ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Z historie a současnosti MS Ochoza Vlkov se sídlem v Meziříčku

Luděk ELBL
Myslivecké sdružení Ochoza Vlkov hospodaří v pronajaté honitbě na pomezí Moravy a Čech severozápadně od města Letovice. Hranici honitby pak tvoří řeky Svitava a Křetínka a hranice krajů Jihomoravského a Pardubického. Stávající MS vzniklo v roce 1976 sloučením mysliveckých sdružení z Lazinova, Stvolové, Skrchova, Meziříčka a Vlkova.
Honební pozemky se nacházejí v nadmořské výšce od 350 m až po 524 m. Jedná se především o pestré geologické podloží, od naplavených půd v údolí řek, až po půdy podzolované, s převahou vápnitých opuk. Poměr bohatších a chudších půd je poměrně vyrovnaný. Celková pestrost a mozaikové střídání společenstev jsou podmíněny geologickými poměry, členitostí terénu, přechodným klimatickým rázem území i stykem s teplomilnou květenou na slunných expozicích a vápnitých opukách. V lesní vegetaci převažují porostní typy smrkové, borové typy rostou pak na chudších stanovištích. Dub jen omezeně, buk tvoří pouze příměs smrku. Poměrně kvalitní modřín pak roste na hlubších hlinitých půdách.
Myslivecké sdružení hospodaří v honitbě o rozloze 1142 ha, z toho je 614 ha zemědělských pozemků, 388 ha lesa, 95 ha vodní plochy, kterou tvoří vodní nádrž Letovice, dále pak 45 ha ostatních ploch. V honitbě se vyskytuje zvěř srnčí, daňčí, méně pak zvěř černá, z drobné zvěře v malém množství zajíc a bažant. Na vodní ploše je velké množství kachen, které jsou však v důsledku rozlehlosti přehrady těžko lovitelné. Běžně tu hnízdí výr velký, pravidelný výskyt zaznamenáváme i u orlovce říčního, psíka mývalovitého a norka amerického. Na řece Svitavě se již pravidelně vyskytuje bobr evropský. Ve stále větším měřítku se vyskytují krkavci a čápi černí.
V současné době má myslivecké sdružení 18 členů a 7 hostů. V posledních letech lovíme v průměru kolem 20 kusů zvěře srnčí, stejný počet zvěře daňčí, zhruba 7 ks mladé zvěře černé, asi 20 bažantů kohoutů (všechny z divoké populace), zajíce lovíme jen výjimečně.
Poměrně dobré výsledky máme v chovu zvěře daňčí. V roce 1986 byla tato zvěř vysazena v sousední honitbě Chrastavec na okrese Svitavy, během několika roků se stala i naší zvěří stálou. Aklimatizační obůrka v Chrastavci měla výměru 3,5 ha, tři malé houštinky, plochu tvořil starý borový les a louka. Do obůrky bylo přivezeno deset kusů daňčí zvěře, pocházeli z Maďarska ze světoznámé honitby Gyulaj. Daněly dvakrát v obůrce kladly daňčata a po jeden a půl roce byla v létě obůrka otevřena a celkem bylo takto vypuštěno 18 kusů. Skupina se zpočátku zdržovala v okolí obůrky. V následující zimě bylo dovezeno do obůrky dalších deset kusů z obory Náměšť nad Oslavou. Celá akce byla financována mysliveckou organizací a z prostředků Interlovu.
Daňčí zvěř se zdržovala i po druhém vypuštění v okolí obůrky a pravidelně se vracela do obůrky za potravou. Postupně se areál výskytu rozšiřoval. Směrem na jihovýchod postupovala zvěř podél řeky Svitavy, ale tu ve své podstatě dodnes nepřekročila. Stejně tak nepřešla dolní tok řeky Křetínky až po Letovice. Na horním toku Křetínky ale přecházela směrem na Ttrpín a dále na Žďársko. To také souviselo s jistou počáteční chybou, velmi pozdním začátkem lovu, a tak zvěř postoupila do dalších honiteb a na Svitavsku je dnes daňčí stálou zvěří.
O kvalitě chovu na Křetínce snad již dnes není třeba pochybovat, protože se stavy zvěře z původních dovezených třiceti kusů rozrostly tak, že dodnes bylo uloveno více než 600 kusů. O kvalitě chovu přesvědčují pořádané chovatelské přehlídky, které potvrzují správnost vytipované lokality pro chov daňčí zvěře. Tím ovšem není řečeno, že nadále není nutno usilovat o stále vyšší kvalitu zvěře, to je úkolem jak pro současnou, tak i budoucí generaci myslivců.
Díky vzájemné spolupráci okolních mysliveckých sdružení, kdy se pravidelně dvakrát ročně scházejí předsedové a myslivečtí hospodáři a plánují společně odstřel, jsme docílili jednak únosné početní stavy, a jednak kvalitní bodově vysoce hodnocené trofeje. Samozřejmě se nedá bodová hodnota porovnávat s chovem v oborách, ale na chov ve volné přírodě jsou výsledky dobré. Jen v Mysliveckém sdružení Ochoza Vlkov jsme od roku 1995, kdy započal lov daňků, ulovili jednoho daňka zlatého, tři daňky se stříbrnými trofejemi a pět bronzových daňků.
V souvislosti s intenzivním přikrmováním daňčí zvěře se výrazně zlepšily i trofeje srnců, zatím jsme však na medailové hodnoty nedosáhli. Přikrmujeme speciálně namíchaným krmivem, receptura byla pořízena po laboratorních vyšetřeních daňčí zvěře. Úspěšně jsme tímto opatřením odstranili lámavost paroží, v našem případě byl totiž důvodem převážně chybějící vápník.
V loňském roce rozvezli myslivci do honitby pro zvěř 100 q sena, 60 q ovsa, 20 q medikovaných granulí, asi 100 q siláže, kolem jedné stovky pytlů kukuřičných zbytků a 6 q kamenné soli.
Ale nejenom péčí o zvěř a loveckými zážitky žije naše myslivecké sdružení. Snažíme se dodržovat bohaté myslivecké tradice. Není snad okolního sdružení, kde by naši členové nepasovali nové myslivce, tradiční jsou společné oslavy životních jubileí. Pravidelně pořádáme myslivecká posezení jak pro manželky, tak i pro veřejnost v našich obcích. Zúčastňujeme se besed se žáky letovických mateřských škol a různých akcí na počest Dne dětí. V loňském roce jsme uspořádali v Letovicích konferenci k 20. výročí chovu daňčí zvěře a k výročí vydali odbornou publikaci. Proběhla i výstava trofejí ulovené daňčí zvěře v celé neformální oblasti chovu. Bylo vystaveno celkem 206 trofejí daňků. Akce svým významem přesáhla hranice okresů, zúčastnilo se jí mnoho význačných mysliveckých odborníků a ostatních hostů.
Přibližně ve středu honitby, v místech kde dříve stávala chata pro lesní dělníky, vybudovali myslivci chatu, která slouží pro schůzovou činnost, odpočinek při lovu a také je k chatě připojen sklad krmiva. Před chatou je postaveno odpočinkové místo pro turisty, cyklisty, houbaře a ostatní návštěvníky lesa. V honitbě jsou rozmístěny desítky krmných zařízení, jedeno centrální krmeliště pro daňčí zvěř a centrální seník.
V letošním roce jsme připravili k uctění památky všech našich myslivců a přátel přírody slavnostní odhalení pomníku u naší myslivecké chaty. Po dlouhých a náročných přípravách dne 30. 6. 2007 posvětil při polní mši památník děkan letovické farnosti p. Pavel Kopecký. Slavnostní pásku přestřihl a krásné úvodní slovo přednesl Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., který je rovněž neoficiálním patronem a zakladatelem chovu daňčí zvěře v naší honitbě. Při krásném počasí následovalo příjemné posezení s občerstvením. Mše sv. i následujícího programu se zúčastnilo přes 300 občanů okolních obcí.
Takové akce podle nás výrazně přispívají ke zlepšení pohledu občanů na nás myslivce. Sice můžeme těžko konkurovat některým veřejným sdělovacím prostředkům, které si více všímají jen negativních pohledů na myslivce, ale naší každodenní poctivou prací pro zvěř a přírodu a naše chování na veřejnosti snad ukáží i klady myslivců. Málokdo si uvědomuje, že veškerá zvěř v honitbě je naším společným bohatstvím a všichni myslivci tím pádem pečují o bohatství nás všech, a to jen a jen vlastními silami a prostředky. A až teprve co si myslivci vyprodukují, to mohou v rámci předpisů ulovit a zužitkovat. Kde jsou všichni tzv.ochránci přírody a aktivisté různých ekologických hnutí, když zvěř strádá v době kruté zimy nebo naopak žízní v období veder a sucha? Kolik členové a příznivci těchto hnutí vysadili remízků, založili políček či vystavěli napajedel? Myslím, že se to s prací nás myslivců nedá porovnat, skromní myslivci o své práci nemluví, považují péči o zvěř za samozřejmou.
Poctivá práce není ale jen úkolem současné generace myslivců, ale i odkaz nás všech i pro generace příští. Toto je i motto na odhaleném pomníku, kde vedle symbolu Sv.Huberta je vytesán nápis "Vzpomínkou k životu" .

Luděk ELBL
myslivecký hospodář MS Ochoza Vlkov

Zpracování dat...