ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2007

Populace kamzíka horského v MS Česká Kamenice

Jan PALEČEK
Rád bych seznámil čtenáře Myslivosti s velmi stručným nástinem dějinného vývoje výskytu populace kamzíka horského v honitbě obhospodařované již šedesát let Mysliveckým sdružením „Divočák“ Česká Kamenice Lesní správy Rumburk.

Za období od roku 1918 do roku 1945 údaje o intenzitě výskytu a síle populace kamzíka na uvedeném území chybí. Dá se však předpokládat, že již v meziválečném období došlo, při expanzi populace kamzíka z lokalit jeho vysazení v Lužických horách a Jetřichovických stěnách, k jeho infiltraci na území revíru Všemily.
Od roku 1945 se kamzík horský vyskytuje na celém území revíru Všemily. Jedná se o komplex o rozloze asi 1300 ha lesa a 900 ha polností prostoupený labyrintem pískovcových skal, roklí, kaňonů a vodotečí.
Po celé období od roku 1945 do začátku sedmdesátých let bylo na uvedené lokalitě nakládáno s populací kamzíka podle tehdejších zákonných norem na ochranu vzácné zvěře a až na výjimky povolované Ministerstvem zemědělství, kdy byly prováděny kontrolní odlovy pro vědecké účely, byl kamzík zákonem chráněn, čímž se jeho ochrana omezila pouze na pasivní akt, se všemi jeho negativy. Populace byla fyzicky slabá a trpěla různými neduhy a chorobami - například plicnivkami a tím zápaly plic, kožními střečky, motolicí jaterní a aktinomykózou. Z degenerativních poruch se jednalo hlavně o nedostatečnou osifikaci kosterního skeletu, což bylo markantní na extrémním zeslabení lebečních kostí evidovaných trofejí, ulovených a uhynulých kamzíků.

Ozdravění populace kamzíků
Začátkem 70. let se změnily zákonné normy ochrany kamzíka horského a jeho populace byla zahrnuta do mysliveckého způsobu chovu, čímž došlo k aktivní ochraně kamzíka. Byla vyhlášena kamzičí oblast a jmenován sbor pro kamzičí oblast. Populace kamzíka je od té doby intenzivně sledována, jsou plánována a prováděna ve spolupráci s veterinární správou preventivní a ozdravná veterinární opatření obvykle dvakrát ročně. S tím souvisí i plán chovu a lovu kamzičí zvěře, který se zaměřuje výhradně na sanitární odlovy a průběrné odlovy slabých, nemocných a přestárlých kamzíků.
Komplex těchto opatření se projevil již koncem sedmdesátých let zvýšením početních stavů a zlepšením zdravotní a fyzické kondice kamzičí zvěře. Obdobně tomu tak je i v sousedních honitbách s výskytem kamzíka horského.
V souvislosti s uvedenými opatřeními se zlepšila také trofejová hodnota kamzíků, jenž je závislá na zdravotním stavu a fyzické kondici kamzičí populace. Jestliže byla stříbrná trofej kamzíka uloveného v roce 1970 v honitbě Studených vrch dlouhá léta nedostižným chovatelským vzorem (první bronzová trofej je až z roku 1977, stříbrná z roku 1980), tak v roce 1981 jsou evidovány již tři stříbrné trofeje. Že byl postup správný, dokumentuje skutečnost, že je v rámci honitby MS Divočák Česká Kamenice evidováno za posledních 35 let 175 trofejí ulovených kamzíků a 38 ks uhynulé kamzičí zvěře. Z toho jsou 4 trofeje zlaté, 13 trofejí stříbrných a 25 bronzových trofejí. Lze předpokládat, že tento nastoupený trend bude nadále pokračovat. Obdobně je tomu i v dalších honitbách s kamzíky v Lužických horách.

Potřebná změna doby lovu
Pro zdárný vývoj kamzičí populace do budoucna je nejdůležitějším předpokladem kvalitní zdravotní výběr při prováděných průběrných odlovech kamzičí zvěře. Bylo by velmi žádoucí prodloužit zákonnou dobu lovu kamzíka horského do konce kalendářního roku, lépe však až do poloviny ledna následujícího roku vzhledem k tomu, že do konce listopadu značná část kamzíků ještě nemá vyměněnou letní srst za zimní, což znamená, že je v mnoha případech nemožné při průběrných odlovech rozlišit, zda se jedná o jedince mladší, nadějné nebo starší, slabé, průběrné nebo nemocné. V prosinci je veškerá zdravá a silná zvěř přebarvena, má již letní hnědou srst vyměněnou za zimní, černou. Zvěř nemocná, ve špatné kondici a přestárlá má srst ještě nedokonale vyměněnou, neboť je tento biologický cyklus u ní opožděn.
Prodloužením zákonné doby odlovu do konce kalendářního roku by byly vytvořeny ideální podmínky pro provádění kvalitního zdravotního a kvalitativního výběru kamzičí zvěře. Prodloužením zákonné doby odlovu do poloviny ledna by byly vytvořeny podmínky pro odlov strádajících a přestárlých jedinců po absolvování kamzičí říje, u nichž by byl předpoklad, že by jim fyzická kondice a zdravotní stav neumožňoval přežít zimní období. Prodloužením doby lovu by došlo k ještě výraznějšímu zvýšení efektivity chovu kamzičí zvěře, která se již dávno stala významným a nedílným prvkem přírody Lužických hor a Labských pískovců a markantně vyčnívá jako vzácná černá perla na klenotech přírody Lužických hor a Labských pískovců.

Péče o kamzíky musí nadále pokračovat
Dalším neméně důležitým předpokladem zdárného vývoje kamzičí populace je dlouhodobá kontinuální citlivá péče o kamzičí zvěř, ke které přistupují myslivci v Labských pískovcích i Lužických horách stále s podvědomým pocitem, že se jedná o zvěř velmi vzácnou a chráněnou a snaží se s ní zacházet s co největší profesionalitou, což je z velké části ovlivněno úctou k předchůdcům, kteří mají na udržení populace kamzičí zvěře velký podíl, za což jim náleží náš dík a z nichž někteří již nejsou mezi námi. Mějme proto na paměti, že přítomnost populací kamzíka horského v Lužických horách a Labských pískovcích je výsledkem dlouhodobé zodpovědné a cílevědomé práce několika generací lesníků, myslivců a ochránců přírody, kterým jsme morálně povinováni tento trend udržet do budoucna i pro naše následovníky.

Jan PALEČEK
revírník revíru Všemily LČR LS Rumburk

Zpracování dat...