ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Kongres Unie biologů zvěře v Uppsale

Myslivost 10/2007, str. 40  Jaroslav ČERVENÝ
Letos se ve dnech 13. až 18. 8. 2007 konal ve švédské Uppsale již 28. kongres Unie biologů zvěře – IUGB (International Union of Game Biologists). Celkem bylo na kongresu přítomno 452 účastníků z 37 zemí světa. Nejpočetnější skupinu pochopitelně tvořili domácí Švédové s 118 zaregistrovanými osobami Početné zastoupení měly i další státy, kde se výzkumu zvěře věnuje velká pozornost, např.: Německo – 49 účastníků, Finsko – 38 účastníků, Polsko – 27 účastníků, Francie – 18 účastníků. Kongresu se účastnili nejen vědci, ale i čelní představitelé ministerstev, která v jednotlivých státech řídí myslivost, národních mysliveckých svazů, FACE, CIC či zástupci různých firem vyrábějících zařízení pro výzkum zvěře.
Česká republika, která v minulosti bohužel výrazně ustoupila z předních pozic světového mysliveckého výzkumu, byla na tomto kongresu po dlouhé době zastoupena větším počtem účastníků, tak jak by se vzhledem k tradici u nás slušelo. Velkým příslibem pro renesanci českého mysliveckého výzkumu byla aktivní účast studentů zabývajících se biologií zvěře. Českou republiku na kongresu reprezentovalo celkem 11 účastníků - Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. (ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie), RNDr. Luděk Bufka (NP a CHKO Šumava),. Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno a Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a myslivosti), Ing. František Havránek, CSc. (IFER a VÚLHM Strnady), Ing. Martin Hučko (doktorand, ČZU Praha, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a myslivosti), Miloš Ježek (student ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie), Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno), RNDr. Petr Musil, CSc., (Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra zoologie), Ing. Martina Nentvichová (doktorand ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie), Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie), Mgr. Pavel Šustr, PhD. (NP a CHKO Šumava). Slovenskou republiku reprezentovali Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (Technická univerzita Zvolen, Lesnická fakulta, Katedra ochrany lesa a myslivost,) a Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. (Slovenské centrum zemědělského výzkumu, myslivecké pracoviště UMHZ, Nitra).
Celkem bylo na kongresu představeno 335 přednášek či posterů (prezentace ve formě vyvěšených plakátů, které se mohou v určeném čase podle zájmu osobně diskutovat). V tomto neuvěřitelném množství příspěvků se Česká republika se svými třemi přednáškami a devíti postery nijak neztratila. Pro většinu příspěvků bylo typické, že byly předkládány širšími autorskými kolektivy z různých pracovišť (či dokonce různých států) a často měly multidisciplinární charakter. Nejinak tomu bylo i u českých příspěvků.
Co tedy český myslivecký výzkum představil?
Přednášky: Výsledky záchranného programu tetřeva hlušce v ČR (Bejček, Šťastný, Marhoul, Bufka, Červený); Využití dat z GPS telemetrie pro vyhodnocení aktivity a chování zvěře (Šustr, Löttke, Heurich); Prostorová organizace reintrodukované populace rysa ostrovida na Šumavě a v Bavorském lese - výsledky radiotelemetrie (Bufka, Červený, Wölfl, Heurich, Koubek, Kocurová). Postery: Prostorová aktivita srnce obecného na Šumavě - výsledky radiotelemetrie (Bufka, Červený, Suk, Šustr, Bělková); Potrava lišky obecné v různém prostředí Šumavy (Červený, Fejklová, Bufka, Koubek); Srovnání potravy lišky obecné a rysa ostrovida na Šumavě (Červený, Fejklová, Bufka, Koubek); Důležitost pastvy na diverzitu rostlinných společenstev (Havránek, Hučko, Ježek); Změny rozšíření a početnosti norka amerického v ČR (Červený, Daniszová, Anděra); Preference prostředí psíka mývalovitého v ČR (Nentvichová, Červený, Mrštný); Dlouhodobé změny (1966 -1997) početnosti a rozšíření zimujících vodních ptáků v ČR (Musil, Musilová); Početnost a přežívání potápivých kachen v mozaikovité krajině rybníků jižních Čech (Musil, Nachtigalová, Musilová, Albrecht, Brožová, Horák, Klvaňa, Pasavová); Zubní anomálie lišky obecné (Nentvichová, Anděra). Navíc čeští autoři byli zastoupeni i v příspěvcích prezentovaných zahraničními účastníky konference: Přeshraniční výzkum vztahu predátor - kořist v Bavorském lese a na Šumavě (Heurich, Bufka, Šustr, Löttker, Stache, Baierl, Kiener); Přesnost a efektivita GPS radiotelemetrie v závislosti na hustotě podrostu, sezóně a denní době v jedlobučinách Evropy (Stache, Šustr, Löttker, Heurich). Ze Slovenska zazněla přednáška o ohroženém endemickém poddruhu kamzíka tatranského (Kropil) a byl předložen poster o početnosti zvěře na Slovensku a škodách, které tato zvěř způsobuje v zemědělství (Slamečka).
Tematicky byl program konference rozdělen do 21 samostatných bloků. Nejvíce příspěvků (celkem 84 příspěvky) bylo uvedeno v části týkající se managementu populací zvěře. Následovala témata predátoři, býložravci a lesnictví s 42 příspěvky, početnost zvěře a statistiky úlovků s 38 příspěvky, návrat a introdukce zvěře s 26 příspěvky a technický pokrok ve výzkumu zvěře s 19 příspěvky. Na kongresu však byly prezentovány přednášky a postery i z dalších specifických tematických okruhů jako např. genetika, monitoring, drobná zvěř, výběr prostředí, migrace lovných druhů vodních ptáků, lidský rozměr myslivosti, populace zvěře v Africe, apod. Program konference tak jednoznačně potvrdil trend moderního biologického výzkumu zvěře, který byl nastolen již na minulých kongresech IUGB; to je především orientace na řešení aktuální problematiky managementu zvěře a vztahu zvěře a prostředí. Na kongresu naopak neodezněl jediný referát, který by se týkal měření a vyhodnocování trofejí.
V rámci kongresu bylo uspořádáno i několik exkurzí, z nichž největší zájem vzbudila návštěva Výzkumné stanice zvěře v Grimsö. Velmi důležité bylo i zasedání IUGB, které po mnohaletém úsilí za účasti zástupců ze 17 států (včetně České republiky a Slovenska) konečně oficiálně založilo Unii biologů zvěře a rozhodlo o místě konání 29. kongresu, který bude za další dva roky v Rusku a to buď v Moskvě nebo Petrohradu.
Zpracování dat...