně u selat, kde vedle úhynů způsobuje i poruchy růstu a zakrslost.
Přípravky Rafendazol jsou určeny především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, přípravky Cermix. zejména pro lokality s výskytem střečkovitosti, ale jejich spektrum účinnosti se vhodně doplňuje. V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost mohou být použity k léčbě oba výše zmiňované přípravky, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní mezi jejich aplikací.
Doporučení k aplikaci v oborních nebo farmových chovech: podávat 2x ročně v cyklu jaro - podzim. Z důvodů vyšších početních stavů na menší ploše zde dochází k silnému promoření terénu, hlavně krmelišť a snazší možnosti invazí parazitů. Odpadá problém s příjmem medikovaného krmiva mimo období strádání.
Doporučení k aplikaci ve volnosti: předkládat medikované krmivo v zimním období, kdy je zaručen příjem, tohoto krmiva zvěří.
Doporučení při léčbě střečkovitosti: doporučujeme plošnou a synchronizovanou aplikaci z důvodu velké doletové schopnost střečka, a tím i možnosti opětovného zamoření již "odčervených honiteb". Nejvhodnějším termínem je konec listopadu až polovina února. Při invazi střečka Hypoderma actaeon u jelení zvěře by se neměla provádět aplikace v prosinci a lednu, protože larvy tohoto střečka se nacházejí v páteřním kanálu.

Pět P úspěšné léčby parazitárních onemocnění:
Pokyny veterinární služby
jejich dodržování a správný výběr léčiva
Přípravná fáze - vyčištění krmných zařízení, mechanické odstraňování trusu a dezinfekce v okolí krmelců (např. vápnění), podávání návykového krmiva 10 až 14 dnů před podáním stejného krmiva obohaceného o vybraný antiparazitární přípravek. Návykové krmivo i krmivo s vybraným antiparazitárním přípravkem podávat jako jediné jadrné krmivo!
Příprava krmiva (podle přiloženého návodu) - zajistit homogenitu směsi důkladným promísením
Předkládání krmiva - aplikace ve vhodném termínu, dostatečné množství (podle počtu zvěře) a dostatečný počet krmných míst (zaručí příjem i slabším kusům)
Plošná aplikace - synchronizovaná - důležité při tlumení střečkovitosti.

Jak se pozná úspěšná léčba?
Vedle kontrolního parazitologického vyšetření se úspěch projeví dobrým zdravotním stavem, snížením úhynů a zlepšením kvality paroží. Je velice důležité v antiparazitárních akcích systematicky pokračovat, protože při přerušení dochází velice rychle k obnovení reinvazí parazitů. Pro zlepšení kondice a tím i nespecifické odolnosti zvěře lze doporučit v době snížené potravní nabídky, a to v kvalitě i kvantitě, přidávání vitaminominerálních přípravků, které jsou zařazeny ve výrobním sortimentu společnosti BIOPHARM, VÚBVL, a.s. (viz Program pro spárkatou zvěř).
Léčba parazitóz lovné zvěře je na území České republiky prováděna dlouhodobě. Výsledkem je snižování přímých i nepřímých ztrát v chovech spárkaté zvěře. Přesto je velice důležité v našich podmínkách geografických, civilizačních i v podmínkách způsobu chovu lovné zvěře parazitózy i nadále systematicky tlumit.

Na závěr je třeba odpovědět na otázku z úvodu tohoto článku. Stojí prevence a léčba parazitóz u spárkaté zvěře opravdu za to? Na tuto otázku si každý myslivecký hospodář musí odpovědět sám.

MVDr. Jan KYRAL,
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
Ing. Josef ROSOL,
INTERLOV Praha, s.r.o., závod Tři Sekery

Přiložené dokumenty

Media_13831_17_8.xls Tabulka 1 (16,00 KB)
Zpracování dat...