ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Unor / 2007

ÚNOR V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Přestože letošní zima není tak bohatá na sníh jako zima loňská, i měsíc únor by měl být měsícem především intenzivní péče o zvěř. V únoru zpravidla dochází k poškozování lesních porostů ohryzem jelení zvěří. Proto této zvěři předkládáme především krmiva s vysokým obsahem vlákniny a tříslovin - zejména kaštany, žaludy a letninu. Dostatek sena v krmelcích by měl být, zvláště při vyšší sněhové pokrývce, samozřejmostí. Jadrná krmiva předkládáme zvěři jen v malých dávkách, a to především srnčí a daňčí zvěři. Jelení zvěři raději jadrná krmiva nepředkládáme. Dužnatá krmiva předkládáme zvěři v množství, které zvěř stačí co nejdříve zkonzumovat.
V níže položených honitbách již mizí sníh. Drobnou zvěř pravidelně i v tomto měsíci přikrmujeme jadrnými a dužnatými krmivy. Pokud zajíci ještě "berou seno", postaráme se o dostatek sena v krmelečcích. Důležité je doplnit a zkontrolovat solníky, zvěř bude postupně přecházet na zelenou potravu a sůl bude potřebovat více než jindy.
V únoru je minimum loveckých příležitostí. Věnujeme se především lovu celoročně nehájené zvěře, zejména lišek a mladé zvěře černé. Při pochůzkách honitbou si postupně udělejme obrázek o stavu zvěře v honitbě. Využijme k tomu i posledních obnov. V březnu nás čeká sčítání zvěře, jako základ pro myslivecké plánování.
Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře a jejím úhynu, o nakládání s ulovenou zvěří a zvěřinou, evidenci o vydaných povolenkách k lovu. Pravidelně podává hlášení o lovu zvěře orgánu státní správy. Uživatel honitby vede evidenci o vydaných plombách a lístcích o původu zvěře.
Únor je měsícem, ve kterém máme dost času na bilancování končícího mysliveckého roku. V mysliveckých sdruženích se v únoru konají zpravidla výroční členské schůze. Na výroční schůzi bychom měli především zhodnotit minulý myslivecký rok a připravit plán práce na letošní rok. Je vhodné na výroční schůzi pozvat i zástupce držitele honitby
V únoru se zpravidla konají i valné hromady honebních společenstev. Je na honebním výboru, aby valnou hromadu řádně připravil. Snad jen pro připomenutí - hlasovací právo na valné hromadě mají jen členové HS. Je na členech HS (není to povinnost honebního výboru), aby před valnou hromadou aktualizovali počet svých hlasů. Vlastníci honebních pozemků se mohou měnit prodejem, děděním a podobně. Pozvánka na valnou hromadu by měla obsahovat den, hodinu a místo konání valné hromady, pořad jednání, poučení o možnosti a formě zastoupení, informaci kde a kdy mohou členové HS nahlédnout do připravených materiálů. Formu svolání valné hromady by měly řešit stanovy HS.
Zpracování dat...