ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Unor / 2007

Na počátku byla Boží muka sv. Huberta

Josef JIROTKA
Zákupy jsou malebné městečko bez výrazného hospodářského významu. S necelými třemi tisícovkami obyvateli leží osm kilometrů východním směrem od České Lípy. Známé jsou svým dominantním zámkem a jinými historickými památkami, dříve také významnou produkcí vepřového masa a zemědělskou výrobou.
Lesnické veřejnosti jsou potom Zákupy známé také skutečností, že zde byla v letech 1904 - 1940 čtyřletá vyšší lesnická škola. Ta vznikla roku 1855 jako původní Česká lesnická v Bělé pod Bezdězem v prostorách zámku Christiána Waldsteina. Odtud byla pro nedostatek prostor přestěhována do Zákup. Právě tato škola byla ve své době velmi významná. Vychovala celou řadu německých a českých lesnických i mysliveckých osobností, jejichž jména dodnes vyvolávají v příslušných odborných kruzích značný respekt. Ti se osvědčili v praxi nejen u nás, ale i v Bavorsku. Není možné všechny jmenovat, tak alespoň J. Bohdaneckého, Fridricha Creye, lesmistra Josefa Schwarcze (zetě Bedřicha Smetany), M. Adamičku, K. Bohutínského, R. Rakušana a Hugo Koniase. Poslední jmenovaný byl absolventem zákupské školy roku 1911 a působil v opočenských lesích, kde byl znám svými pozorováními a zkušenostmi v oblasti pěstování lesů. Jeho pohřeb v padesátých letech minulého století se stal celonárodní lesnickou záležitostí. Z profesorského sboru je možné za všechny pro zajímavost jmenovat prof. Emanuela Purkyně (bratra Jana Evangelisty Purkyně).
Po roce 1989 byly městu Zákupy postupně navraceny lesy až na současných dvě stě dvacet dva hektarů. Jednalo se převážně o příměstské lesy a lesy integrovaných obcí, které byly plné drobných památníčků, křížků a kapliček, vesměs v zoufalém stavu, téměř na prahu bytí či nebytí.
Jedním z takových pozůstatků minulosti bylo i torzo Božích muk v lesním porostu u silnice Zákupy - Kamenice. Zde se podle dochovaných vzpomínek pamětníků sdružovali studenti lesnické školy vždy v předvečer svátku sv. Huberta, aby vzdali hold svému patronovi. Zde zpívali dvojjazyčně hymnu lesnické školy. Potom se shromáždili na slavnostním aktu v jídelně, kde pokračovali v družné zábavě, při které se připíjelo na dobré a věrné kamarádství.
Vzpomínka na zašlou slávu lesnické školy a studium zachovaných pamětí jednoho z absolventů této školy vyburcovaly k myšlence obnovy tohoto památníčku. Tento záměr našel pochopení u představitelů města a k jeho realizaci byl jen krůček. V roce 2002 byla rekonstrukce provedena. V září toho roku byl objekt při příležitosti Zákupských slavností slavnostně vysvěcen a zasvěcen sv. Hubertovi. Akce měla značný úspěch a odezvu, které vyvolaly uspokojení tvůrců. Vznikly nové nápady k realizaci oprav dalších drobných památek v prostorách městských lesů i mimo ně. Byl opraven i skalní výklenek a sem umístěn obraz sv. Kryštofa, kterému byl celý objekt po církevním obřadu v roce 2006 zasvěcen. V blízkosti Božích muk sv. Huberta byla postavena i kamenná mohyla s nápisem, který připomíná existenci lesnické školy a významné osobnosti, které z ní vzešly. Informační tabule kolem připomínají historii této školy a dobové fotografie její podobu. Jsou na nich uvedeny i studentské zvyky, tradice a mnohé další zajímavosti.
Zájem a podpora představitelů města utvrdily myšlenku vybudování naučné stezky, která také během krátké doby začala vznikat. Drobné církevní památky a tři nově opravené a znovu zprovozněné prameny totiž vytvořily přirozenou navazující řadu, která k vybudování stezky přímo vybízela. Blízkost říčky Svitávky a její meandry trasu stezky jen přikrášlily. Tato stezka vede také v blízkosti školy, kde byl vytvořen přírodopisný areál s tabulemi flóry a fauny s možností výuky žáků přímo v přírodě. Další tabule stezky připomínají historii míst, zašlé události, dále obsahují zeměpisné údaje, geologické, klimatické a hydrologické poměry, vývoj zemědělství a myslivosti v dané oblasti a mnoho dalších zajímavých údajů. Současná délka stezky je 4,7 km, předpokládá se však její prodloužení. Vhodně umístěné lavičky a stolky, přírodní lávky, mostky, upravené cestičky, zábradlí podél vodotečí a další drobné doplňky, to vše vkusným způsobem celou trasu stezky doplňuje. Náklady na realizaci celého projektu jsou hrazeny výnosem z prodeje dřeva z městských lesů. Městská pokladna tím tedy nijak nestrádá a jiné, třeba důležitější, záměry města nejsou omezovány.
Na počátku byla obyčejná oprava zbořených Božích muk. Ta přerostla v myšlenku k realizaci výstavby naučné stezky, kterou se úspěšně daří plnit. V konečném efektu to může znamenat vybudování díla, které může svým významem přerůst hranice města a dopomoci mu tak k jeho zviditelnění. A co si mohu, jako občan tohoto města, více přát!


Zpracování dat...