ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zkušenosti s biopásy v Tečovicích

Ing. Marek KOUTNÝ, Ing. Vladimír ZELINA
MS Tečovice myslivecky obhospodařuje honitbu o celkové výměře 620,9 ha, z toho půdy zemědělské 572,8 ha, lesní 4,9 ha, ostatní plochy 26,7 ha a vodních ploch 13,4 ha. Honitba se nalézá v příměstské oblasti Zlína.
Vznik organizované myslivosti se v Tečovicích datuje od 21. prosince 1881. Tímto datem je opatřena zakládací a povolovací listina Honebního spolku v Tečovicích, kterou vystavil v Brně říšský zástupce Januschka.
Organizace myslivecké činnosti se několikrát měnila. V roce 1990 vzniklo Myslivecké sdružení v dnešní podobě. V současnosti je honitba na velmi dobré úrovni v chovu a lovu drobné zvěře. Honitba má nejvyšší stavy zvěře bažantí a zaječí v rámci bývalého okresu Zlín.
Projevil se zde, stejně jako v ostatních polních honitbách, vliv zemědělské velkovýroby, scelování pozemků a úbytku krajinné zeleně. Lze to sledovat zejména na poklesu stavu koroptví. Dne 20. 1. 1935 je hospodářem v roční zprávě uveden odlov 467 koroptví. V roce 1936 bylo uloveno dokonce 610 koroptví. Zvrat nastal v šedesátých letech minulého století. Stavy koroptví stále klesají. V roce 1959 byl povolen poslední odstřel a na jednom jediném konaném honu byl celkový výřad 68 koroptví. V současnosti počet koroptví čítá asi 20 ks.
Honitba byla v roce 2007 zařazena rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje do oblasti chovu koroptve polní. Oblast chovu je tvořeno souborem 17 honiteb o celkové výměře 14 793 ha. Účelem oblasti chovu koroptve polní je zlepšení péče o koroptve a další drobnou zvěř. Jedná se především o zakládání biopásů, políček pro zvěř a navrácení zeleně do krajiny a rovněž celoroční odlov vybraných druhů zvěře škodné.

Praktické zkušenosti s tvorbou a údržbou biopásů
O založení biopásů jsme začali jednat s představiteli zemědělského podniku ZEMET, spol. s. r. o., zde jsme ale neuspěli. Měli obavu ze zaplevelení půdy, protože biopásy nesmí být chemicky ošetřovány. Obrátili jsme se proto posléze na soukromého zemědělce Jaroslava Chrastinu, který dlouhodobě spolupracuje s naším mysliveckým sdružením a má zájem o podporu stavů drobné zvěře v okolí Tečovic.
Na základě úspěšného jednání a domluvy jsme tak v honitbě Tečovice na Zlínsku v roce 2006 založili celkem sedm biopásů na ploše 1,37 ha o celkové délce asi 1500 m. Dotace byla čerpána z fondu Evropské unie prostřednictvím zemědělské agentury Ministerstva zemědělství. Výsev uskutečnil jmenovaný soukromý zemědělec.
Největší význam měly biopásy v období po žních obilovin. Plodiny na sousedních pozemcích zemědělské družstvo sklidilo během několika hodin a pole byla velmi rychle bez jakékoliv vegetace. Biopásy byly od podzimu jediným významným zdrojem potravy a poskytovaly úkryt zvěři. Každý z biopásů byl na podzim a v zimě trvale obsazen zajíci a bažanty. Na jednom z biopásů o délce 600 m se na začátku zimy objevila dvě hejnka koroptví v počtu pět a dvacet kusů a úspěšně zde přezimovala.
Určitým problémem bylo poměrně nízké výsevné množství směsky plodin, které nedostatečně tlumilo zaplevelení biopásů. Použití pesticidů pro likvidaci plevelů není samozřejmě přípustné. Od roku 2007 je v nových pravidlech čerpání dotace na biopásy stanoveno dvojnásobné množství výsevu plodin, které budou svým zápojem více tlumit rozšíření plevelů.
V tomto roce využijeme dotace na biopásy na stejnou plochu jako minulý rok. V pravidlech čerpání dotace na biopásy z programu EAFRD je stanovena od letošního roku minimální plocha biopásů, na kterou je možno čerpat dotace 5 ha. Podle našeho názoru je toto omezení nesmyslné a diskriminuje soukromé zemědělce hospodařící na menších výměrách. S námi spolupracující soukromý zemědělec proto bude pokračovat v čerpání dotace podle dosavadních pravidel až do skončení pětiletého závazku.
Kromě této možnosti využijeme dotace z krajského úřadu Zlínského kraje na políčka pro zvěř na dvou plochách o celkové výměře asi 0,8 ha u dalšího soukromého zemědělce Milana Chrastiny. Vysejeme zde směsku obilovin, které ponecháme bez zásahu přes zimu. Tuto dotaci budeme kombinovat s dotací ze zemědělské agentury na plochu orné půdy (dotace SAPS). Chtěli bychom upozornit na možnost kombinace dotace pro zemědělce SAPS na plochu orné půdy evidované jako půdní blok (asi 3000 Kč) a dotaci na políčka pro drobnou zvěř, která je ve Zlínském kraji 4000 Kč/ha na založení políčka. Dotace SAPS mohou čerpat zemědělci užívající minimálně 1 ha zemědělské půdy.
Dotační pravidla pro biopásy jsou poměrně striktní a přísná, týkají se např. šířky biopásu 6 - 12 m, závazku nesnížit výměru biopásu na půdním bloku během 5 let, minimální plochy orné půdy užívané zemědělcem 5 ha, od letošního roku také minimální plocha biopásů 5 ha apod. Možnost kombinace dotace na políčka z kraje a dotace na plochu ze zemědělské agentury je z tohoto pohledu volnější a celková výše dotace (asi 7 - 8 tisíc Kč) je rovněž výhodná.
Biopásy i políčka pro zvěř mají podle našich poznatků prokazatelně kladný vliv na populaci drobné zvěře.
Zpracování dat...