ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Středoevropská myslivecká konference v Židlochovicich

Myslivost 10/2007, str. 53  red
Středoevropský institut ekologie zvěře, o. p. s. a Institut ekologie zvěře VFU Brno uspořádaly ve spolupráci se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Lesy ČR, s. p. ve dnech 4. a 5. září v Židlochovicích mezinárodní konferenci na téma „Myslivost ve střední Evropě – společné kořeny v minulosti, společná témata v současnosti a společné hledání cesty do budoucnosti“.

Této konference se zúčastnilo více než padesát pozvaných zástupců státní správy, mysliveckých organizací a mysliveckých odborníků z různých středoevropských zemí, z nichž je zde možné úvést jenom některé. Z České republiky byli mimo jiné přítomni předseda a členové Zemědělského výboru Parlamentu ČR, Ing. J. Papež, Ing. K. Kratochvíle, Ing. P. Zgarba, J. Klein, za Ministerstvo zemědělství Ing. M. Žižka a Ing. J. Růžička, ČMMJ zastupovali předseda Ing. J. Palas, místopředseda J. Chmel a jednatel Ing. J. Kostečka.
Ze zahraniřních účastníků to byli především generální tajemník Rakouských mysliveckých svazů, Dr. P. Lebersorger, prezident Mysliveckého svazu Burgenlandu, LJM F. Prandl, prezident a viceprezident Mysliveckého svazu Horního Rakouska, LJM S. Brandmayer a LJM-Stv. G. Pömmer, prezident a viceprezidenti Mysliveckého svazu Durynska, Ing. S. Liebig, Dr. E. Schäfer, Dr. M. Issleib, Dr. K. H. Böttcher, prezident a členové prezidia Mysliveckého svazu Jižního Tyrolska, LJM K. Stocker, Dr. K. Aukenthaler, BJM H. Weger, LJHM M. Pescolli, viceprezident Bavorského mysliveckého svazu, Dr. G. Baumer a člen prezidia Saského mysliveckého svazu, prof. Dr, D. Rost. Za Slovenský poľovnický zväz se zúčastnil generální tajemník Dr. I. Šuba. Mezinárodní radu pro lov a ochranu zvěře (CIC) zastupoval generální tajemník K. U. Wollscheid.
První jednací den konference byl po jejím zahájení předsedou Zemědělského výboru Parlamentu ČR, Ing. J. Papežem vyplněn odbornými příspěvky s diskusí o současné situaci, o aktuálních tématech a hlavních problémech myslivosti ve střední Evropě. Zástupci mysliveckých organizací přitom referovali o situaci v jednotlivýchých zemích. Velká pozornost byla věnována myslivecké etice a lovu zvěře v kontextu definice ochrany zvířat. Významným diskusním tématem bylo také to, jakým vhodným způsobem a kterými argumenty je třeba prezentovat myslivost vůči veřejnosti.
Druhý den byl věnován odborným exkurzím s praktickými ukázkami vzorového mysliveckého hospodaření v LZ Židlochovice a modelových honitbách v sousedním Dolním Rakousku.

Význam setkání byl umocněn konkrétním počinem - v rámci konference byla dohodnuta myslivecká regionální spolupráce mezi sousedními oblastmi Jižních Čech, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Bavorska. Jednání se zúčastnili předseda podvýboru pro myslivost Parlamentu ČR, K. Kratochvíle, člen podvýboru poslanec J. Klein, místopředseda ČMMJ, Ing. J. Chmel, jednatel ČMMJ, Ing. Kostečka, vrchní ředitel lesnické sekce Ministersva zemědělství, Ing. M. Žižka, generální tajemník Rakouských mysliveckých svazů, Dr. P. Lebersorger, člen představenstva Mysliveckého svazu Dolního Rakouska, Ing. G. Klinhofer, prezident a viceprezident Mysliveckého svazu Horního Rakouska, LJM S. Brandmayer a LJM-Stv. G. Pömmer, viceprezident Bavorského mysliveckého svazu, Dr. G. Baumer Koordinátorem spolupráce byl zvolen vedoucí Středoevropského institutu ekologie zvěře, Dr. Miroslav Vodňanský.
Jelikož příspěvky všech účastníků měly velký ohlas a vzhledem k tomu, že z konference nebude vydáván sborník, budou ty nejzásadnější příspěvky postupně otištěny v následujících číslech Myslivosti.Zahájení semináře v Židlochovicích
Vážené dámy, vážení pánové, milí zahraniční hosté,
je pro mě velká čest zahajovat mezinárodní workshop. Jsem velmi rád, že se koná právě v Židlochovicích, na jižní Moravě, v oblasti, která je velmi intenzívně zemědělsky využívána a kde se v některých oblastech v průběhu posledních 50 let významně snížila biodiverzita.
Z názvu semináře "Myslivost ve střední Evropě - společné kořeny v minulosti, společná témata v současnosti a společné hledání cesty do budoucnosti" je zřejmá i jeho náplň a hlavní témata, která považuji i já osobně za velmi aktuální.
Je pravda, že naše historie a tím myslím mysliveckou historii, byla velmi dlouho společná a společná byla i samotná podstata mysliveckých organizací a legislativy, zejména s našimi jižními sousedy, s Rakouskem. Naše cesty se rozešly až v roce 1948, kdy i do myslivosti v Československé republice vstoupila komunistická ideologie a myslivost se stala lidovou zábavou se závaznými plány produkce a někdy dosti nesmyslnými úkoly. Byla zcela vymazána skutečnost, že právo myslivosti bylo vždy spojeno s vlastnictvím pozemků a bylo svobodnou vůlí vlastníků rozhodnout se, jak s honebními pozemky naloží.
V té době zcela zmizela tradice soukromých a malých honiteb, byly jen myslivecké organizace, které získávaly honební práva často jen na základě spíše politických tlaků, nikoliv na základě lidí, kteří v dané oblasti žijí, pracují a vlastní pozemky.
Po roce 1989 jsme se vydali cestou znovu obnovení samé podstaty myslivosti a pokoušíme se navázat na naše společné kořeny v minulosti. Snažíme se znovu probudit ve vlastnících zájem o pozemky, zájem o jejich využití.
Jaká máme společná témata současnosti?
Považuji za nutné říci, že více než kdykoliv předtím, myslivost, péče o životní prostředí a biodiverzita jsou společným tématem nejen myslivců, ale také zemědělců v podobě Společné zemědělské politiky EU. I když v Evropě zatím není "Společná lesnická politika", lze očekávat, že i v této oblasti se dočkáme přinejmenším tlaku na koordinované chování a ochranu lesních ekosystémů.
V České republice jsou zatím stále akcentovány vlastnické vztahy méně než-li například v Bavorsku nebo v Anglii, a tak jsou na myslivce, zemědělce a lesníky kladeny větší nároky na vzájemnou toleranci a respekt, vzhledem k mnohdy zcela protichůdným zájmům.
A hledání cesty do budoucnosti?
Není lepší příklad, než-li je tento seminář, kdy si společně se svými sousedy sedneme k jednomu stolu a budeme si navzájem naslouchat se snahou pochopit toho druhého. Se snahou poučit se z chyb a využít zkušeností. Myslivost je krásná záliba, jestliže je prováděna bez arogance a s pokorou. K tomu, aby to tak mohlo být v rámci evropského regionu, je potřeba navzájem komunikovat a k tomu, pevně věřím, přispěje i pracovní setkání v Židlochovicích.
Ing. Jiří PAPEŽ
předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny

Zpracování dat...