ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Postřehy z besedy o střelivu Sellier & Bellot na letošní výstavě Natura Viva 2007

Myslivost 8/2007, str.  Pavel BERAN
Jako doprovodný program výstavy Natura Viva 2007 se uskutečnila dne 25. 5. 2007 beseda o střelivu Sellier & Bellot, a to jsem si nemohl nechat ujít. Můj zájem se vyplatil, náš největší výrobce střeliva byl na besedě zastoupen osobami nad míru povolanými – výrobním a technickým ředitelem Ing. Lajdou, vedoucím vývoje nábojů Ing. Kratochvílem a obchodním ředitelem Ing. Nedvědem. O své zkušenosti s použitím střeliva Sellier & Bellot byli připraveni se s diskutujícími rozdělit zkušení lovci Dr. Uher a Ing. Macháček z Vojenských lesů s.p., pan Vitner, oborník z Flájů, zkušený praktik Ing. Halámek a JUDr. Jirkovský, soudní znalec se specializací balistika, zbraně a střelivo.


Na úvodu besedy Ing. Lajda prezentoval program "Precize" našeho tradičního výrobce munice. Můžeme si připomenout, že firma Sellier & Bellot je jednou z našich nejstarších firem, která toho času zaměstnává více než 1100 zaměstnanců. Jako jeden z mála světových výrobců střeliva je schopna vyrábět veškeré komponenty střeliva - střely, nábojnice i zápalky. V dnešní době jsou schopny zabezpečit výrobu těchto tří komponentů pouze dvě další evropské muničky. Také víme, že kde je to účelné, S&B se nezdráhá zakoupit střely jiných výrobců.
Před několika lety si ve firmě S&B položili otázku, jak dále zlepšit užitné vlastnosti loveckých kulových nábojů, a tak upevnit své postavení na trhu. Přitom vycházeli z požadavků zákazníků a zkušeností z více než 80 zemí světa, kam firma S&B vyváží. Byli si vědomi, že bezpečnost a spolehlivost střeliva jsou natolik samozřejmé, že zákazníci je ani nevnímají. Daleko větší důraz zákazníci kladou na precizi a ranivý účinek. Vzhledem k tomu, že S&B má ve svém výrobním programu veškeré komponenty střeliva, může mít pod přísnou kontrolou kvalitu munice od počátku až po konečný výrobek. Parametry na kvalitu jednotlivých komponentů byly stanoveny přísnější než bylo potřeba, a to proto, aby u konečného výrobku byla zaručena deklarovaná precize soustřelu z 5 ran na 100 m do 5 cm. Tento požadavek je splňován, a to s rezervou. Takové střelivo uspokojí i požadavky nejnáročnějších zákazníků a obstojí v porovnání se špičkovými konkurenčními výrobky.
Náboje jsou průběžně zkoušeny ve firemní balistické zkušebně a nástřelky jednotlivých sérií nábojů z balistických hlavní jsou zájemcům k dispozici v elektronickém archivu. Kdo má zájem, může se na S&B obrátit a dozví se, jakou potenciální přesností jsou obdařeny náboje ze série, která ho zajímá.
Ranivý účinek střely je dán konstrukcí střely a při výrobě se dá minimálně ovlivnit. S&B vyváží do mnoha zemí světa a z hlediska konstrukce střel svých nábojů musí vyhovět specifikám místních podmínek například jak ve Skandinávii, tak i v USA, tedy v podmínkách, které se diametrálně liší od našich. Aby S&B uspokojila všechny zákazníky, používá různé laborace s různými druhy střel. Pak je na každém našem lovci, aby si z nabízeného sortimentu vybral náboj, který nejlépe bude vyhovovat jeho představám a podmínkám lovu. S&B je schopna doporučit pro dané podmínky optimální laboraci ze svého sortimentu. U firmy S&B je zřejmá i zpětná vazba, na základě odezvy z praxe je schopna a ochotna měnit některé parametry svých nábojů a pružně tak vyplňovat případ-né mezery na trhu. S&B je zákaznicky orientovaná firma, které se snaží svých zákazníkům vyjít vstříc.
Ing. Kratochvíl připomněl, že firemní zkoušky účinků střeliva probíhají do náhradních balistických materiálů. Tak se dá zkoušet průbojný účinek střel a zkoumat jejich rozklad v předem definovaných podmínkách. Zkušenosti praktiků střílejících v reálných podmínkách na reálnou zvěř jsou ale nenahraditelné. Na základě zkušeností a připomínek z praxe je pak možné optimalizovat laborace nábojů do konkrétních podmínek. Víme, že zcela univerzální náboj nebo univerzální laborace neexistují. Připomínky zákazníků, jejich nápady a názory si také v S&B velice cení.

Z řad posluchačů padl dotaz, zda je skutečně předností či nedostatkem, že S&B si všech-ny komponenty střeliva vyrábí sama. Odpověděl Ing. Lajda, který v tom prý vidí přednost, protože firma S&B není závislá na subdodávkách od konkurenčních firem a kvalitu výrobku má ve všech fázích výrobního procesu pod vlastní kontrolou.

Do diskuze vstoupil jeden nespokojený posluchač, který si přinesl selhaný náboj ráže 9,3 x 72 R. Jedná se o druhý případ selhání v průběhu 7 let. Ing. Lajda vysvětlil, že se jedná o náboj ráže, která má kořeny v éře černého střelného prachu. Černý střelný prach byl v porovnání s moderními prachy podstatně méně ofenzívní. Původní náplň černého prachu vyplnila objem celé nábojnice. Pokud je černý prach nahrazen prachem bezdýmným, musí být dodrženy maximální přípustné tlaky a navážka bez-dýmného prachu vyplňuje jenom část objemu nábojnice. Při střelbě, kdy se zbraň skloní směrem dolů (například z posedu), dojde k sesypání prachu směrem od zápalky a pak mohou nastat problémy se zažehnutím prachové náplně. Tento problém je v S&B znám a řeší se změnou prachové náplně.

Pan Vitner se podělil o zkušenosti s používáním ráže 7 x 64 se střelou SP (poloplášťová střela) 9,0 g. Podmínky ve Flájích zdaleka nejsou pro lov ideální. Fláje patří mezi výše položené obory, kde se chová vysoká zvěř. Černá a srnčí zvěř se objevuje sporadicky. V samotné oboře jsou přehledné prostory, a proto není možné se ke zvěři přiblížit. Střílí se na vzdálenosti 100 a více metrů. V těchto podmínkách se rychlá střela SP 9 g dobře osvědčuje a podlitiny na zvěři jsou minimální. Střela si zachovává dobrou ranivost a zvěř neodchází daleko. Obdobné zkušenosti udělal pan Vitner dříve s ráží 7 x 57 se stejnou střelou. Ze zkušeností z jiným podmínek je přitom známo, že právě tato ráže s touto střelou na zvěři způsobuje podliti-ny. Vznik podlitin je zjevně vázán na vysokou dopadovou rychlost střely, která se s dálkou střelby snižuje. To je kvalifikovaný názor vycházející z dlouhodobé zkušenosti. Střela SP v ráži 7 mm lze zřejmě používat pro lov veškeré naší spárkaté zvě-ře

Ing. Halámek si ověřoval náboje "příbuzné" ráže 7 x 65 R, ale se střelou SPCE (poloplášťová se střižnou hranou) 11,2 g. Ing. Halámek za svoji praxi asi 35 let prakticky převážně používal střelivo S&B. Postupně vyzkoušel i střeliva jiných výrobců, ale ke značce S&B se vždy vrátil. Podle Ing. Halámka je toto střelivo ráže 7 x 65 R pro běžného konzumenta dostačující. Na srnčí zvěř je toto střelivo až dost silné v tom smyslu, že střela prochází bez předání většiny energie. Lov srnčí zvěře je pak o odpovědnosti a o přesnosti umístění zásahu. Střelivo této ráže se mu osvědčilo i na těžké karpatské jeleny s hmotností přes 200 kg. Ing. Halámek nakonec shrnul: "Pokud člověk střílí odpovědně, nemá s naším střelivem problémy, pokud člověk střílí neodpovědně, náběhy a podobně, bude mít problémy i s bazookou".

Dr. František Uher, lesní správce z Vojenských lesů ově-řoval ráži .300 Win. Mag. se střelou SPCE 11,7 g. .300 Win. Mag. je stále populárnější vysoce výkonná ráže. Někdo v ní vidí 100% recept na loveckou úspěšnost. Dr. Uher byl již dříve spokojen s ráží 7 x 57 R., ale viděl, že je třeba si rány vážit. Proto zvažoval poří-zení výkonnější ráže. Již 17 let ke své spokojenosti používá ráži .300 Win. Mag. I při ne zcela správně umístěné ráně zvěř neodchází. To je v podmínkách lovu Dr. Uhra důležité, protože loví v členitém terénu, kde se zvěř špatně dohledává. Dr. Uher také upozornil, že střela ráže .300 WM prochází slabšími kusy, aniž by stačila předat veškerou energii. Proto je účinnost na slabší zvěř menší. Výhodou naopak může být vyšší porážecí účinek při nepřesném zásahu. Jako příklad uvedl případ, kdy jelen se v okamžiku výstřelu dal do pohybu, proto rána nebyla přesná a prostřelila stehenní kost. Raněný jelen zůstal ležet asi 5 m od nástřelu. Zatímco podobný kus zasažený před 15 léty střelou slabší ráže odešel ještě zhruba 3 km.
Střela se zvyšující se vzdáleností lépe předává energii. Při vzdálenosti střelby na 150 i 200 m je menší pravděpodobnost, že zvěř z rány odejde. Je paradoxně nižší než při střelbě na malé vzdálenosti. Dr. Uher ráži .300 Win. Mag. považuje za vhodnou pro lov vysoké, daňčí a zejména mufloní zvěře.

Ing. Nedvěd upozornil, že v posledních letech se na základě požadavků zákazníků sortiment střel S&B podstatně rozšířil. To je důsledek požadavků zákazníků z rozdílných oblastí. Zpětně bude v blízké budoucnosti možné vytvořit seznam doporučení použití konkrétních nábojů pro konkrétní podmínky.

Z pléna padl dotaz na vhodnost ráží .222 Rem a .223 Rem. Ing. Macháček má praktické zkušenosti s ráží .223 i .222. Tyto ráže jsou opakem ráže, kterou preferuje - těžké ráže 8 x 57. Tyto ráže se však musejí používat zodpovědně, rána "musí sedět", pak je účinek velmi dobrý. Limitem použití těchto malých ráží je poža-davek na energii střely 1500 J ve vzdálenosti 100 m pro lov ostatní spárkaté zvěře. Tohoto limitu lovecká provedení těchto nábojů nedosahují.

Další dotaz se týkal skladovatelnosti nábojů a délky doby jejich použitelnosti. Odpovídal Ing. Lajda. Náboje určitě splňují zákonem stanovenou záruku. V případě nábojů S&B je možné zpětně dohledat kdy, kým a z jakých materiálů byly náboje vyrobeny. V případě, že by se někdy něco stalo, k čemuž zatím nedošlo, bylo by možné dříve vyrobe-nou sérii nábojů dohledat. Na nábojích se nemá co kazit, proto lze při přiměřené péči o ně předpokládat jejich životnost řádově desít-ky let. Pochopitelně, náboje se nesmí vystavovat klimatickým šokům, účinku vody a oleje. V případě, že by někdo měl pochybnost o nábojích, lze se obrátit na S&B. Firemní zkušebna náboje ověří z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti. Někdy může v důsledku stárnutí materiálů dojít k praskání krčků nábojnice, v takovém případě nelze náboje použít.

Následně Ing. Lajda odpovídal na dotaz, proč se v S&B nevyrábí ráže 8 x 68 S. S&B je zákaznicky orientovaná firma, která se snaží zákazníkům vyhovět. S&B ale pochopitelně musí také vydělávat peníze. Vývoj nového kulového náboje, jeho zavedení, zajištění výroby, kontroly kvality, to je je nákladná záležitost a stojí okolo miliónu korun. Bohužel v případě tohoto náboje nelze očekávat, že by se náklady investované do zavedení výroby vrátily. Důvodem je malý objem předpokládané poptávky. V takovém případě S&B musí zájemce o náboje této ráže odkázat na konkurenci. Takovou odpověď jsem považoval za upřímnou a férovou.

Ing. Kratochvíl odpoví-dal na dotaz, co to je optimální nástřelná vzdálenost. Odpověděl srozumitelnou definicí: "Optimální nástřelná vzdálenost je vzdálenost bodu, kde dráha letu střely podruhé protíná záměrnou. U takto nastřelené zbraně nepřevýší dráha letu střely záměrnou o více než 4 cm."

Jeden bývalý sportovní střelec vznesl dotaz ohledně střeliva ráže .223, zda vývoj v této ráži se posunul dále. Přál by si, aby bylo možné držet pravidlo česká zbraň - český náboj. Připomněl, že většina střelců používá zahraniční střelivo, protože odchylka 1 - 2 cm znamená konec závodění.
Ing. Kratochvíl upozornil, že k dispozici je nově vyvinuté terčové střelivo se střelou HPBT (s dutinkou ve špičce) 69 grs (4,5 g) s rozptylem 1,5 - 2 cm na 100 m. Kulové náboje třídy target s celopláš-ťovou střelou 55 grs (3,6 g) dosahují na 100 m přesnosti 3 - 3,5 cm. Při volbě zbraně a střeliva ráže .223 je třeba věnovat pozornost stoupání vývrtu hlavně. U nás nejrozšířenější zbraně se stoupáním vývrtu 12 palců nedokáží stabilizovat těžší střely. Majitelům těchto zbraní bude určen nově vyvíjený terčový náboj se střelou o hmotnosti 52 grs.

JUDr. Jirkovský ověřil lovecké kvality střeliva ráže .308 Win laborovaného těžkou střelou SPCE o hmotnosti 11,7 g. Tuto experimentální laboraci paralelně zkoušel pan Řehoř, oborník Poněšické obory. Vzhledem k tomu, že se tato laborace velmi dobře osvědčila, je v současné době podle zástup-ců S&B zaváděna do sériové výroby.

Rozvinula se diskuze o problematice balení kulového střeliva, deformaci měkkých špiček při manipulaci a vlivu této deformace na přesnost. Diskutující se shodli v podstatě v tom, že tyto deformace nemají praktický vliv na přesnost. Deformace špiček střeliva je především estetickou záležitostí. Zástupci S&B objasnili, že pro celou škálu střeliva mají univerzální mřížky. Přechod na jiné mřížky by znamenal neúměrné finanční nároky. Zatím se nepodařilo najít efektivní a ekonomické řešení obalů. Skutečně ale případná deformace měkkých olověných špiček nemá podstatný vliv na přesnost.

Závěr besedy byl mimořádně zajímavý, ale také alarmující. JUDr. Jirkovský hovořil o případech ze své praxe soudního znalce o haváriích zbraní. To, co říkal, mě nutilo k zamyšlení. Z 90 % jsou havárie způsobeny neodborným přebí-jením náborů. Lepší variantou je, když havárie zbraně končí pouze její destrukcí. Bohužel dochází i k takovým případům, kdy jsou důsledkem těžká zranění s trvalými následky, nebo i smrt. JUDr. Jirkovský na začátek uvedl případ dvou experimentátorů. Shodou okolností oba byli lékaři a jen díky tomu jeden z nich postiženému mohl zachránit život. K čemu vlastně došlo? Přebíječi se pokoušeli laborovat puškovou střelu ráže 7,62 Mosin do nábojů 7 x 57 R. Aby o více než 0,6 mm silnější střela šla zasadit do nábojnice ráže 7 mm, obrobili její zadní část. Stejně krček nábojnice se natolik roztáhnul, že náboj nešel nabít do komory ráže 7 x 57 R. Proto obrobili a zeslabili i krček nábojnice. Při odpálení náboje se pak střela zadřela v hlavni a extrémní tlak pušku doslova roztrhal. Energie výbuchu byla natolik velká, že střelec přišel o obě paže.
Jiný případ skončil šťastněji. Dotyčný člověk si přál navýšit výkon svého trojáku ráže 7 x 57. Vyjmul střelu a původní prachovou náplň dosypal brizantním prachem z náboje 7,62 x 39. To zbraň nemohla vydržet a také nevydržela. Extrémní tlak spalných plynů pak střelu do vývrtu hlavně tak napěchoval, že z trosek zbraně nešla vylisovat. Aby se znalec ke střele dostal, musel torzo hlavně rozřezat. Střela byla důkazem o pochybném experimentu, na jejím plášti se našly stopy po čelisťovém nástroji, kterým byla vyjmuta z nábojnice. O tom, že kleště měly střelu v práci před výstřelem, svědčí fakt, že stopy kleští byly překryty otisky drážek hlavně.
JUDr, Jirkovský se ještě vrátil k problematice dlouhodobého skladování střeliva. Pochopil jsem, že dlouhodobě skladované střelivo v nekontrolovaných podmínkách není pro střelce bez rizika. Většinou jsou vlastnosti jako přesnost i výkon zachovány. Někdy může dojít k flegmatizaci výmetné slože, vydrolení zápalky apod. To je ten lepší případ. Někdy ale naopak může dojít k nabuzení výmetné slože a až trojnásobnému navýšení tlaku prachových plynů. Takovou zátěž zbraň téměř s jistotou neustojí. JUDr. Jirkovský ještě předvedl několik dalších příkladů havárie zbraně.
K tomu bych chtěl za sebe podo-tknout, že střelné zbraně jsou vlastně extrémně výkonné stroje, které v okamžiku vývinu rány podávají výkon tisíců koňských sil. Aby správně fungovaly, musí být dobře vyladěny a používat to správné a bezpečné střelivo. Asi každou pojišťovnu zneklidní amatérský zásah do systému zbraň - střelivo.

A jen poznámka na závěr. Často bývá diskutováno, v jaké kvalitě a sortimentu produku-je lovecké střelivo náš největší a jediný výrobce. Často bývá značka S&B porovnávána s jinými zahraničními značkami. O to více mě potěšila ta skutečnost, že se zástupci firmy rozhodli uspořádat besedu v rámci doprovodných programů výstavy Natura Viva a odhod-lali postavit se takříkajíc z očí do očí svým zákazníkům. A jelikož beseda byla avizována a inzerována dostatečně dlouho v časopisu Myslivost, očekával jsem, že možnosti diskutovat využije podstatně více myslivců a střelců, že zazní více kritických slov. Hlediště bylo zcela zaplněné, zájem byl obrovský, dotazů a připomínek zase ale tolik nezaznělo. Jsme tedy spokojeni a nebo se bojíme jít se svojí kůží na trh?Zpracování dat...